Verkeersplan Oranjewoud BV deugt niet MISTRAD RADIORECORDER MET CD SPELER klein Oorkonde voor Tiny Ribbens Veel rookschade na garagebrand Rijnland Fusie Souburgh met Zorgcentra Hardrijders irriteren WD-afdelingsvoorzitter vebboom makelaardij b.v. Hn ”Win een bril” Aanpassen drempels op de Brugweg Bel 5 HALEN 4 BETALEN Giro 625.000 Huis kopen/ verkopen? BIJ HARWA ZIT U GOED DEZE ZOMER! Man aangehouden BOSKOOP - De politie heeft maandagavond een 52-jarige Boskoper op de Voorofsche- weg aangehouden wegens het besturen van een auto onder invloed. Bij controle op het bureau bleek hij 1,3 promille in zijn bloed te hebben. TUINSET KADO ?^harwa AVO HELPT, ALS NIETS MEER ZEKER IS MOORKOPPEN CALLËSVOOR ÜW OPEL... w, Ji 1 BASTI kalkhoven Van Barlingen (0172) 21 51 40 Bedrijvencentrum 'De Valk’ V.ilkenburgerlaan 3 2771 GW Boskoop Van Elswijk b.v. VLAAI N APPEL-CITROEN- Let op: Profiteer nu! P/eff&r (Ja OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN 299 slechts: FOT< VIDE' AUDI' WEEKtNDVLAN SCIENTIFK CALCULATOR CALCULATRICE SCIENTIFIQUE ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS Zie ook onze advertentie elders in deze krant. BIJ BESTEDING VAN MINIMAAL F1000,- AAN PARKET, LAMINAAT EN KURK. CASIO fx-82SUPER-W Als u kunt raden hoe ongelooflijk licht een bril kan zijn. KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. 1 iiiiB eekblad voor Waddinxveen %Z-7a een concept4. iikt je proeft 't zie de advertentie elders in de krant o p K t i A o U VINDT ONS HIER: 199 1 Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. digde rapportage over het -r vo- INTEGRATIE GEHANDICAPTEN KERKSTRAAT 2-28, BODEGRAVEN TELEFOON: (0172) 61 25 41 tussen 08.00 en 16.00 uur af gesloten voor al het door gaand autoverkeer tussen de huisnummers 50 en 68. Het doorgaand verkeer zal middels borden worden om geleid. Mocht door regen het asfalt- werk niet kunnen worden uitgevoerd dan verschuift dit werk naar de volgende dag. INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen Winkelcentrum Groensvoorde Waddinxveen Tel.: (0152)630240 HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2502 WOENSDAG 17 juli 1996 Burg. Cohjnstraat 12 Linnaeusweg 106 Boskoop Tel. 21 71 59 Volop keus Volop voordeel!! van 24.95 nu 15.- Alvast voor 't nieuwe schooljaar! (geschikt voor mavo, havo, vwo etc.) Radio, dubbeldeck en CD speler in één. MCD-700. Kantoorboekhandel lil Kon. Wllhelminaplein 6 - Waddinxveen Tel. (0182) 61 30 61 Fax (0182) 61 91 15 Ri jn la ndstraat 4, |bkmwum| 2741 GZ Waddinxveen, tel. (0182) 616119, fax (0182) 61 66 38 WADDINXVEEN - Als blijk van waardering voor haar vele verdiensten als vrijwilliger en ter gelegenheid van haar afscheid van Waddinxveen heeft mevrouw J.G. Ribbens maandagmiddag 15 juli de gemeentelijke oor konde ontvangen uit handen van burgemeester C.M. van der Linden. Zaterdag 10 augustus staan we weer voor u klaar. Behang-en Schildersbedrijf UBisscr <fi zat. Dorpstraat 80 - 2742 AK Waddinxveen - Tel. 0182 - 617596 Vraag om informatie: postbus 850, 3800 AW Amersfoort Het papieren produkt van het met veel ophef binnen gehaalde ingenieursbureau Oranjewoud BV, dat overi gens rond de onduidelijke als voorzitter. Daarnaast is Tiny Ribbens gedurende bijna tien jaar lid geweest van de Stichting Vrouwenraad Waddinxveen en het CDA-Vrouwenberaad. In de Stichting Vrouwenraad Waddinxveen was zij vanaf 1992 lid van het dagelijks be stuur en sedert oktober vorig jaar voorzitter. Voor het CDA-Vrouwenbe raad is de straks oud-Wad- dinxveense enige tijd als pen ningmeester en als'secretaris Gedurende vijftien jaar is Ti ny Ribbens actief geweest voor de de werkgroep Wad dinxveen van Amnesty Inter national, waarvan enige tijd als secretaris en als voorzit ter. Eenzelfde periode was zij lid van de bazar- en rommel- marktcommissie van de Ge reformeerde Kerk te Wad- WADDINXVEEN - Een verbaasde en teleurgestelde gemeente Waddinxveen heeft het langverwachte verkeerscirculatieplan van het ingenieursbureau Oranjewoud BV als bepaald onvoldoende en eigen lijk als een slecht stukje werk teruggestuurd. zich verplicht om de eigen plaats die Huize Souburgh in de gemeente Waddinxveen heeft, te continueren en in de toekomst nog verder uit te breiden. Deze gang van zaken is op merkelijk, omdat het inge nieursbureau Coffeng BV zich eerder ook al heeft verkeken op de op lossing van de ingewikkel de verkeersproblematiek in rapport beschouwen het Gouwedorp. Gedacht en gehoopt werd dat Oran jewoud BV die klus veel be ter zou kunnen klaren. In de nacht van woensdag op donderdag werd een 17-jarige Waddinxvener aangehouden op verdenking van het ingooi en van ruiten van het NS-sta- tion Waddinxveen. Zaterdag werd door velen de fietsenkijkdag in het politie bureau aan de Mozartlaan bezocht. Vijf eigenaren von den hun fiets op deze manier terug. Als benadeelden meer aangif te zouden doen van vermis sing of diefstal van hun fiets, zouden meer gevonden fiet sen kunnen worden terugge geven, aldus de politie. WADDINXVEEN - Op ver zoek van de direct omwonen den bij een tweetal drempels aangelegd op de Brugweg is verzocht in verband met tril- lingsoverlast de heiligen min der steil te maken. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren te- kunnen uitvoe ren, wordt de Brugweg voor het autoverkeer op 17 juli WADDINXVEEN - Vorige week maandagavond ont stond brand in de garage van een woning aan het Kla verveld. Vermoedelijk raakte door een technische sto ring de wasdroger in brand. De vrijwillige brandweer had de zaak snel onder controle, maar er ontstond wel veel rookschade. Na een tijd van voorberei ding, waarin de organisaties op elkaar zijn afgestemd en alle betrokkenen zich konden inwerken in de nieuwe ver houdingen, gaan de besturen van de Protestants-Christe- lijke Stichting Bejaardente huis Waddinxveen en de Stichting Zorgcentra voor de regio Midden-Holland in el kaar op. Dat gebeurt donderdagmid dag 18 juli om drie uur met de officiële ondertekening van het fusiebesluit in de re creatiezaal van Huize Sou burgh aan de Prins Bern- hardlaan. Na de ondertekening en wat daarmee samenhangt is er tijdens een receptie, die om ongeveer half vier begint, ge legenheid afscheid te nemen van het huidige bestuur en kennis te maken met leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van de Stichting Zorgcentra voor de regio Midden Holland. Met de ondertekening van het fusiebesluit wordt de Pro testants Christelijke Stich ting Bejaardentehuis Wad dinxveen opgeheven. De Stichting Zorgcentra voor de regio Midden-Holland neemt alle bevoegdheden en verant woordelijkheden over. De Stichting Zorgcentra heeft Het als definitief gepresen teerde plan kon met veel hangen en wurgen aan het Raadhuisplein slechts het als vriendelijk bedoelde predikaat ’concept’ verkrij gen omdat het onder de maat is gebleven, geen overall-visie geeft, geen sa menhang vertoont en vol dat wij op basis van dit zit met storende fouten. makelaarskantoor? REGIONAAL VERTEGENWOORDIGD Kanaalstraat 12,2741 HH WADDINXVEEN [Bfll Tel. (0182) 61 20 28. Fax (0182) 63 05 60. |w'| ‘Wij zijn van mening dat bedoelde argumentatie niet mag ontbreken. Ook zijn enkele storende fouten aangetroffen. Naast de ge noemde punten van kritiek Goudappel bevat het rapport ook veel waardevolle elementen. Al les afwegende kunnen wij echter niet anders dan dit als WADDINXVEEN - Waddinx vener Jacques Leeflang, voor zitter van de plaatselijke WD-afdeling, heeft in een vrijdag 12 juli verstuurde brief aan verkeerswethouder Joop Neele (PCW) aandacht gevraagd voor de hoge rij snelheden van het autover keer in de 30 km-zones Peu- leyen en Groensvoorde in Groenswaard 2. ■Rjexpen In de nacht van zaterdag op zondag werd een 26-jarige Waddinxveense bestuurder staande gehouden die teveel alcohol gedronken bleek te hebben. Bij controle op het politiebureau bleek hij 0.8 promille in zijn bloed te heb ben. In de nacht van zaterdag op zondag reed een 37-jarige automobilist uit Den Haag op rijksweg A12 tegen de vang rail. De auto raakte daarbij total-loss. Bij controle op het politiebureau bleek hij 1.75 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Zijn rijbewijs is in gevorderd. Volgens hem moet de ge meente er op laten toezien, dat iedereen zich aan de maximumsnelheid houdt en zeker ook de politie en de bus- dinxveen, waarvan vijf jaar sen, en moeten de borden van 1 maximaal 30 km worden weggehaald, zodat iedereen weer weet waar hij of zij aan toe is; ‘We moeten ervoor waken, dat er eerst weer een slacht offer moet zijn voordat men deze situatie aanpakt. Het zal je kind maar wezen, die dan eerst de dupe moet wor den’, besluit Jacques Leef lang, die hoopt dat het ge meentebestuur het probleem snel oppakt. Julianastraat 6 Waddinxveen tel. (0182)61 23 09 WADDINXVEEN - De Protestants-Christelijke Stich ting Bejaardentehuis Waddinxveen, die wordt voorge zeten door J. Slinger, en de Stichting Zorgcentra voor de regio Midden-Holland, die wordt voorgezeten door mr. G.J. Blankemeijer, gaan nu definitief fuseren. KWUAUrMAT wfi De Waddinxveense politie controleert regelmatig de rijsnelheden binnen de bebouwde kom van Waddinxveen. Dat gebeurt ook op de Peuleyen en de Groensvoorde. (Foto: Politie Waddinxveen). Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 Wij gaan met vakantie van maandag 22 juli t/m 9 augustus. Met ingenieursbureau Oranjewoud BV is inmid dels contact opgenomen om in nauw overleg met onze 1 de gewenste verbeteringen en aanvullingen te leveren. Met de gemeenteraad is al een procedurevoorstel voor ken en geaccordeerd. Een aangepaste planning zal binnenkort aan de orde worden gesteld. B. en W.: ‘Wij spreken onze ontstane situatie maar zeg gen u toe dat wij ons tot het uiterste zullen inspannen om zo snel mogelijk het de finitieve verkeerscircula- rig jaar opnieuw aangekon- tieplan met een inhoudelijk digde rapportage over het standpunt aan u te presen- verkeerscirculatieplan vo- teren1. werkzaam geweest. Verder was Tiny Ribbens gedurende een aantal jaren actief lid van de zwemcommissie van zwem- en poloclub ‘Gouwe- staete1. Het college van Burgemees ter en Wethouders van Wad dinxveen heeft haar vele ver diensten gedurende al die ja ren willen bekronen met deze gemeentelijke onderschei ding. De gemeentelijke oorkonde bestaat sinds 26 januari 1994. De oorkonde wordt uit gereikt aan burgers of groe pen burgers (verenigingen, comité’s) die zich op het ter rein van het vrijwilligers werk bijzonder hebben onder scheiden, waardoor zij zich algemeen erkende verdien sten voor de Waddinxveense gemeenschap hebben verwor ven. ingenieursbureau werd dan ook in de afgelopen verkeersdeskundigen maanden bestuurlijk de --i_.x— hand boven het hoofd ge houden. Gemaakte fouten en onduidelijkheden in tus senrapportages rond ’De het inspraaktraject bespro- Nieuwe Passage’ werden bijvoorbeeld door project- wethouder Jan Hielema (CDA) afgedaan als een ge volg van een te snelle en ad hoc-wijze van werken, waarvoor de hand in eigen teleurstelling uit over de boezem gestoken moest worden. Het college van Burge meester en Wethouders heeft de al in december vo- Volgens de Waddinxvener heeft het gemeentebestuur de Peuleyen en de Groensvoorde zeer voortvarend omgetoverd in een 30-km zone. ‘Ik beperk me nu alleen tot de Peuleyen, doch in feite speelt mijn pro bleem ook voor de Groens voorde'. Om de Peuleyen verkeersluw te maken zijn er vluchtheu vels geplaatst en zijn er - in overleg met de busmaat schappij ZWN - tussen deze vluchtheuvels rubbernoppen gelegd. ‘De 30 km-borden aan het be gin van deze straat geven duidelijk aan, dat hier niet harder dan deze 30 km gere den mag worden. Ouders la ten hun kinderen wat vrijer spelen en alleen naar school gaan, omdat dit nu wat meer mogelijk is‘, constateert Jac ques Leeflang. Ondanks het overleg met de busmaatschappij blijken de rubbernoppen de lijndienst- bussen teveel te hinderen en worden deze van gemeente weg weggehaald. Jacques Leeflang: ‘Verder blijft alles intact, dus nog met harder dan 30 km rijden! Hiervan komt niets te- Peuleyen-bewoner en WD-afdelingsvoorzitter Jacques recht. Bussen, ook de Interli- Leeflang. (Foto: WD-Victor van Leeuwen). ners, politiewagens en de burgers rijden met snelheden van 50 tot 70 km door de Peu leyen en soms met wat extra gas op de plank als een auto van de tegenovergestelde richting iets eerder bij de vluchtheuvels dreigt te ko men en men zou dan moeten wachten. Toch denken de kin deren en hun ouders te ma ken te hebben met een 30 km zone1. ‘Een automobilist, die zich netjes aan de maximumsnel heid van 30 km houdt wordt als een zonderling beschouwd en men wijst naar het voor hoofd vanwege deze te lage snelheid in het verkeer. Dit is natuurlijk een onhoudbare si tuatie1, vindt de Peuleyen-be woner. officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp j rige week nog wel ter ken nisname durven door te sturen aan de gemeente raad. B. en W.: ‘Wij zijn echter na zorgvuldige bestudering van dit voorliggende ver keerscirculatieplan helaas tot de slotsom gekomen, 1 1-- plan nog geen inhoudelijk standpunt kunnen bepa len1. Dit wordt vooral veroor zaakt doordat volgens het college in het rapport een heldere overall-visie op de en discutabele verkeersop- verkeers- en vervoerproble- lossingen voor het winkel- matiek in Waddinxveen centrum ’De Nieuwe Passa- ontbreekt en doordat de sa ge’ ook al behoorlijk stevig menhang in de voorgestel- werd bekritiseerd, heeft in de maatregelen niet duide- dit stadium dan ook beslist lijk wordt aangegeven, niet de goedkeuring van het Waddinxveense ge meentebestuur kunnen krijgen. T I E - ff ..s .-«*** 1 ff a

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 1