Consumentenbond vindt Waddinxveen nu een minder Kerngroep zoekt nieuwe leden en klein Theo den Boon in actie voor oude notenboom w 0 Sloper (42) verdacht van miljoenenfraude een nieuw project dure gemeente Burgers tevreden over service van de politie BIJ HARWA ZIT U GOED DEZE ZOMER! I ALLES VOOT' ^UW OPEL 4, Van Elswijk b.v. TUINSET KADO \AwBarlingen (0172) 21 51 40 Bedrijvencentrum De Valk’ Valkenburgerlaan 3 2771 CW Boskoop HARWA kalkhoven r -- DE BAS LET OF: donderdag 8> augustus zijn wij weer geopend! autosloper wekenlang ondervraagd over een omvangrijke zwem I UW TELEVISIEDOKTER 0182-613500 1 OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN LET OP U VINDT ONS HIER: VIDE# AUDI* FOB Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. VAN DE KAASPLANK Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2504 WOENSDAG 31 JULI 1996 SPEELGOED HOBBY LUIFELBAAN BIJ BESTEDING VAN MINIMAAL F1000,- AAN PARKET, LAMINAAT EN KURK. *BROUWER* Brederolaanl 1 Luifelbaan Waddinxveen Zie ook onze advertenties elders in deze krant. WIJ ZIJN MEIVAKANTIE VAN MAANDAG 22 JULI T/M VRIJDAG 9 AUGUSTUS. ZATERDAG 10 AUGUSTUS STAAN WE WEER VOOR U KLAAR Vanwege rook- en waterschade zijn wij helaas tipelijk GESLOTEN 42-jarige Waddinxveen- vendel in autosloten en VAN ƒ2250 VOOR 15, Vijftien jaar lang heeft de Kerngroep Ontwikkelingssamen werking Waddinxveen een ontwikkelingsproject in de Peru aanse noofdstad Lima gesteund. Ter herinnering hieraan kreeg Waddinxveen een Limaweg, waarvan het straat naambord werd onthuld door de Peruaan Oscar Balbuena (midden op de foto). Links oud-PvdA-wethouder dr. Martin Kraaijestein en rechts op de foto oud-WD-wethouder Lous Oosterbroek-Waagmeester. (Foto: Archief - Sjaak Note- boom). NU VANAF: LAAGS» PRIJS VAN NEDERLAND Den Haag, Almelo en Gronin- In het Waddinxveense politiebureau aan de Mozartlaan werd een se autosloper wekenlang ondervraagd over een omvangrijk chassisnummers van auto's. (Foto: Archief Sjaak Noteboom). IITIF 'ft 4 Weekblad voor addinxveen gemeentelasten in ons land. 1 kleuren \(Onze winkel in Boskoop is geopend) WADDINXVEEN - De Waddinxveense beeldend kunste naar Theo den Boon heeft in een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders met klem bezwaar aangetekend tegen het voorgenomen besluit de noten boom bij de parkeerhaven aan de Dorpstraat te kap pen. Theo den Boon: ‘Is het niet buitengewoon frusterend dat u middels een advertentie in het Weekblad voor Waddinx veen van woensdag 17 juli ons in kennis stelt dat er een kapaanvraag voor betreffen- een lastenverlichting in het verschiet. 24 uur service 3 maanden garantie INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6. Waddinxveen Tel.: (0182)61 3061 Fax:(0182) 61 91 15 3 X 135/136 OPNAMES ISO 100 afdrukken vanaf 19 cent Luifelbaan 9 - Tel. 61 34 36 Dorpsstraat 16 - Boskoop officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 k Hazerswoude-Dorp [WONING Rijnlandstraat 4, 2741 GZ Waddinxveen, tel. (0182) 616119. fax (0182) 61 66 38 De waardering van het pu bliek over de manier waarop zij behandeld wordt aan de meenten, gemeenten die er flink op achteruitgaan'bij de deelsleutel voor het Gemeen tefonds, hun tarieven nog Behang- en Schilderbedrijf ^■isser zaco Dorpstraat 80 2742 AK WADDINXVEEN Tel. (0182)61 75 96 Verslaggever Jan-Kees Em mer van het Dagblad De Te legraaf kwam zaterdag met het onthullende bericht dat een goed georganiseerde ben- de autoslopers uit de regio Den Haag ervan wordt ver dacht de afgelopen twintig jaar tientallen miljoenen gul dens te hebben verdiend aan de zwendel met chassisnum mers en autosloten. De criminele organisatie zou de verplichte registratie van sloopauto’s hebben ontdoken en zou voor veel geld setjes shassisnummers en sloten aan autodieven hebben gele verd. Hiermee veranderden gesto len dure middenklasse wa gens van identiteit, wat ’om katten’ wordt genoemd, en werden vervolgens op de markt gebracht. Eén van de hoofdverdachten is de 42-jarige Waddinxveen se oprichter en oud-bestuurs- lid van de Vereniging Belan genbehartiging Autodemon- tagebranche (STIBA). Na een wekenlang verblijf in het Waddinxveense politie bureau aan de Mozartlaan om te worden verhoord, is de sloper afgelopen week in af wachting van zijn proces op vrije voeten gesteld. Het on derzoek wordt uitgevoerd door een speciaal onderzoeks- gen, gemeenten die juist meer geld krijgen van het Ge- De Consumentenbond bere kent de ontwikkeling van de gemeentelasten aan de hand van een huishouden van vier personen, met een eigen wo ning van f 165.000,-, 140 ku bieke meter waterverbruik en 75 vuilniszakken (45 zak ken grijs afval en 30 zakken groen afval). In Waddinxveen moet vol gens de Consumentenbond voor rioolrecht per gezin f 185,- worden betaald. Het huisvuiltarief komt neer op f 415,- per gezin. Voor een een persoonshuishouden is dat f 331,-. De onroerende zaak be lasting (OZB) bedraagt voor een eigenaar in Waddinxveen f 259,- en voor een huurder f 208,-. Dat is in totaal voor een Waddinxveens stan daardgezin f 1.066,-. Volgens de Consumentenbond stijgen de gemeentelasten in ons land dit jaar met gemiddeld 7,6%. De stijging betreft hoofdzakelijk de riool- en rei nigingsrechten en de onroe rende zaak belasting. Het jongste onderzoek haar de ontwikkeling van de ge meentelasten brengt grote verschillen aan het licht tus sen gemeenten. Zo betaalt een gezin in Lelystad, de duurste gemeente, gemiddeld meer dan driemaal zoveel als een gezin in Putten. Het onderzoek van de Consu mentenbond - dat Overigens beperkt is gebleven tot ge meenten van meer dan 20.000 inwoners - geeft aan dat de verschillende gemeen- team van de politie Hollands Midden. De Waddinxvener wordt on der meer verdacht van dief stal en heling en valsheid in geschrifte. Hij zou jarenlang enkele gerenommeerde ver- zekeringsexperts hebben om gekocht om autowrakken zonder zogenoemde sloopver- klaring ter beschikking te krijgen. Medewerkers van de sloper hebben verklaard dat het daardoor mogelijk werd om de chassisnummers en de autosloten van de sloopwa gens af te halen en aan auto dieven door te spelen. Het ging hierbij vooral om fraude met duurdere midden klasse wagens. De verkopen hiervan werden vals gefactu reerd. Uit protest tegen de gang van zaken gaven de werknemers elke valse factuur een merk teken. Eén plaatste bij iedere handtekening de letters N.A.: ’niet akkoord’. Een ander vouwde steeds een hoekje van een valse factuur om. In de boekhouding van het bedrijf in Waddinxveen trof fen de onderzoekers per boek jaar honderden van deze ge merkte facturen aan. De tota le fraude beloopt inmiddels enkele tientallen miljoenen guldens. Het politie-onder- zoek tegen de Waddinxvener Het zou volgens de beeldend kunstenaar werkelijk een op merkelijk verlies zijn indien deze prachtige boom gerooid werd. Daarbij merkt hij nog op dat de in de directe nabij heid staande kastanje en een al even oude beuk zeer te lij den zullen hebben van het ontgraven van de notenboom. Aansluitend op zijn bezwaar schrift tegen het kappen van de notenboom aan de Dorp straat heeft Theo den Boon in een tweede brief aan B. en W. tot zijn grote ontsteltenis meegedeeld dat notenboom reeds op vrijdag 12 juli omge zaagd is, ondanks zijn protes ten ter plaatse. Van de ge beurtenissen heeft hij een fo- to-reportage gemaakt. V erzekeringsmaatschappij en geven autowrakken alleen maar af als de autosloper de ze verklaring ondertekent. Dit om te voorkomen dat to tal loss verklaarde wagens weer op de weg terecht ko men. Brengt een sloper een voertuig vervolgens toch weer op de weg, dan krijgt hij 10.000 gulden boete. Gemeentelijke diensten rond een begrafenis zijn het duurst in Valkenswaard 2.150,-) en het goedkoopst in Stadskanaal 130,-). Inwo ners van Arnhem betalen het meest voor een paspoort 128,50), waarvan de gemeen te 74,50 incasseert); in Schiedam bedragen de ge meentelijke paspoortleges slechts 8,90, zodat daar een paspoort slechts 62,90 kost. De Consumentenbond vindt dat de prijs van een paspoort aan een maximum van 90,- moet worden gebonden. De Consumentenbond voorspelt dat de zogenaamde nadeelge- mende jaren zal steunen. Vijftien jaar lang is de aan dacht gericht geweest op de problemen van arbeiderszelf- bestuurbedrijfjes en de situ atie in de krottenwijken van Lima, de hoofdstad van Peru. Dit project staat nu ‘op eigen benen* en het is volgens de Waddinxveners tijd met een nieuw project een nieuwe start te maken. Dat betekent het geven van voorlichting en het bewust maken van de Waddinxve ners over het leven van men sen in ontwikkelingslanden. Wat zijn hun problemen, hoe leven ze, wat willen ze berei ken en hoe kunnen Waddinx veners daaraan iets bijdra gen. Frisse ideeën hierover heeft de Kerngroep Ontwikkelings samenwerking Waddinxveen hard nodig. Daarom zoekt de groep nieuwe leden. De Kern groep richt haar activiteiten op jong en oud en alles daar tussenin; de samenstelling van de groep zou dit moeten weerspiegelen. De oproep is bedoeld voor mensen die er zin in hebben de Derde Wereld een beetje dichter bij Waddinxveen te brengen. De Kerngroep Ont wikkelingssamenwerking Waddinxveen zegt ieders bij drage, hoe gering misschien ook in de eigen ogen, erg goed te kunnen gebruiken. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Louise Perbal (tel. 0182-615718) of met Huub Huijten (tel. 0182- 392840). concentreert zich op zijn con tacten met het woonwagen kamp aan de Wieldrechtse- Zeedijk in Dordrecht, dat en kele weken geleden door een enorme politiemacht werd uitgekamd. De onderzoekers denken dat veel van de gesto len auto’s hier van de nieuwe chassisnummers werden voorzien. Omdat de geruchtmakende inval heeft plaatsgevonden op het moment dat de Wad dinxvener vastzit, verdenken zijn vaste ’afnemers’ de auto sloper ervan dat hij de politie van informatie heeft voor zien. Pikant detail is dat de sloper zich als initiatiefne mer en voormalig bestuurslid van de STIBA sterk maakte voor de invoering van de sloopverklaringen. loketten van IJssel en Gouwe blijft overigens hoog. Tk her ken hierin de zorg waarmee politiemensen klanten te woord staan en afhandelen’, aldus districtschef N.J. van Ooik. Doorgaans wordt het publiek direct (binnen vijf mi nuten) geholpen. Mensen er varen dat zij goed hun ver haal kunnen doen (97%), dat de politie geïnteresseerd is in de besproken probleem (96%), dat de politie voldoen de initiatieven toont (90%) en voldoende kennis bezit (89%). Bij doorverwijzing is de wachttijd grotendeels (82%) korter dan zes minuten. Min der positief (en dat is ook be grijpelijk) is het publiek over de wacht- en opvangruimten waarin een en ander plaats vindt. Zo wordt op meerdere locaties inn het politiedistrict een goede zitplaats gemist en de boom is ingediend. Waar op wij nota bene gedurende zes weken kunnen reageren*. Van het college van Burge meester en wethouders wil de Waddinxveense beeldend kunstenaar dan ook verne men door wie de kapvergun- ning is aangevraagd en wie er toestemming heeft gegeven om de notenboom aan de Dorpstraat om te laten zagen. De notenboom is volgens de Waddinxvener zowel van de zijkant en de achterkant als vanaf de straatkant (Dorp straat, Kerkstraat en omge ving) zeer karakteristiek en beeldbepalend. ‘Bovendien is deze boom van een opmerkelijke ouderdom, heeft een zeer indrukwekken de vorm en straalt een grote schoonheid uit en draagt ie der jaar weer een onvoorstel bare hoeveelheid vruchten*, aldus Theo den Boon, die een afschrift van zijn brief heeft gestuurd aan de zes fractie voorzitters van de in de ge meenteraad vertegenwoor digde politieke partijen. is de privacy vaak onvoldoen de. De aangifteruimten wor den in zijn algemeen als schoon (85%) en comfortabel (84%) ervaren en de meeste mensen voelen zich bij de po litie op hun gemak (93%). Tk denk dat met het in gebruik nemen van een nieuw dis trictsbureau aan de Limaweg in Waddinxveen deze situatie sterk verbeterd wordt. Na het lezen van deze gegevens heb ik de medewerkers uitgeno digd na te denken over de verbetering van de wachtmo- gelijkheden en de privacy’, al dus de districtschef. Opmer kelijk blijft dat bijna de helft van de mensen zegt niet te weten wanneer ‘hun* bureau open is. Kennelijk gaan deze tijden pas spreken op het mo ment dat iemand de politie nodig heeft. De verstrekking van enquê tes aan het publiek gaat voor lopig door. Districtschef N.J. van Ooik is benieuwd naar het publieksoordeel in ‘va- kantietijd' en naar ideeën ter verbetering van de opvang en wachtsituatie.- In het eenentwintigste jaar van haar bestaan heeft een aantal leden, die vele jaren lang met grote inzet actief zijn geweest, besloten te stop pen. En dat gebeurt juist op het kritieke moment dat de Kern groep Ontwikkelingssamen werking Waddinxveen bezig is een nieuw project te kie zen, dat Waddinxveen de ko- Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 Fax (0182) 52 29 26 WADDINXVEEN - Een 42-jarige Waddinxveense sloper is hoofdverdachte in een zwendel in autosloten en chassisnummers van auto’s, waarbij miljoenen guldens zijn gemoeid. De man was lid van een criminele organi satie en zou met anderen de verplichte registratie van sloopauto’s hebben ontdoken. Het gerechtelijk vooron derzoek naar de Waddinxvener, die wordt verdacht van diefstal, heling en valsheid in geschrifte, is nog in volle gang. telijke tarieven niet allemaal even hard stijgen. De riool rechten stijgen dit jaar ge middeld met 11%. De stijging van de komt neer op 7% en de OZB stijgt met 6%. De parkeergel- den spannen de kroon met ke stijging van de gemeente- een gemiddelde stijging van lasten. Voor inwoners van' 26%. De gemiddelde jaarlas- ten lopen uiteen van 552,- (Putten) tot 1.684,- (Lely stad). Tot de duurste gemeen- meentefonds, ligt misschien ten behoren ook Den Haag, Hilversum, Leiden en En schede. Inwoners van Kat wijk, De Bilt en Oldebroek hoeven relatief weinig te be talen. Trouwen köst het meest in Rheden 261,-) en het minst in Schiedam 69,- Wie persé op zaterdag wil trouwen kan het goedkoopst terecht in Tilburg 261,-) en moet het meest betalen in Zwijndrecht 1745,-). WADDINXVEEN - De Kerngroep Ontwikkelingssamen werking Waddinxveen - die bezig is na ontwikkelings projecten in Burkina Faso en Peru een nieuw project te kiezen - heeft dringend behoefte aan enthousiaste men sen, die de groep willen komen versterken en het voort bestaan ervan veilig willen stellen. WADDINXVEEN/DEN HAAG - Waddinxveeen is verd wenen uit de jaarlijkse lijst van de Consumentenbond van duurste gemeenten met meer dan 20.000 inwoners, hantering van de nieuwe ver- Het Gouwedorp maakt voortaan deel uit van de mid denmoot. Dit blijkt uit het pasverschenen onderzoek naar de ontwikkeling van de (overigens weer gestegen) verder zullen verhogen. Zo zullen de inwoners van Renkumf, Aalsmeer, Amster- veen, Velsen, De Bilt, De Ronde Venen, Leusden, Soest, Borsele, Barendrecht, Leidschendam, Lisse, Rijs- reinigingsrechten wijk, Voorburg, Voorschoten en Zwijndrecht rekening moeten houden met een flin- Door de politie zijn vorige week de eerste enquêtegege- vens in het kader van de ’pu- blieksopvang’ van het politie district IJssel en Gouwe be kend gemaakt. Het aantal terug ontvangen enquêtes blijft nog laag (102). Het is nog niet goed zichtbaar of dit komt omdat er weinig enquê tes worden ingevuld en opge stuurd of omdat er naast de aangiften weinig enquêtes verstrekt worden. Districts chef N.J. van Ooik heeft daarom binnen zijn korps het belang van deze (doorlopen de) enquête herhaald, name lijk het op de hoogte zijn en blijven van de manier waarop het publiek contacten op een politiebureau ervaart. WADDINXVEEN - Burgers in het politiedistrict IJssel en Gouwe (Waddinxveen en regio) waarderen de ma nier waarop zij door de politie worden geholpen en te woord worden gestaan. Dat blijkt uit de voorlopige uit slag van een nu een halfjaar aan de gang zijnde enquê te onder mensen die ergens aangifte van kwamen doen of de politie op een andere manier nodig hadden. j l - i?

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 1