is 2,8 miljoen gulden beschikbaar II ONZE LAATSTE!! NU Politie pakt inbrekers Koninklijke Vermande neemt net vakblad 19ct pet foto I Voor aanpak funderingsgebreken Hoen aulden beschikbaar Kom in de kring motto van tentweek Hulpactie Lucy Kuipers morgana Kwiebus draait nu één jaar iKe vermanae het vakblad Ripinstructie over Bedrijfsleven in platform Groene Hart I S3 PrTmera ALLES VOOR A UW OPEL... MET HOGE KORTINGEN rT b BURGERT kalkhoven Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer SHOWROOM MODELLEN 1945 Drempels Brugweg aangepast laagste 01 fl T 33 cent FORMAAT 10X15 CM NU VANAF: 1 OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN KOPEN/VERKOPEN? VIDEO AUDIO FOTI LET OP MEGA-COLOR Alles voor school vind je bij ons! Vele aanbiedingen! o.a. Dikke schriften 10 voor fl. 9,00 Ringbanden 23 rings 2 voor fl. 11,- Zie ook onze advertenties elders in deze krant. Hoofd redacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen makelaardij b.v. Julianastraat 6 Waddinxveen tel. (0182) 61 23 09 HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2504 WOENSDAG 7 augustus 1996 Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar, w&ow SI |fotoshop| FOTO VAN FOTO foto tifdschr-ft. tekening, etc. de kantoorspecialist Waddinxveen - Dorpstraat 39 Tel. (0182)61 22 98 Fax (0182) 63 02 30 j WIJ ZIJN MET VAKANTIE VAN MAANDAG 22 JULI T/M VRIJDAG 8 AUGUSTUS. ZATERDAG 10 AUGUSTUS STAAN WE WEER VOOR U KLAAR Dorpstraat 76 Waddinxveen Tel. (0182) 63 20 02 V -slaapkamers VAN DER LINDE ■T Vanuit de lu<ht een blik op de Burgemeester Trooststraat, één van de straten waarvan de bewoners - evenals de Stationsstraat, Jan Dorrekenskade-Oost, Julianastraat, Kerkweg-Oost, Kerkweg-West en de Dorpstraat - last heb ben van ernstige funderingsgebreken. (Foto: Bert Woudenberg). Weekblad voor Waddinxveen O ditmaal ’Kom in de kring’. VAN 50% TOT 200% kleure s, Platform zitting hebben ge nomen. ‘De deelnemers in het Plat form behouden hun eigen be leidsverantwoordelijkheid. Onze visie ten aaïizien van het Groene Hart blijft dan ook onveranderd. Een mis verstand dat wel eens zou kunnen bestaan, is dat het bedrijfsleven tegen verster king van de groene kwalitei ten van het gebied zou zijn. FOTO DIRECT VAN VOORWERF(EN) nen kopen en verkopen. Vanaf 13.00 uur is er op het Wingerdveld een open volley- baltoumooi, waaraan ieder een met een team aan mee kan doen. Opgeven voor beide activiteiten kan bij de tent, ’s Avonds om acht uur is er in de Zuidplas een openlucht zangavond met veel samen zang. van elk K origineel IJ tot max. A4 g Voor de kinderen van 4 tot en met 11 jaar en voor de jonge ren van 12 tot en met 16 jaar zijn er gedurende de ten- tweek diverse activiteiten te doen. OBurgermeester en Wethou ders kunnen het subsidiebe drag verminderen, indien op grond van een andere rege ling een financiële tegemoet koming is of kan worden ver strekt voor het treffen van voorzieningen op grond van de nieuwe verordening. Het totaal beschikbare sub sidiebudget voor eigenaren Hollands Midden heeft in overleg met het gemeentebe stuur van Waddinxveen op gesteld. Het concept is be sproken met medewerkers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de provin cie. Drie sloten hebben niet kun nen verhinderen dat uit de fietsenstalling op het NS sta tion een grijze Atlas dames fiets is gestolen. KLAAR IN 1 MINUUT! Behang- en Schilderbedrijf wlisser ml. Dorpstraat 80 2742 AK WADDINXVEEN Tel. (0182) 61 75 96 Wandelen in het Groene hart is leuk, maar niet met een le ge maag!1, besluit drs. Hans Brink van de Kamer van Koophandel in Gouda. kléin Kwiebus werkt met groepen voor kinderen van 8 weken tot 4 jaar, allen onder leiding van alleen gediplomeerde leidsters. Er is nog plaats voor zowel bedrijfsplaatsen (via de werkgever) als voor WADDINXVEEN - In het Weekblad voor Waddinxveen zijn ingezonden brieven ge plaatst over mevrouw Lucy Kuipers die een gedeelte van haar uitkering en haar va kantiegeld verloor. Negentig mensen werden op geroepen tien gulden te geven Ier leniging van de financiële nood. Op deze oproep kwa- tnen 46 reacties. Derden heb ben het ontbrekende geld aangevuld. WADDINXVEEN - Op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders heeft de Waddinxveen- se gemeenteraad de subsidieverordening vastgesteld voor het project opheffing funderingsgebreken en wo ningverbetering in het Brugcentrum. Dat was moge lijk na de toezegging van de provincie Zuid-Holland hieraan voor 70% mee te betalen. WADDINXVEEN - In de laatste week van de zomerva kantie houdt de Centrale Hervormde Gemeente van Waddinxveen weer de jaarlijkse tentweek. Het thema is FOTO VAN DIA Van 50% tot 200% (Max formaat 29.7 x 21 cm) De openingstijden van Kwie bus zijn van 7.30 uur tot 18.00 uur. Het kinderdagver blijf is het gehele jaar geo pend, met uitzondering van de feestdagen. kantoor aan de Kerkstraat. De hele ruimte werd door zocht en getracht is een kluis open te breken. Het ziet er naar uit dat de inbrekers geen succes hebben gehad. zijn er ter afsluiting van de tentweek twee themadien- sten: één in de tent in de Zuidplas en één in de Bethel- kerk (Bilderdijklaan). Beide diensten beginnen om half tien met het zingen van de tentliedjes. Na afloop is er gelegenheid tot het drinken van koffie, thee en fris. Dorpstroat 38, Waddinxveen, (0182) 61 80 90, 's maandags gesloten donderdag koopavond Zijde 3, Boskoop, (0172) 21 29 65, 's maandags gesloten vrijdag koopavond ning is tevens opgenomen dat Burgemeester en Wet houders de periode bepalen, waarbinnen aanvragen kun nen worden ingediend. Deze bepaling wordt noodzakelijk geacht om een straatgewijze aanpak te bevorderen. Woningen die geen deel uit maken van het onderhavige project, doch wel dezelfde problemen hebben, kunnen niet worden betrokken bij dit project. Dat is een provinci aal standpunt. Hiervoor dient, aldus de pro vincie, een nieuwe project aanvraag te worden inge diend. Nader zal worden be zien of, en zo ja in hoeverre, het indienen van een nieuwe (aanvullende) aanvraag noodzakelijk is. Een dergelij ke aanvraag dient in dat ge val voor 1 januari 1997 te worden ingediend. Ter toelichting van de veror dening merken B. en W. op dat aanvragen om in aan merking te kunnen komen voor een subsidie vanaf 1 september 1996 tot 1 sep tember 1998 kunnen worden ingediend. In beginsel komen alleen ei- genaren-gebruikers van pan den in aanmerking die zijn opgenomen in de bij de ver ordening behorende bijlage, die 172 geselecteerde pan den aan de Burgemeester Trooststraat, Stationsstraat, Jan Dorrekendskade-Oost, Julianastraat, Kerkweg- Oost, Kerkweg-West en de Dorpstraat omvat. In dit artikel van de verorde- Tenslotte is een hardheids clausule opgenomen om in bijzondere gevallen af te kunnen wijken van de nieu we verordening tot opheffing van funderignsgebreken en woningverbetering in het Brugcentrum. Er is beslist reden voor grote tevredenheid bij de stichting en er bestaat bij de redactie een grote motivatie om met vertrouwen en enthousiasme verder te gaan. Want er ver andert eigenlijk niet zo veel (verbeteringen daargelaten), ondanks deze ingrijpende veranderingen op de achter grond. WADDINXVEEN - Volgende week bestaat het particuliere kinderdagverblijf ’Kwiebus’ aan de Mercuriusweg één jaar. ’Kwiebus’ is een jaar ge leden gestart door het faillie te ’Jodokus’ op te volgen. Het stichtingsbestuur en het team van leidsters, heeft het afgelopen jaar hard gewerkt om van kinderdagverblijf ’Kwiebus’ een succes te ma ken. bedraagt 2.307.000,-. Dit bedrag is (nagenoeg) over eenkomstig de voorstellen van het haalbaarheidsonder zoek van adviesbureau BHM van april 1995. De subsidiabele voorzienin gen zijn overeenkomstig de eerder gedane voorstellen. De in de verordening opge nomen subsidiepercentages zijn overeenkomstig eerdere voorstellen - Voor woningen wordt een maximum-subsidie uitge keerd van 30.000,- per wo ning. Voor bedrijfspanden wordt een maximum-subsi die uitgekeerd van 15.000,- per bedrijfspand (artikel 7). In hoofdstuk 3 van de veror dening is de behandeling van de aanvraag (waaronder het vaststellen van de bijdrage, het verbinden van voorwaar den aan de bijdrage, het ver strekken van een voorschot en het intrekken van de bij drage) geregeld. UWFOTDHtae DEALER Koninginneweg 11 d Boskoop Tel. (0172)21 03 09 ONTWIKKELEN ƒ3 85 NABESTELLINGEN VANAF 39 CENT tenties van het gebied beter te benutten'. Het Groene Hart temidden van 6 miljoen inwoners in de Randstand heeft goede moge lijkheden om een belangrijke nieuwe ontspanningsmarkt te worden. Er is van alles mo gelijk: wandelen, fietsen, va ren, vissen, zwemmen, sur fen, golfen en paardrijden. De tenten staan op twee plaatsen: in de woonwijk Zuidplas aan de Kuyperhoeve en in Waddinxveen-Noord op het Wingerdveld. Woensdag Zondagmorgen 1 september 28 augustus gaat de ten tweek van start. Tot en met vrijdag is er in beide tenten een programma voor de kinderen van 4 tot en met 11 jaar. Elke morgen van 10.00 tot 12.00 uur wordt er een verhaal uit de Bijbel ver teld, gezongen, geknutseld en er is poppenkast. ’s Middags zijn de meisjes en jongens van twee tot vier uur van harte welkom in de tent. Er is dan een sportmiddag en een middag die ‘Dorus op Dwaaleiland1 heet. Ook staat poppenspeler Jeroen van den Berg op het programma. De tent voor de jongeren van 12 tot en met 16 jaar op het Wingerdveld heeft evenals de andere tenten een program ma van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Ook ’s avonds is er veel te doen. Er is een voetbalwed strijd, er wordt aan bloem schikken gedaan en er wordt gevist. Ook wordt er geluis-' terd naar de band Radical Choice en er is ook een theaterspektakel. Verder wordt er gewerkt met textielverf en is er bingo. Za terdagavond 31 augustus is er de grote finale met onder andere een barbecue. Elke morgen is er vrije toegang om spelletjes te doen (computer spelletjes, tafeltennis en ta felvoetbal) en nog veel meer. Op de zaterdag zijn er nog drie activiteiten. Van 9.30 tot 11.30 uur is er in de woonwijk Zuidplas een waar kinderen spullen kun- BOSKOOP - De politie heeft twee inbrekers in de kraag gepakt na een inbraak in een snackbar aan de Puttelaan. Doordat het inbraakalarm af ging kon er snel gereageerd worden en twee mannen uit Den Haag, 19 en 20 jaar oud, worden aangehouden. Het tweetal was uit op geld in de kindermarkt, speelautomaten. Ook werd ingebroken in een Voor meer informatie over kinderdagverblijf Kwiebus kan men contact opnemen met hoofdleidster Yvonne Bot. Zij is bereikbaar tijdens de openingstijden van Kwie bus onder telefoonnummer 0182-630704. Na een moeilijke aanlooppe riode is Kwiebus een finan cieel gezonde organisatie. De ouders worden ook regelma tig geïnformeerd over de fi nanciële situatie en beleids matige zaken. WADDINXVEEN - Op de Brugweg zijn de twee ver keersdrempels tussen de huisnummers 50 en 68 aan gepast. De drempels zijn veranderd op verzoek van direct omwo nenden in verband met tril- lingsoverlast. De hellingen ervan zijn dan ook minder steil gemaakt. ‘Als je daar dan ook de nodige voorzieningen bij ontwikkelt in de sfeer van horeca en ver- blijfsaccommodaties (bunga lowparken, campings), dan wordt duidelijk dat hier goe de kansen liggen voor econo mie en werkgelegenheid. Met name minder opgeleiden kunnen goed in deze sector terecht. Want niet vergeten moet worden dat een Groen Hart dat niet werkt dat klop niet!1. ‘Eén en ander neemt niet weg dat de groene impuls die wijin het Platform trachten te bevorderen, goed kan samengaan met een ver dere ontwikkeling van het be staande bedrijfsleven in dit gebied. Het bedrijfsleven neemt namelijk maar weinig ruimte in. Nog geen 2% in het Groene Hart is bedrijventer rein, ruim 80% is groen, in hoofdzaak agrarisch. Op de bedrijventerreinen is echter wel 35% van de totale werk gelegenheid in het Hart ge vestigd'. WADDINXVEEN/LELYSTAD - Het dit jaar 30 jaar be staande vakblad voor de auto- en motorrijopleiding ’Rij-instructie’, dat wordt uitgegeven door de in Wad dinxveen zetelende Stichting Vakblad Rij-instructie, wordt voortaan uitgegeven door Koninklijke Verman de bv te Lelystad. Dat heeft stichtingsvoorzitter en hoofdredacteur Kees Wijdooge uit Waddinxveen laten weten. Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 i ministeries, provincies be- i trokken bij het Groene Hart, l gemeentelijke samenwer- kingsorganen en maatschap- pelijke groeperingen zoals het bedrijfsleven, de land- en tuinbouw en de recreatiesec- TéL (0172)58 96 97 Dorpsstraat 257 t Hazerswoüde-Dorp j Het Bestuurlijk Platform Groene Hart stelt zich ten doel het Groene Hart beleid verder te ontwikkelen en tot uitvoering te brengen. In het Platform werken de volgende partijen samen: verschillende gestart om de vereiste rug dekking te krijgen van een professionele uitgever. Een (ook weer) onafhankelijke on derneming, die in de rij- schoolwereld een duidelijke positie inneemt, en die het streven van stichting en re dactie zou respecteren. In de onderhandelingen met Koninklijke Vermande bv te Lelystad werd beide partijen snel duidelijk dat de inzet van deze professionele en ge renommeerde ‘verkeersuitge- ver‘ de doelstellingen van de Stichting Vakblad Rij-in structie zou kunnen onder steunen. Dat betekent dat met ingang van het eerste nummer van de 31e jaargang er sprake is van een strategische samen werking. Rij-instructie wordt onder verantwoordelijkheid van Koninklijke Vermande uitgebracht, terwijl de Stich ting Vakblad Rij-instructie de journalistieke inhoud voor haar rekening neemt. Daarmee is de continuïteit van dit vakblad verzekerd, is het belang van de lezers- abonnees voor onafhankelij ke berichtgeving gewaar borgd, en kan worden inge- particuliere plaatsen, speeld op ontwikkelingen die zich in de nabije toekomst kunnen voordoen. In december vorig jaar heeft de Waddinxveense gemeen teraad een krediet beschik baar gesteld van afgerond 2,8 miljoen gulden ten be hoeve van het project op heffing funderingsgebreken. Hieraan werd de voorwaarde verbónden dat de provincie in het vast te stellen geactu aliseerde Provinciaal Meer jarenprogramma Stads- en Dorpsvernieuwing 1996- 2005 een bijdrage van 70% van het tekort reserveert voor de periode 1996-1997. Gedeputeerde Staten heb ben in mei van dit jaar de ge vraagde bijdrage van 1.960.000,- gereserveerd. Vandaar dat de gemeente raad op voorstel vann het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten de subsidieverordening pro ject opheffing funderingsge breken en woningverbete ring vast te stellen. De verordening is door het adviesbureau Bouwburo Namens de Kamers van Koophandel in het Groene Hart (KvKs in Dordrecht, Gouda, Leiden en Utrecht) is het bedrijfsleven vertegen woordigd in de persoon van drs. J.C. Brink, directeur van de KvK voor Midden-Hol- land. Volgens Hans Brink is het niet merkwaardig dat de KvK’s - door velen gezien als felle tegenstanders van het Groene Hartbeleid - in het Het vakblad Rijn-instructie was tot voor kort een uitgave van de Stichting Vakblad Rij- instructie. Deze door de re dactie in 1973 gevormde stichting voerde sinds 1973 de exploitatie zonder winst oogmerk. Rij-instructie is een onafhan kelijk vakblad voor de auto- en motoropleiding en wordt gelezen door rijschoolhou ders, auto- en motorinstruc- teurs, chauffeursopleiders, slipinstructeurs, docenten bij opleidingsinstituten, specia listen van trainingscentra en politie-rijopleiders. De lezers-abonnees die beta len voor goede vakinformatie - vormen de belangrijke groep waarop stichting en redactie zich richten, zonder verdere bijbedoelingen. Drie jaar geleden hing het voortbestaan van het vakblad aan een zijden draadje, want de drukker die feitelijk de ex ploitatie in handen had, ging failliet. De stichting slaagde erin de perikelen de baas te worden en de continuïteit vei lig te stellen. ‘Maar het gebeurde maakte pijnlijk duidelijk dat we als hele kleine uitgeverij in een concurrende markt kwets baar zijn1, aldus Waddinxve- ner Kees Wijdooge. ‘Vooral de financiële kant van het uitgeven van een vakblad drukt zwaar: in feite zijn drie bestuursleden persoonlijk verantwoordelijk voor een ex ploitatie op jaarbasis van en kele tonnen. Van enige finan ciële armslag is geen sprake, tenzij de redactionele onaf hankelijkheid zou worden op geofferd'. Er werden dus besprekingen tor en organisaties vanuit na tuur-, landschap en milieu. Met onze inbreng in het plat form proberen wij juist de toeristische-recreatieve po- GOUDA/WADDINXVEEN - Naar aanleiding van de Groene Hart-gesprekken vorig najaar heeft minister Margaretha de Boer (VROM) besloten om het Bestuur lijk Platform Groene Hart uit te breiden met vertegen woordigers uit het gebied zoals gemeenten en bedrijfs leven. Inmiddels hebben het ISMH (samenwerkende gemeenten in Midden-Holland) en de Kamers van Koophandel in het Groene Hart ook een zetel in het Platform. doe-het-zelf-materialen keukens - kasten f wand- en vloertegels vx tuinhout - sierbestrating «(0182)61 25 96 Noordeinde 76a Waddinxveen .A. - J

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 1