Open Monumentendag' hullina van het noldenc Op HU NU 40% KORTING morgana Motto van tentweek: 'Kom in de kring' Pnmera Auto Snelservice bouwt in Coenecoop Geen Sport7 voor Bloemendaalseweg 19ct per fot° 1 'Open Monumentendag' is ook de onthulling van het poldencunstwerk Cursus 'Babymassage' ook in Waddinxveen Elke dag in de bus... Ehl ONZE LAATSTE!! MET 40% TOT 50% KORTING ALLES VOOR UW OPEL... OPRUIMING DIVERSE FOTOLIJSTEN Kalkhoven Van Elswijk b.v. Marius Verboom ernstig gewond in Z-Frankrijk Zaterdag open huis in De Morgenster Rijn en Gouwe SHOWROOM MODELLEN J I Vaste rubriek Burgerlijke Stand stopt in het Weekblad b BURGER’ I I I I I I I I Repetities van 15-jarige De Gouwestem v> RH Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - I 33 CBHt FORMAAT 10X15 CM 1 OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN VIDEO AUDI1 FOK MEGA-COLOR Wie nu kiest voor een kennismakings- abonnement, ontvangt Rijn en Gouwe vier weken vóór zeven uur in de bus. Voor deze Kom langs voor de leukste trends en scherpe aanbiedingen! O’NEILL schriften 5 stuks voor fl. 10,- Waddinxveen - Dorpstraat 39 Tel. (0182) 61 22 98 Fax (0182) 63 02 30 Dorpstraat 76 Waddinxveen Tel. (0182) 63 20 02 'Open Monumentendag' op zateri Victorkerk aan de Zuidkaae. (Foto's: Fejagrafie Ton Bennemeeer). V-slaapkamers HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2506 WOENSDAG 21 AUGUSTUS 1996 bon chic bon genre Organizer, navulbaar fl. 27,95 de kantoorspecialist NU VANAF: LAAGSTE pR1J$WH /^NEDERLAND Zie ook onze advertenties elders in deze krant. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. --17.00 uur. De monumentale hervormde Brugkerk aan de Kerkweg-Oost (links op de foto) is weer te bezichtigen tijdens de jaarlijkse j—.' zaterdag 14 september van tien tot vier uur, evenals de beeldbepalende rooms-katholieke St. S H O P I r I I I WCKC1I VUUI Z.CVCII UUI III UC UUD. VMMI vrijblijvende kennismaking betaalt u 13,75. i f eekblad voor addinxveen deze zender voorlopig wel op het kabelnet te zien. NI F O T op Rijn en Gouwe. Naam: Adres: Plaats: den Rijn. kleure In Waddinxveen zijn twee of ficiële monumenten: de Her vormde Brugkerk (Kerkweg- Oost) en de Remonstrantse Kerk (Zuidkade). Verder is er de beeldbepalende rooms-ka- tholieke St. Victorkerk (Zuid kade). stippen tekst en uitleg wor den gegeven en zal eventueel het orgel worden bespeeld. INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp J vier mensen werkzaam bij het Waddinxveense bedrijf. Op het bedrijvenpark Coene- coop hoopt men de snelle ont wikkeling dankzij een hoge mate van klantentrouw en mond tot mond reclame ver der gestalte te kunnen geven. Bovendien wil men er de ver koop van gebruikte auto’s verder uitbouwen. Het Gouwedorp is van plan de tweede zaterdag in sep tember weer volop mee te doen aan de jaarlijkse ’Open Monumentendag’. Op die dag zijn in ons land een groot aantal monumenten vrij toe gankelijk. VAN DER LINDE Dorpstraat 38, Waddinxveen, (0182) 61 80 90, 's maandags gesloten - donderdag koopavond Zijde 3, Boskoop, (0172) 21 29 65, 's maandags gesloten vrijdag koopavond Na afloop van het officiële ge deelte is op informele wijze een toost uitgebracht op Auto Snelservice met betrekking tot de toekomstige vestiging op bedrijvenpark Coenecoop. De drie Waddinxveense ker ken zijn op ’Open Monumen tendag’ van 10.00 tot 16.00 uur voor het publiek toegan kelijk. In combinatie met de ze dag zal ’s morgens om tien uur in de woonwijk Zuidplas- Extra in het verlengde van de Mina Druckerhoeve het pol- derkunstwerk ’De vergeten plek’ worden onthuld. In verband met deze onthul ling wordt dezelfde dag in het wijkgebouw Het Zuidhonk een kleine expositie gehou den over het ontstaan van het kunstwerk en zal de Vereni- WADDINXVEEN - Zoals aangekondigd wordt volgen- deek wekdoor de Centrale Hervormde Gemeente van Waddinxveen in de woonwijk Zuidplas en in Waddinx- veen-Noord de jaarlijkse tentweek gehouden. yWKTOHOMEDFALER- Koninginneweg 11 d Boskoop Td. (0172)21 03 09 ONTWIKKELEN ƒ3,85 NABtSTELUNGEN VANAF 39 CENT WADDINXVEEN - In Waddinxveen wordt ’Open Monu mentendag’ op zaterdag 14 september aangegrepen voor de officiële onthulling van het polderkunstwerk ’De vergeten plek’ ter markering van Nederlands laag ste polderwaterpeil in de woonwijk Zuidplas-Extra. De cursus ’Babymassage’ be staat uit vijf wekelijkse bij eenkomsten van twee uur en is bedoeld voor ouders van baby’s van ongeveer twee tot negen maanden oud. Tijdens de cursus leren de deelnemers hun baby te mas seren. Daarnaast leert men hoe zijn of haar kindje het beste opgepakt kan worden, zodat het zich geborgen voelt. Ook wordt er uitgebreid stil gestaan bij het tempo waarin de baby leeft. Dit is namelijk niet gelijk aan het tempo waarin volwassenen leven. Verder wordt in de cursus aandacht besteed aan wat men het beste kan doen als de baby veel huilt, slecht slaapt of veel last heeft van darm kramp) es. Tot slot is er ook gelegenheid voor het uitwisselen van er varingen. In de cursus ’Baby- massage’ leert men volgens De Vierstroom de lichaam staal van de baby te verstaan. Bij voldoende belangstelling start de cursus ’Babymassa- Het thema van de evangelisa- tieweek onder het linnen dak dit jaar is ’Kom in de kring’. Er is gedurende vier dagen wat te doen. Voor de kinderen van 4 tot en met 11 jaar en voor de jonge ren van 12 tot en met 16 jaar zijn er in de laatste week van augustus veel activiteiten te doen. De tenten staan in de Zuid plas aan de Kuyperhoeve en op het Wingerdveld in Wad- dinxveen-Noord. Woensdag 28 augustus gaat de tentweek van start. Tot en met vrijdag is er in beide ten ten een programma voor de kinderen van 4 tot en met 11 jaar. Elke morgen van 10.00 tot 12.00 uur wordt er een ver haal uit de Bijbel verteld, ge zongen, geknutseld en er is poppenkast, ’s Middags zijn de jongelui van 14.00 tot 16.00 uur van harte welkom in de tent. “We hebben een sportmiddag en een middag die Dorus op Dwaaleiland heet. Ook staat poppenspeler Jeroen van den Berg op het programma', al dus de organiserende Centra le Hervormde Gemeente van Waddinxveen. De tent voor de jongeren van 12 tot en met 16 jaar in de Wingerd heeft evenals de an dere tenten een programma van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Ook ’s avonds is er een hoop te doen. WADDINXVEEN - Na zo’n 51 jaar komt er definitief een einde aan de weke lijkse rubriek ’Burgerlij ke Stand’ in het Week blad voor Waddinxveen. De wetgeving ter be scherming van de per soonlijke levenssfeer ver zet zich tegen dit soort officiële mededelingen van gemeentewege, zo blijkt uit een vorige week ontvangen brief van het college van Burgemees ter en Wethouders aan de redactie van het Week blad voor Waddinxveen. De Waddinxveense bur gerlijke standsgegevens hadden steeds betrek king op inschrijvingen in de registers van de bur gerlijke stand en betref fen geboorten, huwelijks aangiften, huwelijksvol trekkingen en overlijden. Tegenover het in de vori ge eeuw zo hoog inge schatte belang van open baarheid wordt in de laatste decennia, met na me ook door de invoering van de wet Gemeentelij ke Bevolkings Adminis tratie (GBA), steeds ster ker dat van de persoonlij ke levenssfeer gesteld, asis van de GBA-wetge- ving heeft het college van Burgemeester en Wet houders het reglement voor de gemeentelijke be volkingsadministratie vastgesteld. In dit reglement hebben B. en W. regels opgeno men die betrekking heb ben op de bescherming van de privacy en de wij ze waarop het college al dan niet systematisch ge gevens verstrekken aan derden. Daarbij is ook geregeld welke gegevens wel en niet beschikbaar zijn. Op basis van deze bepalin gen is het niet langer mo gelijk de tot nu toe aan het Weekblad voor Wad dinxveen geleverde gege vens te blijven verstrek ken. Eerder dit jaar werd de door architectenbureau Stuurman Partners BV (Brugweg) ontworpen en door aannemingsbedrijf Egbo BV Hazerswoude) gebouwde kerk de eerste officiële paal geslagen. De beloofde gratis doorgifte van- Sport7 blijkt volgens RE KAM een periode van ’uitge stelde’ betaling te zijn. Tot deze conclusie is de stichting gekomen na bestudering van de intentieverklaring tussen de Vecai en Sport7. De aan Sport7 gevraagde na dere duidelijkheid wijst erop dat de commerciële sportzem- der ervan uitgaat dat het fi nanciële risico volledig bij de WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen heeft een stuk bouwgrond van 2.155 vierkante meter op het be drijvenpark Coenecoop verkocht aan Auto Snelservice voor de bouw van een garage met showroom. u kISin Dat gebeurt van 10.30 en 13.30 uur in de St. Victor kerk, van 11.30 en 14.30 uur in de Remonstrantse Kerk en van 12.30 en 15.30 uur in de Brugkerk. GOUDA/WADDINXVEEN - De Stichting Regionale Ka beltelevisie Midden-Holland (REKAM), die ook tv-beel- den doorgeeft aan de bewoners van de Bloemendaalse weg in Waddinxveen, heeft nog geen overeenstemming bereikt over het doorgeven van de nieuwe commercië le sportzender Sport7. In de rest van Waddinxveen is ging Historisch Genootschap Waddinxveen een presentatie geven van onder andere ar chief- en opgravingsmateri- aal en vondsten uit de polder Zuidplas. In aanwezigheid van onder meer de ondememerskring Industrieel Contact Wad dinxveen (ICW), een gemeen telijke delegatie en relaties van Auto Snelservice werden onder het toeziend oog van notaris mr. J.A.M. Koek de handtekeningen door loco- burgemeester J. Neele (PCW) en de directie van het bedrijf op de transportacte ge plaatst. Auto Snelservice is sinds acht jaar (juli 1988) gevestigd aan de Maarten Schoutenstraat. Het bedrijf is daar ook opge richt. Op dit moment zijn er PERPIGNAN/WADDINX VEEN - Een week na het ern stige ongeval dat hem op zijn vakantie-adres in het Zuid- franse Le Barcarès-Coudalè- re is overkomen, is de Wad dinxveense drogist Marius Verboom weer in zijn huis bo ven de winkel aan de Juliana van Stolberglaan terugge keerd. De 45-jarige Waddinxvener liep woensdagavond een week geleden in volle vaart door een centimeter dikke glazen schuifpui van zijn va kantiewoning, welk raam hij overigens kort tevoren nog zelf had gesloten. Hij was dat vergeten. De hevig bloeden de, maar volkomen bij be wustzijn blijvende Marius Verboom werd direct op zijn terras en in aanwezigheid van zijn vrouw en twee kinde ren door twee toevallig in het vakantiepark aanwezige Franse artsen eerste hulp verleend. Na provisorisch te zijn verbonden werd de Wad dinxveense ondernemer, die wel een shock had opgelopen, met spoed in een ambulance naar het centrale ziekenhuis in Perpignan gebracht. Marius Verboom is daar snel geopereerd aan diverse pees- beschadigingen bij zijn rech terhand. De diepe vleeswon den aan zijn rechterarm, zijn linker onderbeen en in zijn hals werden gehecht. Met zijn verwondingen is hij óverigens door het oog van een naald gekropen, omdat er net geen spake was van slag aderlijke bloedingen en ande re ernstige levensbedreigen de letsels. kabeltelevisie-abonnees be hoort te liggen. Dit blijft voor REKAM onaanvaardbaar. De opening die Sport7 in de intentieverklaring geeft, na melijk dat alleen voor die abonnees die Sport7 willen ontvangen wordt betaald, is naar de mening van de RE KAM een stap in de goede richting. Onjuist is dat daar aan gekoppeld wordt dat als niet voldoende opbrengsten oplevert voor Sport7 het risi co dan voor de kabelexploi tant is. Die zal dit risico moeten af wentelen op alle abonnees. Dit moet volgens Sport7 in ie der geval gebeuren met de kosten van de doorgifte in de ’gratis’ periode. Ter vermij ding van onnodige financiële risico’s die ten laste zullen komen van alle kabeltelevi sie-abonnees zal daarom Sport7 voorlopig niet doorge geven worden. REKAM hoopt dat in de nog te sluiten mo- delovereenkomst tussen de Vecai en Sport7 het risico voor de niet in Sport7 geïnte resseerde abonnees beter uit gesloten is. Zodra op dat punt overeenstemming bereikt wordt met Sport7 zal doorgif te spoedig plaatsvinden. WADDINXVEEN - In de in de woonwijk Zuidplas- Extra in aanbouw zijnde kerk De Morgenster van de Centrale Hervormde Gemeente wordt komende zaterdag 24 augustus tus sen elf en een uur een open huis gehouden. Het door de kerkvoogdij van dit kerkgenootschap georganiseerde open huis zal direct om elf uur met een officiële handeling van start gaan. Het is de bedoeling dat de vierde kerk van de Centra le Hervormde Gemeente - die in de plaats komt van de samenkomsten in de hervormde Rehoboth- school aan de Sperwer- hoek - met Kerstmis in ge bruik genomen gaat wor den. Ik heb de afgelopen drie maanden geen proefabonnement gehad op Rijn en Gouwe. Postcode: ge’ op vrijdag 13 september in Waddinxveen en op dinsdag 29 oktober in Gouda, op beide dagen van 09.00 tot 11.00 uur. Ook in verschillende andere plaatsen in het werkgebied van De Vierstroom wordt de cursus georganiseerd. De kosten bedragen ƒ135,- voor leden van de Vereniging De Vierstroom en ƒ359,- voor niet-leden. Voor meer informatie of aan meldingen kan men bellen met De Vierstroom-Zorglijn, tel. 0182-594500. Tel.: (voor controle op de bezorging) Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar: Rijn en Gouwe, Afdeling Abonnementen, Antwoordnummer 10008, 2400 VB Alphen aan In de drie kerken zullen di verse bezienswaardigheden liggen, zullen op vaste tijd- WADDINXVEEN - De Goudse Stichting De Vierstroom, de organisatie voor kruiswerk en maatschappelijke dienstverlening in Midden-Holland, gaat in Gouda en in Waddinxveen de cursus ’Babymassage’ geven. Er is een voetbalwedstrijd, men kan gaan bloemschikken of een hengeltje uitgooien. Ook kan er worden geluisterd naar de band ’Radical Choice’ en er is ook een heel gaaf theaterspektakel. Verder gaan we aan de slag met textielverf en t-shirts en als je van bingo houdt, moet je zeker komen’. Zaterdag avond 31 augustus is er de grote finale met onder andere een barcebue. Elke morgen is er vrije toe gang om spelletjes te doen (computerspelletjes, tafelten nis en tafelvoetbal). Op zater dag zijn er nog drie activitei ten. Van 9.30 tot 11.30 uur is er in de Zuidplas een kinder- markt, waar kinderen spul len kunnen kopen en verko pen. Vanaf 13.00 uur is er in de Wingerd een open volleybal- toumooi, waaraan iedereen met een team aan mee kan doen. Opgeven voor beide ac tiviteiten kan bij de tent, ’s Avonds om 20.00 uur is er in de Zuidplas een openlucht zangavond met veel samen zang. Zondagmorgen 1 september zijn er ter afsluiting van de tentweek twee themadien- sten: één in de tent in de Zuidplas en één in de Bethel- kerk (Bilderdijklaan). Beide kerkdiensten beginnen om half tien met het zingen van de tentliedjes. Na afloop is er gelegenheid tot het drin ken van koffie, thee en fris. WADDINXVEEN - Ko mende maandagavond 26 augustus tussen acht en f tien uur beginnen weer s de repetities van het Christelijk Waddinx- veens Manpenkoor De Gouwestem m de Bethel- kerk (Bilderdijklaan), die onder leiding staan van de Waddinxvener Martin Mans. Nieuwe leden zijn bij De Gouwestem van harte 1 welkom op de maandag- avonden. Het bestuur hoopt dat vooral ook jeu- dige mannen de gelede ren zullen komen ver sterken. Voor het nieuwe seizoen zijn weer veel activiteiten gepland. In september zal het 15-jarig bestaan worden gevierd met de prestentatie van een nieuwe cd waarop uit sluitend mannenkoormu- ziek is te beluisteren. In oktober is er het jaar lijkse mannenkoorcon- cert in de Goudse St. Janskerk en in de maand december zijn weer een aantal kerstconcerten ge pland. Ook voor 1997 heeft het 110 leden tellende Wad dinxveense mannenkoor I weer veel plannen en zijn er reeds een groot aantal activiteiten georgani seerd. I ‘Zingen is een fantasti sche vrijtijdsbesteding, het ontspant, het geeft de zanger en de luisteraar veel genoegen. Alle man- I nen die van zingen hou- den zijn van harte wel- kom op de wekelijkse re- j petities', aldus De Gouwestem. ■s. 4 WÜS - A

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 1