Dominee metselde steen Veel schade na inbraak Hout- en meubel branche beschermt beter het milieu Ns n VFEBOCM makelaardij b.v. Besluiten over verkeersplan maanden later ,0 Bremmer Vrijwilligers gezocht voor asielzoekers Vervangings- regeling directeuren BIJ HARWA ZIT U GOED DEZE ZOMER! TUINSET KADO Buitendijk zag Abraham Hobbybeurs in het najaar Cursussen Hebreeuws Pastor Tom Open tuin- dagen bij Brugweg 88 Ruiten van huis ingegooid Aanrijding op de Dreef ALLES VOOR UW OPEL... Van Elswijk b.v. NanBarlingen (0172) 21 51 40 voorlichter Waddinxveen kalkhoven SCHOOLSPULLEN HARWA Het hoogste punt heeft de vierde hervormde kerk 'De Morgenster' inmiddels in Zuid- plas-Extra bereikt. (Foto: Sjaak Noteboom). I S 0182-613500 1 Casio FX 82 ƒ15,00 NU VANAF: A4 schrift 1,50 1 4,95 OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN KOPEN/VERKOPEN? U VINDT ONS HIER: VIDE» AUDI» FOK 23-ringsmap met print en nog veel meer scherpe aanbiedingen! DANSSCHOOL ‘WADDINXVEEN 24 uur service 3 maanden garantie Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. KINDERSCHOENEN... DAAR NEMEN WIJ DE TIJD VOOR! 4 bekende merken in meerdere breedtematen HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2507 - WOENSDAG 28 AUGUSTUS 1996 BIJ BESTEDING VAN MINIMAAL F1000,- AAN PARKET, LAMINAAT EN KURK. |<MMiETELB Voor woonhuizen in °oskoop en Waddinxveen de makelaar. Julianastraat 6 Waddinxveen tel. (0182) 61 23 09 Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. Zie ook onze advertenties elders in deze krant. CDA-gemeenteraadslid drs. M.J. Verhuist. (Foto: Archief - CDA-Fejagrafie Ton Benne- meer). PRIJS VAN héderland UW TELEVISIEDOKTER - Pastor Tom Buitendijk bij de Abraham als carmeliet, die parochianen voor de pastorie aan de Zuidkade hadden neeergzet. (Foto: Sjaak Noteboom). Schoenen Kerkweg Oost 177 - 2741 HD Waddinxveen - Telefoon (0182) 61 20 12 Weekblad voor Waddinxveen kle zie advertentie elders in de krant sis van het verkeerscircula tieplan ten aanzien van de uit Rijnlandstraat 4, 2741 GZ Waddinxveen, tel. (0182) 616119. fax (0182) 61 66 38 minder stoffen WADDINXVEEN - In de nacht van vorige week maan dag op dinsdag is ingebroken in het gebouw aan de Sta tionsstraat. 4^ ■WONING Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen Tel.: (0182)61 30 61 Fax: (0182) 61 91 15 WADDINXVEEN - In een nog lege en waterige kerk- zaal met een geheel open dak hebben lidmaten van de Centrale Hervormde Ge meente van Waddinxveen vorige week zaterdag gedu rende twee uur een kijkje kunnen nemen in de in aan bouw zijnde kerk ’De Mor genster’. Tientallen lidmaten maak ten zaterdagmorgen en - middag van de gelegenheid gebruik tijdens de bouw een kijkje te nemen in hun nieu we kerk in aanbouw. symbolisch een steen van een binnenmuur, daartoe uitgenodigd door kerkvoog- dijvoorzitter H.J. Hagen. achtige tuin achter hun huis aan de Brugweg 88. De bijzondere open dagen worden gehouden in het weekeinde van zaterdag 7, WADDINXVEEN - Voor haar werkzaamheden in het tij delijk asielzoekerscentrum Waddinxveen is Vluchtelin genwerk weer op zoek naar nieuwe vrijwilligers. De scholing voor deze beginners begint op donderdag 3 oktober. INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen WADDINXVEEN - Naar aan leiding van een zomerrepor- tage in het maandblad ’Nou veau’ houden Hans en Marti na WADDINXVEEN - In de nacht van vrijdag op zaterdag werden van een woning aan de Kuyperhoeve twee ruiten ingegooid. Zowel het motief als de dader zijn onbekend. klem gevoerd door de Bedrijfsmi- lieudiensten Rijn Gouwe en Beco adviesbureay. Eind dit jaar zal de advisering aan de onderzochte bedrijven gereed zijh. Vervolgens is er voor een be perkt aantal bedrijven de ge legenheid een verdergaand milieuzorgsysteem op te zet ten dat in het najaar van 1998 moet zijn afgerond. Beperking en hergebruik van afVal, milieuvriendelijke lijmsoorten en coatings, en verstandig gebruik van ver pakkingsmateriaal zijn enke le van de maatregelen die moeten leiden tot minder be lasting van het milieu. Uit ervaringen in Gelderland en Overijssel is al gebleken dat deze ingrepen de bedrij ven ook financieel voordeel opleveren. De provincie Zuid-Holland trekt ruim 97.000 gulden uit om bij de geïnteresseerden onder de honderd onderne mers in de branche in Zuid- Holland te laten onderzoeken welke maatregelen in hun be drijf tot het gewenste resul taat kunnen leiden. In het algemeen komen die maatregelen neer op zorgvul diger werken, technologische verbeteringen, inkoop van j milieuschadelijke en milieuvriendelijk produktontwerpen. Uiteinde lijk kunnen deze ingrepen uitmonden in een volledig mi lieuzorgsysteem De onderzoeken worden uit- ■Jexwrt WADDINXVEEN - Er wordt geprobeerd in oktober of no vember van dit jaar een re gionale hobbybeurs in Wad dinxveen te houden. Pergamano, beren maken, kralenboompjes, kaarten, poppen maken, figuurzagen, kantklossen en ga zo maar door. Het is een tijdverdrijf voor veel Waddinxvéners. Echter, er wordt te weinig aandacht aan al deze hobby*s besteed. Daarom is er besloten een re gionale hobbybeurs te op te zetten. De organisatie van deze beurs is nog op zoek naar enkele deelnemers. Wie zich aangesproken voelt en interesse heeft kan contact opnemen met G. van der Laan, tel. 0182-610848. In het asielzoekerscentrum aan de Zuidelijke Rondweg in Waddinxveen is een groep vrijwilligers van Vluchtelin genwerk actief. Op dit moment is deze vereni ging weer hard op zoek naar versterking van het team met gemotiveerde vrijwilligers, die zich bezig willen houden met juridische hulpverlening aan de bewoners van het AZC. Aan de rand van Waddinx veen is in oktober vorig jaar een asielzoekerscentrum geo pend. Hier verblijven tussen de 500 en 600 mensen van tientallen verschillende na tionaliteiten, van wie de meesten nog in afwachting zijn van een definitieve be slissing op hun asielverzoek. Het lange wachten tijdens de asielprocedure brengt voor de bewoners van het AZC vaak allerlei vragen en onzekerhe den met zich mee. Ze ontvangen bijvoorbeeld in gewikkelde brieven van hun advocaat of overheidsinstan ties die bij de asielprocedure betrokken zijn. De medewer kers van Vluchtingenwerk zijn er om dergelijke brieven uit te leggen of om vragen over de asielprocedure te be antwoorden. De vrijwilligers fungeren daarbij als een intermediair tussen de asielzoeker en de vele instanties waar hij mee te maken kan krijgen. Omdat de vrijwillige mede werkers regelmatig elders be taald werk vinden, blijft Vluchtelingenwerk steeds hard op zoek naar nieuwe medewerkers die zich mini maal één dag in de week wil len inzetten. Een juridische achtergrond is voor dit werk niet noodzake lijk. maar,,wel moet men het leuk vrn'den zich in juridische problemen te verdiepen. Tijdens een intensieve scho ling van vijf dagen wordt de nodige basiskennis verschaft. Door met een ervaren mede werker mee te draaien met het spreekuur wordt ervaring opgedaan en kan men uitein delijk zelfstandig spreekuur draaien. Verder wordt veel gebruik ge maakt van up-to-date docu mentatie van de landelijke organisatie van Vluchtelin genwerk. Een betaalde coör dinator zorgt dat het team als zodanig draaiende blijft en onderhoudt de contacten met andere instanties binnen het asielzoekerscentrum. Naast een beschikbaarheid van minimaal één dag in de week en een interese in juri dische aangelegenheden, wordt van vrijwilligers een betrokkenheid bij vluchtelin genproblematiek verwacht. Een redelijke beheersing van het Engels is onontbeerlijk. Nauwkeurig kunnen werken wordt zeer op prijs gesteld. Vluchtelingenwerk biedt scholings- en trainingsmoge- lijkheden, reiskostenvergoe ding en boeiend, zinvol en af wisselend werk in een gemo tiveerd team. De eerstvolgende beginners- scholing zal op donderdag 3 oktober van start gaan. In verband hiermee worden mensen die geïnteresseerd zijn verzocht contact op te ne men met de coördinator, Inge Dekker, tel. 0182-641658 (maandag, woensdag, vrij dag). Een kort briefje schrijven kan ook naar Vluchtelingenwerk AZC-Waddinxveen, Zuidelij ke Rondweg 225, 2742 HZ Waddinxveen. Men brak een raam open om binnen te komen. Voorts is binnen het een en ander opengebroken. Hierdoor ont stond veel braakschade ter wijl er niets werd ontvreemd. Donderdagmiddag omstreeks kwart voor een vond een po ging tot afpersing plaats in een bakkerswinkel aan de Oranjelaan. De dader eiste geld en dreigde met een spuitbus. De winkelbediende ging daar niet op in en nadat de dader nog iemand anders hoorde in het gebouw, ging hij er zonder buit vandoor. Het betrof een tussen de 15- en 18-jarige negroïde jongen. Hij is nog spoorloos. In de nacht van donderdag op WADDINXVEEN - Vrijdag avond vond een eenzijdig on geval plaats op de Dreef. Een 20-jarige Waddinxveense be stuurder raakte in een bocht de controle over zijn voertuig kwijt. Vermoedelijk heeft hij met te hoge snelheid in de bocht geremd. Hij kwam op het naastgelegen fietspad tot stilstand. vrijdag vond een poging in braak plaats in een winkel aan de Kerkweg-Oost. Men gooide met een steen de ruit van de deur in. De dader is wel binnen geweest, maar er wordt niets vermist. In de nacht van vrijdag op za terdag werd ingebroken in de hervormde kerk aan de Prin ses Beatrixlaan. Men forceer de een raam om binnen te ko men. Binnen werden even eens deuren geforceerd. Er werd alleen wat weggeno men. WADDINXVEEN - Pa rochianen van de rooms-ka- tholieke St. Victorparochie verrastten vorige week vrij dag hun pastor Tom F. Bui tendijk OCarm. met een carmeliet als Abraham. De pop was voor de pastorie aan de Zuidkade gezet om dat de Waddinxveense geestelijk leider die dag 50 jaar werd. Het is overigens zijn laatste veijaardag in het Gouwedorp geweest omdat de pastor volgend jaar elders in de Nederland se kerkprovincie zal worden ingezet. In die tussentijd is de plaat selijke parochie bezig in zijn vervanging te voorzien, bijvoorbeeld door de inscha keling van meer vrijwilli gers of door samenwerking met parochies uit de omge ving van Waddinxveen (Reeuwijk en Boskoop). WADDINXVEEN - Komend najaar houdt het Instituut Da’at uit Barneveld voor het derde jaar een aantal cursus sen op zaterdag in zalencen trum Het Nieuwe Trefpunt (Stationsstraat) in Waddinx veen. Wie Hebreeuws of Aramees wil leren of geïnteresseerd is in het jodendom kan schrifte lijk of telefonisch studieinfor- matie aanvragen. De cursussen worden gege ven zijn ’De joodse feesten in christelijk zicht’, ’Bijbels He breeuws voor beginners’ en ’Leeskring Hebreeuws’ (voor hen die al wat Hebreeuws kennen). Docent is P.A. Sie- besma uit Barneveld. Voor meer informatie kan men terecht bij Instituut Da’at, Vereniging ter bevor dering van de kennis van bij beltalen en culturen te Bar neveld. Secretariaat: P.A. Siebesma, Wethouder Rebel- laan 8, 3771 KA Barneveld, tel. 0342-418187. officieel Opel service dealer Tel. (0172) 58 96 07 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp J Bedrijvencentrum 'De Valk‘ Valkenburgerlaan 3 2771 CW Boskoop i:uuoi:i=irt 4JI WADDINXVEEN/DEN HAAG - Bedrijven in de Zuidhol- landse hout- en meubelbranche kunnen binnenkort hun produktiekosten terugdringen en tegelijkertijd het milieu sparen. Een project van de provincie Zuid- Holland geeft ondernemingen inzicht in de mogelijkhe den daartoe. De Centrale Bond van Meubelfabrieken staat achter dit provinciale project. Die verwachting geeft het Waddinxveense college van Burgemeester en Wethou ders in antwoord op drie kor- planning te zetten, te schriftelijke vragen van 4 1 v’ het CDA-gemeenteraadslid drs. M.J. Verhuist. Het gevolg van het een en an- de bsluitvorming over de pri- prioriteitstelling ring “Wij verwachten echter dat de enkele maanden zal worden ver- 1 en menen derhalve dat niet moet worden vooruit gelopen op de besluitvorming ten aanzien van de priori teitstelling en de fasering*, al dus het college van Burge meester en Wethouders. WADDINXVEEN - De ge meente Waddinxveen trekt per 1 september een tijdelijk voorlichter aan. Het betreft een beperkte overeenkomst, die zal worden ingevuld door de 33-jarige Amsterdammer Roel Mostert van ’Overlook Communicatie Management’ uit Almere. Dit bureau neemt in de per soon van zijn directeur de be oogde taken van de toekom stige voorlichter waar, totdat deze officieel door de gemeen te is aangesteld. De sollicita tieprocedure voor een fullti me voorlichter loopt al enige maanden. Het Waddinxveen se gemeentebestuur heeft be wust gekozen voor de komst van een voorlichter ad inte rim, aangezien de specifieke bij deze functie behorende werkzaamheden de komende maanden zullen toenemen. Het gemeentebestuur is van mening dat de extra activitei ten binnen de huidige bezet ting van het ambtelijk appa raat niet voldoende kunnen worden waargenomen. Roel Mostert is geen onbe kende in Waddinxveen en omgeving. Voor 1990 was hij als journalist werkzaam bij de Goudsche Courant en on der meer actief in het Gouwe dorp, Gouda, Boskoop, Moer kapelle en Zevenhuizen. In 1992 verruilde Roel Mos tert zijn functie als verslagge ver bij Sijthoff Pers voor een positie in de public relations, in welke hoedanigheid hij on der meer werkzaam was voor Van+Van Publiciteit, Perfect Partners en Van Dantzig Lichtenveldt Almere. Sinds 1 maart is hij eigenaar van het door hemzelf opge richte communicatie-advies- bureau ’Overlook’. WADDINXVEEN - Doordat ingenieurs-adviesbureau Oranjewoud BV uit Capelle aan den IJssel met een zeer onvoldragen verkeerscirculatieplan op de proppen is gekomen is er in de besluitvorming over dit plan ’hoog uit enkele maanden’ vertraging opgetreden. Het kerkgebouw heeft in middels het hoogste punt be reikt. De bouw is zodanig ver gevorderd dat er reke ning mee kan worden gehou den dat de vierde hervormde kerk met Kerstmis in ge bruik zal zijn. Ter gelegenheid van het open huis metselde wijkpre- dikant ds. M. van Campen Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 Fax (0182) 52 29 26 WADDINXVEEN - Het colle ge van Burgemeester en Wet houders in .Waddinxveen heeft een vervangingsrege- ling getroffen voor de sector- directeuren. De regeling, die voorlopig voor een periode van één jaar geldt, kent voor de directeur S. van Houten van de sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (ROB) als eerste ver vanger mevrouw E.J.A. De- ben, directeur sector F.O. en als tweede vervanger M.A. Kossem, directeur secor MOD. Directeur mevrouw E.J.A. Deben van de sector Facilitai re Ondersteuning (FO) kent als eerste vervanger M.A. Kossen, directeur sector MOD en als tweede vervan ger S. van Houten, directeur sector ROB; Directeur M.A. Kossen van de sector Maatschappelijke Ontwikkeling en Dienstverle ning (MOD) kent als eerste vervanger S. van Houten, di recteur sector ROB en als tweede vervanger mevrouw E.A.J. Deben, directeur sec tor FO. te voeren projecten nadere prioriteiten vast te stellen en deze projecten vervolgens in 1 X -XI Aangezien de behandeling van het verkeerscirculatie plan zal worden vertraagd, betekent dit dat ook de be- der is natuurlijk wel dat ook sluitvorming aangaande de oriteiten en de fasering later plaats vindt. B. en W. menen en de fase- ig enigszins uitloopt. echter niet dat hierop moet procedure hooguit worden vooruitgelopen. Zoals bekend heeft het Wad- traagd dinxveense college begin juli 11 in een brief aan de Waddinx veense gemeenteraad al aan gegeven dat zij de mening van de CDA-fractie ten aan zien van de visie, de onder bouwing en de samenhang van het verkeerscirculatie plan deelt en dat het rapport van Oranjewoud BV dan ook vooralsnog als een concept rapportage wordt beschouwd. Het vragenstelende CDA-ge meenteraadslid heeft nu van het college een kopie van de opdrachtbeschrijving gekre gen zoals die 6 juli 1995 aan Oranjewoud BV is gestuurd. In dit stuk wordt verwezen naar de door Oranjewoud BV ingediende offerte van mei 1995. Deze offerte heeft de christen-democraat eveneens in kopie ontvangen. Op basis van deze offerte, die volgens B. en W. inhoudelijk vergelijkbaar was met die van andere adviesbureaus, heeft de gemeenteraad op 5 juli 1995 besloten het ver keerscirculatieplan op te la ten stellen door Oranjewoud BV. Inmiddels heeft er meer dere malen overleg plaatsge vonden tussen de gemeente en Oranjewoud BV en is er van gemeentewege duidelijk te kennen gegeven dat er een gebrek aan visie is geconsta teerd voor zowel de korte als de langere termijn. Tevens is aangegeven dat voorstellen in onvoldoende mate zijn onderbouwd. Afge- na Pruijmboom-van Beek sproken is dat Oranjewoud drie open dagen in hun park- BV alsnog met een nadere aanvulling komt. Deze aan vulling zal in het gemeente huis kritisch worden beke ken. Het ligt in de bedoeling op ba- zondag 8 en maandag 9 sep tember van 11.00 tot 17.00 uur. Het Waddinxveense echtpaar ontvangt de bezoe kers in hun parkachtige tuin en galerie om te laten zien hoe natuur en kunst elkaar versterken in vorm en kleur. Exposanten in de Waddinx veense privétuin zijn Edith Brinkman (bronzen sculptu ren), Ton van Duppen (beel den in brons en cement), Frank Storm (vogelachtigen in keramiek) en Gees van Vliet (keramische bolvormen in schalen). Verder zijn er kunstvoorwer pen van de familie Pruijm- boom te zien en toont Marti na Pruijmboom tuin-tafere- len in aquarel in haar galerie Tn de heksentuin’..

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 1