Goudse Kamer d Ge LIJSTEN n Rommelmarkt voor kinderen WADDINXVEEN - Zaterdag 'Met z'n allen tegen kanker' Jubileum Lenie Dekker Bromfietser (17) breekt sleutelbeen WADDINXVEEN - Vorige week maandagmiddag kwam op het fietspad langs de Henegouwerweg een 17-jarige Waddinxveense bromfietser ten val. :ngeis tapi|K Pnmera van der linde 1 EL.U 19ct pel foto! wil files op Al2 helpen oplossen Tijdelijke afsluiting rijksweg Al2 Bedrijfsleven actief voor laaggeschoolden c NIEUWE COLLECTIE I B J ALLES VOOR UW 0P- 7^5 KIES NU UIT J00 SOORTEN Drie auto's opengebroken kalkhoven INTERIEURVERZORGING h jjfi j Van Elswijk b.v. officieel Opel service- laagste prusvan NEDERLAND 7 33 cent FORMAAT 10X15 CM De Waddinxveense Lenie Dekker vierde haar 25-jarig dienstverband bij De Vierstroom in Waddinxveen. (Foto: De NU VANAF: B. GLASER 2. Verbinding A12 met de |fotoshop| m uitvoering O) OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN MEGA-COLOR VIDEO AUDI' FOK Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. voorzitter van de afde ling Waddinxveen van de Nederlandse Kamkerbe- strijding-Koningin Wil helmina Fonds. De 22-jarige Nieuwerkerker is aangehouden. Hij wordt er tevens van verdacht gereden te hebben terwijl hij onder in vloed van alcohol was. in infrastructuur sterk ver hoogd moeten worden, zowel WADDINXVEEN - Óp het i Doelwijk aan de Bredeweg werd vo- Dorpstraat 76 Waddinxveen Tel. (0182) 63 20 02 HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2508 WOENSDAG 4 SEPTEMBER 1996 INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen Kom langs voor de leukste trends en scherpe aanbiedingen! Shaeffer rollerball fl. 9,95 THEMA-A VONDEN MET MODESHOW bij stil 25 jaar in dienst te zijn van de regionale Goudse stichting De Vierstroom. Familieleden, collega’s, vrienden en cliënten kwamen de jubilaresse van harte ge lukwensen. Dit ging voor Le nie Dekker gepaard met veel cadeaus en bloemen. De stichting SPA is een ini tiatief van het Middenhol- landse particuliere bedrijfsle ven en wordt door deze sector ook breed (financieel) onder steund. In het comité van aanbeve ling zitten vertegenwoordi gers van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Midden-Holland, een lande lijk uitzendbureau en de ge meentelijke overheid. Vierstroom). het lesprogramma omvat het voormalige veilingterrein het linkerportierslot. Weggeno men werd een linnentas met autobescheiden. Vrijdagmiddag werd aan de Jan Dorrekenskade-Oost een 57-jarige Waddinxveense van haar tas beroofd. Zij had de tas even neergezet om haar deur open te maken toen de tas werd weggegrist. In de nacht van vrijdag op za terdag werd ingebroken in een bedrijf op het bedrijven park Coenecoop. Er werd een ruit ingegooid waarna Door een gebroken ketting blokkeerde één van de wie len. De bestuurder liep een gebroken sleutelbeen op en is per ambulance overgebracht naar het Goudse Groene Hart Ziekenhuis. Woensdagavond vond op rijksweg A12 een kop-staartaanrijding plaats ter hoogte van het Gouwe- aquaduct. Er waren vier per sonenauto’s bij betrokken. Persoonlijk letsel deed zich niet voor. Het slechte weer was vermoedelijk mede oor zaak van het ongeval. Vrijdagavond vond op de Ka naaldijk een kop-staartaan rijding plaats waarbij een 22- ?r dan 80 dessi rit (richting Den Haag) en de afrit bij Waarder-Nieuwer- in hét wegenstelsel als in het brug. openbaar vervoernet. Naast de Goudse Kamer, de Via bijdragen aan de collec te helpt ook de Waddinxve- ner daaraan mee. Wie de kankerbestrijding daadwer kelijk steunen kan zich nog opgeven als collectant bij mevrouw Blonk, tel. 0182- 612347. De kosten bedragen fl,- per plaats. Bij slecht weer gaat de rommelmarkt niet door. In-Line schriften per stuk fl 2,25 5 voor fl. 10,- de kantoorspecialist BBURGERSL Waddinxveen - Dorpstraat 39 Tel. (0182) 61 22 98 Fax (0182) 63 02 30 WADDINXVEEN - Volgen de week kunnen de Wad- dinxveners weer een collec tant van de Nederlandse Kankerbestrijding-Konin gin Wilhelmina Fonds (KWF) aan de deur ver wachten. Tevoren krijgt men nog een folder met in formatie in de bus. degraven), Ondernemersver eniging Boskoop, Raad voor Haridel, Industrie en Dienst- (bedrijventerrein, woonwijk verlening (Gouda), Federatie en Bent- Ondernemersverenigingen Reeuwijk, Industrieel Con- Zie ook onze advertenties elders in deze krant. (Nieuwerkerk aan den IJs- sel), Ondernemersvereniging Bleiswijk, Ondememersver- enging Moordrecht, Raad Om de daarvoor benodigde werkzaamheden zo veilig en file-arm mogelijk te kunnen uitvoeren zal een gedeelte van rijksweg A12 in een vier tal weekeinden in september en oktober voor alle verkeer in beide rijrichtingen worden afgesloten. Gedeeltelijk af sluiten (verkeer over één rij strook leiden) van het wegge deelte tussen Zoetermeer en Gouda (Gouwe-aquaduct) is vanwege de geringe breedte (twee rijstroken) niet moge lijk. Op het weggedeelte tus sen Zoetermeer en Den Haag (Prins Claus-plein) is gedeel telijke afsluiting wel moge lijk, en zal in beide rijrichtin gen één rijstrook beschikbaar blijven voor verkeer uit en met bestemming Zoetermeer. Langs de A12 staan sinds donderdag 29 augustus bor den die de weggebruikers op de afsluiting attenderen. Tij dens de afsluiting zullen al- De doelstellingen van de nieuwe stichting, die overi gens zonder enkele over heidssteun werkzaam is, zijn het initiëren en begeleiden van korte en compacte cur sussen voor laag- en onge schoolde werknemers in ve lerlei sectoren van het be drijfsleven, die meestal op dit gebied ’buiten de boot’ vallen. Na een voorbereidingstijd van ruim een half jaar treedt de stichting nu officieel naar buiten met desgewenst maat werk cursussen die twee dag delen omvatten en worden georganiseerd en in de prak tijk gebracht door SPA Oplei dingen BV. ternatieve routes worden aangeboden die door het ge bruik van routeletters ge makkelijk te volgen zijn. De weggebruikers zullen mid dels advertenties over de af sluitingen en omleidingsrou- tes worden geïnformeerd. Ook via radio en NOS-Tele- tekst zal over de afsluitingen worden bericht. De werkzaamheden aan de Al 2 tussen Den Haag en Gouda zijn als volgt inge deeld. Weekeinde 1: Vrijdag avond 20 september 20.00 tot maandagochtend 23 septem ber 06.00 uur, weekeinde 2: Vrijdagavond 27 september 20.00 tot maandagochtend 30 september 06.00 uur, week einde 3: Vrijdagavond 4 okto ber 20.00 uur tot maandag ochtend 7 oktober 06.00 uur en 1 avond 11 oktober 20.00 uur tot maandagochtend 14 okto ber 06.00 uur. De aan de Staringlaan 3 in Waddinxveen gevestigde Stichting Professionele Ar beid (SPA) is begin dit jaar in het leven geroepen en wordt voorgezeten door oud-D66-ge- meenteraadslid en oud- AVBB-voorzitter ing. Hans P. Barth. Ook de Waddinxveen se ondernemers Joop Baas sr. en Frans Rahms maken on der andere van het bestuur deel van uit. Oud-D66-gemeenferaadslid en oud-AVBB-voorzitter ing. Hans P. Barth is voorzitter van de nieuwe Stichting Pro fessionele Arbeid (SPA), die in Waddinxveen is geves tigd. (Foto: Archief - AVBB). kerbestrijding geld voor dit onderzoek beschikbaar. Eén van de nieuwe behan- delmogelijkheden waaraan wordt gewerkt, betreft be handeling met de eigen af- weercellen van de patiënt. Deze worden uit het li chaam gehaald, bewerkt en daarna teruggeplaatst in het lichaam van de patiënt om de kankercellen te lijf te gaan. Deze therapie staat nog in de kinderschoenen. Voor de verdere ontwikkeling is veel onderzoek nodig en dus gpld. Geld waarvoor onder zoekers ook een beroep doen op de Nederlandse Kanker bestrijding, dus op de Wad- dinxvener. De vooruitgang in behandel- mogelijkheden betekent voor steeds meer patiënten zo niet herstel dan toch in elk geval een langere perio de waarin zij weinig licha melijke hinder van hun ziekte ondervinden. Maar leven met kanker valt niet mee. Ook voor bijvoor beeld de partner en eventu ele kinderen is zo’n periode moeilijk. Voorlichting, bege leiding en contact met ande ren die hetzelfde meeaken, kunnen patiënten en hun naasten verder helpen. moet worden gezocht zonder dat dit wezenlijke beperkin gen oplegt aan een gewenste en noodzakelijke mobiliteit. De regio is graag bereid om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van ver mijdbaar autogebruik met behulp van maatregelen zo als vervoermanagement, ABC-locatiebeleid, telewer ken en een flexibeler econo mie. Maar daarbij is het bedrijfsle ven ook van mening dat van in rush’gtt Bedrijven die uitgebreide in formatie over SPA Opleidin gen BV willen ontvangen kunnen contact opnemen met de in Waddinxveen zetelende stichting SPA, tel. 0182- 612647. 1DANSSCHOOL ^WADDINXVEEN Om de cursus voor de cursis ten zo beeldend mogelijk te maken, kunnen er aan het lesmatériaal typische be drijfssituaties op maat wor- ruit ingegooid waarna een den toegevoegd. Een dergelij- computer werd meegenomen. dememerskring Zevenhui- zen-Moerkapelle, de Vereni- rijstrook aan de Hoefweg ging ter behartiging van de belangen der in Nieuwerkerk gevestigde industrieën en on dernemingen (VION) en de Federatie van Ondememers- kringen in de Krimpener- waard (FOK, waaronder de ondernemerskringen in Ber gambacht, Nederlek, Ouder kerk, Schoonhoven en Vlist). GOUDA/WADDINXVEEN - Het bedrijfsleven in Midden- Holland, gesteund door de vervoersorganisaties EVO en TLN, heeft bij Rijkswaterstaat gepleit voor verbre ding van de A12 (Den Haag-Utrecht), een goede verbin ding met de A20 (Gouda-Rotterdam) en een goede aan sluiting op de All (Bodegraven-Leiden). Rijkswaterstaat heeft van minister Annemarie Jorrits- ma-Lebbink van Verkeer en Waterstaat opdracht gekre- dam-Gouda) te komen, gen te bekijken of rijksweg maakt veel verkeer gebruik A12 tussen Den Haag en Woerden verbeterd kan wor den. Volgens de Kamer van Koop- verbinding tussen beide rijks- wegen te maken,kan niet al leen een verbetering van de leefbaarheid in Zevenhuizen Duitsland vrijwel dage- gerealiseerd worden maar kunnen ook de omliggende Den bedrijventerreinen zoals Coe necoop, Doelwijk (veilingter- rqin) en het toekomstige Gou we Park (ten westen van ’t Weegje) en Ecopark A12 Noord (Waddinxveen) goed worden ontsloten. Deze ver- joen meer dan het jaar daar- binding past prima in het re gionale streefbeeld waarbij wordt aangesloten op een ge wenste Westelijke Randweg langs Waddinxveen en op de Zuidwestelijke Randweg om Gouda. ke wijze van aanbieden van de lesstof heeft tot gevolg dat het acceptatie-niveau bijzon der hoog kan komen te lig gen, dit door de sterk herken bare situaties. De cursussen worden gehou den in groepjes van maxi maal 15 deelnemers op loca tie door het gehele land. Voor de Randstad wordt gebruik gemaakt van het leslokaal te Waddinxveen. WADDINXVEEN - Een aantal bedrijven uit Waddinx- yeen en omgeving heeft met de oprichting van de ’Stichting Professionele Arbeid’ (SPA) een uniek initia tief genomen, waardoor de kwaliteit op de werkvloer van laag- en ongeschoolde werknemers sterk wordt verhoogd. Dat gebeurt door praktijkgerichte korte en compacte cursussen voor betere sociale vaardigheden en een grotere basiskennis voor deze categorie ar beidskrachten. De Goudse Kamer noemt vijf EVO en TLN hebben ook de L verbetering ondernemerskringen in Mid- - den-Holland de brief onderte kend. Het gaat om de Han dels- en Industriële Midden- jarige Nieuwerkerkse auto mobilist doorreed. Hij was tegen de achterzijde van een auto opgereden die afremde om rechtsaf de Coe- necoopbrug op te rijden. De auto werd bestuurd door een 23-jarige Gouwenaar. Zijn 17-jarige passagier, eveneens uit Gouda, is met nekklach- ten voor onderzoek naar het Goudse Groene Hart Zieken huis overgebracht. WADDINXVEEN - In het Anne Frank-centrum (Jan van Bijnenpad) heeft de Stichting De Vierstroom (kruiswerk en maatschappe lijke dienstverlening) het zil veren jubileum gevierd van Lenie Dekker. De Waddinxveeense stond er WADDINXVEEN/DEN HAAG - Op rijksweg A12 tussen Den Haag en Gouda worden voorbereidingen getroffen voor het aanbrengen van verkeerssignalering in beide rijrichtingen. Dit deel van de autosnelweg zal deze en volgende maand tijdens vier weekeinden tijdelijk wor den afgesloten. 5. Verbetering aansluiting Waarder-Nieuwerbrug aan deen Rijn. Deze verbetering houdt in dat ter hoogte van Woerden-West een nieuwe oprit (richting Utrecht) en een afrit (richting Woerden) komen die met parallele we- weekeinde 4: Vrijdag- overheidszijde investeringen gen zijn aangesloten op de op- Binnen bedrijfsleven, (semi- )overheid en instellingen, zo is gebleken, is er een grote be hoefte aan opleidingen voor laaggeschoolde werknemers. Daar in veel branches juist deze werknemers veelvuldig in contact komen met afne mers en de consument is het belang onderkend van correct opgeleide medewerkers op de gebieden van kennis, motiva tie en houding ten opzichte van de werkzaamheden en het bedrijf in z’n totaliteit. Als regel blijven dergelijke trainingen beperkt tot het ho ger- en middenkader. Voor laaggeschoolden is er op dit terrein een duidelijke lacune in het aanwezige opleidings aanbod. Uit telefonisch onderzoek bleek in eerste instantie dat er juist in sectoren als schoonmaakbedrijven, ge meentelijke onderhouds- en reinigingsdiensten, groen voorzieningen en dergelijke een grote behoefte is aan dit soort trainingen. SPA Opleidingen BV stelde in samenwerking met een aantal ervaren praktijkdo- centen een korte cursus sa men die uit drie segmenten bestaat: weten, willen en kunnen. Binnen het segment ’weten’ worden zaken geleerd die van belang zijn voor een goede uitoefening van de functie. Hierbij moeten wordenn ge dacht aan aspecten als veilig heid, milieu en ARBO-wetge- ving. De Nederlandse Kankerbe strijding staat voor 300.000 kankerpatiënten. Met een gift aan het KWF zet men zich voor deze patiënten in, samen met de onderzoeker, de dokter en de psycholoog. Daarom is het motto van de collecte ditmaal ‘Met z’n al len tegen kanker*. Het collectegeld is nodig voor onderzoek naar oorza ken en betere behandelmo- gelijkheden en voor voor lichting en begeleiding van patiënten en hun naasten. Bestemmingen waarvan ie dereen weet hoe belangrijk zij zijn. Het KWF rekent daarom ook dit jaar weer op de steun van de Waddinxve- ners. Kankeronderzoek van de af gelopen 25 jaar kan nu nieu we behandelmogelijkheden gaan opleveren. Er is meer bekend over de manier waarop een gezonde li chaamscel kwaadaardig wordt en uitgroeit tot kan ker. Met deze nieuwe inzichten kunnen nieuwe behandel mogelijkheden worden ont wikkeld. Dat vereist veel onderzoek, want de ene soort kanker is de ander niet en voor elke van de meer dan 150 soorten kan ker moet de meest effectieve behandeling worden ge zocht. Gelukkig komt mede dank zij de opbrengst van de jaar lijkse collecte voor de kan suggesties ter van de A12. Dit zijn ze in vo gelvlucht: 1. Verbetering aansluiting standsvereniging Hoefweg op A12 bij Bleiswijk. Om van de Hoefweg in Bleis wijk op de A12 te komen en andersom, gelden op dit mo ment in spits reeds wachttij- voor Handel en Industrie (Bo den van soms wel 30 minu ten. Door grootschalige toe komstige ontwikkelingen (-1 1 1 ”1- Zoetermeer-Oost en Bent woud) zal de verkeersintensi- teit op dit knelpunt drastisch tact Waddinxveen (ICW), On- toenemen. Gedacht wordt om in eerste instantie een nieu we i J toe tê voegen door een zoge naamde overkluizing van de naast de weg gelegen berm- sloot. Op termijn blijft een structurele oplossing echter noodzakelijk. citeit van de weg te verhogen naar 2x4-strooks. Ook wor den voorstellen gedaan om het regionale verkeer te scheiden van het doorgaande verkeer en om doelgroepstro- ken voor bijvoorbeeld het vrachtverkeer of openbaar 14 september houdt de Stich- vervoer (busbaan) aan te leg- ting Wijkwerk De Zuidplas gen. bij wijkgebouw Het Zuidhonk (Zuidplaslaan) een kinder- negen uur kunnen kinderen hun In dit segment wordt tevens de zakelijke kant van het werk behandeld. Welke af spraken heeft het bedrijf met afnemers en werknemers ge maakt en hoe kunnen deze het best worden nageleefd, zowel intern als extern. In de cluster ’willen’ wordt op praktijkgerichte wijze aan dacht besteed aan de motiva tie van de werknemer. Hier komen zaken aan de orde zo als interne en externe attitu de. ’Hoe denk ik over mijn werk en hoe breng ik dat naar buiten’. De cursisten krijgen hier op eenvoudige en heldere wijze training in het presenteren van zichzelf, de werkzaamhe- bedrijfsterrein den en het bedrijf. Klantge- richt denken en handelen zijn rige week woensdag inge- de trefwoorden waar het om- broken in een personen gaat. auto. De derde en laatste stap in Onbekenden forceerde op het beheersen en toepassen van de opgedane kennis, het ’kun nen’. Veel aandacht wordt be steed aan vaardigheidsni veaus als luisteren, het han teren van regels en voorschriften, alsmede hou ding en gedrag tijdens con flictsituaties. A20 (Moordrechttangent). Om van de A12 (Den Haag- Utrecht) op de A20 (Rotter- dam-Gouda) te komen, van de N219 die dwars door Zevenhuizen loopt. Door na bij het Gouwe-aquaduct een handel en Fabrieken voor Midden-Holland kampt de belangrijkste route naar en van p lijks met fileproblemen, voor al tussen Gouda en F Haag, maar ook steeds vaker tussen Reeuwijk en Woerden. Files en langzaam verkeer betekenden in 1995 voor ons land een schadepost van 1,5 miljard gulden, vijftig mil- voor. Voor de regio Midden- Holland betekent dit een schadepost van minstens 30 miljoen gulden. Juist Midden-Holland, waar de transport- en distributie een belangrijke sector is - bij na een kwart van de werkge- 3. Verbreding A12. De brief legenheid in de regio bevindt bepleit om op plekken waar zich in de sectoren groothan- dat niet het geval is, de capa- del en verkeer -, is sterk af hankelijk van een goede in frastructuur. Om de werkgelegenheid te kunnen bevorderen is een goede bereikbaarheid van lo caties voor het zakelijk perso nenvervoer en het goederen vervoer belangrijk. Mobiliteit is een produktiefactor. Het Midden-Hollandse be drijfsleven meent daarom dat 4. Volwaardige aansluiting rommelmarkt.Vanaf in het kader van de filepro- op de All. Een goede aanslui- blematiek naar oplossingen ting van de A12 op de All, de zelf verzamelde of gemaakte weg in aanleg tussen Bode- spulletjes uitstallen. De ver graven en Leiden, is noodza- koop begint om tien uur. kelijk voor een goede verbin ding tussen de Rijn- en Bol lenstreek en het in oostelijke richting gelegen achterland. j Weekblad voor Waddinxveen o Croensvoorde 16 2742 DJ Waddinxveen Tel. (0182) 61 82 18 Ideure s< Dorpstraat 38, Waddinxveen, (0182) 61 23 73. Zijde 3, Boskoop, (0172) 21 25 44. doe-het-zelf-matenalen keukens - kasten wand- en vloertegels tuinhout - sierbestrating (0182) 61 25 96 Noordeinde 76a Waddinxveen H Iffl Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 I. In de winkel van 19.00 tot 21.00 uur op dinsdag 10, 17 en 24 september a.s. Thema op dinsdagavond 10 september a.s. MORE MORE!! Alleen op dinsdagavond 10 september a.s.: MORE MORE COLECTIE 10% KORTING! UW FOTOHOME DEALER Koninginneweg 11 d Boskoop Tel. (0172)21 03 09 ONTWIKKELEN ƒ3.85 NABESTELLINGEN VANAF 39 CENT Zo flh \erkend |M sloten ■Ajexpert MHb WW zie advertentie J elders in de krant Mjj -Jt - CIC etter ’W 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 1