nieuw seizoen f Be Fair-voetbal bekert verder Aeolus begint ^sintratuin Rob Jongkind traint handbal dames 'Rowah WADDINXVEEN - Deze maand gaan de trainingen bij de Waddinxveense handbalvereniging Rowah (sport park ’de Sniep’) weer van start. Alle senioren- en jeugd teams beginnen dan ook meteen aan de veldcompetitie. (Sm)allstars Hockeyclub: open avond op 12 september Competitie klaverjassen i f Florida start seizoen Twee landskampioenen langebaan Gouwestaete Zondag fiets* puzzèltocht 'Zonnig Zuid' L Moerkopelle begint nieuw schankseizoen Soos in Het Zuidhonk T PAGINA 23 WOENSDAG 4 SEPTEMBER 1996 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN verder Op de foto reikt Bastiaan Visser de cheque ter waarde van wijkgebouw Het Zuidhonk het heel belangrijk vindt, dat k op de vijf kilometer heren in een uur 11.26 en derde plaat sen voor Michelle Nahon op de drie kilometer meisjes in 41.51 en voor Karin Bercken- kamp op de vijf kilometer vrij bij de jongste masters in een uur 30.38 had het Gouwesta- ete-vijftal op de NK prima aan de weg getimmerd. Karin was tweede van Nederland omdat de eerstaankomende een Belgische was. vraag voor elke dag en een filmavond. dan ook graag uitgenodigd voor de open avond, die in het eerste en eindigde Lindsey Parry op de tweede plaats. Eder Francoulon van Wad- dinxveen-tennis werd na een zinderende partij eerste bij de jongens enkel tot en met 12 jaar. De tweede plaats ging naar Joram van Leeu wen. onder leiding van een speler uit het eerste team, worden deelgenomen. er gedurende het nieuwe sei zoen enige interne toernooien periode van acht weken be taalt men slechts f 25,- voor zowel trainen als vrijspelen. Voor een racket wordt door de Op deze middag worden er spelletjes gespeeld, mu ziek gedraaid en andere activiteiten gehouden om met elkaar een gezellige middag te hebben. onbedreigd naar de finish. Voor Boskoper Nic Geers is 3 Oud-Gouwestaetezwemmer van den Maagden berg, weer terug bij zijn oude club Vlaardingen, miste het De gemengd dubbel werd ge wonnen door broer en zus Geelhoed. Tweede werden de Waddinxveense Richard van Velde en Linda Stuyfzand. De tennisvereniging Wad- dinxveen bedankt alle deel- van public relations tot con tacten met het handbalver- bond’. ’Dat was een reuze interes sante tijd, maar stond vaak wel wat af van het handbal len. Dit jaar houd ik me voor ’t eerst bezig, waar het voor mij destijds allemaal om te doen was.’ De dames van handbalver eniging Rowah zullen de ko mende tijd op de woensdag- f1 A•- TA A vinden plaats op het eigen handbalterrein aan de Sniep- weg, direct naast het Gou- webad en de squashbanen. Dames, die geïnteresseerd zijn eens kennis te maken met de Waddinxveense hand balvereniging, zijn van harte welkom. Ze kunnen enkele keren - zonder verplichting - met de training meedoen. Ie dereen die wil meetrainen kan direct contact opnemen met Rob Jongkind, telefoon 0182-615899. tember in hoofdklasser Rozenburg. zich in de Goudse regio te profileren, met de bedoeling te wekken m de titel van Waddinx- eens beste. fit is een prachtige gelegen- trainer van Rowah. ‘Daarbij denk ik zowel aan dames, die in het verleden en bij Ro wah de draad weer opnieuw willen oppakken. Maar daar- Gehandicapten kon worden geschonken. De finales en de prijsuitrei king van het jeugdtoemooi werden op zaterdag gehou den. Fantastisch weer en sportieve spannende wed strijden zorgden er voor dat het een gezellige dag werd. In de categorie jongens tot en met 10 jaar won Danny Spie- Wegens de inzet van veel vrij- renburg van Waddinxvener willigers was het mogelijk de In een groot aantal gezinnen sportpark ’de Sniep’ (Sniep- in Nederland wordt één of an dere sport beoefend. Daar naast is er een aantal gezin nen, waarvan de leden nog zoekende zijn naar een voor haar of hem geschik-te sport. week donderdagavond 12 september vanaf zeven uur op het complex aan de Sniep- weg in aanwezigheid van een Olympische hockeyer een open avond met informatie, demonstraties en een wedstrijd. teresseerden kan er tevens aan een recreantentraining, De competitiespelers zijn bij Aeolus sinds half augustus al weer volop in training ter voorbereiding op de competi tie, die in het weekeinde van zaterdag 14 en zondag 15 september begint. In totaal zullen er acht teams deelne men, twee teams in de bonds- competitie en zes in de dis- trictscompetitie. Het eerste team, dat uitkomt in de eerste klasse bondscom- petitie, wacht gerenommeer de teams uit voornamelijk de proeflidmaatschap. Voor een Haagse regio en een streek genoot - het eerste team van aan den Rijn). In de vierde klasse bonds- competitie treft het tweede vereniging gezorgd, team met name tegenstan- De contributie ders uit de Rotterdamse re gio. Vanaf komende week kunnen de recreatieve badmintonspe- lers in sportzaal De Duike laar (Zuidplaslaan) weer aan de slag. Naar gelang het uit komt kan men zowel maan dag (van 20.30 tot 22.30 uur) als dinsdag (van 21.00 tot 23.00 uur) vrij komen spelen. ief‘nieuwe seizoen met trai- lingerr en het Waddinxveen- ;e Open. 'aterdag 7 september van lalf tien tot elf uur starten de nemers voor hun sportieve en vooral ook sociale deelname aan het jeugdtoemooi. De or ganisatie was in handen van de enthousiaste jongeren Sander Frerichs, Mariska Verbakel, Adrianne van Dijk, Timo ter Meer, Bastiaan Vis ser en Willemijn van Heel. Uiteraard zijn nieuwe leden in andere leeftijdsgroepen ook van harte welkom bij Ro wah. Voor meer informatie over de leeftijdsgroepen en de Alle geïnteresseerden worden trainingsavonden kan men bellen met tel. 0182-613453. WADDINXVEEN - Maandag 9 september begint bij de Waddinxveense badmintonclub Aeolus officieel het nieuwe seizoen. een cheque. Door de tennisvereniging werd deze winst verdubbeld, zodat er uiteindelijk een che que ter waarde van ƒ500,- aan Thon Bostelaar van de van ste elftallen, de trainings avonden en de -tijden, kennis maken met bestuursleden, coaches en train(st)ers en clubblad en inhoud. ze verrichtingen een boeiend verhaal doen. Vanzelfspre kend bestaat de gelegenheid georganiseerd. Voor de geïn- tot het stellen van vragen. Hierna zal het eerste dames- of herenteam voor de bezoe kers een demonstratiewed- strijd spelen, zodat iedereen met eigen ogen kan zien wat De recreatiespeler die dit ai de hockeysport in de praktijk les nog niet genoeg vindt, kan inhoudt. in het vooijaar nog deelne men aan een speciaal door de badmintonbond georgani seerde recreantencompetitie. Belangstellenden, die ook eens kennis willen komen maken met de badminton sport en in het bijzonder met groepen die de meeste goede antwoorden hebben gevon den, is een prijs beschikbaar. De inschrijving is per groep wordt geadviseerd (maakt niet uit hoeveel per sonen en welke leeftijd) tus sen 09.30 en 11.30 uur in het wijkgebouw Zuid aan de St. Victorstraat (tel. 0182- 613001). De kosten bedragen ƒ2,50 per persoon. Kinderen die nog niet zelf fietsen hoe ven niet te betalen. de werden Dieuwke Bresser en Daniëlle Bergeijk. Wederom ging er een eerste prijs naar een talentje van Waddinxveen-tennis. Vin cent Pelupessy won van Rien- co Vos in de jongens-enkel tot en met 14 jaar. De meisjes enkel tot en met 14 jaar werd eveneens gewonnen door Ro my de Groot en tweede werd Marijn Scholte. De meisjes-dubbel tot en met 14 jaar werd gewonnen door Joëlle Kuyk en Kim Dedel. In de categorie jongens enkel tot en met 17 jaar ging de eerste prijs naar Niels Gerritse. Hij won twee vrijkaartjes voor het ANB Amro toernooi ’97, mogelijk gemaakt door transportbedrijf Doeleman. Tweede werd Arnoud de Lan ge. Arnoud de Lange werd sa men met Eric Schaaf tweede in de jongens dubbel tot en met 17 jaar. De eerste plaats ging naar Erwin Vasbinder en Gabin van der Wagt. Bij de meisjes enkel tot en met 17 jaar werd Trischa de Jonge eerste en de Waddinx veense Jannemarije Sprui- tenburg werd tweede. Janne marije won ook samen mte Anneloes Ramp de meisjes dubbel tot en met 17 jaar. mes een keurige derde plaats. En die prestatie krijgt nog ex tra betekenis, als in ogen schouw wordt genomen, dat de damesgroep van Rowah maar een beperkte omvang had. ‘En die situatie is bij het be gin van dit seizoen niet ver andert1, vertelt Rob Jong kind. ‘Het is zelfs zo, dat er dit jaar nog minder dames be schikbaar zijn, dan vorig jaar. In de eerste plaats zijn enkele speelsters ‘in blijde het verwachting*. Daarnaast zijn er aan het eind van het vorig ver- VADDINXVEEN - Deze veek en volgende week be- (int yoor Florida-badminton Jongkind. In de veldcompeti- letj nieuwe seizoen met trai- tie doet Rowah met één team in competitieverband mee. In de zaalcompetitie vaardigt Rowah twee handbalteams af. nini’s (6-9 jaar) in sportzaal Rob Jongkind neemt de trai- Iroenswaard (Wingerd). De- ;e training wordt begeleid loor een aantal enthousiaste i'lorida-leden. Zoor de overige badminton- ier«ijn er drie speelavon- MOERKAPELLE - Vrij dagavond 6 september start de schaakvereniging Moerkapelle voor zowel de jeugd als de senioren het nieuwe schaakseizoen. Na de successen in het afgelo pen seizoen zijn de ver wachtingen voor dit sei zoen opnieuw hooggespan nen. De aanvangstijd voor de jeugd is 18.45 uur. Er zal een nieuwe beginners- groep worden gevormd. Hierin is plaats voor jon gens en meisjes vanaf zes jaar. Er hebben zich reeds enkele kinderen opgege ven. Vanaf 20.00 uur zijn het de seniorleden die elkaar op het schaakbord het vuur aan de schenen zullen leg gen. Zij starten, evenals de jeugd, de eerste ronde van de onderlinge competitie met een open loting. WADDINXVEEN - Zon dagmiddag 8 september van twee tot vier uur wordt in wijkgebouw Het Zuidhonk (Zuidplaslaan) weer een soos gehouden voor verstandelijk gehan dicapten. tember, weer aan. Twee eer ste teamspelers leiden de training in sportzaal Groens- waard (Wingerd) van 18.30 tot 19.30 uur. Aanstaande dinsdag kan er weer worden vrijgespeeld, eveneens van 18.30 tot 19.30 uur, maar dan in sportzaal De Duikelaar. De jeugdcom missie heeft zoals elk jaar weer allerlei andere activitei ten in petto. Ook voor de jeugd is er een VLISSINGEN/WADDINXVEEN - Bij de zondag gehou den open nationale kampioenschappen in het Kanaal door Walcheren bij Vlissingen zijn op de 5.000 meter vrijeslag in hun klasse de 50-plussers Judith van Ber- kel (54) en Nic Geers (58) van de Waddinxveense zwem- club Gouwestaete kampioen van Nederland geworden. Gezien hun prestaties in de langebaancompetitie werd niet anders verwacht. Met name voor Judith van Berkel was er geen vuiltje aan de lucht omdat zij, zoals ze za terdagmiddag in een inter view voor de lokale RTW-ra- didopgewekt benadrukte, in koud water op haar best is. En fris was het. De mini mumtemperatuur voor mas tera van 18 graden bij NK werd maar net gehaald en in een-uur 27.37 zwom de Kou dekerkse in het brakke water Martijn IdfUU: *1 'VOOR DE KOU Q DIE KOMT h Eüfsmcde Alphen aan den Rijn WADDINXVEEN - Op de tennisbanen aan de Alber- WADDINXVEEN - Vrijdag- dingk Thijmlaan in Waddinxveen-Noord heeft de ten avond 6 september wordt in nisvereniging Waddinxveen het jaarlijkse open jeugd- toernooi gehouden. Tussen de bedrijven door werd 500 gulden bij elkaar gebracht voor het Nationaal Fonds de van de nieuwe klaverjas- Sport Gehandicapten. Mark Nahon werd daar op de competitie gespeeld. x_.i_ -x... Zoals bekend zijn ook mensen Het Waddinxveense jeugd- die graag een avondje willen toernooi werd ditmaal voor de klaverjassen, zonder gelijk tiende keer gehouden. Naast deel te moeten nemen aan een competitie, welkom. weg) gehouden wordt op don derdag 12 september vanaf zeven uur. Bezoekers zullen worden ont vangen met een kopje koffie en vervolgens uitgebreid geïnformeerd worden over het wel en wee van de hoe- WADDINXVEEN - Afgelopen week is Be Fair-voetbal twee ronden verder gekomen in de strijd om de KNVB- beker. Dinsdagavond werd van Reeuwijk met 3-1 ge wonnen, terwijl zaterdag met 2-1 Cabauw werd versla gen. De Waddinxveners bekerden dinsdagavond 3 sep- het Warnaarplantsoen verder tegen f was het echter Ron van Tol, die op fraaie wijze Be Fair op voorsprong zette. Na deze openingsgoal gingen de Waddinxveners een stuk minder goed spelen en was het Cabauw dat de beste kan sen kreeg. Zij moesten tot in de tweede helft wachten tot de gelijkmaker genoteerd kon worden. In het begin van de tweede helft werd Wim van der Star- re nog gewisseld voor Edwin de Bruin, vanwege een bles- sure. Na de gelijkmaker ging J Be Fair weer wat agressiever t spelen en had het weer het meeste balbezit, maar echt goed veldspel was er niet meer te zien. Uit een pass van Marco Ver- zijl belandde de bal bij Edwin de Bruin die beheerst de bal in schoot, zodat de volgende ronde bereikt werd. Trainer Arie van der Laan was niet te spreken over het vertoonde spel, maar wel over de ma nier waarop de verdediging zijn taak uitvoerde. Voor de Waddinxveense handballers is het al weer het zesde seizoen, waarin het in competitieverband uitkomt. Rowah, dat in 1991 is opge richt en één van de jongere sportverenigingen is in Wad dinxveen, komt inmiddels met haar heren- en dames team in de derde klasse van de afdeling uit. Ook de jeugdteams van Ro wah zijn hun status van ’be ginnende vereniging’ ruim schoots ontgroeid. Enkele leeftijdsgroepen spelen bij de besten uit de Rotterdamse af deling mee. De dames van Rowah worden dit seizoen getraind door Rob dié 18 graden nog doenbaar, goud op de vijf km schoolslag te meer daar de zon zich ook op een haar na. De finishfoto nog: liet zien, waardoor hij in bepaalde dat het zilver werd, een uur 16.26 geen probleem had met zijn concurrenten. De andere drie deelnemers van Gouwestaete aan de NK, de Boskoopse broer Mark en zuS Michelle Nahon en de Waddinxveense Karin Berc- kenkamp, hadden zaterdag nog meegedaan aan wedstrij den in de Braakman in Zeeuwsch-Vlaanderen waar het met een watertempera tuur van 16 graden echt koud (Zuidplaslaan) de eerste ron- was. heb ik me echter voorname lijk bezig gehouden met be stuurlijke aangelegenheden. Ik was toen ook voorzitter van de club. Daarnaast deed belangstelling ik ook allerlei andere zaken voor de hockeysport, in de vereniging, variërend Hockeyen is technisch-dyna- tot welke leeftijd), het aantal -_„x_u-x.x misch en snel, maar vooral jeugd- en seniorenteams, in ook een sport, die iedereen op welke klasse spelen onze eer- wat voor niveau dan ook veel plezier kan verschaffen. Hierbij valt dan onder andere te denken aan sporten in de open lucht met bijna nooit af gekeurde velden (kunstgras), lichamelijk contact wordt di rect bestraft, het gezellige half uurtje met de tegenstan ders na de wedstrijd (in wel ke sport gebeurt dit nog?), de avond trainen. De trainingen trainingsavonden, herhaal delijk terugkerende feest avonden in het clubhuis en wat te denken van de sociale contacten, die in een sport vereniging zeer nadrukkelijk aanwezig zijn. ‘Natuurlijk zijn wij ons er van bewust dat deze punten niet alleen voor onze vereniging gelden*, aldus de hockeyclub Waddinxveen. ‘Maar als u er wel eens aan gedacht heeft een sport te gaan beoefenen of uw oude sport weer op te pakken - maar door omstan digheden is het er tot op he den niet van gekomen - dan willen wij, om in hockeyter- men te spreken, u die laatste push wel geven*. wonnen door Xander de Jong en Steven Bosch. De tweede plaats ging naar Roderick Sam en Robert de Pater. Bij de meisjes enkel tot en met 12 jaar ging Romy de Groot er met de eerste prijs vandoor. Tweede werd Moni que Swets van Waddinxveen- tennis. f Lisanne van Heel (Waddinx veen-tennis) en Annelien Smal wonnen de meisjes dub bel (tot en met 12 jaar), twee- Evenals een week eerder te gen Aalsmeer kreeg het goed voetballende Be Fair weer veel kansen. Niettemin nam Reeuwijk, dat in de komende competitie ook bij Be Fair is ingedeeld, na twee minuten al de leiding. Door een misverstand in de verdediging kreeg Jan-Wil- lem Edelman alle ruimte om de bal langs doelman Ralph Boonstoppel in te koppen. Be Fair ging direct op zoek naar de gelijkmaker, wat re sulteerde in een aantal zeer grote kansen voor met name Wim van der Starre, Renee Minnee en Edwin Kraan. Halverwege de eerste helft was het dan toch Renee Min nee die een uitstekende voor zet van Henk-Jan Verzijl in kopte. Be Fair nam in de tweede helft de verdiende 2-1 voorsprong door een goed in gekopte bal van Marco Noordhoek. Nadat de goed spelende Gert- Jan van Heemst was gewis seld voor Otto Kempkes, kwam Be Fair fortuinlijk op 3-1, doordat de keeper van Reeuwijk een schot van Re nee Minnee verkeerd beoor deelde en door zijn benen liet gaan. Afgelopen zaterdag speelde Be Fair voor de derde ronde van de KNVB-beker uit tegen Cabauw. Deze vereniging speelt in de zondag vierde klasse en had in de eerste ronde reeds WSE uitgescha keld met 3-1. Men was dus gewaarschuwd. Het begin van de wedstrijd was gelijk opgaand met wei nig echte uitgespeelde kan sen voor beide teams. Uit een vrije trap van Edwin Kraan naast hoop ik ook dat er da mes zijn, die bij Rowah met het handballen willen begin nen. In het verleden is wel ge bleken, dat zulke ‘nieuwelin gen* zich uitstekend bij Ro wah thuis voelen*. Rob Jongkind heeft overigens park ’de Sniep’) een nieuwe ledenwerfactie. In het kader daarvan is er volgende Flair (Alphen veel zin in het komende handbaljaar. ’Zo’n zeven jaar geleden heb ik me ingezet om - uiteraard samen met vele anderen - Rowah op te rich ten en levensvatbaar te ma ken. Die oprichting was voor mij destijds bedoeld om dicht bij huis zelf te kunnen hand ballen en om handbaitraining te kunnen geven’. Tn de eerste verenigingsj aren Om dat zoeken te vergemak kelijken probeert de hockey club Waddinxveen (HCW) keyclub Waddinxveen. Enkele aandachtspunten zijn: vanaf welke leeftijd kan er worden gehocked (maar misschien nog belangrijker De contributie voor een J jeugdlid bedraagt voor een Ook zal er een woordje wor- gio. heel seizoen minimaal f 170,- den gesproken over de orga- Vanaf komende week kunnen Wil men echter alleen vrij- nisatie van de club, de rech- de recreatieve badmintonspe- spelen op dinsdag in sport ten en de plichten. Tevens is Iers in sportzaal De Duike- zaal De Duikelaar en niet aanwezig een van de speel- laar (Zuidplaslaan) weer aan aan de trainingen deelnemen sters of spelers van het Ne- de slag. Naar gelang het uit- op de vrijdagavond, dan be- derlandse dames- of heren- komt kan men zowel maan- taalt men voor een heel sei- hockeyteam dat zich tijdens dag (van 20.30 tot 22.30 uur) zoen een bedrag van f 100,-. de Olympische Spelen in At- als dinsdag (van 21.00 tot Indien men nadere informa- lanta ‘in de medailles* heeft 23.00 uur) vrij komen spelen, tie wenst of een (proef-)lid- gespeeld. Zij of hij zal over de- Naast het vrijspelen worden maatschap aan wil gaan met eid om weer eens te kijken oe het is gesteld met de te- enstand en om weer spelrit- hebben gehandbald ie op te doen voor de nade rde competitie. Op de foto reikt 500 gulden uit aan Thon Bostelaar van de afdeling Wad dinxveen van het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten. (Foto: Waddinxveen-tennis). De finalisten van het open jeugdtoemooi van de tennisver eniging Waddinxveen aan ae Alberdingk Thijmlaan in Wad dinxveen-Noord en de wedstrijdleiding. (Foto: Waddinx veen-tennis). weken voor slechts f 40,- kan komen vrijspelen op zowel maandag- als dinsdagavond. Voor een racket wordt door de Onderweg wordt voor een vereniging gezorgd. Wat kle- consumptie gezorgd. Voor de ding betreft dient men zelf voor een sport- of trainings broek en een t-shirt te zor gen. Tevens goede zaalschoenen te dragen om blessures te voorkomen. Uiteraard zorgt er op de eer ste speelavond van een nieuw lid altijd iemand voor een deskundige opvang. Voor de jeugd vangt de trai- HET GROENE WARENHUIS ning komende vrijdag 6 sen- ningen ditmaal over van Lex van Ham. Onder zijn leiding hebben de dames goed ge presteerd. In de zaalcompeti tie miste Rowah op één punt ---- het kampioenschap en in de len (dinsdag, woensdag, don- veldperiode behaalden de da- lerdag) in sporthal ’de Dreef n t^ëe (woensdag, donder- lag) in sportzaal De Duike- aar (Zuidplaslaan), waar ook tog ruimte is voor Waddinx- eners die badminton willen pelen. fijor deze mensen zijn de eer- te vier weken gratis en zon- ler verdere verplichtingen, ’oor eventuele vragen of in- ichtingen en aanmeldingen :an men terecht bij Hilda ■latteöt (tel. 0172-217649). ds opwarmer voor het sei- oen-wordt ook weer 1 Vaddinxveense Open gehou- .en. Zondag 8 september jaar enkele speelsters trijden de badmintonclubs trokken*. leolus en Florida en spelers ‘Het mag dus duidelijk dat ik an andere clubs, die woon- 1V, t chtig zijn in Waddinxveen, de damesgroep in de komen de weken nog wordt uitge breid*, vervolgt de nieuwe Aeolus kan er contact worden opgenomen met Jolanda Swart, telefoonnummer 0182-610856. WADDINXVEEN - De jaar lijkse fietspuzzeltocht van wijk- en speeltuinvereniging ’Zonnig Zuid’ is op zondag- Aeolus, kunnen een proeflid- morgen 8 september, maatschap aangaan met de Tijdens de fietstocht, die on- vereniging. geveer 40 km lang is, komen Het proeflidmaatschap houdt ook de puzzelaars aan hun in dat men gedurende acht trekken. Langs de weg zijn de antwoorden terug te vinden die gesteld worden op het routeformulier. Onderweg wordt voor het sportieve gedeelte, waren er ook activiteiten die verder weinig met tennis te maken hadden, zoals tafelvoetbal, maand gehouden. De kosten tafeltennis, dagmenu, prijs- bedragen ƒ2,50 per persoon per avond, waarvoor per zagen zij wel op tegen de speelavond een aantal prij- fclange afstanden de vol- zen beschikbaar wordt ge- o„rg_ d„o L.osteld voor degenen met het willigers was het mogelijk de Marvin Peluppessy. Bij de Het was letterlijk en figuur- hoogste aantal punten. kleine winst die gemaakt meisjes werd Annelien Smal ’“1 1 werd door de verkoop van De competiespelers strijden dagmenu’s om te zetten in bovendien om de kampioens- beker, die aan het eind van 1. j_ Ia -I a De vrije spelers zijn altijd welkom op iedere eerste vrij dag van de maand. De avon den beginnen altijd om acht afdeling Waddinxveen uur. het Nationaal Fonds Sport De jongens-dubbel werd ge- WADDINXVEEN - Zoals aangekondigd houdt de hockeyclub Waddinxveen (sport- twee kilometer vrij 26e in 29.26 en Michelle Nahon op de een kilometer vrij .voor meisjes tot en met 15 jaar voortreffelijk derde in 14.23. Karin Berckenkamp, uitko- De klaveijasavonden worden mend in de jongste master- op elke eerste vrijdag van de groep 25-29 jaar, werd even- i een§ derde in 17.44. Gezien hun ervaringen in de Braak- m; ex geride dag in Vlissingen. lijk een sprong in het diepe, want zo’n lange wedstrijd hadden ze nog nooit gezwom men. De omstandigheden wa ren gelukkig beter en met een het seizoen wordt uitgereikt. 30e plaats voor Mark Nahon 4 gj c o ra N O A.; o ■O X F Open jeugdtoemooi sluit af net cheque TER AAF Veldweg Kingang Kerkweg) tel. 0172-602241 De kleine Asters novi-belgii (±22 cm hoog) scoren zowel in de tuin als op het balkon. In de zon of halfschaduw leveren ze topprestaties. Gezamelijk vormen ze een dream team. Er is keus uit diverse kleuren. Per stuk 4,95, 3 stuks voor 8?5 HpfvIvAR Ipftprliik pn fic K t 'V’tf Li 5 c ai a>

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 23