Afscheid C. de Bas O p r K V 'Ochtendhumeur' bestaat één jaar Vier modeshows bij 'Stoere Maatjes Activiteitencentrum van 'Hooge Burch' in lege basischool Woonpartners Midden-Holland benoemt René Mascini tot directeur en Willem Waterreus tot voorzitter r Jeugdkoor 'Vox Jubilons' begint weer IW\®G3(W COLOPHON Geen bingo in De Boog r Kaarten bij Gouwe Rijders Fietstocht i voor 55-plussers MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN WEEKBLAD-CARTOON VAN ELIAS DUS...LIEVER NIET... c r y onderne- 19.30 uur ds. J. van Prooijen Wachttor enbe- y 9.30 uur ds. M. van Campen 17.00 uur ds. C.D. Zonnen- berg Weekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 4 SEPTEM BER jes’ in het winkelcentrum Groensvoorde in Waddinx veen laat de nieuwe najaars- en wintercollectie (van maat 56 tot en met 176) zien in vier speciale mode shows. Onder het genot van een hap je en een drankje is iedereen van harte welkom de winter collectie op zijn of haar ge mak te komen bekijken in de winkel van ’Stoere Maatjes’. @foto:De kinderkledingwin- kel ’Stoere Maatjes’ in het winkelcentrum Groensvoor de. De sociowoningen ’De Kniek’ aan de Zuidplaslaan en het dagcentrum ’De Staring’ aan de Staringlaan zijn reeds een aantal jaren in Waddinxveen Op korte termijn zullen plan nen worden gerealiseerd om in de woonwijk-in-wording De van de Johannes-Stich- ting te Woerden uitgaande ’Hooge Burch’ is een instel- Tijdens deze avond worden vier rondes gespeeld. Op de kaartavond is iedereen van harte welkom. Na het kaarten is er de prijsuitrei king. 10.00 uur ds. D. van Houwe- lingen-Verdonk, Waddinx veen Voor de praktijk van de huisartsen Alberts, Van den Brule, Van der Linde en Vreeken (groep I) heeft dienst: 9.30 uur ds. G. Zomer, Nij- kerk 14.30 uur ds. M. Tel, Berg- schenhoek 9.30 uur leesdienst 16.30 uur leesdienst WOENSDAG 11 SEPTEM BER 19.30 uur ds. M. van Kooten 10.00 uur T. Niemeyer 18.30 uur H. Wulfraat 10.30 uur Evangelie studie- klassen 11.20 uur Algemene verga dering Voor nadere informatie of zelfs aanmelding kan men zich wenden tot Jan Vianen, tel. 0172-630380. 9.00 uur ds. M.J. Oosting 17.00 uur ds. M.J. Oosting GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 9.30 uur leesdienst 17.00 uur leesdienst r C René Mascini, die getrouwd is en twee dochters heeft, is al meer dan vijftien jaar actief in verschillende leidignsge- vende functyies in de wereld van de volkshuisvesting. Na zijn studie aan de Rijks universiteit te Utrecht (psy chologie en rechten) heeft hij onderzoek verricht voor de Stichting Woonconsumenten Onderzoek (SWO), onder an dere over de thema’s woon ruimteverdeling, kamerver- huur en het beheer van de probleemcomplexen. Om het winkelend publiek een betere indruk te geven van de diverse merken die in de winkel te vinden zijn houdt ’Stoere Maatjes’ eigen lijk vier extra koopavonden op dinsdagavond. Op deze avonden worden steeds verschillende merken belicht aan de hand van foto- en filmmateriaal. Bovendien zal de betreffende collectie door een aantal modelletjes in de winkel geshowd wor den. Voorts is er iedere dins dagavond een zeer speciale aanbieding in de winkel te vinden. De eerste thema-avond is ge houden op dinsdag 3 septem- WADDINXVEEN - Volgend jaar maart beschikt het christelijk centrum voor 60 mensen met een verstande lijke handicap ’Hooge Burch’ uit Zwammerdam over een nieuw activiteitencentrum, dat ’Klassewerk’ zal worden genoemd en dat zal worden ondergebracht in te nodigen tot meekijken. De Zwammerdamse ’Hooge Burch’ - waar vandaag (woensdag 4 september) een in het teken van sprookjes ge zette spélendag is gehouden - maakt dankbaar gebruik van de inzet en het enthousiasme in totaal bijna 200 vrijwilli gers. Toch is dit nog niet ge noeg om de ruim 660 bewo ners te bieden wat zij vragen. Zaterdag 7 september is in het christelijk centrum in Zwammerdam dan ook een flinke groep vrijwilligers ac tief om de bezoekers kennis te laten maken met bijvoor beeld de handwerkclub, de sportinstuif, het zwemmen, tafeltennis, de activiteiten van de dienst geestelijk ver zorging en het leven in een woongroep. GOUDA/WADDINXVEEN - In het gebouw van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden-Holland is dinsdagmiddag officieel af scheid genomen van de Wad- dinxveense startersadviseur C. de Bas (Jan Dorrekenska- de-Oost). Na eerst actief geweest te zijn als bestuurslid van de Kamer van Koophandel heeft de Waddinxvener Kees de Bas zes jaar lang als startersadvi seur wekelijks startende on- ber (No No). Volgende week dinsdag 10 september van 19.00-21.00 uur (More Mo re) is de tweede, dinsdag 17 september van 19.00-21.00 uur (Exit BoDean) de derde en dinsdag 24 september van 19.00-21.00 uur (Galipette Kidokay) de vierde. Vondelwijk zijn op dinsdag avond 10 september om half acht door het gemeentebe stuur van Waddinxveen en de directie van ’Hooge Burch’ uitgenodigd voor een infor matieavond in buurtcentrum ’De Boog’ (C. Huygenslaan). Komende zaterdagmiddag 7 september tussen twee en vier uur worden in heel Ne derland deuren open gezet om belangstellenden mee te laten kijken bij vrijwilligers werk. Hieraan wordt ook meegedaan door het christe lijk centrum ’Hooge Burch’. Onder het motto leuk om te doen trachten vele organisa ties de broodnodige vrijwilli gers aan te trekken. Speciaal de bestaande vrijwilligers worden hier in betrokken. Via de vervolgactie ’Neem een ander mee!’ worden de vrijwilligers gevraagd fami lie, vrienden en bekenden uit zoals cd’s en ontbijtpakket ten. De muzikale aanvraag dient voor donderdag 12 sep tember binnen te zijn. WADDINXVEEN - Door om standigheden kan de geplan de bingo-avond in buurtcen trum De Boog (C. Huijgens- laan) in deze maand niet doorgaan. De eerste bingo-avond van het nieuwe seizoen is nu op vrijdag 4 oktober. Dan is ie dereen weer van harte wel kom in het buurtcentrum De Boog. dememers in het Goudse kantoor van de Kamer met raad - en soms ook met daad - bijgestaan. Aan die inspanningen, die hij samen Gerrit van Ringelenstein ver richtte, wil de Kamer van Koophandel niet ongemerkt voorbij gaan. Vandaar de speciale aan dacht voor het afscheid van de ondernemende Waddinx vener afgelopen dinsdagmid dag. WADDINXVEEN - Het programma ’Ochtendhumeur’ van de lokale RTW-radio gaat volgende week zaterdag 14 september het eenjarig bestaan vieren met een spe ciaal verzoekplatenprogramma, waarmee cd’s en ont bijtpakketten zijn te winnen. haar eenjarig bestaan. Tij- dens die uitzending zal het de voormalige openbare Klaas de Vriesschool aan de Herman Heijermanslaan in Waddinxveen-Noord. voorde: 9-30 uur ds. A.A. van Hou- welingen (kanselruil) 17.00 uur Nieuw-Vennep dienst) ds. G. Rang, (SoW- WADDINXVEEN - Woonpartners Midden-Holland heeft de 39-jarige drs. René Masci ni benoemd tot directeur. De Waddinxvener Willem Waterreus is aangesteld als on afhankelijk voorzitter van Woonpartners Midden-Holland, de nieuwe beheersstich ting van drie woninbouwverenigingen in Waddinxveen (Waddinxveen en SWW) en in Zevenhuizen-Moerkapelle (Beter Wonen). (in samenwerking met de Vrijzinnige Hervormden) Waddinxvener W. Waterreus is benoemd tot onafhankelijk voorzitter. De Peuleyen-be- woner is onder meer lid voor het CDA van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en uitvoerend secretaris van de Waddinxveense merskring ICW. WADDINXVEEN - Kinderkledingwinkel ’Stoere Maat- collega-zorginstellingen koop aan zullen bieden. De buurtbewoners van de J. Slager, Kerkweg-Oost 220, Waddinxveen, tel. 0182- 612737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 0182-518995 of dierenarts W.C.M. van den Heuvel, Pelmolenerf 59, Gouda, tel. 0182-511215). C. de Vos en B. de Vos-Kroeze, Prins Bernhardlaan 79, tel. 0182-610462. met Waddinxvener Vervolgens was René Mascini werkzaam bij de Landelijke Organisatie Belangengroe- inspanningen pen Huisvesting (LOBH), aan welke consumentenorganisa tie hij van 1984 tot 1990 lei ding gaf. Deze landelijke organisatie van huurders en woonprodu- centen fuseerde in 1990 met twee andere organisaties in de Nederlandse Woonbond. ±0.00 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst WADDINXVEEN - Dinsdag 10 september houdt het seni- orenwerk van de Stichting Waddinxveens Welzijnswerk (SWW) alweer de zesde fiets tocht voor 55-plussers van dit seizoen. Deze tocht van ongeveer 48 km gaat deze keer naar dé Meije (richting Bodegraven). Bij goed weer wordt om 10.00 uur vanaf het Anne Frank- centrum (Jan van Bijnenpad) vertrokken. Ongeveer halver wege de route wordt een rust pauze ingelast bij café Me- ijezicht. Zowel voor het vertrek als na afloop van de tocht is er gele genheid een kopje koffie of thee te drinken in het Anne Frank-centrum. De kosten voor deelname zijn ƒ2,50 per persoon (inclusief drie con sumpties). Alle enthousiaste fietsers vanaf 55 jaar en ou der zijn van harte welkom. Het is niet nodig van te voren in te schrijven. Mocht het weer zodanig zijn dat men twijfelt of de tocht doorgaat, dan kan men contact opne men met het kantoor van de Stichting Waddinxveens Wel zijnswerk, tel. 0182-615555 (bij geen gehoor tel. 0182- 631932). Als het weer het toelaat wordt in oktober het fietssei- zoen afgesloten met een tocht naar Koudekerk aan den Rijn via Hazerswoude. De datum voor die fietstocht is nog niet vastgesteld. Sommige mensen hebben er dagelijks last van en sommi ge niet of nauwelijks: een ochtendhumeur. In Waddinx veen kan men daarmee in ie der geval elke zaterdagmor gen mee opstaan omdat de lo kale RTW-radio het FM-programma ’Ochtendhu meur’ uitzendt. Het ochtendprogramma wordt iedere zaterdagmorgen tussen acht en tien uur uitge zonden. In dit wakkere ont- bijtprogramma probeert pre sentator Jasper de Vries zijn luisteraars van een ochtend humeur af te helpen. ‘Dat is uiteraard geen gemak kelijke opgave maar toch pro beer ik om de mensen de za terdag vrolijk te laten begin nen1, aldus de Waddinxveense presentator. Naast de middle of the road muziek is ook wekelijks aan dacht voor vaste onderwer pen in het programma. Zo is er het onderdeel ’Te Koop Aangeboden’ waarin mensen een oproep kunnen doen voor zaken waar ze naar op zoek zijn of juist van af willen. Verder is er aandacht voor de berichtgeving in de regionale ochtendbladen in het ’Kran tenoverzicht’ dat verzorgd wordt door Pascal Maurits en Martijn Schut. Tevens is er altijd een ’Week- endgids’ met uitgaanstips voor de regio en uiteraard op het halve uur aandacht voor het ’Regionieuws’. Het programma, dat draait vanaf 23 september 1995, viert zaterdag 14 september Eucharistieviering op zon dag om 9.30 uur en op woensdag om 19.00 uur. Eucharistieviering op zater dag om 19.00 uur, op zondag om 11.15 uur, op dinsdag om 9.00 uur en op donder dag om 9.00 uur. 9.30 uur ds. A.W. van der Plas 17.00 uur ds. M. van Cam- pen J.C. Voskamp, Dorpstraat 66, tel. 612078 Van den Dries, Zuidplaslaan 434, tel. 633000 A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 616801 Mededeling: De regeling ‘medische weekeinddienst' is uitsluitend be doeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling diet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. dip zaterdag en zondag van 10.00 - 11.00 uur en van 16.00 - 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waar nemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. J.J. Alberts, Jacob Catslaan 1, tel. 612112 10.00 uur ds. A.W. Davidse 10.00 uur samenkomst ‘9.30 uur ds. H. Schipaan- i boord 17.00 uur ds. L.D. Burger, Stad aan ’t Haringvliet 9.30 uur ds. C. van Schoon hoven, Hardinxveld-Gies- sendam 18.30 uur ds. H. Schipaan- boord WADDINXVEEN - De Waddinxveense autoclub De Gouwe Rijders houdt donderdagavond 5 septem ber om acht uur weer kaartavond in hotel-café- restaurant De Unie (Kerk weg-Oost). aan hun favoriete plaat aanvra gen door een kaartje te stu ren naar RTW FM, t.a.v. Och tendhumeur, Postbus 330, 2740 AH Waddinxveen. De platen mogen afkomstig zijn uit de jaren zestig, zeven tig, tachtig en negentig. Aan vragen moeten tevens hun naam en adres opgeven en de gevestigd, reden waarom men deze plaat wil horen. Onder de inzenders zullen leuke prijzen worden verloot Zuidplas-Extra nieuwe woon situaties voor mensen met een verstandelijke handicap te creëren. In het Gouwedorp wordt met het oog daarop de voormalige openbare Klaas de Vries school (Herman Heijermans laan) omgevormd tot een nieuw activiteitencentrum van ’Hooge Burch’. Na de aankoop van de lege basisschool is het christelijk centrum gestart met de voor bereidingen van de inrichting van het nieuwe activiteiten centrum. Volgend jaar maart zal het de deuren openen, vooral voor bewoners van ’Hooge Burch’ die nu al in Waddinxveen wo nen, maar ook voor bewoners die nu in de vestiging in Zwammerdam verblijven, maar op termijn Waddinx veen als woonplaats zullen krijgen. Daarnaast zal ’Klassewerk’ (de nieuwe naam van het ac tiviteitencentrum in Wad dinxveen-Noord), net als het iets verderop gelegen ’De Sta ring’, dagbesteding verzorgen voor thuiswonende mensen met een verstandelijke han dicap en bewoners uit gezins vervangende tehuizen. Voor de uiteindelijke 60 deel nemers van het activiteiten centrum zullen er activiteiten komen op het gebied van wer ken met produkten, hout en verpakkingen en verder acti viteiten als vorming, creativi teit en keukenprojecten. Ook zal er een winkel komen, waar bewoners hun eigen produkten en produkten van te 25 te Zevenhuizen. Bij Woon partners Midden-Holland werken op dit moment 35 mensen. In het bestuur van Woonpart ners Midden-Holland hebben zitting twee bestuursleden van elke deelnemende corpo ratie en een onafhankelijk voorzitter. De woningbouw vereniging Waddinxveen is vertegenwoordigd door G. van der Vlist en O.G. Hart man, de stichting SSW door H.G. van den Dool en C.G. van den Berg en de woning bouwvereniging Beter Wonen door J.J.L. Staal en P. van Holst. redactieteam van ’Ochtend humeur’ een feestelijk pro gramma neerzetten. Voor die uitzending kunnen luisteraars verzoekplaten aanvragen die dan zaterdag ling voor de zorg voor mensen 14 september zullen worden met een verstandelijke han- gedraaid. Mensen die hier dicap. De christelijke instel- willen meedoen kunnen ling heeft vestigingen in Bo degraven en Waddinxveen en een hoofdvestiging in Zwam merdam. Triomfaterkapel, Haven straat 10.00 uur ds. J. Boekhout 18.30 uur ds. H.G. Koek koek 9.30 uur ds. P.A.C. Bongers (kanselruil) 17.00 uur SoW-dienst in Ontmoetingskerk 10.00 uur Openbare toe spraak 11.00 uur spreking WADDINXVEEN - Het Wad dinxveense jeugdkoor Vox Jubilans’ houdt vanavond (woensdag 4 september) haar eerste repetitieavond van het nieuwe seizoen. Ook dit na jaar staan er voor het koor weer diverse activiteiten op het programma. Deze maand treedt het jeugd koor op in Huizen (dinsdag 17 september), in de Grote Kerk van Maassluis (woensdag 25 sepetmber, tv-opname voor de EO) en in de Oude Kerk van Zoetermeer (donderdag 26 september). Ook zal er weer druk geoefend gaan worden voor het nieuwe ker- strepertoire. Iedereen van 15 jaar en ouder en die van zingen houdt is vanavond van harte welkom te komen kijken en natuur lijk mee te zingen. Er wordt gerepeteerd van 19.30 tol 21.00 uur in de Rehoboth- school (Sperwerhoek). Van 1984 tot 1990 was René Mascini lid van de Raad voor de Volkshuisvesting, een ad viesorgaan voor de regering. Vanaf 1991 tot aan zijn aan stelling in Waddinxveen heeft hij gewerkt bij de wo ningbouwcorporatie Wo ningstichting Soest als hoofd Woondiensten. Sinds 1994 is de nieuwe directeur van Wonpartners Midden-Hol land vice-voorzitter van de Landelijke Vereniging van Huisvesters. Woonpartners Midden-Hol land, stichting voor bouwen en beheren, is de beheerstich- ting van de twee Waddinx veense woningcorporaties ’Woningbouwvereniging Waddinxveen’ en ’Stichting SSW’ alsmede de ’Woning bouwvereniging Beter Wo nen’ in Zevenhuizen-Moerka pelle. De instelling is gehuis vest aan de Mercuriusweg 27 te Waddinxveen en heeft een dependance aan de Bongerd WOENSDAG 4 SEPTEMBER 1996 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN (Foto: Stoere Maatjes). 'W Bethelkerk, Bilderdijklaan: Kerkgebouw Zuidkade: ZATERDAG 7 EN ZONDAG 8 SEPTEMBER D O c 11 Klachten bezorging: Donderdag voor 17.00 uur. Kanaalstraat 1O, 2741 HH Waddinxveen Tel. 0182 - 63 03 32 GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerk straat DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Crabethstraat, Gouda In De Speeldoos worden de bezoekers ontvangen met een kopje koffie, een informatie folder en verdere verwijzing naar de verschillende activi teiten. CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK BOSKOOP Kerkgebouw Nieuwstraat 79 N Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag 08.30 - 17.00 uur. REMONSTRANTSE GEMEENTE GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groens- Weekeinddienst dierenarts: OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Merturiusweg: CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN ii o ii ii Uitgave: Dagblad van Rijn en Gouwe BV, I Raoul Wallenbergplein 9, Postbus 1, 2400 AA JAlphen a/d Rijn Redactie-adres: E Kanaalstraat 1O Postbus 372 12741 HH Waddinxveen ^Telefoon: 0182 - 63 03 32 «Telefax: 0182 - 63 26 33 ROOMS-KATHOUEKE KERK St. Vittorkerk, Zuidkade Ontmoetingskerk, Groens voorde Rehobothsthool, Sperwer- hoek: Arts: Dienstdoende apotheek: Dienstdoende verloskundige: Spreekuur waarnemend huisarts Aanvraag visites Arts: Voor de praktijk van de huisartsen Glaser, Van Heel, Sie- Mons, Voskamp en Wilms (groep II) heeft dienst: EVANGELISCHE GEMEEN TE PAROUSIA GOUDA Aula Joh. Calvijn-MAVO, Winterdijk RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Nieuwe Trefpunt, Stationsstraat I I ZONDAG 8 SEPTEMBER NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost: De Hoeksteen, Esdoornlaan: BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Immanuëlkerkgemeente, Prinses Beatrixlaan: De afscheid nemende Waddinxveense startersadviseur C. de Bas. (Foto: Archief Sjaak Noteboom). JEHOVA'S GETUIGEN Koninkrijkiaal, Burgemeester Trooststraat PAGINA 9

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 9