Koninklijke ten doop Profweek Bewoners verlaten WSE-jeugd De Men- delhof WASBEURT PUNT Orgelconcert Peter Wildeman Scheids* rechters weekeinde Floreant Gratis Glazen bij alle look-evers!’ VANAF 5.50 ÓÓK EEN POETS EN INTERIEUR- REINIGINGS AFDELING AUT Fietsen op Zijde moet veiliger Migrantenweek in Waddinxveen i Alternatieve route kan in toekomst soelaas bieden Cursus aerobic instructeur ift PAGINA 17 WOENSDAG 16 OKTOBER 1996 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN De organist Peter Wildeman. GOUDA WADDINXVEEN WE MAKEN ALLEMAAL WEL EENS BROKKEN, ...TOCH? Dat is alleen maar menselijk! Op het gebied van autoschade, personen en vrachtwagens maken wij het allemaal weer gegarandeerd in orde voor u. GLASBEEK AUTOSCHADE B.V. D.M. van Gelderen en J.R.P. van Hoey Smith bladeren door hun nieuwste «oniferenboek dat in eendrachtige samenwerking tot stand is gekomen. (Foto: A. Fioole) Waddinxveen is een echte multiculturele gemeenschap ge worden. (Foto: Stichting Waddinxveens Welzijnswerk). 3^ - ’Met trots’ heeft de Koninklijke Vereniging het overgrote deel Maandag was de eerste van vier dagen die voor de hele operatie zijn uit getrokken. Vrijdag moe ten de laatste bewoners in het nieuwe zorgcen trum zijn ondergebracht. Eerst worden de nieuwe kamers met behulp van familie ingericht, de be woners worden zolang opgevangen en bezigge houden in de gemeen schapsruimte tot hun kamers piekfijn in orde zijn. WADDINXVEEN - Evenals voorgaande jaren zal ook tij dens de herfstvakantie van volgende week weer door WSE-voetbal de profweek voor de jeugd worden gehou den. Peter Wildeman werd in 1972 te Lisse geboren. Vanaf zijn achtste jaar volgde hij orgel lessen bij Leen Schippers. La ter studeerde hij orgel bij Jan Bonefaas (literatuur en im provisatie). De beschrijvingen omvatten de gegevens over versprei ding, botanische kenmerken en classificatie van alle ge slachten. Er zijn lijsten opge nomen met de gebruikswaar de van specifieke soorten' en eerste druk van het conife- renboek is op dit moment al zeer waardevol. Deel twee is, zo wordt verzekerd, nog beter qua uitvoering. dat wij de scheidsrechters waarderen. haar rekening nemen mits het werk wordt aanbesteed voor eind 1997. BOSKOOP - In sportcentrum Marchant is zaterdag de eer ste les gegeven voor een ba siscursus ’aerobic instructor’. "o ■S <0 O De cursus duurt acht zater dagen van 10.00 tot 14.00 uur, men leert er voor een klas te staan om een les te verzorgen. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan presen tatie, anatomie en stage. Tij dens de cursus komt de ge renommeerde Debbie Jenner een gastles verzorgen. BEDRIJVENPARK COENECOOP - ZUIDELIJKE RONDWEG 1/3 WADDINXVEEN - TELEFOON: 0182-619285/617900 De cursus kost 700 gulden, inclusief cursusboek en stage. Wie aan het eind voor een examen in aanmerking komt betaalt 50 gulden examen- kosten. Er kunnen maximaal 15 cursisten deelnemen. Gouda Agnietenstraat 6 Winkelcentrum Bloemendaal Winkelcentrum Goverwelle Waddinxveen Passage 220 ’De auteurs hebben een pro duct afgeleverd dat z’n weer ga niet kent’, stelt Sanders. De twee coniferenboeken sa men beslaan het complete scala, nooit eerder werd zo’n complete opsomming te boek gesteld. Toen de voorberei ding voor het laatste boek in 19°4 werd afgesloten was het no. net mogelijk de in dat jaar voor het eerst in Austra lië aangetroffen ’Wollemi Pi ne’ (Wollemia nobilis) op te nemen. Het doel van de activiteiten in de Waddinxveense Mi grantenweek is om Waddinx- veners van verschillende cul turen met elkaar in contact te brengen, zodat op informele wijze kennis gemaakt kan worden met eikaars cultuur. Dit alles om een beter onder ling begrip te krijgen. Op de Waddinxveense week markt is het vaak duidelijk te zien dat het Gouwedorp een echte multiculturele gemeen schap is géworden. Dat zie je niet alleen aan de bezoekers op de vrijdagse markt in de Willem de Zwijgerlaan, maar ook aan de koopwaar die daar en in veel Waddinxveense winkels wordt aangeboden. De ’Vietnamese loempia’ en de ’Hollandse nieuwe’ worden op een steenworp afstand van elkaar aan het publiek aan geboden en gewaardeerd. De meeste Waddinxveense kinderen zijn wel eens bij in een Chinees restaurant ge weest en ook hier spoeden pizzakoeriers zich door het dorp. ontspan- medische Verwacht WADDINXVEEN - De organist Peter Wildeman geeft za terdagavond 19 oktober om acht uur een concert in de hervormde Brugkerk aan de Kerkweg-Oost. BOSKOOP - De Zijde moet veiliger worden voor lang zaam verkeer. Binnenkort worden daarvoor fietsstro ken aangebracht op het deel tussen de Boezemlaan en het Zwartepad maar er zijn meer maatregelen nodig. Een complete reconstructie of een voorlopige oplossing met fietsstroken, afhankelijk van de conditie van weg- fundering en kademuur. WADDINXVEEN - In Waddinxveen zal van maandag 11 tot en met zaterdag 16 november weer een Migranten week worden gehouden onder het motto ’Communica tie met open armen’. Verschillende organisaties in het Gouwedorp hebben aan de organisatie van deze week hun medewerking toegezegd. GMAmeBeDr» De profweek is een jaarlijkse traditie waarbij de jeugdspe lers van WSE een week lang als profvoetballer door het le ven zullen gaan. Naast ver scheidene voetbalspellen, zullen ook andere sportieve spellen de WSE-profweek sie ren. Hoewel het vertrek uit het vertrouwde Mendel- hof sommigen niet mak kelijk viel, was er toch ook vreugde over het mo derne en ruim opgezette nieuwe zorgcentrum met een zorg- en een ver- pleegafdeling waarin de namen Mendelhóf en Irene blijven voortbe staan. Officieel heet het 21 miljoen kostende com plex Zorgcentrum Bo skoop, resorterend onder de Gouwestreek. Van Nierop betitelt deel twee als: ’genieten voor de vak man’, maar ook voor liefheb bers vormen de twee boeken samen een compleet naslag werk. Tuincentra kunnen bij voorbeeld klanten laten zien hoe het minieme boompje-in- pot er in volle wasdom uit ziet. De twee boeken samen vormen een encyclopedie waarin ruim 2.300 kleurenfo to’s staan en korte beschrij vingen op alfabetische volgor de van ruim 2000 soorten en cultivars plus een geheel her ziene inleiding tot de vele ge slachten binnen de naaktza- digen. BOSKOOP - Niet zonder emoties is maandag de verhuizing van De Men- delhof naar het nieuwe zorgcentrum aan de Boe zemlaan begonnen. Aan de hand van een uitge breid draaiboek werd, geholpen door een Am bulance Compagnie van de Koninklijke Land macht en verhuisbedrijf Sterkenburg, de verhui zing van mensen en in boedel ter hand geno men. Vooral aan de op vang van de bewoners werd uiterste zorg be steed. Gelukkig scheen er een lekker zonnetje zodat het buiten niet koud was. De ruim 125 jaar oude Ko ninklijke Vereniging heeft drie belangrijke doelstellin gen: tentoonstellen, keurin gen en publicaties. Voor het laatste is een aparte boeken- commissie waarvan W. van Nierop voorzitter is. Hij her innert eraan hoe binnen de club in 1981 voor het eerst werd gesproken over een co- niferenboek met duizend fo to’s, waartegen aanvankelijk grote weerstand bestond daar het plan voor onuitvoerbaar werd gehouden. De financie ring leek een groot probleem te zijn maar toen jaren later Al wekenlang bereidt een en thousiaste profweekcommis- sie van WSE deze profweek voor en is druk bezig een aan trekkelijk programma voor iedereen in elkaar te zetten. Zo zullen er op maandag di verse ‘prof-trainingen wor den gegeven en zullen om 17.00 uur de D- pupillen te gen jeugdteams van Sparta spelen. Het Cl-team van WSE zal om 19.00 uur tegen Feijenoord spelen. Dinsdag staat vanaf half elf in het teken van de open dag. Alle jongens en meisjes uit Waddinxveen kunnen dan een kijkje komen nemen en de sfeer van de vereniging ko men proeven. Zij kunnen dan ook deelne men aan de open- techniek- kampioenschappen. Een fan/ tastisch leuk voetbalcircuit zal worden uitgezet, zodat een ieder op een leuke manier kennis kan maken met het voetbalspel en wordt uitge maakt wie de beste techni sche balgoochelaar van Wad dinxveen wordt. Aan het ein de van de avond spelen de WSE-jeugteams weer tegen bekende profclubs, ook leuk om eens naar te kijken. Woensdagochtend zullen drie bekende profspelers geduren de anderhalf uur training ge ven aan de jeugd waarna het tijd is met deze bekende spe lers op de foto te gaan en handtekeningen te bemachti gen. De woensdagmiddag zal ge vuld worden met vier tegen vier wedstrijden van de E-D- en C jeugd tegen diverse clubs uit de Goudse regio. De F-pupillen gaan een tournooi spelen bij TOGB in Berkel en Rodenrijs. Donderdag staat volledig in het teken van het voetbalpas- poort en de shoot-out en pe- nalty-bokaal van WSE. Gedu rende de gehele dag kunnen de jongens en meisjes van WSE hun paspoort ‘volstem pelen' door deelname aan leu ke spelvormen. Aan het eipde van de dag om 17. 00 uur spelen de E-pupil- gel uit. Verder componeert en arrangeert Peter Wildeman veel instrumentale en vocale muziek, waarvan diverse stukken in druk zijn versche- cultivars. Nieuw in deze uit- nen. Op dit moment specialiseert Peter Wildeman zich in het hoofdvak schoolmuziek aan de Schumann Academie te Amsterdam. Dit heeft ertoe geleid, dat hij als part-time docent muziek verbonden is aan het Calvijn College te Middelburg. Deze jonge, virtuoze organist geeft zaterdagavond 19 okto ber een concert op het orgel van de Brugkerk in Waddinx veen. Hij speelt een werk van J.S. Bach, ’Andante’ uit trios- onate IV van G.F. Handel, va riaties uit orgelconcert no. I,' een scherzo van R.L. Becker, de ’Suite Gotiek’ van L. Boel- man en variaties uit ’Het ge bed des Heren’ van F. Men delssohn. Ook zijn er bewer kingen en improvisaties van Peter Wildeman; onder ande re psalm 108 en het lied ’Eens als de bazuinen klinken’. Bij de psalmen zal er aanslui tend samenzang zijn. Het zal nog wel enige tijd vergen voor alles hele maal op orde is. Vast staat wel dat het voor de bewoners in veel opzich ten een verbetering bete kent. Ruime kamers die beantwoorden aan de ei sen van deze tijd en bo vendien veel meer moge lijkheden voor ning en begeleiding. wordt dat in januari 1997 de officiële opening plaatsvindt. Bij Cees het Jonk volgde hij koordirectie. Als aanvulling op zijn studie kreeg hij van Nan de Cock pianolessen. OP dit moment heeft Peter Wil deman als dirigent de leiding over een zestal koren, geogra fisch verspreid tussen Goes en Lisse. Verder is hij als vaste bege leider verbonden aan het jeugd- en meisjeskoor De Jon ge Lofstem te Lisse en treedt hij op als kerkorganist, even eens te Lisse. Ook is Peter Wildeman be noemd tot dirigent van het Shaare Zedek-koor. Dit koor maakt tournees naar diverse landen. Hij werkte mee aan diverse opnamen voor cd en mc, alsmede in toenemende mate aan uitvoeringen in het gehele land. Als componist brengt hij bladmuziekbundels voor or- NOORDKADE 24 - 2741 EV WADDINXVEEN TEL: 0182^12588 FAX: 0182-611219 NEDERLANDSE VERENIGING VAN ONDERNEMERS IN HET CARROSSERIÊBEDRIJF len en de meisjes-pupillen dan weer tegen de jeugteams van Sparta. WSE BI speelt dan om 19.00 uur tegen Spar ta BI weer een spraakma kende wilstrijd. Het hoogte punt zal voor velen op de vrij dag plaatsvinden. Er zal deze dag een training van NAC worden bekeken waarna ook het nieuwe stadion zal wor den bezocht. Onlangs heeft de raad ook in gestemd met een technisch onderzoek naar de staat van de Zijde, om precies te zijn de fundering en de kademuur. Zijn die in een toestand dat ze nog een jaar of vijftien mee kunnen dat is het mogelijk de Zijde opnieuw in te richten met fietsstroken en, eventu eel, een aangepast parkeerre- gime. Daarvoor kan de ge meente rekenen op een bij drage van de provincie. Het hele karwei wordt geschat op 300.000 gulden, de provincie wil daarvan eenderde voor en een Neder landse vertaling is niet haal baar. Wel verschijnt er bin nenkort een Duitstalige versie. Evenals deel één is deel twee het werk van D.M. van Gelderen en J.R.P. van Hoey Smith, beide lid van de Koninklijke Vereniging en verantwoordelijk voor meer dere publicaties. Van Gelde ren verzorgde de tekst, Van Hoey Smith de beelden waar voor werd geput uit zijn col lectie die inmiddels zo’n 60.000 dia’s omvat. Hij reisde daarvoor alle werelddelen door om ze te kunnen maken. Voorzitter W. Sanders van de vereniging memoreerde het succes van het eerste conife- renboek waarvan herdruk ken zijn verschenen. In totaal zijn er wereldwijd 50.000 exemplaren van verkocht. Later verscheen ook een rho- dodendronboek dat eveneens een succes werd. Het zijn geen diepgravende weten schappelijke werken maar meer encyclopedisch van aard en zeer populair bij vak mensen en liefhebbers. De Dit is het uitgangspunt van de organisaties die samen werken aan de activiteitèn voor de Migrantenweek. Daarom hebben zij gekozen voor het motto ‘Communica tie met open armen1. Voor de kinderen van 4 tot en met 12 jaar zal er in die week een spel- en speelmiddag worden georganiseerd. Voor de tieners zullen er in die week kookworkshops worden gehouden. Voor de volwasse nen is er een multicultureel ontmoetingsfeest. De voor de Migrantenweek in Waddinxveen samen werken de organisaties zijn de Stich ting Waddinxveens Welzijns werk, de Werkgroep Samen werkende Vrouwen, de Eritrese Vereniging Wad dinxveen, de Stichting Mean der, de Stichting Wereldwin kel Waddinxveen en de Kern groep Ontwikkelingssamenwerking Waddinxveen. gave zijn een lijst van in heemse namen, een index van synoniemen, aanbevolen literatuur en aanwijzingen voor het fotograferen van co niferen. Samen met de meer wetenschappelijke benade ring van Gerd Krüssnabb’s ’Manual of Cultivated Conif ers’ geven de twee delen het meest volledige overzicht van coniferen dat op dit moment verkrijgbaar is. Voor niet-le- den van de Koninklijke Ver eniging is de winkelwaarde van beide delen samen 225 gulden. Een exemplaar is aangeboden aan de Boskoop- se bibliotheek en in dank aanvaard. Het aanbrengen van fiets stroken op een deel van de Zijde vloeit in feite voort uit de recente reconstructie van de Parklaan en aansluiting op de Zijde. Daar zijn voorzie ningen voor langzaam ver keer getroffen en toen al was duidelijk dat ook op de Zijde maatregelen nodig waren. Vooral op het deel tussen Boezemlaan en Zwarte pad waar veel verschil lende ver keersbewe gingen en - categorieën elkaar krui sen. Er is een tijdje gestu deerd op een aantal mogelijkheden waar na een plan overbleef dat in de eerste helft van november wordt uitgevoerd. De fiets(suggestie)stroken geven wielrijders wat meer bescher ming, maar het moeizame oversteken bleek vooralsnog niet oplosbaar. Dit probleem zal op langere termijn aangepakt moeten worden in de vorm van een veilige fietsroute van het cen trum naar Snijdelwijk via de nieuwe wijk Waterrijk. Moge lijk zal hiervoor een aanzet worden gegeven in de ver- keersnota waaraan nu wordt gewerkt maar dan nog zijn er praktische problemen. Wa terrijk krijgt slechts lang zaam gestalte en een kortere verbinding naar Snijdelwijk, de spoorbaan kruisend, zal er evenmin snel komen. BOSKÖOP - Voetbalvereni ging Floreant schenkt in het weekeinde van 19 en 20 okto ber speciale aandacht aan ’de man in het zwart’. Tijdens het zogenoemde ’scheidsrech- tersweekend’ zullen alle in Boskoop fluitende scheids rechters met nog meer egards worden ontvangen. Boven dien krijgt de scheids een pre sentje. Dit uiteraard na af loop van de wedstrijd om mo gelijke suggesties tot omkoping bij voorbaat uit te sluiten. Voor de eigen clubscheids- rechters heeft Floreant een apart cadeau geregeld. Dank zij een sponsor (de firma Ge- br. Kolster uit Boskoop) kan Floreant de eigen club- scheidsrechters eens naar be horen onthalen. Het is de tweede keer dat Flo reant een dergelijk evene ment organiseert. Vorig jaar gebeurde dat in de maand april, maar Floreant heeft nu gekozen voor-een tijdstip wat eerder in het voetbalseizoen. Floreant wil, zowel bij spelers als bij supporters, meer be grip kweken voor de man en vrouw in het zwart. Juist de scheidsrechters heb ben het er de laatste jaren niet makkelijker op heeft ge kregen. Kritiek is niet alleen in het veld, maar vaak ook langs het lijn luid en duide lijk te horen. Waarderende woorden worden zelden ge hoord. De Boskoopse vereniging geeft toe dat ook haar voet ballers niet altijd uitblinken in het prijzen van de scheids rechter. Floreant-toorzitter Sjaak Blaazer: ’Wij durven de hand wel degelijk in eigen boezem te steken. Maar daar gaat het niet om. Met deze ac tie wil Floreant eens op een het boek er toch kwam bleek ^andere manier laten merken het een doorslaand succes. Vrij snel groeide toen de ge dachte aan een tweede deel, maar dit duurde een paar jaar omdat de uitgave van een rhododendronboek er tussendoor kwam. Maar de auteurs werkten er intussen al wel aan. Soms zie je een leuke tiener met een prachtige dos kleine vlechtjes; een kapsel dat oor spronkelijk uit Afrika komt. Waddinxveen is een echte multi-culturele gemeenschap geworden. Die verandering van klein dorp met 9.000 inwoners in 1952 tot de volgebouwde pol ders met een inwonertal van 26.000 in 1996 is eigenlijk heel geleidelijk gegaan. De stijging van het inwoner tal is voor een heel groot deel veroorzaakt door instroom van mensen uit andere plaat sen, binnen en buiten Neder land. Veel mensen kwamen vanuit de grote steden, voornamelijk Den Haag en Rotterdam naar Waddinxveen omdat in die grote steden woningnood was. Het bouwtempo in Waddinx veen was in de jaren van bur gemeester C.A. van der Hooft zo hoog dat er hier wel vol doende woonruimte was. Fabrieken als NKF Kabel BV haalden gastarbeiders uit Noord-Afrika en Turkije naar Waddinxveen om hier te wer ken. Later kwamen door ge zinshereniging hun vrouwen en kinderen ook naar ons dorp. Mensen uit Suriname en de Nederlandse Antillen kwamen naar Nederland om hier een opleiding te volgen en velen bleven hier. Toen er in steeds meer lan den in de wereld mensen op de vlucht sloegen voor ter reur en geweld kwamen er ook in Waddinxveen mensen uit Zuid-Amerika, Eritrea, Ethiopië, Bosnië en vele an dere landen. Vorig jaar werd het asielzoe kerscentrum aan de Zuidelij ke Rondweg geopend en zijn meer dan 500 mensen van over de hele wereld tijdelijk in Waddinxveen komen wo nen, tot ze elders een woning kunnen krijgen. Door deze ontwikkelingen is het van belang dat Waddinx- veners kennis maken met el kaar en eikaars gewoonten en gebruiken leren kennen en begrijpen. ipedia’, zoals het rijk geïllustreerde boekwerk een aanvulling op het in 1986 verschenen eerste Blijken echter de wegfunde- ring en de kademuur zo slecht te zijn dat ze binnen vijftien jaar vernieuwd moe ten worden dan ontstaat een andere situ atie en zal naar een complete re constructie toegewerkt moeten wor den. De kos ten daarvan zullen vele malen hoger zijn dan de nu beoogde herinrich ting en deze aanpak is ze ker niet op korte termijn te realiseren. Het technisch on derzoek moet daar duidelijk heid in brengen. Op korte termijn worden ook werkzaamheden verricht op de Mendelweg, ter hoogte van de Immanuëlschool. Daar wordt via asverlegging en versmalling een voorziening getroffen om het autoverkeer af te remmen en meer veilig heid te creëren voor de schooljeugd. Het verzoek hiertoe werd geruime tijd ge leden door het schoolbestuur gedaan en ook hier is gestu deerd op verschillende va rianten. voor deel. V]

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 17