Weer WN-<ursus k Kees Senneker Pech aan de auto' Paul Trapman in het zilver Karei van Soest EEMSKERK Joy sticks ELECTRO WORLD EEN DUIDELIJKE ZAAK VOORU ELDERS KOOPT KOM EERST NAAR ONS! NIEUW TJALU'S in Coenecooploop van der linde Kerkenraad doet klemmend beroep op gemeenteraad Zelfmoordpoging twee Iraniërs 29.95 (42) overleden uinYo«ftUDlO VilASSEN •DROGEN •KOiUN^VME ZEN D ACER COWPUTERS ALLES VOOR UW OPEL... Asielzoekers in hongerstaking BEHANG 1945 Muizen in bibliotheek Bestuurder (37) onmder invloed BIJPASSENDE GORDIJNEN Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer Inbraakpoging bij RTW-radio Personenauto teruggevonden kalkhoven KLAAR TERWIJL U WACHT TJALÜ'S INTERIEURVERZORGING ling maar zij zijn na enig |fotoshop| (15x20 of 20x30) al vanaf OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN FOT< VIDES AUDI MEGA-COLOR Als verenigingsman was hij bijvoorbeeld op.diverse terrei nen actief binnen de christe lijke voetbalvereniging Be Fair (Warnaarplantsoen). BOSKOOP - Muizen, leuke diertjes met kraaloogjes. Ze staan de hele maand oktober centraal tijdens een tentoon stelling ’Muizen’ te zien in de bibliotheek. Soms zijn ze wit, soms zwart, bruin of grijs. In de cursus krijgen de deel nemers in beknopte vorm te maken met allerlei vormen van autopech die vrij eenvou dig zelf te verhelpen zijn. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. Dorpstraat 33 - 2742 AP Waddinxveen Telefoon 0182 - 63 08 99 INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2514 WOENSDAG 16 OKTOBER 1996 VERGROTING VAN UW FOTO Dorpstraat 76 Waddinxveen Tel. (0182) 63 20 02 V LAGE PRIJZEN SNELLE SERVICE EIGEN TECHNISCHE DIENST Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 k Hazerswoude-Dorp y PCW-gemeenteraadslid Kees Senneker. Zijn vertrek naar Strijen maakt enkele personele wij zigingen binnen de locale bankorganisatie noodzake lijk. WADDINXVEEN - Onder de deelnemers aan de 10 km lange prestatieloop van de 'komende zaterdag te hou den Coenecooploop bevindt zich ook oud-WD-wethou- der Karei van Soest, inmiddels tien maanden burge meester van het Limburgse Heel in Limburg. Dinsdagmiddag 8 J 12x2 asielzoekerscentrum aan de twee Iraniërs van 29 en 31 jaar oud een negatief bericht vanwege de dreiging dat hun uitgereikt omtrent hun ver zoek om als vluchteling te worden toegelaten. om op een aantal zondagen per jaar hun winkel geopend te hebben. Deze mogelijkheid kan alleen dan worden geëf fectueerd wanneer de ge meenteraad daartoe besluit. De Ondernemers Vereniging Waddinxveen (OVW) - de ge zamenlijke plaatselijke mid denstand - heeft naar aanlei ding van een eventuele zon- dagopenstelling reeds afwijzend naar de gemeente raad gereageerd. Dit is volgens de de kerken raad van wijkgemeente Noord van de Centraal Her vormde Gemeente gebeurt op gronden, die veelal op een an- WADDINXVEEN De kerkenraad van wijkgemeente Noord van de Centraal Hervormde Gemeente van Wad dinxveen heeft op de Waddinxveense gemeenteraadsle den een klemmend beroep gedaan geen medewerking te verlenen aan het open stellen van winkels op zondag in het Gouwedorp. politieman in gesprek waren, haalden zij plotseling een scheermesje voor de dag en sneden zichzelf in de polsen. WADDINXVEEN - Twee Iraniërs hebben in het asiel zoekerscentrum aan de Zuidelijke Rondweg een zelf moordpoging ondernomen. D66 meent volgens gemeen teraadslid Frans Bos wel dat een rustpunt in de week - al dan niet met religieuze re flectie - heilzaam is. ’Het spreekt vanzelf dat D66 vindt dat iedereen zonder enige be perking de gelegenheid moet hebben zijn religie op eigen wijze te kunnen beleven’. Bij wijze van protest hebben de twee mannen daar beiden met een scheermesje in de linker pols gesneden. Na overleg met de cen- trummedewerkers beslo ten ze hun actie te sta ken. Karei van Soest, een verdien stelijk recreatiehardloper, combineert deze sportpresta tie met bezoek aan vrienden en kennissen in het Gouwe dorp. ‘Een leuke gelegenheid om weer wat bekende gezich ten te zien1, aldus de liberaal. Voor de Coenecooploop, die voor de achtste keer door de Waddinxveense schaatsver eniging De Gouwe Streek wordt gehouden, zijn ruim 125 vrijwilligers in de weer om alles op rolletjes te laten verlopen. Dat is ook wel nodig voor een dergelijk atletiek-evenement van formaat. Zoals bericht geven nagenoeg alle toplo- pers acte de présence. Maar ook andere atleten weten het evenement te vinden. aan van mening te zijn dat een ieder best zelf zijn rusttijden kan bepalen, al dan niet op religi euze gronden. ’De zondags rust voor belijdende christe nen is ons even veel waard als de zaterdagsrust voor be lijdende joden of de vrijdags- rust voor belijdende mos lims’. digt niettemin aan dat de de mocraten zich ten volle zullen i voor verrui ming van de openingstijden van winkels. ’D66 meent dat het aan de winkelier zelf is te bepalen wanneer hij zijn winkel wil te Noord ligt blijkens de brief openstellen. Als hij denkt op in het feit dat bijbels gezien bepaalde tijdstippen zijn ne- de zondag de dag des Heeren ring het best te kunnen uit en rustdag is. ’Een aparte dag, anders dan de overige dagen van de week. De vervlakking en '1 nemen hand over hand toe en een dergelij ke verruiming van de winkel tijdenwet werkt daar alleen maar aan mee. ’Vaststaat echter dat er ook vele, vele functies in ons land worden vervuld op dagen die voor ander een religieuze be tekenis hebben. D66 wil graag een ieder de ruimte ge ven zijn religieuze beleving in samenhang met zijn werk op een eigen manier in te vul len’. horende zilveren Rabo-insig- ne opgespeld. Vervolgens bo den de collega’s hem een ge schenk aan. Na bijna zeven jaar als on derdirecteur bij de Rabo bank Waddinxveen werk zaam te zijn geweest, ver trekt Jan Willem Groeneveld naar de Rabo bank Strijen. Hij is daar per 1 oktober be noemd tot directeur. Jan Aanvankelijk betrof het ook een dorststaking, de Iraniërs besloten niet meer te drinken. Dit is na anderhalve dag ge stopt. De twee hebben de actie gestart in het poli tiebureau op het asiel zoekerscentrum. der vlak liggen, dan die welke de kerkenraad onder de aan dacht wil brengen, ’daarbij onderstrepend de sociale re- denen die er sowieso zijn om gers nadrukkelijk voorgehou- het werken op' zondag zoveel als mogelijk is te beperken’. De driemansfractie van D66 in de Waddinxveense ge meenteraad heeft de kerken raad van wijkgemeente Noord inmiddels laten weten alle respect te hebben voor het standpunt over de zon verantwoordelijke dagopenstelling, maar kon- Zie ook onze advertentie elders in deze krant. Paul Trapman (links op de foto) krijgt van directeur AJ. Ammerlan van de Rabobank Waddinxveen de zilveren Rabo-insigne opgespeld. (Foto: Rabobank Waddinxveen). Directe aanleiding voor de actie was een negatie- ve beslissing op hun asielaanvraag en de lan ge duur van hun proce dure (17 maanden). De asielprocedure van het tweetal is nog steeds niet afgerond. Oud-wethouder, burgemeester en recreatiehardloper Karei van Soest tijdens zijn installatie als eerste burger van Heel (Foto: Archief-Jan Paul Kuit). WADDINXVEEN/BOSKOOP - De afdeling Waddinxveen van de vereniging Veilig Verkeer Nederland (WN) gaat weer een cursus ’Pech aan de auto’ houden in sa menwerking met Van Leeuwen Autobedrijf BV (Wad dinxveen) en Oostergarage Nomen (Boskoop). WADDINXVEEN - In de nacht van woensdag op don derdag werd een poging tot inbraak gepleegd in de stuido van de locale RTW-radio aan de Staringlaan. Er werd een ruit ingeslagen. De dader is vermoedelijk door het alarm gestoord. Woensdagavond werd op het bedrijventerrein Doelwijk (Bredeweg) ingebroken in een vrachtauto met levensmidde len. Door een getuige werd van een verdachte auto het kenteken opgenomen. Deze auto met twee inzitten den werd op rijksweg A20 on der Nieuwerkerk aan den IJssel staande gehouden. Toen de auto vol bleek te zit ten met levensmiddelen wer den de inzittenden, een 25-ja- rige en een 27-jarige inwoner van Schiedam, aangehouden. Zij hebben de diefstal bekend. De aan de Onderweg ge woond hebbende Kees Senne ker, die was getrouwd met Anja Boerefijn, overleed vori ge week vrijdag 11 oktober op 42-jarige leeftijd na een korte periode van ernstig ziek zijn. De voor iedereen toegankelij ke en steeds goed geluimde Waddinxveense volksverte genwoordiger, die werkzaam was bij de Directie Vreemde lingenzaken van het ministe rie van Justitie na eerst le raar Nederlands te zijn ge weest, heeft als PCW-gemeenteraadslid ge durende twee verschillende raadsperiodes grote inbreng gehad in het werk van het ge meentebestuur. Voor zijn raadsfractie was Kees Senneker lid van de raadscommissie II, in welke commissie zaken op het ge bied van volkshuisvesting, milieu en energie, onderwijs, sport en recreatie en kunst, cultuur en kunstzinnige vor ming aan de orde plegen te komen. Het op 18 mei 1954 in Olde- hove geboren PCW-raadslid was oprichter van de afdeling Waddinxveen van de Refor matorische Politieke Federa: tie (RPF), welke politieke partij met de Hervormde Kiesvereniging, de SGP en het GPV deel uitmaakt van de PCW. Tijdens de ziekte van fractie voorzitter Jan van Wijk gaf hij in 1994 en 1995 een klein jaar als plaatsvervangend fractievoorzitter leiding aan de vijfmansfractie, waarvan ook wethouder Joop Neele deel uitmaakt. Naast hèt raadslidmaatschap maakte Kees Senneker zich ook zeer verdienstelijk in di verse bestuursfuncties voor kerk, politiek en maatschap pij op locaal en regionaal ni veau. ƒ15,- voor niet-leden (inclu sief koffie). Men kan zich op geven bij A.J. Both, Acacias- traat 26, Waddinxveen, tel. 0182-615777 (na 18.00 uur) of bij Oostergarage Nomen te Boskoop, tel. 0172-212037. ZEVENHUIZEN/MOERKA- PELLE - De vorige week zon dag bij een inbraak aan de Wollefoppenweg in Zevenhui zen ontvreemde personen auto is dinsdagavond 8 okto ber in het Brabantse Roosen daal en Nispen aangetroffen. In de buurt waar de auto werd aangetroffen werden eveneens inbraken gepleegd en was een andere auto ont vreemd. TJALU'S heeft ze binnen: Heel veel autobestuurders zijn nauwelijks in staat een wiel te verwisselen, een lampje of zekering te vervan gen of betrekkelijk simpele mankementen op te lossen. Tijdens de twee cursusavon den worden veel van deze za ken uitgelegd en voorgedaan door docent Hans Vergeer en monteurs van Van Leeuwen en Nomen, waarna de cursis ten het zelf mogen proberen. De cursusavonden zijn op dinsdag 29 oktober en 5 no vember van 19.30-22.00 uur bij Oostergarage Nomen, Goudse Rijweg 77-79 te Bo skoop. De deelname kost ƒ10,- vQor WN-leden en WADDINXVEEN - In het asielzoekerscentrum aan de Zuidelijke Rond weg zijn twee Iraanse mannen drie dagen in hongerstaking geweest. ari 1995 in Nederland. Het tweetal kwam Nederland binnen via het opvangcen trum te Leiden en werd bijna een jaar geleden in het Wad dinxveense asielzoekerscen- Op het moment dat zij met de trum ondergebracht. Er wa ren overigens geen aanwij zingen dat zij tot een dergelijke daad zouden ko- k men. Dit alles voltrok zich voordat Voor de politiemensen op het de politieman zich realiseer de wat er gebeurde. Aanvan- WADDINXVEEN - In beslo ten kring van familie, vrien den en (oud)collega’s heeft Paul Trapman (Chopinlaan) er bij stil gestaan 25 jaar in dienst te zijn van de Rabo- bankorganisatie. Nadat directeur A.J. Am- merlaan van de Rabobank Waddinxveen (Kerkweg-' Oost) de jubilaris had toege sproken, kreeg Paul Trap man de bij dit jubileum be- WADDINXVEEN - Vanmorgen - woensdag 16 oktober - is op de algemene begraafplaats aan de Alberdingk Thijmlaan onder grote belangstelling ter aarde besteld Kees Senneker, gemeenteraadslid voor de fractie van de Protestantse Combinatie Waddinxveen (PCW) in de Waddinxveense gemeenteraad. WADDINXVEÊN - In de nacht van dinsdag op woens dag werd een 37-jarige Wad dinxveense bestuurder van een personenauto gecontro leerd op de Juliana van Stol- berglaan. Hierbij bleek dat hij teveel had gedronken. Bij controle op het politiebureau aan de Mozartlaan bleek hij 1,0 pro mille alcohol in zijn bloed te hebben. Hij heeft een proces verbaal gehad. Dinsdagmiddag 8 oktober het asielzoekerscentrum be- werd op de politiepost van het handeld. ’De Iraniërs gaven aan tot hun daad te zijn gekomen i -iJ x 1 geen asiel zal worden ver leend alsmede dat de proce dure veel te lang duurt. Via hun advocaat wisten de Ze zijn beiden al sinds febru- twee mannen al dat dit de vooraankondiging was van het besluit dat door de minis ter'van Justitie negatief was beschikt omtrent hun asiel aanvraag. Willem Groeneveld was als onderdirecteur van de Wad- diiïxveense Rabobank ver antwoordelijk voor de afde lingen eigen huis, financiële advisering en de stafafde ling bedrijfsvoering. In een door voorzitter ds. C.D. Zonnenberg (Weide- zoom) en scriba J. Leusink ondertekende brief worden de locale volksvertegenwoordi- _111 _1221_1 den dat ’noch de gemeente, noch de burger, noch de win kelier’ is gediend met winkels die op zondag open zijn. ’Hart hebbend voor Gods ge bod en het welzijn van de in woners in onze gemeente, wensen wij u Gods zegen toe over uw 1 taak’, schrijven ze namens de kerkenraad van wijkgemeen te Noord van de Centraal blijven inzetten Hervormde Gemeénte aan het slot van hun opmerkelij ke brief. Het hoofdbezwaar van de kerkenraad van wijkgemeen- asielzoekerscentrum is het uitreiken van negatieve be- kelijk weigerden zij behande- schikkingen bijna dagelijks ling maar zij zijn na enig werk. In de meeste gevallen heen en weer gepraat toch ter verloopt dit zonder noemens- plaatse door de huisarts van waardige problemen. Zo melden de dames Laurien Vermulst en Ellen Meliesie zich aan voor de 10 kilometer. Beide roeisters zijn voor Ne- en rustdag is-. baten, is het ons inziens niet derland op de Olympische ’Een aparte dag, anders dan aan welke politiek of over spelen in Atlanta uitgeko- de overige dagen van de heid dan ook, hem opening men in de 2-dubbel. Voor week. De vervlakking en stijden voor te schrijven of te Olympiërs past een dergelij- geesteloosheid nemen hand beperken’, aldus gemeente- ke prestatieloop uitstekend over hand toe en een dergelij- raadslid F.G. Bos, die na- in hun trainingsschema. ke verruiming van de winkel- mens zijn fractie de reactie Verder hebben zich nog aan- tijdenwet werkt daar alleen heeft ondertekend, gemeld Demeke Békele en maar aan mee. Ook een ge- In de brief geeft D66 Addis Gezhangen uit Ethio- deeltelijke openstelling kleu- pie en Paulina Rath, een top- ren wij ten stelligste af, zo A-junior met veel talent. valt er in de brief te lezen. Zoals bekend heeft het parle- De achtste Coenecooploop ment een nieuwe Winkeltij- wordt weer mogelijk gemaakt denwet vastgesteld. Daarin door een groot aantal spon- wordt onder meer aan winke- sors. De hoofdsponsors zijn liers de mogelijkheid geboden Asics, Moret Ernst Young, Volvo Truck en Bus Neder land en drukkerij Reproset. Weekblad voor Waddinxveen I foor Dorpstraat 38, Waddinxveen, (01 82) 61 23 73. Zijde 3, Boskoop, (0172) 21 25 44. De superstoere peuter winter jacks in de maten 74 t/m 86 Nu slechts 69.00 Ook weer volop nieuwe truien maten 92 t/m 164 Nu slechts 49.95 Winterjassen maten 92 t/m 176. Al vanaf 89.00 KLEDING EN ACCESSOIRES graag tot ziens bij Kerkweg West 4, Waddinxveen tel. (0182) 611056 K sloten ■RJexpen Gouwestraat 21 Boskoop 0172-212506 Voor elke ruimte in huis een passende collectie o.a. Eyfinger Topwand Sanderson klein de kantoorspecialist b> BURGERS Waddinxveen - Dorpstraat 39 Tel. (0182) 61 22 98 Fax (0182) 63 02 30 -•A’V Uk 'Vi i JIPPIE Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 Fax (0182) 52 29 26

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 1