Scouts doen het wereldwijd Aandacht voor llil t Asielzoekers via bank uitbetaald Balpen i 4,95 nn griepvaccinatie l TEXELANA 7^5 NU ƒ50,- T/M ƒ200,- KORTING WOLLEN DEKBED van ALLES VOOR UW OPEL... 3 V^HARWA TTTTTïTSTF F' 4 (Jotter) Alcohol controle NU TOT 100 KORTING Botsing op de Piasweg Bomen in bibliotheek Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer PARKER i Inbraak aan de Nesse kalkhoven \.w\Barlingen (0172) 21 51 40 Bedrijvencentrum 'De Valk’ Valkenburgerlaan 3 2771 CW Boskoop ifrïï Zie ook onze advertentie elders in deze krant. laagste PRIJS VAN centrum voor kunstzinnige vorming ’Kreater’. in de Ethiopische provincie Tigray steunen. NU VANAF: de OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN U VINDT ONS HIER: VIDEO AUDI' FOTI 14.95 150.00 den van de straten kunnen hierin een plaats krijgen. ten gebruiken, verstandelijk gehandicapten in wooneenhe den en voor personen van 65 ging geldt voor personen met een verminderde weerstand tegen infecties. De aanbeve ling voor personen van 65 den. Bij het clubhuis aan het Zwartepad was een horizon tale V-vormige antenne ge construeerd om via de zen der contact te zoeken met scoutinggroepen in de hele wereld. Tijdens vorige edi ties van de JOTA was er con tact met groepen uit onder andere Spanje, Italië, Dene marken, Koeweit, Afrikaan se landen en natuurlijk ook genomen in de zendkamer, waarbij de scouts zelf ook het een en ander uitprobeerden. Omdat de Mr. van Daalgroep niet zelf een zendmachtiging heeft, waren twee regionaal actieve zendamateurs, Han Jongeburger en Fred Jacobs, met hun apparatuur aanwe zig en gaven de Boskoopse scouts aanwijzingen. De JO TA werd zondagmiddag af gesloten. INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen Wij doen meer voor dezelfde premie Nederland. Door dit jaar ook een tweede antenne in de vlaggemast te constreren, waren er theoretisch moge lijkheden ook verbinding te krijgen met Aziatische en Amerikaanse scoutinggroe pen. Dit is goed gelukt. De diverse groepen van de Mr. van Daalgroep hielden zich bezig met allerlei com- municatiespelen en natuur lijk kon een kijkje worden BOSKOOP - De negenender tigste editie van JOTA (Jam boree on the air) heeft de Mr. van Daal scoutinggroep we reldwijde contacten opgele verd. Op het scoutingcen- trum aan het Zwartepad slaagde men er afgelopen weekeinde zelfs in Amerika ’aan de lijn’ te krijgen. Het wereldwijde zendamateurge- beuren van de scouting is daarmee een succes gewor- voor kinderen van 15 jaar en ouder en 2,60 per dag voor alleenstaanden. Voorheen werden ontbijt en lunch centraal klaar gemaakt op het centrum en kon deze in de eetzaal worden gegeten. Om de zelfstandigheid van bewoners te vergroten en be woners meer voor te bereiden op een zelfstandig bestaan in Nederland, wordt het be schikbare ontbijt- en lunch- budget nu uitbetaald en kun nen de bewoners zelf kiezen hoe men dit besteedt. Zij kunnen kiezen wat zij eten, op welk tijdstip, en al leen voor het avondeten gaat men ’s avonds naar het cen trale restaurant. Voorheen werd het zak- en kleedgeld en de ontbijt- en lunchvergoeding iedere dins dag uitbetaald in het cen trum door medewerkers van de administratie. Door de samenwerking tus sen de Rabobank en het COA behoort het wekelijks contant uitbetalen tot het verleden. De bewoners moeten zich nog wel iedere dinsdag melden bij de vreemdelingenpolitie voor de stempelplicht. nieuw. Het betekent dat ie dereen boven de 65 jaar de griepprik nu ook gratis krijgt. Via allerlei wegen tracht de Gezondheidsraad de vaccina- tiegraad bij de risicogroepen Het CDA wil in vervolg op de CDA-enquête ’Veiligheid in de Waddinxveense samenle ving’ nu snel een integraal veiligheidsplan zien. In het oog lopende zaken daarbij zijn: aandacht voor onveilige plekken, wildgroei van bosschages (hangt Ook samen met wijk- en buurtbe heer), verbetering van open bare verlichting waar dat no dig is (bijvoorbeeld bij de Noordtunnel), het snel repa reren van de gevolgen van vandalisme, beleid over de jeugd, meer bekendheid ge ven aan het werk van politie en dorpswachten en veilige looproutes naar de scholen, met name vanuit de Oostpol- WADDINXVEEN - De bewoners van het asielzoekers centrum aan de Zuidelijke Rondweg in Waddinxveen krijgen hun wekelijkse zak-, eet- en kleedgeld voortaan via de Rabobank uitbetaald. Alle gezinnen en bewoners hebben daarom dezer dagen een bankrekening met pas en pincode gekregen. (landbouw en veeteelt), her bebossing, infrastructuur en spaar- en kredietprogramma. REST bereikt direct ongeveer 300.000 mensen en is in tij den van nood in staat de be volking van heel Tigray van hulp te voorzien. menwerking WADDINXVEEN - De Waddinxveense huisartsen heb ben bij de Waddinxveners aandacht gevraagd voor het belang van griepvaccinatie. Zo is er dit jaar wederom een landelijke campagne via kranten, radio en televisie. Bovendien maken huisartsen middels advertenties, per soonlijke brieven, telefoontjes hebben ondergaan, diabetes mellitus en voor patiënten met chronische nierinsuffi- cientie. Een aanbeveling geldt voor patiënten die re cent een beenmergtransplan tatie hebben ondergaan, per sonen geïnfecteerd met HIV, kinderen en adolescenten in de leeftijd van 6 maanden tot WADDINXVEEN - Vrijdag middag vond op de Piasweg bij een wegversnelling een kop-staartaanrijding plaats. Een 20-jarige automobilist botste achterop een automo bilist uit Boskoop die was ge stopt voor een tegenligger. Er ontstond alleen materiële schade. Eén van de beide au to’s moest worden wegge sleept. Donderdagmorgen vroeg verloor een vrachtauto op de Kanaalstraat een deel van zijn lading bestaande uit potjes piccalilly. Op de Beye- rincklaan verloor dezelfde vrachtauto potjes appelmoes. Op de Kanaalstraat is de vrij willige brandweer tot acht uur bezig geweest het wegdek schoon te maken. ZO MAK ALS V EEN SCHAAP WADDINXVEEN - Hét Christen-Democratisch Appèl (CDA) wil een andere aanpak van het wijk- en buurtbeheer. Ook moet er in Waddinxveen snel een integraal vei ligheidsplan komen. Verder moet er duidelijkheid komen over de toekomst van het keersveiligheid een grote rol. Het wordt dan ook tijd dat het verkeerscirculatieplan wordt gepresenteerd en dat er maatregelen komen voor de noord-zuid as van Wad dinxveen. Het CDA wil het maatschap pelijk middenveld verster ken. Dit kan onder andere door het ondersteunen van de vele vrijwilligers in Waddinx veen (deskundigheidsbevor dering). Het sportbeleidsplan zal door het CDA worden be oordeeld op basis van het uit gangspunt dat het maat schappelijk middenveld ver sterkt moet worden. Sport is belangrijk in Waddinxveen. Veel mensen besteden hier veel vrije tijd aan. De regelge ving in Waddinxveen moet duidelijk en reëel zijn. De re- BOSKOOP - Bomen en plan ten horen bij Boskoop. De bi bliotheek is in het kader van een actie en in samenhang met het verschijnen van het Coniferenboek door de Ko ninklijke Vereniging voor Bo skoopse Culturen volgezet met kleine coniferen. Alle nieuwe leden die zich bij de bibliotheek inschrijven krij gen bij aanmelding gratis een conifeer mee naar huis. Door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is een overeenkomst gesloten met de Rabobank waardoor met ingang van dit jaar in al le centra in Nederland op mo derne wijze kan gaan worden uitbetaald. Voor de bewoners bevordert dit de zelfstandig heid en de integratie in de Nederlandse samenleving. Voor de Rabobank past de overeenkomst bij de wijze waarop zij haar maatschap pelijke verantwoordelijkheid invulling geeft. Bewoners van alle asielzoekerscentra krij gen per week 30,- zak- en kleedgeld. Dit geldt voor asielzoekers van iedere leef tijd. Het geld wordt voorna melijk besteed aan kleding, toiletartikelen, sigaretten, te lefoneren, openbaar vervoer en andere persoonlijke uitga ven. Bij gezinnen met baby’s is het geld nodig voor luiers en andere benodigdheden. Sinds september krijgen de bewoners naast dit zak- en kleedgeld een ontbijt- en lun chvergoeding. Deze bedraagt 4,42 per dag voor 0-1-jari- gen, 1,95 per dag voor 1 tot 15-jarigen, 2,35 per dag WADDINXVEEN - Bij eên al coholcontrole van de politie op de Koningin Wilhelmina- singel werden vrijdagavond negen bestuurders gecontro leerd. Niemand bleek in over treding. In de nacht van zon dag op maandag werd een 26- jarige automobilist uit Gouda gecontroleerd die wel teveel gedronken had. De over schrijding van het promillage was niet zo groot, maar om dat het niet de eerste keer was werd toch proces-verbaal opgemaakt. Voor gezonde mensen is griep 18 jaar die langdurig salicyla- een vervelende, maar on- schuldige ziekte. Voor ande ren kan griep ernstige gevol gen hebben. Het gaat hier jaar en ouder. Een overwe- vooral om mensen die tot de risicogroepen voor griep be horen. Voor hen is een jaar lijkse griepprik dus heel be langrijk. De griepvaccinatie jaar en ouder is dit jaar wordt door de Gezondheids raad dringend aanbevolen voor patiënten met afwijkin gen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, bij voorbeeld mensen die last hebben van astma, chroni- te verhogen, sche bronchitis of longemfy- rj- - seem, een chronische stoornis van de hartfunctie, bijvoor beeld mensen die een hart aanval gehad hebben, hart klachten hebben zoals ritme- stoornissen, of hartoperaties en affiches in de wachtkamer een ieder attent op het nut van de griepprik. Men kan altijd bij de huisarts terecht indien men twijfels heeft of men tot de risicogroe pen behoort, bovendien kan men bij de huisarts informe ren wanneer bij hem of haar de griepvaccinaties gegeven worden. Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 X Hazerswoude-Dorp In de afgelopen tijd hebben raadsfractie en bestuur van de CDA-afdeling Waddinx veen zich beziggehouden met de evaluatie van het CDA- verkiezingsprogramma 1994- 1998. Voor een aantal mar kante punten uit het pro gramma zal het CDA de komende tijd aandacht vra gen. Het zullen vooral die za ken zijn die de samenhang in de maatschappij bevorderen. Zo willen de christen-demo- craten een andere aanpak van het wijk- en buurtbeheer. Het CDA zal voorstellen om elke wijk te laten doorlichten, waarna het wijkbeheer op gang gebracht kan worden. Ook de zorg voor het open baar groen en het schoonhou- derwijk, de Bomenwijk en de St. Victorwijk. In dit verband speelt de ver- WADDINXVEEN - In nacht van vrijdag op zaterdag vond een inbraak plaats in een horecagelegenheid aan de Nesse? Onbekenden kwa men binnen via een boven lichtje aan de achterzijde. Er werd geld weggenomen. De kerngroep, die overigens dringend nieuwe leden nodig heeft, zal de Waddinxveense bevolking in de komende maanden uitvoerig informe ren over het nieuwe project dat Waddinxveen gaat steunen. WADDINXVEEN - Na een landbouwproject in het Bovenvoltaanse Torna en een be- drijvenproject in de Peruaanse hoofdstad Lima financieel gesteund te hebben gaat de Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Waddinxveen nu een plattelandsproject gels die er zijn, dienen ge handhaafd te worden. Het wordt volgens de chris- ten-democraten ook tijd dat er duidelijkheid komt over het centrum voor kunstzinni ge vorming Kreater (Kerk straat). Het CDA wil dat er meer be kendheid wordt gegeven aan het meldpunt discriminatie en vreemdelingenhaat. Ook wil het CDA een actief min derhedenbeleid voeren op ba sis van een geactualiseerde minderhedennota. - Met name de andere aanpak veen, die. nu een financieel, van het wijk- en buurtbeheer zal geld kosten. Het CDA is van mening dat dit voor een groot deel uit bestaande fond sen betaald kan worden. De christen-democraten zul len in de komende tijd bij het politiek overleg, de algemene beschouwingen en de com missie- en raadsvergaderin gen voor eerdergenoemde za ken aandacht vragen. ‘Eindelijk is dan de beslissing gevallen over welk project de kerngroep de komende tijd fi nancieel gaat steunen van de Waddinxveense bevolking. Wij hopen zo de interesse voor de ontwikkelingsproble matiek nieuwe impulsen te geven binnen ons dorp‘, aldus de kerngroep. De laatste vijf tien jaar heeft de 20-jarige Kerngroep Ontwikkelingssa- 1 J Waddinxveen steun verleend aan een werk gelegenheidsproject in de Pe ruaanse hoofdstad Lima. In die vijftien jaar heeft de kerngroep een goede en ui terst hartelijke relatie opge bouwd met de Peruaanse ont wikkelingsorganisatie Ci- diag. Vele keren zijn Peruanen te gast geweest in het Gouwedorp. Het project, de bond van arbeiderszelfbe- stuurbedrijven CEAT, kan het nu zelf en zonder de steun van Cidiag. Daarmee is de fi nanciële steun van Waddinx veen niet meer nodig. Dit betekent niet, dat de ban den met Cidiag en met CEAT verbroken zullen worden. ‘Ze ker niet', aldus de kerngroep. ‘Alleen de financiële steun zal vanaf nu naar een ander pro ject gaan1. Na een langdurig en zorgvuldig keuzeproces is uiteindelijk de keuze geval len op het REST-project van de Nederlandse ontwikke lingsorganisatie NOVIB in het noorden van Ethiopië, in de provincie Tigray. Het is een integraal plattelandsont- wikkelingsproject dat wordt uitgevoerd onder leiding van de niet-gouvernementele or ganisatie Relief Society for Tigray (REST). REST bestaat al sinds 1978 en is opgericht om de door oorlog en droogte geteisterde bevolking te steu nen. Later is de organisatie uitgegroeid tot één van de meest succesvolle ontwikke lingsorganisaties in Afrika. De Afrikaanse organisatie heeft twee centrale doelstel lingen: het verbeteren van de voedselproductie en het be houd en de verbetering van de natuurlijke omgeving in Tigray. Hiervoor is men ac tief op de terreinen: ’food for recovery’ (voedsel in ruil voor aanleg van terrassen en klei ne dammen), grondconserve- ring, irrigatie, agrarische ontwikkeling, zaadbanken fc - 1 FiiKI i eekblad voor addinxveen CDA: Klaarheid Scouts en belangstellenden rond de zendapparatuur in het clubgebouw van de Mr. van Daalgroep. (Foto: A. Fioole) T rj Bij uw enige dealer in de regio kleure Zie ook onze folder en etalage Op diverse topmerken zonnehemels en combinaties Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. Let op: 's Avonds geopend Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen Tel.: (0182) 61 30 61 Fax. (0182)61 91 15 GEOPEND ma. t/m vrij, van 10.00-21.00 uur zaterdag van 10.00-17.30 uur TREFFERS VERZEKERINGEN Goudse Rijweg 180 2771 AV Boskoop, (0172) 21 20 80 van J voor over 'Kreater klein i Slaapt u deze winter ondereen origineel WMUtiir I CMMLSTMAT WÏR T Regentesseplantsoen 52 (Centrum hoek Kleiweg-Kleiwegbrug) 2801 CM Gouda. Telefoon (0182) 52 99 04 De allernieuwste modellen in onze showroom Verkoop van: Alisun - Hapro Cleosun - Palm Beach - Philips HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2515 WOENSDAG 23 OKTOBER 1996 ■Kj expert UVA sneiwuin.ngs- lampen van«’ 3 weken verhuur zonnehemel slee"» Kerngroep project Ethiopië GRATIS huidtest en pigment- analyse Ri jnlandstraat 4, 2741 GZ Waddinxveen, tel. (0182) 616119, fax (0182) 61 6638 In de afgelopen twintig jaar ontving de Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Waddinx veen, die nu een financieel project in Ethiopië heeft gekozen, diverse gasten. Onder hen bevond zich ook minister drs. J.P. Pronk van Ontwikkelingssamenwerking, hier aan het woord in de raadzaal van het gemeentehuis. (Foto: Arthief - Sjaak Noteboom). kiest Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 ii Ws y ft F..:j

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 1