6 EN 7 n 0.69 KOOP NU! Bremmer TJfllll'S kleding en accessoires klein ^NOVEMBER -GJ 2^ van der linde EEMSKERK Paperback met feestideeën PCO staat voor keus Vox-cd voor burgemeester Parket-, kurk- en laminaatvloeren ^4 Voor lederwaren en reisartikelen bij Brommer in de Passage. KERST KAARTEN DROGER KUNNEN WIJ HET U NIET VERTELLEN! B burger: Vijftigste huwelijk Reigersburgh w 1945 ALLES VOOR 1 UW OPEL... Van Elswijk b.v. kalkhoven mV. ONDERNEMEN IN MIDDEN HOLLAND EN RIJNLAND 1996 TJRLÜ'S INTERIEURVERZORGING RABOBANK WADDINXVEEN OPENINGSTIJDEN (vanaf 1 november 1996) Maandag CIO.00 -18.00 uur Popkoor neemt Kerst-cd op f S 0182-613500 Op de foto het bruidspaar Johan en Miranda Tamerus-de Groot met rechts Reigersburgh- ker. De nieuwe cd 'Geboren de Koning' van de Hervormd ge- l woorden ƒ25,- OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN KOPEN/VERKOPEN? MEGA-COLOR VIDEG AUDI' FOTI Gedegen vakwerk en kwaliteit Gunstige legkasten UW TELEVISI^DOKTER 24 uur service 3 maanden garantie Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. versneld afboeken van enkele reeds gepleegde investerin gen, waardoor rente en af- MET EIGEN FOTO Vorige week dinsdagmiddag 22 oktober werden in de echt verbonden de Boskoper Jo- PLANTARIUM GEBOUW INTERNATIONAL TRADE CENTER BOSKOOP HAZERSWOUDE Dubbel-CD ka bouterversjes Boek makelaardij b.v. Julianastraat 6 Waddinxveen tel. (0182) 61 23 09 Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. vgi&oom LH 10 TOT 9S% KORTING Lederwaren en Reisartikelen Passage 216 - 2741 GS Waddinxveen - Telefoon 0182-633477 GRANDIOZE AANBIEDING: TJRLÜ'S dit j aar kiezen voor een scho lenfusie met geloofsgenoten in de Goudse regio of met het rooms-katholiek onderwijs in het Gouwedorp. [St]tekst:In vervolg op de le denvergadering van donder dagavond 10 oktober heeft het algemeen bestuur van de PCO-vereniging besloten een verbeteren van het rende ment van uitstaande reser ves, hetgeen een extra rente- voordeel oplevert dat wordt geraamd op ƒ125.000,- (tre asury-management). Verder wordt van het ge raamde eenmalige rentere- sultaat over 1997 van ƒ627.000,- Zie ook onze advertenties elders in deze krant. han Tamerus (26) en de Bo- skoopse Miranda de Groot (25). Zij vormden het 50e paar. De bruidegom is werkzaam op het kantoor van Van Noort Transporten en Verhuizingen en de bruid werkt als ver pleegkundige in het Goudse Groene Hart Ziekenhuis. Huize Reigersburgh vormt samen met de Remonstrantse Kerk aan de Zuidkade Wad dinxveens officiële trouwloca tie. Ook nadat de trouwzaal in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein zal zijn ver bouwd blijft de trouwlocatie aan de Piasweg in tact. Ruud de Vos, Bernard de Vries, Bart Vroegop en Wim Huijzers (adviserend). De bedoeling is dat de werk groep in zes weken tijd de eindrapportage gereed heeft, zodat er op woensdagavond 11 december weer een extra ledenvergadering gehouden zal worden. Op deze avond zal dan een besluit genomen worden of de PCO-vereniging verder gaat met de fusie met rooms-ka- tholieke Stichting St. Victor of dat de vereniging zich gaat richten op een protestants- christelijke partner in de Goudse regio. 18.00 uur ?-13.00 uur Rabobank Waddinxveen HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2516 WOENSDAG 30 OKTOBER 1996 INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen Dorpstraat 76 Waddinxveen Tel. (0182) 63 20 02^ WADDINXVEEN - In Huize Reigersburgh, de officiële trouwlocatie van de gemeen te Waddinveen aan de Pias weg, is het 50e huwelijk ge sloten van dit eerste jaar dat kunstwerken en een verho ging van de storing in het so ciaal en cultureel fonds. Aan de andere kant houdt B. en W. de hand op de knip, door geen grote bedragen in de begroting op te nemen voor nieuw beleid. Door die aanpak weet men het tekort op de begroting terug te schroeven. Het college stelt de gemeen teraad voor enkele maatrege- bedroeg, len te treffen, waarmee de be groting voor 1997 sluitend wordt gemaakt. Hierbij gaat De muzikale begeleiding is in handen van de organisten Jan Mulder en Pieter Stolk, sopraan Elma van den Dool, panfluitiste Noortje van Mid delkoop, hoboïst Han Kapaan WADDINXVEEN - Bij uitge verij Mingus in Woerden is het boekje ’Feestideeën’ ver schenen van de Waddinx- veense auteurs Liesbeth Bak ker en Peter de Vries. De beide auteurs schreven eerder het boekje ’Trouwen, gouden tips voor de mooiste dag van je leven’, dat begin dit jaar in restaurant Bibelot (Limaweg) werd gepresen teerd. Talloze mensen zitten vol gens Liesbeth Bakker en Pe ter de Vries met de handen in het haar als het aankomt op het organiseren van een feest(je), om nog maar te zwijgen van hen die een uit nodiging krijgen voor een feest met het vriendelijke verzoek iets te doen. Voor hen hebben de Wad- dinxveense auteurs deze nut tige gids geschreven. Zij dra gen een onuitputtelijke hoe veelheid originele tips aan om van elk feest een onverge telijke gebeurtenis te maken. Van bruiloften, jubilea en fa miliedagen tot Abraham en Sarafeesten. Er is geen feest waarvoor de auteurs geen leuke ideeën hebben. De humoristische tekeningen van Herman Muller dragen bij aan het feestelijke karak ter van de 136 pagina’s tel lende paperback ’Feesti deeën’. De verkoopprijs be draagt f 18,50. WADDINXVEEN - Waddinx veens burgemeester C.M. van der Linden heeft uit handen van voorzitter P. Burger van de Hervormd Gemengde Zangvereniging Vox Jubi- lans’ de tiende cd ’Geboren de Koning’ overhandigd gekre gen. Dat gebeurde tijdens de pau ze van de wekelijkse repeti- tieavond in De Hoeksteen (Esdoomlaan). Op de cd staan 16 werken van Vox Ju- bilans onder leiding van Pie ter Stolk en van het Vox- jeugdkoor onder leiding van Jan Mulder. Het college van B. en W. houdt in 1997, met inbegrip van de 1,6% inflatiecorrectie, het in de eerste plaats om het rekening met de volgende ex- van het rende- tra verhogingen: rioolrechten 6%; huurtarieven binnen- en buitensportaccommodaties (uitgezonderd zwembad de Sniep) 5%; lijkbezorging (kos tendekkend maken van de exploitatie) 10% en secreta- rieleges 5%. 1997 van Behalve deze maatregelen welgeteld stelt het college voor een aan- ƒ543.000,- gebruikt voor het tal aanvullende belastingver hogingen door te voeren. Dit als gevolg van de toenemende kosten van het gemeentelijk apparaat en externe kosten, zoals de verwerking van het afval. Ook hierop wordt een infla tiecorrectie toegepast van 1,6%. Het gaat om de volgen de tarieven: afvalstoffen heffing 7,4% (totaal 9%); se- cretarieleges 2,2% (totaal 8,8%) en markstandplaats 3,4% (totaal 5%). Het college gaat voor het per soneel uit van een verwachte loonsomstijging van 2,55% (1,55% over 1996 en 1,0% over 1997) op basis van het toegestane aantal formatie plaatsen. Daarnaast is een extra loonstijging geraamd van ƒ100.000,-(1%). en aan de vleugel André van Vliet. Verder verleent mede werking het Rijnmond Brass werkgroep in te stellen. Quartet. Het doel van de werkgroep is een inventariserend en eva luerend onderzoek in te stel len naar de haalbaarheid of wenselijkheid van een scho lenfusie in PC-kring. Voor wat betreft de relevante aspecten en toetsingscriteria wordt als referentiekader uit gegaan rapporten over per spectieven voor bestuurlijke samenwerking (januari 1994), over huisvesting (janu ari 1994) en over een reële be stuurlijke schaalvergroting (mei 1996). De samenstelling van de werkgroep bestaat uit Bian van den Brink, Peter Besuy- en (voorzitter), Willem Groe nendijk, Jan van Heemst, Jaap Kluifhooft, Henk Naves, mengde Zangvereniging P. Burger (rechts op de veens burgemeester C.M. van der Linden. (Foto: Jan Oskam). Het komende jaar wordt een aantal belasting- en tarief- verhogingen aan de gemeen teraad voorgesteld, die in overeenstemming zijn met het collegeprogramma van PCW, VVD en CDA over de periode 1994-1998. Daarnaast wordt een aantal extra verhogingen opgevoerd, waarmee B. en W. de geste gen kosten binnen de ge meente wenst op te vangen. De voorgestelde tariefwijzi- gingen hebben voor huurders en eigenaren in een meerper- soonshuishoudens tot gevolg dat hun woonlasten volgend jaar respectievelijk met ge middeld ƒ41,20 en ƒ58,40 stijgen. Bij eenpersoonshuis houdens is die stijging re spectievelijk gemiddeld ƒ34,- en ƒ51,20. De begroting voor 1997 gaf een structureel tekort aan van ƒ193.700,-. Aan de ene kant werd het college gecon fronteerd met een aantal nadelen, zoals hogere kosten voor het onderhoud aan Om de gevolgen van de invoe ring van de 36-urige werk week op te vangen, hebben B. en W. een bedrag van ƒ450.000,- gereserveerd. Met dit bedrag kan de gemeente de herbezetting van functies financieren. Het belangrijkste beleids voornemen van het huidige college, is het met ingang van 1997 ten uitvoer brengen van de maatregelen uit het ver keerscirculatieplan (VCP). Nadat het VCP in het college aan de orde is geweest, volgt vanaf begin volgend jaar een uitgebreide inspraakprocedu re richting belanghebbenden en (wijk)bewoners. Als alles daarna volgens planning ver loopt, zal het VCP in de ge meenteraadsvergadering van juni 1997 aan de orde komen. Het uitvoeren van de maatre gelen in het VCP houden nauw verband met de invul ling van het nieuwe centrum van de gemeente, ter hoogte van De Passage. Het college streeft ernaar om begin 1997 de samenwerkingsovereen komst met de projectontwik kelaar en de bouwer te onder tekenen. Ook dient volgend jaar de bestemmingsplanpro cedure voor het gebied te zijn afgerond. Uit het meerjarenperspectief over de periode 1997-2000 blijkt, dat het financiële beeld van de gemeente er de ko mende jaren gunstiger uitziet dan wordt aangegeven in de meerjarenbegroting van juli 1996. Met ingang van 1998 kan zelfs een gering overschot te gemoet worden gezien. Waar bij wel moet worden aangete kend dat deze verbetering is toe te schrijven aan de alge mene uitkering uit het ge meentefonds. Aangezien deze algemene uitkering is gerelateerd aan de veranderde rijksbegroting, rekent het college zich niet bijvoorbaat rijk. VAN 14.00 TOT 22.00 UUR Het nieuwe boek van Rien Poortvliet Kabouterspreek- ƒ35,- officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 X. Hazerswoude-Dorp 39,95 deze locatie als zodanig in ge bruik is. exploitant Ton Ververs jr. en links de ambtenares van de burgerlijke stand Liesbeth Bak ker. (Foto: Pander Pander). Dinsdag 10.00 - 18.00 uur Woensdag MO.OO - 18.00 uur Donderdag 10.00 -18.00 uur Donderdagavond JI^OO - 20.30 uur Vrijdag 1 Zaterdag ^.„.,,....1 WADDINXVEEN - De Ver eniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te j Vox iubiïons wordt door voorzitter Waddinxveen (PCO) gaat nog (réchts op de foto) overhandigd aan Waddinx- tend dat er in 1997 voor on voorziene uitgaven een be drag beschikbaar is van afge rond ƒ100.000,-. In overeenstemming met het collegeprogramma over de periode 1994-1998 stellen Burgemeester en Wethou ders voor om in 1997 alle be lastingen en rechten trend matig te verhogen met 1,6%. Dit percentage wordt altijd bepaald over het jaar vooraf gaand aan het jaar voor de begroting. In dit geval dus 1995, waarin de inflatie, 1,6% WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en schrijvingskosten worden be- Wethouders van de gemeente Waddinxveen is positief spaard ter hoogte van gestemd over de aan de gemeenteraad aangeboden ƒ68.700,-. sluitende gemeentebegroting voor 1997. Tegelijkertijd Het college meldt aanslui- waken B. en W. echter voor teveel optimisme en han teert men in 1997 een sober beleid zonder financiële uitschieters. BOSKOOP - Zestienhonderd mensen hebben in de Central Studio’s in Utrecht een Kerst-cd opgenomen. Initiatiefnemers van dit grootste popkoor van Neder land zijn Yvonne van Peil en Rob de Visser uit Boskoop. Aanvankelijk wilden zij 2.000 zangers en zangeressen bij een krijgen. Opmerkelijk aan het Mulli Mux Music 2000 Super Choir is dat het voor de helft bestaat uit huis-, tuin en keukenzangers. De andere helft zingt al in bestaande ko ren. De 1.600 leden hebben zich thuis grondig voorbereid op vier medley’s. Ze kregen de liedjes op bandjes thuis. Ze zongen op één dag van half negen ’s ochtends tot tien uur ’s. avonds beurtelings op de band in. De deelnemers beta len een bijdrage van honderd gulden per persoon. Dat is geen weggegooid geld. Naast de opname van de cd en de eer van het vestigen van het koorrecord, wordt een heus platencontract getekend. Het grootste koor dat ooit optrad is dat van Tom Parker. Dat gelegenheidskoor telde 1.100 mensen. BEDRIJVENBEURS J w Weekblad voor Waddinxveen Waddinxveens college kiest voor zekerheid |fotoshop| róTU NU BIJ type AWL 220 Dorpstraat 33,2742 AP Waddinxveen Tel. (0182) 63 08 99 1997 ELECTRO WORLD. EEN DUIDELIJKE ZAAK. ZOLANG DE VOORRAAD STREKT, DUS ka bouterversjes l PAS IN graag tot ziens bij Kerkweg West 4, Waddinxveen tel. (0182) 611056 OP ONZE LAATSTE WINTERJASSEN Vraag vrijblijvend een offerte aan Uitsluitend voor particuliere adviesdiensten en reisbureau. Geen kasdiensten. Als vanzelfsprekend is het altijd mogelijk buiten de openings tijden een afspraak met onze adviseurs te maken. Kerkweg Oost 161 - Tel. (0182) 62 53 00 ■RJexpert Gouwestraat 21 Boskoop o 0172-212506 Dorpstraat 38, Waddinxveen, (01 82) 61 23 73. Zijde 3, Boskoop, (0172) 21 25 44. de kantoorspecialist Waddinxveen - Dorpstraat 39 Tel. (0182) 61 22 98 Fax (0182) 63 02 30 J type TD 501 C type 410 ALLEEN DEZE WEEK EXTRA DROOG VOORDEEL BU ELECTRO WORLD! Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 ■af IGNIS DROGER

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 1