KOOP NU! Bouwer trouwt 'Haags mugje1 Zondagmiddag Er IS nog Subsidie Burgemeester ontvangt Sint voor het laatst koffieconcert Zevenhuizen GRATIS roomboter amandelletter bij besteding v.a. 130.- ALLES VOOR UW OPEL... PARKET SHOP Genootschap over muntgeschiedenis VOOr zonne|jOj|e|.s 1945 G»X JMI»X Kim Zie ook onze advertenties elders in deze krant. HARWA Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer Nekkramp bij meisje (6) Verkoop* expositie Rode Kruis kalkhoven Demonstraties anti-slipschool Slotemaker op Coenecoop Waddinxvener B.B.M. v.d. Hart burgemeester van Oud-Beijerland NanBarlingen (0172) 21 51 40 IM JQ iH H ^1 NU ƒ50,- T/M ƒ200,- KORTING Op diverse topmerken zonnehemels en combinaties Grafstenen f f RABOBANK WADDINXVEEN OPENINGSTIJDEN wel op vriendschappelijke teit had opgemerkt dat die IN HARWA’S 1,25 OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN FOTi VIDE» AUDI» KOPEN/VERKOPEN? JE KIJKT JE OGEN UIT 14.95 150.00J die niet aan de subsidievoor waarden voldoet. 5,95 7,95 ’tegenwoordig niet meer zo veel voorstellen, wettelijk gezien althans’. Het huwelijk van de voorma lig Haagse MTS-bouwkun- Wij doen meer voor dezelfde premie WADDINXVEEN - De Wad- dinxvener drs. B.B.M. Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS In sommige gevallen heeft men zelfs méér comfort, om dat de tapsnelheid van een zonneboiler hoger is dan van '1 een geiser. Een zonneboiler is dus zeker het WADDINXVEEN - I Goudse Groene Hart Zieken huis lig een 6-jarig Waddinx veens meisje met nekkramp (hersenvliesontsteking). De ziekte werd vorige week bij haar geconstateerd. Het Het principe van een zonne boiler werkt als volgt. Een ‘collector1 op het dak vangt het daglicht op en zet dat om in warmte. Deze warmte die is f 500,- voor een zonneboiler die in een bestaande woning wordt geplaatst en f 200,- voor een zonneboiler die in een nieuwbouwwoning wordt geplaatst. het Nederlandse geldstelsel in de jaren 1815-1816. Er werd gebroken met de oude indeling van de gulden. Ge kozen werd voor de indeling in honderd centen, waarbij de onderverdeling in twin tig stuivers gehandhaafd bleef. Een belangrijk onderdeel van de Nederlandse mun ten zijn verder de Konink- rijksmunten vanaf 1813 tot heden, gedurende de rege ringsperiode van Koning Willem I, II en III, en van Koningin Wilhelmina, Ju liana en Beatrix. De voor beelden zullen worden on dersteund door lichtbeel den. wijze dingen samen, maar kwam elkaar in 1990 weer op een reünie in Curacao te gen. Toch zou pas daarna in Waddinxveen de vonk pas echt goed en definitief over- destudent Philip Kapaan en slaan. Waddinxveens eerste burger was vereerd en verblijd in ’overwerktijd’ dit huwelijk van zijn bevriende aanne mer en zijn vriendin, waar toe ’na rijp beraad’ in de zo mer van dit j aar in alle stilte was besloten, te sluiten in de alternatieve trouwzaal waartoe de Remonstrantse Kerk tijdens de verbouwing van het gemeentehuis tijde lijk wordt gebruikt. ’Vandaag wordt het Hoog lied niet hier gespeeld, dat gebeurt elders vandaag1, grapte burgemeester Van der Linden, die eerder over de getuigen van het bruid- boiler hangt af van ieders warmwaterverbruik en van het type boiler dat men kiest. Er zijn zowel losse boilers verkrijgbaar als duoboilers (aangesloten op de cv-ketel). Het comfort van een zonne boiler is minimaal gelijk aan die van een gewone boiler of geiser. het ’Haagse mugje’ Ina van Riel betekent voor hen bei den - in de woorden van de bijzondere ambtenaar van de burgerlijke stand - een nieuwe toekomst met nieu we plannen na eén dal van teleurstellingen. In een voorgedragen liefdesgedicht van ds. Hans Bouma sprak hij daarover. De huwelijksplechtigheid, die werd beëindigd met het drinken van champagne in de kerkzaal tussen de kansel en het orgel, werd voortgezet in restaurant ’de Gouwe Dis’ (Zuidkade). Onder de aan wezigen met een hoog bou- wersgehalte bevond zich ook Zuidhollands WD-gedepu- teerde Ted Jansen. WADDINXVEEN - Volgen de week dinsdagavond 26 november om acht uur zal er in hotel-café-restaurant De Unie (Kerkweg-Oost) een lezing worden gehou den door de Vereriiging His torisch Genootschap Wad dinxveen over de nationale muntgeschieden. De lezing zal op uitnodiging van het Historisch Genoot schap Waddinxveen worden gehouden door A. Scheffers van het Nederlands Munt- museum in Utrecht. Zoals bekend staat Neder land met een aantal van de lidstaten van de Europese Unie aan de vooravond van de afschaffing van de natio nale munteenheid. Het wordt daarom tijd eens om te kijken naar de ei gen nationale muntge- schiederiis. Aan de hand van een aan tal voorbeelden zal de ge schiedenis van de vader landse muntproductie van circa 625 na Christus tot heden in vogelvlucht worden behandeld. Een belangrijk feit daar bij is de reorganisatie van WADDINXVEEN - Sinds dit jaar subsidieert de gemeen- ZEVENHUIZEN - Zondag- te Waddinxveen zonneboilers. De hoogte van de subsi- middag 24 november om twaalf uur is er weer een kof fieconcert, georganiseerd door de culturele stichting ‘De Zeven Muzen1. Net als voorgaande keren wordt ook dit concert gegeven in de vrijzinnige hervormde kerk (‘het kleine kerkje1) aan de Dorpstraat te Zevenhui zen. De toegang is gratis. Dit concert wordt gegeven door het duo Idske Bakker (harp) en Emma Breedveld (viool). Idske Bakker is op tienjarige leeftijd begonnen vastgesteld. Aanvragen met harplessen en studeert nu aan het Utrechts Conser vatorium bij Erika Waarden burg. Zij volgde masterclas ses bij onder andere Maria Graf, Osian Ellis en Susanna Mildonian. Idske maakt deel uit van een ensemble voor hedendaagse muziek ‘Insomnio1, zit in een trio voor fluit, harp en viool, en een duo voor harp en viool met Emma Breedveld. Daar naast werkt Idske Bakker dit seizoen mee aan de voorstel ling ‘Als je vader een held is‘ van de jeugdtheatergroep ‘Het Filliaal1. Emma Breedveld is met vi- WADDINXVEEN - Sint Nico- laas heeft voet op Waddinx- veense bodem gezet. Dat ge beurde zaterdagmorgen aan de Nesse waar hij door een grote schare kinderen, ou ders, bestuursleden van de organiserende Ondernemers Vereniging Waddinxveen (OVW) en de volgende maand met pensioen gaande burge meester C.M. van der Linden officieel werd verwelkomd. Tegen tien uur meerde de langverwachte Spaanse kin dervriend per boot af aan de Nesse. Sint Nicolaas voer dit maal over de Gouwe in een 30 meter lange boot van het Goudse zeekadettenkorps. De Spaanse kindervriend werd vergezeld door zes zwarte werkpieten en dertien muzikale zwarte pieten. Ze deelden pepernoten en kleur platen uit. De muzikale begeleiding tij dens de gehele intocht was in handen van de Waddinxveen- se Cormula’s. Ook werd mee gewerkt door de twirlgroep ’Illusion’ (met 20 personen) en de drumband ’Harpe Da vids’ (met 30 personen). Tegen elf uur vertrok Sint Ni colaas met zijn zwarte pieten in een koets en een paarden tram naar het winkelcen trum Zuidplas. Daar van daan ging het in de richting van het winkelcentrum ’de Sniep’. Na een lunchpauze deed Sint Nicolaas en zijn ge volg achtereenvolgens win kelcentrum Dorpstraat, win kelcentrum Groensvoorde, winkelcentrum Oranjegale- rij, winkelcentrum Luifel- baan en winkelcentrum ’de Passage’ aan. december benoemd tot burge meester van Oud-Bijerland. Hij volgt in die functie de als burgemeester naar Lelystad gegane drs. Chr. Leeuwe op. De 53-jarige PvdA’er Van der Hart is waarnemend griffier bij de provincie Zuid-Holland. Daarvoor was hij werkzaam bij het Openbaar Lichaam Rijnmond en bij de Verening van Nederlandse Gemeenten (VNG). In hun Waddinxveense wo ning hebben de heer Van der Hart en zijn vrouw al het col lege van Burgemeester en Wethouders van het 22.000 inwoners tellende Oud-Be ijerland ontvangen. Ook is hun woonkamer omgetoverd in een bloemenzee. De benoeming tot burgemees ter betekent na 25 jaar het vertrek uit dit Gouwedorp van het graag geziene tweet al. SINT-TIP 3 rollen SINT PAPIER Looney Tunes SLEUTELHANGERS CD-ROMS vanaf -oREVER- rfei END&i - TT inmiddels tegen de besmette- nenpad). De opbrengst van deze ver koop is voor het opnieuw aan schaffen van materialen. WADDINXVEEN - Slotema- ker’s Anti-Slipschool uit Zandvoort houdt zoals aange- kondigd zaterdag 30 novem ber een spectaculaire anti- slipdemonstratie in Wad dinxveen. Het schouwspel wordt gehou den op het terrein van trans portbedrijf Van Noort op be drijvenpark Coenecoop, on der meer in het kader van het gemeentelijk verkeersveilig- heidsbeleid. Met deze activi teit wordt een bijdrage gele verd aan de bevordering van verkeersveiligheid binnen de gemeente. De komst van de anti-slip- school naar Waddinxveen is tevens het eerste publieks evenement ter gelegenheid van het afscheid van burge meester C.M. van der Linden op vrijdag 13 december. Slotemaker’s Anti-Slipschool houdt volgende week zater dag demonstraties voor het publiek van 11.00 tot 15.00 uur. De toeschouwers worden in de gelegenheid gesteld naast de instructeur plaats te nemen en een slip mee te ma ken. Speciaal voor de komst van de anti-slipschool wordt het wegdek van de demonstratie- plek op Coenecoop nat gespo ten en voorzien van een glad de laag. Naast de anti-slipdemonstra- ties kunnen de bezoekers ook een videopresentatie zien, waarin het onderwerp in het kader van de verkeersveilig heid nog eens nader wordt toegelicht. Ook de instruc teurs zullen het publiek uit gebreid voorlichten. Aangezien het een activiteit betreft in het kader van het afscheid van burgemeester Kees van der Linden, zal de scheidende eerste burger zelf ook acte, de présence geven. De vrijwillige brandweer en de politie verlenen ook hun medewerking aan de bijzon dere instructiedag, die vol gens organiserend ambté naar Marjan van Ulden een waar spektakel zal worden. Bedrijvencentrum 'De Valk’ Valkenburgerlaan 3 2771 GW Boskoop De gemeentelijke subsidie komt bovenop de subsidie van f 700,- die het Energiebe drijf Midden-Holland vers trekt voor zowel bestaande als nieuw te bouwen wonin gen. Zowel voor de gemeentelijke subsidie als voor de subsidie van het energiebedrijf is een maximumbudget per jaar i wor den gehonoreerd zolang dat budget toereikend is, in volg orde van binnenkomst. Voor dit jaar is het budget bijvoorbeeld nog niet uitgeput, dus het in- dienen van aanvragen is nog overwegen waard, en niet al mogelijk, zo laat het Wad- leen omdat het goed is voor dinxveense gemeentebestuur het milieu, in een persbericht weten. Een zonneboiler is vooral in teressant voor mensen die toe zijn aan een nieuwe cv-ketel, redelijk veel warm water ver bruiken en een dak op het zuiden, zuidwesten of zuid oosten hebben. Een zonneboi ler levert net als een gewone boiler of geiser warm water, maar dan verwarmd met gra- oollessen begonnen toen zij 7 tis energie: het daglicht, was en in haar tienerjaren nam zij al deel aan het suc cesvolle ensemble ‘the Faney Fiddlers4 waarmee zij tour nees maakte naar China en Turkije. Emma studeert op dit mo ment aan het Utrechts Con servatorium bij Keiko Wa- WADDINXVEEN - Wad dinxveens burgemeester C.M. van der Linden, die vrijdag 13 december officieel afscheid neemt wegens het bereiken van de pensioenge rechtigde leeftijd, fungeerde zaterdagmiddag in de Re monstrantse Kerk (Zuidka de) als bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij sloot er het huwelijk van de Waddinxveners Philip Ka paan en Ina van Riel. Na een eerder huwelijk stre ken beiden in het Gouwe dorp enkele jaren geleden neer in ieder hun eigen huis aan de Zuidplaslaan. ’Toen werd het fuiten naar de overkant’, zei burgemeester Van der Linden cabaretier en dichter Toon Hermans na. Het tweetal kende elkaar overigens al heel veel jaren langer en deed vroeger ook spaar al onder grote hilari- Wie overweegt een zonneboi ler te kopen of te huren (of via huurkoop aan te schaffen) dient contact op te nemen met het Energiebedrijf Mid den-Holland, telefoonnum mer 0182-589555. Daar zijn de aanvraagformu lieren verkrijgbaar voor zo wel de subsidie van de ge meente als van het energie bedrijf, en kan men terecht voor deskundige advisering. Het is belangrijk om vooraf contact met het energiebe drijf op te nemen, omdat an- warmte. Deze warmte ders het risico bestaat dat er wordt afgegeven aan het tap- een zonneboiler is geplaatst water in de zonneboiler die in J de woning is geplaatst. De omvang van de collector taya en volgde masterclasses (op het dak) is meestal verge- bij Ivry Gillis, Charles-André lijkbaar met die van een flink Linale en het Orpheuskwar- dakraam. De omvang van de tet. Zij heeft drie maanden gestudeerd bij de Russische violist Alexander Fischer in Malmö. Emma Breedveld maakt deel uit van diverse kamermu- ziekensembles, zoals het pianotrio ‘La Serenata', het Amsterdamse ensemble ‘Ins- omnio‘, dat zich toelegt op he dendaagse muziek en het duo harp en viool met Idske Bak ker. Dit duo is bekend met klas- dinxvener drs. B.B.M. van siek. Te horen zal zijn muziek der Hart (Heuvelhof) is per 1 van Bach en Rachmaninoff, maar ook de hedendaagse componisten zijn te horen zo als Andriessen, Flothuis, Na- tra en Takemitsu. WADDINXVEEN - Vandaag In het - woensdag 20 november van tien tot vier uur - hield de Welfare-Telefooncirkel Wad dinxveen van het Nederlands Rode Kruis de jaarlijkse ver kooptentoonstelling in de re creatiezaal van het Anne gezin waaruit zij afkomstig is Frank-centrum (Jan van Bij lijke ziekte ingeënt. Het Waddinxveeense meisje, dat het naar omstandigheden goed maakt, zit op de her vormde Rehobothschool aan de Sperwerhoek. De directie van de school heeft de ouders over de situ atie ingelicht. Bekend is gemaakt dat het zou gaan om een geïsoleerd geval van nekkramp. Onder de klasgenootjes van het zieke meisje, hun ouders en bij de docenten zijn geen besmettingen geconstateerd. WADDINXVEEN - Op de ou de begraafplaats aan de Kerkweg-Oost zijn woensdag of donderdag vijf grafzerken omver gegooid. Eén ervan is gebroken. Rabobank Waddinxveen Weekblad voor Waddinxveen Waddinxveens burgemeester C.M. van der Linden shot in de Remonstrantse Kerk aan 1997 U VINDT ONS HIER: klein Vrijdag Zaterdag - 18.00 uur -13.00 uur Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. BEREN vanaf 19,90 Voor leuke kadootjes, zoekt u verder niet. Want Sonneveld staat klaar voor Sint en Piet. KERKSTRAAT 2-28, BODEGRAVEN TELEFOON: (0172) 61 25 41 makelaardij b.v. Julianastraat 6 Waddinxveen tel. (0182) 61 23 09 HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2519 WOENSDAG 20 NOVEMBER 1996 INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen TREFFERS VERZEKERINGEN Goudse Rijweg 180 2771 AV Boskoop, (0172) 21 20 80 Rijnlandstroot 4, 2741 GZ Waddinxveen. Tel. (0182) 61 61 19, fax (0182) 61 66 38 Volop keus - Volop voordeel!! Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 UVAsnelbruinlngs- lampen vanal 3 weken verbuur zonnehemel slechts^ Sint Nicolaas is weer in Waddinxveen. De Goedheiligman werd voor het laatst verwelkomd door de met pensioen Let op: 's Avonds geopend De allernieuwste modellen in onze showroom. Verkoop van: Alisun - Hapro - Cleosun - Palm Beach - Philips GRATIS huidtest en pigment- analyse gaande burgemeester C.M. van der Linden. (Foto: Sjaak Noteboom). De grootste sortering van Waddinxveen in: laminaat lamelparket massiefparket kurkparket (Wicanders) Kom eens langs voor een vrijblijvend advies. JWONINGI 10.00 - 18.00 uur hp.00 -18.00 uur 10.00 -18.00 uur 10.00 -18.00 uur Donderdagavond; 19.00 - 20.30 uur 20leeuÜs.f!N (vanaf 1 november 1996) Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag de Zuidkade het huwelijk van de Waddinxveners Philip Kapaan en Ina van Riel. (Foto: Fejagrafie Ton Bennemeer). Schoenen en Schoenreparatie Kerkweg Oost 177 - 2741 HD Waddinxveen - Telefoon (0182) 61 20 12 Lederwaren en Reisartikelen Passage 216 - 2741 GS Waddinxveen - Telefoon (0182) 63 34 77 Geen kasdiensten. Als vanzelfsprekend is het altijd mogelijk buiten de openings tijden een afspraak met onze adviseurs te maken. Kerkweg Oost 161 - Tel. (0182) 62 53 00 i I Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen Tel.: (0182) 61 30 61 Fax. (0182)61 91 15 Regentesseplantsoen 52 GEOPEND (Centrum hoek Kleiweg-Kleiwegbrug) ma. t/m vrij, van 10.00-21.00 uur 2801 CM Gouda. Telefoon (0182) 52 99 04 zat. van 10.00-17.30 uur

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 1