t 0.69 w KAARSJESAVONDEN TJALU'S kleding en accessoires Kom gezellig winkelen bij ons op het ’’oude dorp” Opnamen EO-tv 'Vox Jubilans' Waddinxveen pakt vernieling grafstenen aan van der linde H Nieuwe collectie: Vloerkleden W'veens CDA-burgemeester Fedde Jonkman (55) wordt geïnstalleerd op vrijdag 17 december ALLES VOOR UW OPEL... 1 L47LV 1945 St. Nicolaas op weekmarkt Waddinxveen Schoen zetten in winkels Groensvoorde KERST KAARTEN 3 IEEMSKERK TJALU'S kalkhoven Overname De Kapper Belasting- daim Mulder van de baan Van Elswijk b.v. ZOJUIST BINNENGEKOMEN 5 K» B BURGERT RABOBANK WADDINXVEEN OPENINGSTIJDEN (vanaf 1 november 1996) tJO.OO -18.00 uur R0.00 -18.00 uur INTERIEURVERZORGING UW TELEVISIEDOKTER TT 0182-613500 emeentesecretaris C.A.P.M. Loose en wethouder en loco- Kadotips! PRIJS VAN Ruim 100 stuks op voorraad Muizen al vanaf 19,95 OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN MEGA-COLOR 0 FREE! O VIDE# AUDI' FOTI U kunt ook van kamerbreed tapijt vloerkleden laten festoneren Wij ontvangen u graag temidden van het licht van honderden kaarsjes, sfeervol versierde kerstbomen en een uitgebreide collectie exclusieve kerstaccessoires. De kaarsjesavonden zullen plaats vinden van maandag 2 tot en met vrijdag 6 december a.s. van 18.30 tot 21.00 uur. Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. Zie ook onze advertentie elders in deze krant. .00 -18.00 uur .00 -18.00 uur ,00 - 20.30 uur 00 -18.00 uur <0Ó -13.00 uur Joysticks al vanaf 29,95 MET EIGEN FOTO wordt het groen op en rond de begraafplaatsen gesnoeid, zo dat het toezicht wordt verge makkelijkt. Voorts zal worden bezien of de toegangspartijen van de begraafplaatsen kunnen wor den verbeterd, onder meer door hogere hekken aan te brengen. De gemeente neemt tevens in overweging of het moet overgaan tot het instel len van vaste bezoektijden op de begraafplaatsen. Echt betaalbare kindermode Leuke kadootjes en De installatie is echter een dag later. De komende tijd oriënteert hij zich met zijn echtgenote onder meer op de plaatselij ke huizenmarkt, aangezien hij en zijn vrouw spoedig naar Waddinxveen wenst te verhuizen. 1& VAN BERKESTEUN WOONCULTUUR KANAALDIJK 44 - WADDINXVEEN ZUID - TELEFOON: 0182-614633 m r- m o -t 90 O 5= O 90 m m NU VANAF: LAAGSTE BU VAN BERKESTEUN WOONCULTUUR Bovendien ook leuk voor de kerstdagen kleding uit eigen atelier!!! graag tot ziens bij.... N g r s Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Donderdagavom Vrijdag Zaterdag Rabobank Waddinxveen WADDINXVEEN - Rijnsburgs burgemeester Fedde Jonkman wordt de nieuwe eerste burger van Wad dinxveen. De CDA’er is benoemd per donderdag 16 ja nuari 1996 als opvolger van de vrijdag 13 december af scheid nemende burgemeester Kees van der Linden. Fedde Jonkman zal vrijdag 17 januari officieel in zijn tweede gemeente worden geïnstalleerd. Maandag 18 november wer den vernielingen ontdekt aan elf grafstenen op de begraaf plaats aan de Alberdingk Thijmlaan. Op het rooms-ka- tholieke en het algemene ge deelte waren in totaal elf kruizen van de stenen verwij derd. Donderdag 14 november was reeds een geval van vernie ling ontdekt op de Waddinx- veense begraafplaats aan de Kerkweg-West. Hier waren vijf grafstenen omgegooid, waarvan er één is gebroken. Het voornemen van het ge meentebestuur is om binnen kort tot diverse acties over te gaan. Zo komt er extra toe zicht op de begraafplaatsen door politie en gemeente en Software keuze uit vele titels WADDINXVEEN - Vrij dagmiddag 29 november van half twee tot half vier zal Sint Nicolaas met zijn zwarte pieten traditiege trouw een bezoek brengen aan de weekmarkt op de Willem de Zwijgerlaan. Voor ieder kind is er wat lekkers. UIT ONZE T.V.-REKLAME In zijn huidige portefeuilles in Rijnsburg zitten openbare orde en veiligheid, middelen (bestuurzaken, financiën, personeel, organisatie, infor matievoorziening, huisves ting), economische zaken, re gionale zaken en internatio nale zaken. De Waddinxveense wethou ders Maria Wientjens-van der Velden (WD), Joop Nee le (PCW) en Jan Hielema (CDA) hebben vrijdagavond een eerste ontmoeting gehad met Waddinxveens nieuwe burgemeester Fedde Jonk man van Rijnsburg, een ge meente die in oppervlakte WADDINXVEEN - Vrijdagavond 29 november werkt de Hervormd Gemengde Zangvereniging Vox Jubilans’ uit Waddinxveen mee aan opnamen voor twee EO-tv- uitzendingen van het koor- en samenzangprogramma ’Nederland Zingt’. De opnamen, die voor een ie der toegankelijk zijn, zijn in de Domkerk te Utrecht. Vox Jubilans is het enige koor dat aan deze tv-opnamen mee werkt. Het Waddinxveense koor wordt muzikaal begeleid door het kamerorkest Continuo uit Rotterdam, het Zwols Koperensemble en Martin Zonnenberg op het orgel. Het geheel staat onder muzi kale leiding van Vox-dirigent Pieter Stolk. De opnamen vanuit Utrecht worden uitge zonden op zondagmorgen 8 mei en op Oudejaarsavond. Het traditionele kerstconcert van Vox Jubilans in De Doe len te Rotterdam is ook dit jaar weer op de morgen van de Tweede Kerstdag. Er is een vrijwel nieuw program ma ingestudeerd met koor werken als ’Gloria’ van Mo zart, ’There shall a star’ van Mendelssohn en een reeks (bekende) kerstliederen, waarvan er een aantal ook staan op de onlangs uitgeko men nieuwe kerst-cd van Vox Jubilans. In De Doelen wordt Vox Jubi lans muzikaal bijgestaan door een keur van instrumen tale en vocale solisten, zoals Anke Anderson (harp), Kees Alers (trompet) en het Rijn mond Brass Quartet. Kaarten voor dit muzikale gebeuren, waarvoor ieder jaar zeer grote belangstelling bestaat zodat De Doelen al snel uitverkocht is, zijn in de voorverkoop te krijgen a ƒ17,50 bij boekhandel Burger (Dorpstraat). WADDINXVEEN - Met in gang van 1 december zal De Kapper in het winkelcentrum Zuidplas (Zuidplaslaan) wor den overgenomen door Carola Koop. Gezien andere bezighe den en zijn fysieke gesteld heid van Wim Bijl zal hij af scheid moeten nemen van het kappersvak. De Waddinxve- ner zal verder gaan in zijn kantoor voor bank-, verzeke- rings- en hypotheekzaken. Carola Koop verstaat haar vak en heeft de laatste jaren het bedrijf ook geleid. Om haar bedrijf feestelijk te be ginnen geeft zij de eerste week ƒ7,50 korting op alle be handelingen. Woensdagmiddag zal een feestelijke kinderknipmiddag worden waarbij een tondeu- zekoppie maar ƒ15,- kost. BOSKOOP - De belasting dienst heeft de claim van 3 miljoen op Mulder Boskoop (betonmixers, staal- en silo- bouw) ingetrokken. Dit feit is overigens niet van invloed op de cijfers van het kleine beursfonds, maar de leiding van het Boskoopse bedrijf toonde zich toch opgelucht. Volgens gedelegeerd commis saris L. van Mook veroor zaakte de claim toch wel pro blemen, zoals bij de financie ring. In de jaarverslagen over 1994 en 1995 was de claim, voortvloeiend uit een aande lentransactie in 1990, opge nomen als niet uit de balans blijkende verplichting. Mul der Boskoop ging er van uit dat er tenslotte niet zou hoe ven te worden betaald en nam daarom ook geen voor ziening voor de aanslag op. ‘Het vuiltje gaf echter soms wel problemen. Er kwamen toch steeds vragen over van aandeelhouders, van de bank en klanten', aldus Van Mook. Hij vindt dat de claim onno dig was. Mulder Boskoop gaat nu met de fiscus praten over een vergoeding voor de kosten die zij heeft moeten maken voor bijvoorbeeld be lastingadviseurs. WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen neemt op korte termijn maatregelen om recent gepleegde geval len van grafschennis op de begraafplaatsen aan de Al berdingk Thijmlaan en aan de Kerkweg-West in de toe komst te voorkomen. O Dorpstraat 38, Waddinxveen, (0182)61 23 73 Zijde 3, Boskoop, (0172) 21 25 44 Waddinxveens nieuwe bur gemeester is op 28 april van dit jaar 55 jaar geworden. Hij werd geboren in het Frie se Akmarijp, is getrouwd met L. Jonkman-Kootje en heeft drie kinderen. Het echtpaar is belijdend lid maat van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Fedde Jonkman is sinds 1 april 1985 burgemeester van het bloemendorp Rijnsburg (herbenoemd per 1 april 1991). Daarvoor zat hij voor het CDA in de gemeenteraad van Smallingerland (1974- 1978) en was hij wethouder in deze Friese gemeente (1978-1985), een periode waar toen oud-Waddinx veens burgemeester en ere burger mr. Bert Smallen- broek eerste burger was. Na in 1958 het MULO-diplo- ma behaald te hebben, be haalde Waddinxveens nieu we burgemeester in 1962 de acte van bekwaamheid als onderwijzer en die van volle dig bevoegd onderwijzer in 1963. Les heeft hij gegeven op christelijke lagere scholen in Andijk (1964-1965) en Wamsveld (1965-1969). Van de Christelijke LEAO in Drachten, waaraan hij sinds 1969 verbonden is geweest, was hij van 1976-1978 ad- junct-directeur. WADDINXVEEN - Ook dit jaar komt St. Nicolaas weer naar het winkelcen trum Groensvoorde. Hij verwacht dan weer veel kinderen die hem zullen begroeten. Dit jaar doet de Spaanse kindervriend iets extra’s op de Groensvoorde. Elk kind mag komende zaterdag 30 november zijn schoen (voorzien van naam, adres en leeftijd) zetten bij de Sint en vanaf woensdag 4 december weer ophalen. Ook voor de ouders heeft St. Nicolaas iets extra’s. Om het wachten te ver zachten ontvangen de winkeliers hen met een warme kop chocolade en een dikke plak speculaas. Zaterdag 30 november is de St. Nicolaas van 12.00 tot 13.00 uur in het win kelcentrum Groensvoorde aanwezig. Vanaf 11.30 uur worden de ouders verwend met een kop cho- Alle nabestaanden zijn in middels op de hoogte ge bracht van de gepleegde ver nielingen aan de graven en de diefstal van de kruizen. Voor zover mogelijk wordt de scha de aan de grafstenen in over leg met de betrokkenen op kosten van de gemeente her steld. Ter voorkoming van verdere misdrijven op de begraaf plaatsen, roept de gemeente Waddinxveen de bevolking op om juist in deze periode extra alert te zijn op eventuele ver dachte activiteiten op de ge meentelijke begraafplaatsen. Getuigen kunnen zich mel den bij de politie, district IJs- sel en Gouwe in Waddinx veen (tel. 0182-621666) of de gemeentelijke afdeling pu- bliekszaken (tel. 0182- 624622). vier keer zo klein is als Wad dinxveen en minder dan de helft van het aantal inwo ners van Waddinxveen telt. Bij de ontmoeting was ook gemeentesecretaris Cees Loose aanwezig, die zitting had in de vertrouwenscom missie van de fractievoorzit ters in de Waddinxveense gemeenteraad, voorgezeten door PCW’er Jan van Wijk. De ontmoeting was in het ge meentehuis van het bloe mendorp Rijnsburg, de ge meente waar Fedde Jonk man twaalf jaar het burgemeesterschap vervult. Het Waddinxveense college van B. en W. op bezoek in de Waddinxveens nieuwe burgemeester Fedde Jonkman en zijn vrouw in hun huis aan de Kerkstraat in Rijnsburg. officieel Opel service dealer I Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 J Hazerswotide-Dorp een I en plezierige eerste kennis- loco-burgemeester straks onder de burgemees ter komen te ressorteren. Dit komt in een later stadium aan de orde. Burgemeester Fedde Jonk man start officieel per 16 ja nuari 1997 in Waddinxveen. kend gemaakt. De collegeleden spraken van bijzonder geanimeerde making. Volgens Waddinx veens Joop Neele klikte het meteen tussen de zittende leden van het college en de toekomsti ge burgemeester. ‘Onze eerste indruk is dat de vertrouwenscommissie de juiste keuze heeft ge maakt', aldus Joop Neele. “We hebben gemerkt dat Fedde Jonkman zeer ver guld is met het feit dat hij burgemeester Kees van der Linden mag opvolgen. Hij heeft er echt zin in'. Het gezelschap uit Wad dinxveen kreeg in Rijns burg een rondleiding door het gemeentehuis. Tevens werd uitvoerig informatie uitgewisseld over de situ atie in Rijnsburg en die in Waddinxveen. Joop Neele: ‘Burgemees ter Jonkman komt uit een zeer bedrijvige gemeente. Deze ervaring komt uit stekend van pas in een ge meente als Waddinxveen, waar zeer veel gebeurt en nog moet gebeuren'. Tijdens de eerste ontmoe ting is niet gesproken over f eekblad voor Waddinxveen |fotoshop| Vaar al uw camputersuppiies! kleuren .-.a klein 24 uur service 3 maanden garantie INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen Dorpstraat 76 Waddinxveen Tel. (0182) 63 20 02 Gouwestraat 21 Boskoop a 0172-212506 T m Dorpstraat 33, 2742 AP Waddinxveen Tel. (0182) 63 08 99 Kerkweg West 4, Waddinvxeen tel.(0182)611056 de kantoorspecialist Waddinxveen - Dorpstraat 39 Tel. (0182) 61 22 98 Fax (0182) 63 02 30 Uitsluitend voor particuliere adviesdiensten en reisbureau. Geen kasdiensten. Als vanzelfsprekend is het altijd mogelijk buiten de openings tijden een afspraak met onze adviseurs te maken. Kerkweg Oost 161 - Tel. (0182) 62 53 00 HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2520 WOENSDAG 27 NOVEMBER 1996 Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. gemeente Rijnsburg. ger van het Goudedorp, Fedde Jonkman en zijn echtgeno te. Verder van links naar rechts wethouder Jan Hielema F FEELEREE1 PAKKET l Met Gratis Nokia GSM telefoon h type 1610 9 Inclusief 30 daim, noten gratis bellen binnen Nederland L bellen per seconde, - B betalen per seconde JJ F bellen al vanaf 35 cent per minuut alleen bij 2-jarig abonnement vraag naar de gunstige voorwaarden Zijn benoeming tot eerste burgemeester van het Gou- ger van het Goudedorp, Fedde Jonkman en zijn echtgi wedorp werd donderdagmid- *e. Verder van links naar rechts wethouder Jan Hielema dag 21 november officieel be- (CDA), wethouder Maria Wientjens-van der Velden (VVD), gemeentesecretaris C.A.P.M. Loo- burgemeester Joop Neele (PCW). de portefeuille-verdeling en welke onderdelen daarvan In het midden de nieuwe eerste bur-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 1