Marco Bakker I I t komt zingen in Ontmoetingskerk 1 Voor vier goede doelen ƒ22.000,- Verkoop grond Coenecoop aan Daelman Systems Nieuw bloed voor Kerngroep PARKET SHOP 17171 k F Racistische tekst wekt woede 1945- inr-i kalkhoven NU ƒ50,- T/M ƒ200,- Aanrijding op Nooraringdipc f ALLES VOOR J UW OPEL... Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer Kerstshows van Stoere Maatjes Asielzoeker aangehouden Botsing op Coenecoopbrug VanBarlingen (0172) 21 51 40 O DE ORIGINELE KADO'S VAN RABOBANK WADDINXVEEN OPENINGSTIJDEN (vanaf 1 november 1996) Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Donderdagavond Vrijdag Zaterdag IN HARWA’S 9.95 elkaar in aanraking en kwa- cheques 9.95 1 OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN JE KIJKT JE OGEN UIT FOK VIDEO AUDI» FOTO OP BEKER AFDRUKKEN FOTO OP EEN KAARS Let op: ’s Avonds geopend ♦auxth INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen men beiden ten val. Beiden zijn met lichte verwondingen overgebracht naar het Goud se Groene Hart Ziekenhuis. Wij doen meer voor dezelfde premie 14.95 150.00 reld en zware industrie. Naast de activiteiten in de hoogspanningsbranche is Da- elman Systems BV zich gaan specialiseren in het adviseren en installeren van brandpre- ventiesystemen voor kabelin- stallaties. Hiertoe is onlangs een nieuwe firma opgericht: DS Projekten BV, experts in kabelpreventie. De groei van Daelman Systems BV heeft er mede toegeleid dat gekozen is voor een holding, DS Beheer BV. In deze holding zijn Dael man Systems BV en DS Pro jekten BV ondergebracht. In totaal zijn bij de Waddinx veense onderneming 12 me dewerkers actief, waarbij een ieder is gespeciliseerd binnen zijn of haar vakgebied.Na af loop van het officiële gedeelte is op informele wijze een toost uitgebracht aan R.A.A. Dael man met betrekking tot zijn nieuwe vestiging op bedrij venpark Coenecoop. reikt, als resultaat van de derde bedrijvensportdag. De tijdens deze bedrijvensport dag ingezamelde sponsorgel den gingen naar de Hooge Burch (ƒ6.000,-), naar Scou ting St. Victor (ƒ6.000,-), enthousiast. Maar om goed te kunnen draaien vraagt de groep steun van een of twee nieuwe leden. Noortje Mes kers (tel. 0182-613094) zal belangstellenden graag na dere informatie geven. Het werken met en voor de jeugd is een zeer belangrijk onder deel van de activiteiten van de Kerngroep. Overigens kan de Kerngroep Ontwik kelingssamenwerking Wad dinxveen ook voor andere activiteiten nog versterking gebruiken. Informatie hier over kan men krijgen bij Louise Perbal (tel. 0182- 615718). De modellen showen het allerlaatste nieuws op het gebied van kindermode en er zijn ook weer volop kerstaccessoires aanwe zig. Tijdens de mode shows kan men weer al lerlei ideëen opdoen voor de eigen kind(eren). WADDINXVEEN - Vrijdag ochtend omstreeks acht uur vond op de Noordringdijk een aanrijding plaats. Een 31-ja- rige Waddinxveense automo bilist sloeg rechtsaf een zij weg in waarbij hij een fiets pad kruiste. Daar kwam uit tegengestelde richting een 17-jarige Moordrechtse brom fietsster die tegen de auto botste. Zij liep daarbij een beenbreuk op en heupletsel. gelijke kleding krijgen al snel een racistisch etiket opge plakt, wat niet altijd terecht is. Vaak is het dragen van der gelijke kleding een uiting van onvrede met de maatschap pij. Veel mensen en ook kin deren laten zich angst inboe zemen door de uitstraling van jongeren met bomber jacks. Vaak worden dergelij ke jongeren zonder meer als rascistisch beschouwd. Het is niet bekend wie wel verantwoordelijk is voor de geschreven tekst. De politie heeft de zaak in onderzoek en zal bemiddelen met de eige naar van de Beurshal om het te verwijderen. Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp WADDINXVEEN - Stoere Maatjes Kinderkleding in het winkelcentrum Groensvoorde houdt in de eigen winkel zeven flitsen de kerstshows. De toegang is vrij. De winkel van Stoere Maatjes is door bloembin- derij De Rozebottel (Nes se) inmiddels omgetoverd in kerstsfeer. In dit gezel lige decor wordt donder dagavond 12, vrijdag avond 13 en zaterdag 14 december (11.00, 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur) de Stoere Maatjes-kerst- presentatie geshowd. naar waterpolo- en zwemclub Gouwestaete (ƒ5.000,-) en naar het Asielzoekerscen trum (ƒ5.000,-). In totaal kon den de serviceclubs ƒ42.000,- toevoegen aan hun kas voor goede doelen. In aanwezigheid van onder meer de ondernemerskring Industrieel Contact Waddinx veen (ICW), een gemeentelij ke delegatie en relaties van Daelman Systems BBV zijn onder het toeziend oog van notaris mr. P.L. van der Meu- len de handtekeningen door burgemeester C.M. van der Linden en directeur R.A.A. Daelman op de transportacte geplaatst. Daelman Systems BV is reeds sinds eind jaren tachtig gevestigd op het be drijvenpark Coenecoop in het voormalig gemeentelijk on- dernemerscentrum. Het Wad dinxveense bedrijf startte aanvankelijk als exclusief im porteur van componenten voor toepassing in hoogspan- ningsverbindingen. De klan ten zijn de electriciteitsbedrij- ven. Daelman Systems BV is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig partner voor de Nederlandse electriciteitswe- Met het nieuwe project in Afrika is de Kerngroep Ont wikkelingssamenwerking Waddinxveen in een nieuwe situatie gekomen. Zowel de oude als de nieuwe leden moeten zich inwerken. Er moeten weer nieuwe activi teiten voorbereid worden. Dat geldt vooral voor de on derwijsgroep, die de contac ten met de basisscholen on derhoudt. Deze groep richt zich op het kweken van be grip bij de jeugd voor ver schillende culturen. Dat is een interssant onder werp en de leden van de groep zijn dan ook blijvend Zie ook onze advertentie elders in deze krant. Aan het eind van elk jaar kunnen we in Waddinxveen weer de aankondigingen van de kerstconcerten tege moet zien. Aangekondigd zijn al het traditionele kerstconcert van Vox Jubi- lans in Rotterdamse Doelen op Tweede Kerstdag. Het jonge gemengde koor Da Capo uit Boskoop geeft woensdagavond 18 decem ber een kerstconcert in de Ontmoetingskerk. Voor de ze uitvoering zijn de twee beroepssolisten Marco Bak ker (bariton) en Antoinette Tiemessen (sopraan) aange trokken om er een extra aantrekkelijk geheel van te maken. De verwachtingen BOSKOOP - Vulgaire racisti sche uitingen, geënt op de tekst van een Sinterklaas liedje, heeft de woede gewekt van passanten en jongeren die er op werden aangekeken. De tekst stond gekliederd op een laaddeur van de Beurs hal. Omdat jongens, gekleed in zogenaamde ’bomberjacks’ met de Nederlandse vlag op de mouw, in de buurt werden gesignaleerd, werden zij door passanten aangesproken. De jongeren reageerden daarop verontwaardigd. Zij waren niet verantwoordelijk voor de gewraakte tekst, maar vin den wel dat door dit soort za ken een sfeer van haat wordt gecreëerd. Jongeren met der- i NU VANAF: F LAAGSTS PRIJS VAN ^NEDERLAND WADDINXVEEN - Het Waddinxveense gemeentebe stuur heeft een perceel grond van 1.040 vierkante me ter op het bedrijvenpark Coenecoop verkocht aan Da elman Systems BV voor de bouw van een kantoor met bedrijfsruimte. Zaterdag komen twee kapsters van Snel Hair styling (Kerkweg-Oost) gratis de kerstkapsels van kinderen verzorgen. WADDINXVEEN - Vori ge week donderdagavond om half twaalf meldde een 27-jarige Joegoslaaf zich bij de beveiligings- receptie van het asielzoe kerscentrum aan de Zui delijke Rondweg. Hij beklaagde zich over geluidsoverlast van zijn buren. Een 25-jarige Goudse beveiligingsbe ambte ging met hem mee om te proberen de one nigheid op te lossen. De man begon zich ech ter zonder aanwijsbare reden kwaad te maken op de beveiliger, hetgeen resulteerde in het trek ken van een soort keu kenmes door de Joego slaaf waarmee hij de be ambte probeerde te steken. Deze kon het mes ontwijken en de ver dachte werd overmees terd door een collegabe- veiliger, een 25-jarige man uit Ridderkerk. De asielzoeker is aange houden, overgebracht naar het politiebureau en aan de officier van ju- sitie voorgeleid. WADDINXVEEN/BOSKOOP - De bekende bariton Marco Bakker komt woensdagavond 13 december om acht uur in de Waddinxveense Ontmoetingskerk (Groensvoorde) zingen met het Boskoopse koor Da Capo. Aan dit kerstconcert, dat wordt geleid door Ben Kramer, doet ook de sopraan Antoinette Tie messen mee. WADDINXVEEN - Vrijdag ochtend rond half negen vond op de Coenecoopbrug een aanrijding plaats tussen een bromfietser en fietser. Een 26-jarige Goudse fietser en een 16-jarige bromfietser uit Moerkapelle kwamen met Rabobank Waddinxveen WADDINXVEEN - In het Waddinxveense restaurant Bibelot (Limaweg) hebben za terdagmorgen de vier Wad dinxveense serviceclubs Lions, Tafelronde, Rotaract en Rotary de cheques uitge- zijn hoog gespannen en de voorverkoop van de toe gangskaartjes verloopt hoopvol. Wie zich van een kaartje wil verzekeren moet zich dan ook niet langer be denken en snel een toe gangskaart kopen voor f25,- (tel. 0182-618852). Aan de kerk zal de toegang ƒ27,50 zijn (als er dan nog kaarten zijn). De Boskoopse zang groep Da Capo heeft een aantrekkelijk programma samengesteld. Zo zal onder andere te horen zijn een ’Kerstsuite’ van J. den Haan, bestaande uit een reeks van kerstliederen. Uit Handel’s Messiah bezingt het koor de komst van de Messias ’And the glory of the Lord’. Uit hetzelfde ora torium kijkt het koor in de toekomst met ’For unto us a child is born’, zoals Jesaja de geboorte van Jezus profe teerde. Naast deze werken uit de Messiah zingt het Bo skoopse koor het overbeken de Franse werk ’Cantique de Noël’, waarin de bariton Marco Bakker de solo voor zijn rekening neemt. Samen met de sopraan An toinette Tiemessen zingt Da Capo het bekende ’Hoor de engelen zingen d’eer’ en het eenvoudige, maar wereldbe roemde ’Stille nacht’, waar in ook het publiek zijn aan deel heeft. Marco Bakker zal, naast de soli in diverse werken met Da Capo, een aantal maal solistisch optreden met ’Si meon’ van P. Cornelius. Van Handel zingt hij ’The trum pet shall sound’ en van K. Bohm het melodieuze ’Stil wie die nacht’. Evenals Marco Bakker zal de sopraan Antoinette een aantal malen samen met Da Capo optreden, zoals in ’Lift up your heads’ en zal zij het romantische lied ’Madonna kindje’ zingen evenals het ’Maria wiegelied’. Als inter mezzo van al dit vocale zal er een instrumentaal optre den zijn van op vleugel met dwarsfluit. Zoals gebruike lijk vangt dit concert aan met ’Komt allen tezamen’ en besluit het met het ’Ere zij God’. De bekende bariton Marco Bakker zingt met het Boskoopse koor Da Capo woensdagavond 18 decem ber in de Waddinxveense Ontmoetingskerk. WADDINXVEEN - De op roep van de Kerngroep Ont wikkelingssamenwerking Waddinxveen in het Week blad voor Waddinxveen en in haar donateurskrant heeft succes gehad. Er heb ben zich in de afgelopen tijd enige nieuwe leden aange meld. ‘Dat is een teken dat ont wikkelingssamenwerking leeft binnen de Waddinx veense bevolking4, aldus de 20 jaar oude kerngroep, die na projecten in Boven-Volta en Peru nu een project in Et hiopië financieel onder steunt. ,5.000,- Aan belangstelling voor het leven in ontwikkelingslanden bij de Waddinxveense school- 1 KLEUREN FOTO'S U VINDT ONS HIER: kle H.S. Satellite (Holland Shipping) Industrieterrein Coenecoop Coenecoop 99, Waddinxveen De allernieuwste modellen in onze showroom. Verkoop van: Alisun - Hapro - Cleosun - Palm Beach - Philips doe-het-zelf-materialen keukens - kasten wand- en vloertegels tuinhout - sierbestrating (0182) 61 25 96 v Noordeinde 76a |X_Waddinxveen GEOPEND ma. t/m vrij, van 10.00-21.00 uur zat. van 10.00-17.30 uur PIGITAAL ONTVANGEN... Ontvang nu de digitale signalen van de Astra satelliet, met o.a. Veronica, RTL 4, RTL 5, Filmnet, SE5S 6 en Dis covery. Ontdek digitale audio met 4-0 dmx kanalen en movies on demand. MET DE PACE DVR5OO Voor slechts.F. 1595.- inclusief btw. meerprijs schotel en universeel Inb F. 37.- Rijnlandstraat 4, 2741 GZ Waddinxveen. Tel. (0182) 61 61 19, fax (0182) 61 66 38 Regentesseplantsoen 52 (Centrum hoek Kleiweg-Kleiwegbrug) 2801 CM Gouda. Telefoon (0182) 52 99 04 TREFFERS VERZEKERINGEN Goudse Rijweg 180 2771 AV Boskoop, (0172) 21 20 80 i 'i W f Weekblad voor addinxveen Bel one op 0132-631013 of kom even lange voor informatie, adviee en aan koop op maandag t/m vri\dag tussen 3.30 en 17.00 uur. MMAALDUr IUNM WM kerkend ■I (sloten ■Ojexpert I nW.r .r f HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2521 WOENSDAG 4 DECEMBER 1996 FOTOHOME maakt ook de "mooiste" kerstkaarten van uw eigen foto. Kom dus snel langs bij I Kantoorboekhandel ih |onm=vi=i.h Kon. Wilhelminaplein 6 Waddinxveen Tel.: (0182) 61 30 61 Fax: (0182) 61 91 15 Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 Op diverse topmerken I llwwX zonnehemels en combinaties klein Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. GRATIS huidtesten pigment- analyse UVA snelbruinings- lampen vanaf 3 Weken verhuur zonnehemel slechts Op de foto de eigenaren van de vier, door de vier Wadinxveense serviceclubs uitgereikte cheques van J5.000,- en /6.000,-. (Foto: Ed Claus). '00R;& i I f*M*6h (10.00 -18.00 uur 10.00 -18.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 -18.00 uur lOg - 20.30 uur 18.00 uur -13.00 uur Uitsluitend voor particuliere adviesdiensten en reisbureau. Geen kasdiensten. Als vanzelfsprekend is het altijd mogelijk buiten de openings tijden een afspraak met onze adviseurs te maken. Kerkweg Oost 161 - Tel. (0182) 62 53 00 jeugd ontbreekt het niet. Hier luisteren leerlingen van de protestants-christeiijke Prins Willem-Alexanderschool met volle aandacht naar de verhalen. (Foto: Kerngroep Ont wikkelingssamenwerking Waddinxveen - Nolda Hootsman). De grootste sortering van Waddinxveen in: laminaat lamelparket massiefparket kurkparket (Wicanders) Kom eens langs voor een vrijblijvend advies. IWONING Bedrijvencentrum De Valk’ Valkenburgerlaan 3 2771 OW Boskoop i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 1