Vertrekkend burgemeester IJi 22 DEC ER ZOnERMEER STADSHART MM klein ILUBDOT 'Gasunie' vestigt zich op Coenecoop PrTmera ereburger van Waddinxveen Boek over burgemeester Bouwgrond van Hooge Burch NU ƒ50,- T/M ƒ200,- PARKET SHOP ALLES VOOR UW OPEL... Bevolking schenkt reis Zuid-Afrika ’TTTTnTTTl Zestig mille voor project Kerngroep VEEN^T VAN11.00TOT17.00UUR ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS kalkhoven CeHARWA Van Elswijk b.v. Van Barlingen (0172) 21 51 40 OUDEJAARSLOTEN koop nu uw geluk voor 1997 Aan onze adverteerders Let op: ’s Avonds geopend WADDINX Nieuwjaars receptie 'Gratis parkeren bij winkels niet van deze tijd' Aan onze lezers ÉINDEJAARS z KNALLER^ De directie 0182-613500 op=op IN HARWA’S f' r OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN VIDE» AUDI* FOK In week 52 verschijnt er geen GKW. In week 53/1 verschijnt het GKW op donderdag 2 januari. De advertentie-aanname sluit hiervoor op maandag 30 de cember, 16.00 uur. Bij voorbaat vriendelijk dank voor uw medewerking. kend vanwege zijn bijzondere inspanningen rond de ont wikkeling van de woonwijk Zuidplas en het bedrijven- ning van zijn ambt in Stol wijk, Haastrecht, Vlist, Kou dekerk aan den Rijn en Wad dinxveen. Zie ook onze advertentie elders in deze krant. Wij doen meer voor dezelfde premie Volop keus Volop voordeel!! op de loopbaan van Kees van der Linden besteedt Onder- weg-bewoner dr. Martin Kraaijestein aandacht aan de politieke en bestuurlijke ont wikkelingen van de vijf ge meenten waarin de vertrek kende burgemeester actief was. Daarnaast passeren tal van gemeentelijke zaken de re vue, zoals het boren naar olie en gas in een natuurgebied in Haastrecht en het woonwa- genbeleid in Waddinxveen. Hoofdredacteur. B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2522 WOENSDAG 18 DECEMBER 1996 Prettige feestdagen! een zaak van vertrouwen WADDINXVEEN - De jaar lijkse nieuwjaarsreceptie van het Waddinxveense gemeen tebestuur wordt gehouden op donderdag 2 januari van vijf tot zeven uur in het Anne Frank-centrum (Jan van Bij- nenpad). Naar deze plaats is uitgeweken vanwege de ver bouwing van het gemeente huis. trictskantoor in Beverwijk en de gebiedskantoren Zoeter- meer en Utrecht. Deze vesti gingen zullen na de verhui zing worden gesloten. Behal ve in Waddinxveen vinden er volgend jaar soortgelijke bun delingen .plaatst in onder meer Eindhoven en Deven ter. De Gasunie begint op korte termijn met de ver bouw- en uitbreidingswerk- zaamheden aan het voormali ge Multihouse-complex. De uitbreiding aan de buitenzij de van het pand betreft uit sluitend de realisatie van een overkapping in de stijl van 14.95 150.00 officieel Opel service-dealer Tel (0172)58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp J GRABS huidtest en pigment- analyse het gebouw. Daarnaast wordt een deel van het eigen terrein geschikt gemaakt voor be drijfsmatige activiteiten, zo als parkeerruimte voor de ei gen bedrijfsauto’s. Vanuit de Gasunie-vestiging Waddinxveen worden met in gang van volgend jaar diverse activiteiten voortgezet. Zo zal men zich onder meer op re gionaal niveau bezighouden met de aanleg van nieuwe gasleidingen, gasaansluitin gen bij grootverbruikers, ver leggingen van bestaande gas netten en onderhoud. DEN HAAG/WADDINX- VEEN - Gratis parkeerplaat sen bij winkelcentra of het te rugbetalen van het parkeer- geld na aankoop van goederen ‘is niet meer van de ze tijd'.Dat zei minister A.Jorritsma in de Tweede Kamer. Volgens haar lokt de ze situatie extra mobiliteit uit.Ze wees met name naar het grote winkelcentrum in Zoetermeer waar het parke ren grotendeels gratis is. WADDINXVEEN - De Kerngroep Ontwikkelingssa menwerking Waddinxveen heeft aan NOVIB 60.000 gulden overhandigd voor een opbouwproject in de Ethiopische provincie Tigray, jarenlang het toneel van een rampzalige burgeroorlog. Het geld wordt ge schonken aan REST (Relief Society of Tigray), de nieuwe partnerorganisatie van de Kerngroep. aanleggen van kleine dam men voor bevloeiing, het herbebossen van de kale heuvels, het slaan van wa terputten en het aanleggen van wegen. Ook aan onder wijsprogramma’s voor alle kinderen wordt gewerkt. Na alle informatie, die de Kerngroepleden erg enthou siast maakte voor dit nieu we project in Ethiopië, over handigde interim-voorzitter Huub Huyten van de Kern groep de Waddinxveense bijdrage van f 60.000,- aan Laurien van den Hoven van de NOVIB. Tot dusver wer den de Peruaanse organisa ties CIDIAG en CEAT fi nancieel gesteund, nu gaat de bijdrage van Waddinx veen voor het eerst naar REST in Ethiopië. Om deze informatie ook aan de bewo ners van Waddinxveen over te brengen wordt deze week de jaarlijks huis-aan-huis- folder bij iedereen in de bus gestopt. Hierin wordt de Et hiopische partnerorganisa tie met het werkprogramma voorgesteld. In verband met de kerst dagen en ’oud en nieuw’ zal ons kantoor in Wad dinxveen op de dinsdagen 24 en 31 december 1996 vanaf 16.00 uur gesloten zijn. Volgende week verschijnt er geen Weekblad voor Waddinxveen. De eerst volgende uitgave van deze krant komt uit op donder dag 2 januari 1997. Het bijzondere boek kon wor den uitgegeven dankzij finan ciële bijdragen van de ge meente Waddinxveen en de ondernemerskring Indus trieel Contact Waddinxveen (ICW). Ook snijdt dr. Martin Kraaij estein in zijn boek diverse anekdotes aan die de persoon Kees van der Linden uitste kend typeren. Hij besluit het zes hoofdstukken tellende boek, dat voor f 34,95 ver krijgbaar is in de plaatselijke boekhandel, met de volgende woorden. ^2 90S 01 k OP=op Alleen ao-vr-za Voor de overhandiging van het geldbedrag waren twee vertegenwoordigers van de Nederlandse organisatie voor ontwikkelingssamen werking NOVIB, Laurien van den Hoven en Liesbeth Brands, te gast bij de Kern groep Ontwikkelingssamen werking Waddinxveen. Liesbeth Brands heeft in maart van dit jaar een reis naar Ethiopië gemaakt, waar zij gaste was van de Ethiopische organisatie REST. Met dia’s en verha len deed de NOVIB-mede- werkster verslag van haar ervaringen. Ze was onder de indruk van de grote bereid heid van de bevolking om hun land weer op te bouwen na de lange burgeroorlog, die, samen met de grote droogte, zorgde voor een ja renlange hongersnood. REST probeert niet alleen de teruggekeerde vluchte lingen direct te helpen, maar ook een nieuwe toe komst op te bouwen door verbetering van de voedsel productie en de bodem, het Het eerste exemplaar van het “Wij als comité hebben erva- bijzondere boek ’Kees van der j. -j- Linden, burgemeester in het Groene Hart’ over de loop baan van de man die in de pe riode 1968-1996 vijf gemeen ten diende reikte de schrijver T J Of*- - T 1 ‘.1 het auditorium van Volvo Be drijfswagens BV op het be- Door toedoen van Waddinx- veens eerste burger heeft vol gens het gemeentebestuur met name de realisatie van het bedrijvenpark Coenecoop geleid tot een bevordering van de werkgelegenheid en de naamsbekendheid van Waddinxveen. Het gemeentebestuur be schouwt de wervende inbreng van de vertrekkende burge meester op het terrein van de ruimtelijke ontwikkeling van blijvende betekenis voor het Gouwedorp. In de ambtsperiode van bur gemeester Kees van der Lin den (1982-1996), die naast zijn wettelijke taken de por tefeuille ruimtelijke ontwik keling beheerde, steeg het aantal inwoners van 22.000 naar 26.000 inwoners. Vooral door de ontwikkeling van de woonwijk Zuidplas toe twaalf maal eerder groeide het aantal woningen gedurende de vijftien jaar van zijn periode van 7.093 naar 9.652, exclusief de 244 woningen die op dit moment op diverse plaatsen in het Gouwedorp in aanbouw zijn. Burgemeester Kees van der hard, architect P.D. Stuur-Linden, die zaterdag 7 de- man, notaris D.B. van der Most, burgemeester A. War- naar Jzn., wethouder S. Pille, leeftijd bereikte, trad op 1 ja- burgemeester C.A. van der Hooft, gemeentesecretaris H. Jenné, burgemeester mr. A.G. Smallenbroek, wethou der L.M. Oosterbroek-Waag- meester en notaris J. in ’t Hol. --- In bestemmingsplan Zuid plas ’90 is de Hooge Burch (Johannesstichting te Woer den) eigenaar van deze grond. Op deze plek zijn woningen gepland, waarvan de realise ring aanstaande is. Met de Hooge Burch heeft de gemeente overeenstemming bereikt over de verkoop van deze grond aan de gemeente voor een bedrag van 176,- per m2. Dat is in totaal 379.280,-. Deze prijs past bin nen de exploitatie van het be stemmingsplan. WADDINXVEEN - Waddinx- veens vertrekkend burge meester Kees van der Linden Kerstpapier (rollen) 3 halen/2 betalen 3 rollen voor 3,- Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar. Burgemeester Kees van der Linden, die trots zijn handte kening zette in het gemeente- (65) is vrijdagmorgen tijdens lijke ’ereboek’, is het erebur- zijn afscheidsbijeenkomst tot gerschap onder meer toege- zijn grote verrassing be- 1J-u;;J noemd tot ereburger van het Gouwedorp. De zilveren speld met oorkonde kreeg hij overhandigd door loco-burge- park Coenecoop. meester Joop Neele (PCW). Direct daarna kon in het au ditorium van Volvo Bedrijfs wagens BV op het bedrijven park Coenecoop, naar welke locatie moest worden uitge weken vanwege de grondige verbouwing van het gemeen tehuis, een gelukstelegram van prins Bernhard worden voorgelezen. ’Mag ik als oudste ereburger u feliciteren en begroeten als jongste ereburger van Wad dinxveen’, aldus Zijne Ko ninklijke Hoogheid (Wad- dinxveens ereburger sinds 1961) tot een duidelijk ge raakte burgemeester, die ook niet had verwacht dat zo ve len zijn afscheid wilden mee maken. Het slechts in bijzondere ge vallen als blijk van waarde ring en erkenning toegeken de ereburgerschap werd tot nu 1 verleend aan personen die zich in hoge mate verdienste lijk hebben gemaakt voor de gemeente Waddinxveen. Sinds 1960 waren dat onder nemer H. Verheul, huisarts P. van der Linde, prins Bem- ligging in de Randstad; de re gio die het bedrijf wenst te bestrijken. Ook uit finan- cieel-economisch oogpunt is de keuze op het Gouwedorp gevallen. Op het kantoor van de Gasunie in Waddinxveen worden alle werknemers sa mengebracht uit het regio kantoor Rijswijk, een dis- Lo<o-burgemeester J. Neele (PCW) speldt de zilveren speld behorende bij het ereburger- schap van Waddinxveen op de revers van vertrekkend burgemeester C.M. van der Linden, na’s aan burgemeester Kees van der Linden. Het goed leesbare verhaal, ge en vrolijke sfeer’, besloot dat wordt aangevuld met een Gerrit van Ringelenstein, die 20-tal foto’s, krantenknip- het fijn vond de wetenschap seis, kaartmateriaal en brie- te hebben dat zijn welge- ven, gaat niet alleen over het meende afscheidswoorden in burgemeestersambt, maar het Gouwedorp breed worden ook over de politiek en het be- onderschreven. stuur in de vijf gemeenten waar Kees van der Linden de scepter heeft gezwaaid. Overigens ontbreken in het boek een afdruk van de ’Wad dinxveense’ sollicitatiebrie ven van Kees van der Linden aan de benoemingscommissie van het CDA en aan de ko ningin niet. Het voorwoord is geschreven door Zuidhollands gedepu teerde Ted Jansen (VVD). De uitgave werd verzorgd door drukkerij Van Tilburg BV (Waddinxveen), waar ook het copyright berust, met mede werking van Studio Dekker (Waddinxveen) en Plaatwerk Rottgerdam BV. In aanvulling op de terugblik Uit handen van oud-wethou- der en auteur dr. M. Kraaij estein krijgt scheidend bur gemeester C.M. van der Lin den een boek over zijn bijna 30-jarige loopbaan als bur gemeester in het Groene Hart uitgereikt. (Foto: Feja- grafie Ton Bennemeer). WADDINXVEEN - Van het ’Comité Afscheid Burgemees ter C.M. van der Linden’ heeft het vertrekkend burge- meestersechtpaar vrijdag- WADDINXVEEN - De Gasunie vestigt zich in maart vol- middag met veel feestelijk gend jaar op het bedrijvenpark Waddinxveen. In de vertoon tijdens de afscheids- Waddinxveense vestiging zullen straks 60 mensen receptie bij Volvo Bedrijfswa- werkzaam zijn, terwijl nog eens 40 personen bij het gens BV (Coenecoop) een vol- kantoor betrokken zijn als buitendienstmedewerker, ledig verzorgde drieweekse safarireis naar Zuid-Afrika Het bedrijf neemt haar intrek aangeboden gekregen. in het verlaten gebouw van De bijzondere reis, die eind het Goudse automatiserings- januari - begin februari door bedrijf Multihouse BV op het Kees en Sietske van der Lin- bedrijvenpark Coenecoop. den-Taekema zal worden ge- De Gasunie heeft voor Wad- maakt, omvat niet alleen een dinxveen als vestigingsplaats verblijf in luxe hotels en het gekozen vanwege de centrale gebruik van een huurauto, 11--- 1 -j-x-j. ->- maar bestaat ook uit de nieuwste polyester Samsoni- te-Epsilon-koffer, voldoende zakgeld en een unieke digita le JVC-camcorder. Deze camcorder GR-DV1 Li mited, waarmee de aanbie ding van het afscheidscadeau werd gefilmd, is dit jaar be kroond met twee European Awards. Er is in de wereld op dit moment geen betere en kleinere videocamera te vin den. Het geweldige afscheidsca deau werd halverwege de af scheidsreceptie aangeboden door voorzitter Gerrit van Ringelenstein van het dertig leden tellende comité van aanbeveling. Hij maakte duidelijk dat het geld hiervoor (meer dan 30.000 gulden) in slechts en kele maanden tijd uit alle la gen van de bevolking was binnengekomen en beslist niet van het bedrijfsleven en het verenigingsleven alleen. In een emotioneel dankwoord gaf Waddinxveens vertrek kend burgemeester te kennen het bijzonder op prijs te heb ben gesteld dat de hem en zijn vrouw aangeboden schit terende cadeaus werden ge schonken door zovele beken den en onbekenden. Comitévoorzitter Gerrit van Ringelenstein herinnerde er in een kort dankwoord aan dat burgemeester Kees van der Linden zijn beroep toch min of meer als zijn leven zag. Daarnaast bezat de Wad dinxveense eerste burger het vermogen om steeds weer de waarde van het nieuwe te on derkennen en de routine van het dagelijks werk perma nent met nieuw élan te laden. ‘Uw sterke persoonlijkheid en uw bijzondere wijze van han delen - waarbij u in een ka rakteristieke houding het juiste scoringsmoment kon cember 65 jaar werd en daar door de pensioengerechtigde nuari 1982 aan als eerste burger van Waddinxveen. Ter gelegenheid van Koning innedag 1990 werd hij be noemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten in de uitoefe- WADDINXVEEN - Het bijna 30-jarig burgemeester schap van vertrekkend eerste burger Kees van der Lin den in het Groene Hart (Haastrecht, Vlist, Stolwijk, Koudekerk aan den Rijn, Waddinxveen) was voor oud- PvdA-wethouder dr. Martin Kraaijestein aanleiding afwachten - gaven u een bij- een boek te schrijven, zondere plaats binnen onze gemeenschap'. ren dat de waardering voor uw werk, gepaard gaande met een grote mate van on partijdigheid, u binnen onze gemeenschap het aanzien hebben gegeven dat lang niet vrijdagmorgen officieel uit in iedere besturder ten deel het V„1 valt'. ‘Toch moeten naar mijn stel- drijvenpark Coenecoop. lige overtuiging de grote ma- Dr. Martin Kraaijestein, na te van waardering zeker niet acht jaar Waddinxveens wet- alleen worden toegeschreven houderschap (1982-1990) do- aan uw onmiskenbare kwali- cent aan de Faculteit der His- teiten en bestuurlijk vak- torische en Kunstweten- manschap, maar zeker ook schappen van de Erasmus aan puur menselijke eigen- Universiteit in Rotterdam, schappen die in relatie tot an- wijdt in zijn boek 135 pagi- deren doorslaggevend zijn ge weest voor het scheppen van vertouwen in een vaak luchti- Weekblad voor Waddinxveen UW TELEVISIEDOKTER F U VINDT ONS HIER: ZONDAG Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. 24 uur service 3 maanden garantie De allernieuwste modellen in onze showroom. Verkoop van: Alisun - Hapro -1 Cleosun - Palm Beach - Philips IMUALGHMT 11 w g m I i 1 q 1 TREFFERS VERZEKERINGEN Goudse Rijweg 180 2771 AV Boskoop, (0172) 21 20 80 Regentesseplantsoen 52 ‘Centrum hoek Kleiweg-Kleiwegbrug) 2801 CM Gouda. Telefoon (0182) 52 99 04 KERKSTRAAT 2, BODEGRAVEN TELEFOON 0172 - 612541 GEMEEN' GEOPEND ma. lm vrij van 10 00-21 00 uur zat i/an 10 00-17.30 uur UV4 snelbruinlngs- lampen vana' 3 Weken verhuur zonnehemel slechts OT I Ikl Op diverse topmerken ■Wh I IITiKJI zonnehemels en combinaties Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 ■■^expert De grootste sortering van Waddinxveen in: laminaat lamelparket massiefparket kurkparket (Wicanders) Kom eens langs voor een vrijblijvend advies. am— Rijnlondstraat 4, 2741 GZ Waddinxveen. Tel. (0182) 61 61 19, fax (0182) 61 66 38 NIEUWJAARSRECEPTIE Het college van Burgemeester en Wethouders nodigt inwoners van Waddinxveen, vertegenwoordigers uit het verenigingsleven en het bedrijfsleven van harte uit aanwezig te zijn bij de traditionele nieuw jaarsreceptie. U kunt dan samen met de leden van het gemeentebe stuur terugblikken, vooruitzien en elkaar over en weer het beste toe wensen voor het nieuwe jaar. De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 2 januari 1997 van 17.00 tot 19.00 uur in het Anne Frankcentrum, Jan van Bij- nenpad 1 te Waddinxveen. UW F6T0H0ME DEALER Koninginneweg 1 ld Boskoop Tel. (0172)21 03 09 j Bedrijvencentrum De Valk’ Valkenburgerlaan 3 2771 CW Boskoop WADDINXVEEN - Van de Hooge Burch koopt de ge meente Waddinxveen in het woonwijkje Zuidplas ’90 2.155 vierkante meter grond voor f 379.280,-. Deze trans actie is door B. en W. ter goedkeuring aan de gemeen teraad voorgelegd. ^[i I Kantoorboekhandel l>< Kon. Wilhelminaplein 6 Waddinxveen Tel. (0182) 61 30 61 Fax: (0182) 61 91 15

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 1