PCO-bestuur na klein Caroline Tensen in Waddinxveen oogestapt afwijzen fusie F* O 'De Morgenster' in gebruik ALLEEN OP VRUDAG 3ENZATCRDAG4 JANUARI VERKOPEN WE ALLE APPARATUUR EU. (TEGEN ELK AANNEEMLUK BOD) PARKET SHOP ii pu Winterse Gouwe op Tweede Kerstdag TeleKabel Midden-Holland uw nieuwe kabelexploitant, wenst u voor 1997 veel kijk- en luisterplezier! Kaartavond HARWA Nieuwjaars recepties Van Barlingen (0172) 21 51 40 Politie past hulpregels aan ELKE DAG STAPPEN IN AMSTERDAM LITI E Nu!! WADDINXVEEN kaarten is er de prijsuitrei- IN HARWA’S OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN JE KIJKT JE OGEN UIT VIDE» AUDI* FOP ORDNERS per stuk 3,95 GEKLEURD per stuk 4,95 U belt (0172) 44 72 72 voor aan- en afsluitingen en verhuizingen voor algemene informatie zenderkaarten en nieuwe diensten Ti acht uur in restaurant ’Bibe lot’ (Limaweg). Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Wadcinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 53 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. Voor storingen belt u (0182) 61 76 13 (24 uur per dag) TeleKabel Midden-Holland Postbus 799 2400 AT Alphen aan den Rijn Wij doen meer voor dezelfde premie M.NEELEMAN histnllaticbedrijf l».v. -WITGOEDSPECIALIST Per 2 december 1996 is ons telefoonnummer gewijzigd in 0182-64 00 90 WADDINXVEEN - De Wad- dinxveense autoclub ‘De Gou we Rijders' houdt donderdag avond 2 januari om acht uur in hotel-café-restaurant ’De Unie’ (Kerkweg-Oost) weer een kaartavond. Tijdens deze avond worden vier ronden ge speeld. De deelnemers hoe ven l vereniging, dus iedereen is A.G. Plugge en H. den Toom en ouderling N.A. de Waal. De meditatie was in handen van ds. M. van Campen. binnenbrengen van de doop- schaal door jeugdouderling D.F. Wolters en het plaatsen van het avondmaalsservies door de diakenen J. v.d. Bom, De ingebruikname gebeurde met het binnenbrengen en openen van de bijbel door ou- Zie ook onze advertentie elders in deze krant. De school kan slechts met kunst en vliegwerk worden opengehouden. Dit kost het PCO jaarlijks echter 15.000,- tot 25.000,-. Het afliep. De twee zussen bleken uiteindelijk wel bereid elkaar weer te gaan opzoeken, als tenminste de moeder van de Waddinxvener bereid bleek als eerste stap de telefoon te pakken. En dat gebeurde na het nodi ge heen en weer gepraat. Waddinxvener Mike Smit was blij dat hij er met ’Het Spijt Me’ in was geslaagd een einde te maken aan een on verkwikkelijke familieruzie tussen zijn moeder en zijn tante. Aan de Vondellaan bleef het bezoek van Caroline Tensen overigens niet onop gemerkt. Buurtbewoners be groetten de tv-ster en pakten snel een fototoestel om haar in de eigen straat te fotogra feren. bouw gehouden. Hiernaar was door de vele gemeentele den lang uitgezien, mede door de langdurige en soms ook pijnlijke voorgeschiede nis die deze kerkenbouw in het Gouwedorp heeft gehad. Tijdens de overdracht twee dagen eerder voerden het woord voorzitter H.J. Hagen van het college van kerkvoog den, directeur R. van der Vel den van Stuurman Partners BV en wijkpredikant ds. M. van Campen. Met het tot stand komen van de fusie zouden de confessio nelen in het hart van Wad dinxveen een zelfstandige school in stand kunnen hou den. ’Nu kunnen op termijn het PCO noch de Stichting St. Victor zonder meer een school openhouden’, aldus het afge treden schoolbestuur. De Ko ningin Julianaschool heeft op dit moment te maken met een te gering aantal leerlingen (ondergrens 146 leerlingen). Als gevolg van deze onver kwikkelijke gang van zaken verkeert het protestants- christelijke schoolbestuur in een uiterst moeilijke situatie. Totdat een nieuw schoolbe stuur is gevonden is het zit tende bestuur demissionair en zullen slechts de noodza kelijke beslissingen worden genomen om de vereniging draaiende te houden. Twaalf jaar geleden begon het PCO-bestuur samen te werken met de Stichting St. Victor. Deze werkwijze leidde tot het aangaan van een fede ratie met het rooms-katholie- ke schoolbestuur met als doel om uiteindelijk een fusie aan te gaan. ‘In deze twaalf jaar hebben we elkaar sterk we ten te maken op gebieden die het onderwijs direct aangaan. Van elkaar leren, en elkaar begrijpen. We zijn tot afstem ming en op vele fronten tot overeenstemming gekomen', aldus PCO-voorzitter D. Ro- seboom. Hierbij richt hij met name het oog op ’gevoelige’ zaken als de identiteit, een personeelsplan, een geza menlijk directiestatuut, een concept-plan om te komen tot een interconfessionele school in Waddinxveen en concept- statuten voor de nieuwe stichting. In een tijd waarin zowel de politieke als de maatschappelijke belangstel ling voor het christelijk on derwijs afneemt, is het vol gens het PCO-bestuur van groot belang een sterke part ner te zijn voor zowel de over heid als naar andere partijen. De beide besturen dachten door de oprichting van een in terconfessionele school in het Gouwedorp en het in stand houden van zowel rooms-ka- tholieke als protestants- christelijke basisscholen op termijn een breed scala van christelijk onderwijs te kun nen aanbieden. WADDINXVEEN - De nieuw jaarsreceptie van het ge meentebestuur van Waddinx veen wordt gehouden op don derdagmiddag 2 januari van vijf tot zeven uur in het Anne Frank-centrum (Jan van Bij- nenpad). Woonpartners Midden-Hol land (stichting voor bouwen en beheren met als voorzitter W. Waterreus en als direc teur R.J. Mascini) houdt de Dat deed de bekende tv-per- soonlijkheid op verzoek van Vondellaan-bewoner Mike Smit. Hij had de redactie van ’Het Spijt Me’ ingeschakeld om succesvol te bemiddelen in de langdurige ruzie tussen zijn moeder en haar zus, zijn tante. De tv-kijkers konden vrijdagavond uitgebreid zien hoe deze bemiddelingspoging Fiscus gaat langs kwekers GOUDA/BOSKOOP - Mede werkers van de Belasting dienst Gouda heeft 35 Bo- skoopse kwekers die in kerst- hulst handelen, opnieuw gecontroleerd. In september en oktober voerde de dienst haar eerste controle uit. Toen telde zij bij 150 boomkwekers in Boskoop en omgeving de ilex-struiken en schatte de opbrengst van de takken. Dit om de handel in hulst, ge wild voor het opmaken van kerststukjes, in de gaten te houden en greep op de zwarte handel te krijgen. op Tweede Kerstdag - laat zien. Er was tot voor kort nog door de inmiddels dichtbevro- ren Gouwe gevaren, maar het schots en scheve ijs werd met de Kerstdagen prachtig be dekt door een mooi tapijt van sneeuw. WADDINXVEEN - Voor het vorige week vrijdagavond door de commerciële zender RTL4 uitgezonden tv-pro- gramma ’Het Spijt Me’ bracht presentatrice Caroline Tensen plotseling een kort bezoek aan de Vondellaan in Waddinxveen. voortgaande groei van wijk- gemeente Zuid. Deze vierde wijkgemeente is in 1992 ge vormd. Sinds 1994 is ds. M. van Campen (Peuleyen) de eerste part-time-predikant van deze gemeente. De wijkgemeente heeft vanaf nieuwjaarsreeptie op donder- het begin gebruik gemaakt dagavond 9 januari vanaf van de ontmoetingsruimte en “lx--x-x rr>-1-- speelzaal van de hervormde Rehobothschool (Sperwer- hoek). De groei naar zo’n 300 kerk gangers maakte voortzetting van het gebruik van die ruim te onmogelijk. De centrale kerkenraad en de kerkvoog dij hebben daarom besloten tot nieuwbouw in 1996. Gelet op de leeftijdsopbouw van de wijkgemeente en de uitbreiding van de bebou wing, wordt een verdere groei van de wijkgemeente voor- ven geen lid te zijn van de zien. Naar verwachting zal vereniging, dus iedereen is ’De Morgenster’ ook intensief van harte welkom. Na het worden gebruikt voor de kaarten is er de prijsuitrei- doordeweekse activiteiten king met leuke prijzen. oor zowel de jeugd als oude- - s. ren. De naamgeving van de nieu we kerk sluit aan op de ster rennamen van de straten in deze wijk. De naam ’De Mor genster’ komt ook in de bijbel voor. Het vormt dan een ver wijzing naar Jezus Christus, ’de blinkende Morgenster, als drager van het Licht der we reld’. De nieuwe kerk biedt plaats aan vierhonderd kerkgan gers. Het Godshuis is door BV EGBO te Hazerswoude gebouwd naar een ontwerp van architectenbureau Stuurman en Partners BV (Brugweg). De totale kosten van de kerk inclusief grond en inrichting bedragen 2,7 miljoen gulden. Het ontwerp kenmerkt zich door een diagonaal-symme- trische opbouw. ’De Morgen ster’ kent een vierkante kerk- zaal, met in de laagste hoek van de kerkzaal het litur gisch centrum. In de beide, lage zijvleugels zijn ruimten ondergebracht voor vergaderingen, cateche se, kringactiviteiten en jeugdwerk. De centrale hal biedt mogelijkheden voor ont moeting en gesprek. De bouw van de kerk is nood zakelijk geworden door de Afscheid predikant WADDINXVEEN - Ds. A.A. van Houwelingen neemt ko mend weekeinde afscheid van de hervormde Immanuël- kerkgemeente in Waddinx veen. Hij heeft eind vorig jaar een beroep aangenomen naar de Herv. Kerk in Noord- wijk. Zaterdagmiddag 4 janu ari om drie uur wordt er een afscheidsbijeenkomst in de hervormde Immanuëlkerk (Prinses Beatrixlaan) gehou den, vanaf kwart over vier ge volgd door een receptie. De afscheidsdienst van ds. Van Houwelingen is 5 jan. om tien uur in dezelfde kerk. GOUDA/LEIDERDORP - De politie van Hollands Midden stelt nieuwe interne instruc ties op over hoe om te gaan met personen onder invloed van alcohol of verdovende middelen. Dit naar aanleiding van ’af faire-Jaddoe’. Agenten op straat kunnen in de toekomst 24 uur per dag beroep doen op de GGD-arts. De 37-jarige Gouwenaar N. Jaddoe werd op 16 februari vorig jaar ziek, onder invloed van drank en medicijnen en hulpeloos door twee Goudse agenten bij het Goudse NS- station opgepikt en vervol gens in hulpeloze toestand bij een recreatieplas in Oud-Ver- laat achtergelaten. Hij kwam daar door onderkoeling om het leven. De politie Hollands Midden voert overleg met de vier GGD-en en andere hulpverle nende instanties in het werk gebied om te zien hoe ‘het gat in de zorg' is te dichten. De rechtbank in Den Haag veroordeelde de 25-jarige bri gadier J.K. en de 27-jarige agent F.D. tot zes maanden onvoorwaardelijke gevange nisstraf. De straf wordt om gezet in 240 uur onbetaalde arbeid. Het tweetal is door hun werk gever voorwaardelijk ontslag aangezegd met een proeftijd van een jaar. Dat betekent dat beide agenten dit jaar geen uitvoerende politiet aken op straat meer mogen uitvoeren en zich louter met interne projecten zullen be zighouden. Bij goed gedrag krijgen ze na het jaar hun ou de functies terug. PCO-bestuur is werkgever in de zin van de wet. Een be langrijk facet van een goed werkgever is: het bieden van werkgelegenheid. Door een fusie met de Stichting St. Vic tor is de werkgelegenheid voor het personeel ook op lan gere termijn gewaarborgd. Voor vrijwillige besturen (dus bestaande uit ouders), is besturen binnen Waddinx veen goed te overzien. Gaan we over op besturen in de re gio dan heeft een plaatselijke Zuidplas '90. WADDINXVEEN - Maan dagavond 23 december, twee dagen voor Kerstmis 1996, heeft de Centraal Hervormde Gemeente van Waddinxveen WADDINXVEEN - Het algemeen bestuur van de ’Ver eniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Wad dinxveen’ (PCO) is boos afgetreden, omdat een krappe meerderheid van de leden (42 tegen 40 stemmen) zich faliekant heeft uitgesproken tegen een fusie met het rooms-katholieke schoolbestuur van de ’Stichting St. Victor’. bestuurscommissie geen be voegdheden in de zin zoals het bestuur dit nu heeft en wordt de afstand ouder-be- stuur moeilijk te overzien’, waarschuwt het PCO-be stuur. Daarnaast heeft een plaatselijk bestuur met de omvang die na een fusie met de Stichting St. Victor tot stand zou komen een belang- haar vierde kerkgebouw ’De rijke stem bij de gemeentelij- Morgenster’ officieel in ge- ke overheid. ’Op dit moment bruik genomen. De kerk staat zit meer dan 50% van de ba- aan de Sterrenlaan in het sisschool-leerlingen op onze nieuwe woonwijkje Zuidplas scholen. De taken van de lan- ’90. delijke overheid worden Geheel volgens plan werd op steeds meer gedecentrali- Eerste Kerstdag (woensdag seerd naar de gemeentelijke 25 december) de eerste kerk- overheid, zoals huisvestings- dienst in het nieuwe kerkge- beleid en financiën’. Om deze redenen heeft het PCO-be stuur de ledenvergadering gevraagd een fusie aan te gaan met de Stichting St. Vic tor en het vormen van een ’Stichting PCO’ ais nieuwe rechtsvorm. Maar een meer derheid van de PCO-leden wilde uiteindelijk deze weg niet inslaan. Dit ondanks het feit dat de schooldirecties unaniem achter het voorstel van het PCO-bestuur ston den, 70% van het personeel achter het voorstel van het bestuur stond en de medezeg genschapsraden achter een fusie met de Stichting St. Vic tor stonden, al vroeg men wel derling M.G. v.d. Berg, het aandacht voor de identiteit 1 J* J en de rechtsvormen. Op de besluitvormende avond wa ren 83 stemgerechtigden aan wezig. Daarvan stemden er 42 tegen en 40 voor het voor stel van het PCO-bestuur om een fusie aan te gaan met de Stichting St. Victor en was er één onthouding. De vereni ging telt op dit moment 320 leden en dus ongeveer 600 stemgerechtigden. Woensdagavond 15 januari zal er een extra ledenverga dering van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Waddinxveen’ worden gehouden. Leden kunnen tot maandag 6 janu ari schriftelijk nieuwe kandi- daat-bestuursleden aanmel den. WADDINXVEEN - Er kan ook in Waddinxveen en omge ving deze week overal worden geschaatst, maar niet op de Gouwe. Toch levert deze ge kanaliseerde rivier in winter tijd een mooi plaatje op, zoals deze foto - die werd gemaakt L AjQTKabel Weekblad voor Waddinxveen ug J U VINDT ONS HIER: VSSa z T 7'7' - '7? Werken aan veiligheid BEL GRATIS 06-0097 TREFFERS VERZEKERINGEN Goudse Rijweg 180 2771 AV Boskoop, (0172) 21 20 80 Kerkweg Oost 183 - 2741 HD Waddinxveen Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6 Waddinxveen Tel. (0182)61 30 61 Fax: (0182) 61 91 15 ^T I WONING s doe-het-zelf-materialen keukens - kasten wand- en vloertegels tuinhout - sierbestrating «(0182)61 25 96 Noordeinde 76a Waddinxveen ftÜAXl je stevig in je schoenen staat en op zoek bent naar een veelzijdige baan: bel je 06-0097 Wij zoeken: vrouwen en mannen tussen de 16,5 en 45 jaar. Of je nu zwart, bruin, geel, roze of wit bent, dat maakt ons niet uit. HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 1e JAARGANG NUMMER 2523 DONDERDAG 2 JANUARI 1997 Caroline Tensen in de Waddinxveense Vondellaan voor een aflevering van haar RTL4-programma 'Het Spijt Me'. (Foto: Sylvia Grimmelius). De grootste sortering van Waddinxveen in: laminaat lamelparket massiefparket kurkparket (Wicanders) Kom eens langs voor een vrijblijvend advies. Rijnlandstrocrt 4, 2741 GZ Waddinxveen. Tel. (0182)61 61 19, fax (0182) 61 66 38 HET GEMEENTEBESTUUR VAN WADDINXVEEN WENST U EEN GEZOND EN GELUKKIG 1997 Nieuwjaarsreceptie Het college van Burgemeester en Wethouders nodigt de inwoners van Waddinxveen, vertegenwoordigers uit het verenigingsleven en het bedrijfsleven van harte uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 2 januari 1997 van 17.00 tot 19.00 uur in het Anne Frankcentrum, Jan van Bij- nenpad 1 te Waddinxveen. Bedrijvencentrum 'De Valk’ Valkenburgerlaan 3 2771 CW Boskoop Het interieur van de nieuwe hervormde kerk 'De Mor genster' biedt plaats aan 400 kerkgangers. (Foto: Sjaak Hoteboom). De nieuwe hervormde kerk 'De Morgenster' aan de Sterrenlaan in het nieuwe woonwijkje (Foto: Sjaak Hoteboom). Politie Amsterdam-Amstelland De Gouwe op Tweede Kerstdag 1996. (Foto: Sjaak Hoteboom). i t-"

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 1