van der linde vei&ocH Gemeentegids is vernieuwd Predikant uitgezwaaid Inspraakavond organisaties verkeersplan W'veen huldigt twintig rijders Elfstedentocht KEUKENS HALF.GELD Hans Verkerk Keukens heeft tot en met zondag een spectaculaire halfgeld-actie. Als u binnen twee jaar een keuken nodig heeft en nu koopt, krijgt u van Hans een echte Kroon keuken voor de helft van de door de leveran cier aanbe- volen adviesprijs! Kom nu snel echt geld ver dienen en vraag naar de snelle beslisserskorting. Wij garanderen u de beste keu ken en het beste ontwerp voor de beste prijs!! ZONDAG GEOPEND sww Winkeldiefstal GIGA H WEES ER SNEL BIJ WANT ALLES VOOR UW OPEL... Aanrijding 'Bedankt Waddinxveen' WADDINXVEEN - Met heel veel genoegen en dankbaarheid kijken mijn vrouw en ik terug op vrij dag 13 december jl. waar op wij in het Volvo-kantoor op feestelijke wijze offi cieel werden uitgezwaaid na een 15-jarig burge meesterschap van Wad dinxveen. 12 JANUARI Waddinxveen wandelt op vier dagen Parket-, kurk- en laminaatvloeren Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer Uit de bocht gevlogen bij carpoolplaats Inbraak in vier auto's Kantine-inbraak B BURGERT EEMSKERK kalkhoven ERK\ Computer supplies INTERIEURVERZORGING J OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN 7iïi KOPEN/VERKOPEN? FOTl VIDE» AUDI» Gedegen vakwerk en kwaliteit Gunstige legkasten Zie onze advertentie elders in deze krant. Onder hen oud-Waddinxve- ner en Boskoops GroenLinks- raadslid Wim van Breemen en de 58-jarige Boskoopse masterzwemmer Nic Geers van De Gouwestaete. De laat ste reed zijn derde Elfsteden tocht, na een voorbereiding van enkele tochten in de om geving, vlekkeloos uit tussen 6.15 en 18.00 uur. se deelnemers aan de Elfste dentocht in het zonnetje ge zet. De gemeentelijke uitnodiging is gericht aan allen die in ge organiseerd verband te ma ken hebben met de verkeers- en vervoersafwikkeling in het Gouwedorp. wenste prioriteiten van uit voering. De gemeente belooft dat bij de besluitvorming ieders in- spraakreactie zal worden be trokken. De verkeerswethou der stelt schriftelijke reacties op het verkeerscirculatieplan op prijs. Eventuele mondelin ge reacties tijdens de in spraakavond vormen dan een ondersteuning hiervan. ni tot en met vrijdag 13 juni. Omtrent de wijze waarop kan worden ingeschreven zal over enkele weken nadere infor matie worden verstrekt. Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp WADDINXVEEN - Ds. A.A. van Houwelingen heeft afge- Dat zijn dus ook de belangen vertegenwoordigers die reeds betrokken waren vooraf gaand aan de realisatie van het rapport door ingenieurs bureau Oranjewoud BV te Capelle aan den IJssel. Voor bewoners en overige belang hebbenden zijn andere avon den gereserveerd. Tijdens de eerstkomende in spraakavond zal verkeers wethouder Joop Neele (PCW) een toelichting geven op de te volgen procedure tot vaststel ling van het verkeerscircula tieplan en zal er door Oranje woud BV een presentatie worden gegeven over de in houd van het rapport. nomen naar de Hervormde Kerk in Noordwijk, waar hij binnenkort zijn intrede zal doen. Zaterdagmiddag 4 ja nuari om drie uur werd er een afscheidsbijeenkomst in de hervormde Immanuëlkerk WADDINXVEEN - Zondag middag vond op de Henegou- Vervolgens bestaat de moge- i van vragen. Met deze informatie wil het college van Burge meester en Wethouders de 3g- te brengen van bestaande plannen en zich tevens een beeld vormen over opvattin gen met betrekking tot de ge- (Prinses Beatrixlaan) gehou den, vanaf kwart over vier ge volgd door een receptie. De afscheidsdienst van ds. Van Houwelingen was zon dag 5 januari om tien uur in dezelfde kerk. INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen WADDINXVEEN - Donder dagmorgen 2 januari omst reeks kwart voor zeven was een 58-jarige Waddinxvener in de bocht bij de carpool plaats aan de Beijerincklaan door onbekende oorzaak rechtdoor gereden en tegen een lantaarnpaal gebotst. De bestuurder bleef ongedeerd, de auto was total-loss. Bij de portretten van het col lege van B. en W. heeft ook die van Waddinxveens nieu we burgemeester Fedde Jonkman al een plaats gekre gen. WADDINXVEEN - Vrijdag middag vond aan de Kerk- weg-Oost een winkeldiefstal plaats. Een 38-jarige Gouwenaar werd door de politie aange houden. Hij kreeg een proces verbaal voor winkeldiefstal omdat het niet de eerste keer was. Streek’, kwam vijf minuten te laat binnen maar zal toch worden gehuldigd. Politie man Gerard Hazebroek was ’s avonds om half twaalf bin nen. Toerrijder Pierre Linssen (Peuleyen), duoraadslid voor de VVD, verzorgde tijdens de gehele tocht rechtstreekse re portages voor de lokale RTW- radio. Hij droeg daarvoor on derweg een mobiele zender op de rug. De Waddinxvener, wiens be levenissen elders in het Weekblad voor Waddinxveen staan afgedrukt, is een door gewinterde schaatscrack die ook sucvcesvol meedeed aan de Elfstedentochten van 1985 en 1986. Cees van der Harst reed de tocht met zijn echtgenote, maar zij haalde de eindstreep niet. Bij de familie Sloof was het zo dat vader Koos Sloof de Elfstedentocht niet uitreed en zijn zoon Ferdinand wel. Philip Kroes, zoon van oud- WD-raadslid en dijkgraaf Kees Kroes, nam aan de bar re tocht deel op basis van de lidmaatschapskaart van zijn vader. De 43-jarige Henk Koster startte om zeven uur op het ijs van de Zwette in Leeuwar den en passeerde om kwart voor zes de finish op de Bonk- evaart in de Friese hoofdstad. WADDINXVEEN - In Wad dinxveen is tot nu toe nog geen avondvierdaagse gehou den. Daar komt in juni van dit jaar verandering in. Een aantal enthousiaste jon ge mensen gaat proberen dit wandelevenement jaarlijks een vaste plaats te geven in het Gouwedorp. Hiertoe heb ben zij het comité ‘Waddinx veen Wandelt' opgericht. De gemeente Waddinxveen heeft inmiddels in principe haar goedkeuring gegeven en Be Fair-voetbal is bereid ge vonden het comité onder haar vleugels te nemen. Het is de bedoeling dat heel Waddinxveen, jong en oud, aan het vierdaagse wandele venement gaat deelnemen. Voor gezinnen, scholen, sport- en ontspanningsver enigingen alsmede voor hen die individueel 5 of 10 km per avond willen gaan lopen zijn de parcoursen in en rond Waddinxveen inmiddels vast gesteld. De eerste Waddinxveense avondvierdaagse zal worden gehouden van dinsdag 10 ju- Voilgens de gemeentegids zal de nieuwe burgemeester op afspraak spreekuur gaan houden. Dat is echter nog zeer de vraag want Fedde Jonkman, die deze week af scheid neemt als eerste bur ger van Rijsnburg en volgen de week vrijdagmiddag in Waddinxveen wordt geïnstal leerd, heeft al te kennen ge geven een vast spreekuur op prijs te stellen. WADDINXVEEN - Aan de Troelstrahoeve werd in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken in een geparkeer de auto. Het portier werd ge forceerd en er werd een radio en sanitair ontvreemd. Aan de Zuidplaslaan werd za terdag een auto opengebro ken. Er werd een ruit ingesla gen en meegenomen werden een telefoon, een bril en een portemonnee. Aan de Alpherbrink werd za terdagmiddag een telefoon uit een auto ontvreemd door middel van het inslaan van een ruit. Zaterdagavond is aan de Sn- iepweg geprobeerd een radio uit een auto te halen. Een ruit werd ingeslagen, maar de diefstal is niet gelukt. Zondagochtend werd aan de zelfde Sniepweg een tever- geefse poging gedaan een por- tierslot te forceren. De openingstijden zijn vanaf januari 1997 op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur be halve op vrijdag dan sluit de balie om 16.30 uur. Avondo penstelling op dinsdag en donderdag van 19.00 tot 20.30 uur. Voor publiekszaken is het ge meentehuis geopend van 08.30 tot 14.00 uur, vrijdags tot 12.30 uur. De avondopen- WADDINXVEEN - Na een inbraak in een kantine aan de Sniepweg werd in de nacht van zaterdag op zondag een geldbedrag en een fles sterke drank buitgemaakt. De in braak werd gepleegd door het inslaan van een ruit. Wie nu reeds behoefte heeft aan nadere informatie kan zich het liefst schriftelijk wenden tot de secretaresse van het comité ’Waddinxveen Wandelt’, mej. P. van Bergen, Zuidplaslaan 542, tel. 0182- 631957 of de coördinator L. Willemstein, Wilgenhorst 42, tel. 0182-618200. Het was een uitbundig en hartverwarmend feest, dat vele voor ons ontroerende momenten bracht. Het was ook een feest met on verwachte hoogtepunten, zoals het door de gemeen teraad verleende erebur- gerschap van Waddinx veen, het gelukstelegram van prins Bernhard, het door Martin Kraaijestein geschreven en door het mede door de onderne- merskring ICW gesponsor de boek over mijn loop baan als burgemeester in het Groene Hart, de ver makelijke conférence van ds. Noordmans, alias de ’Fietsenmaker’, een liber amicorum en als klap op de vuurpijl het prachtige cadeau voor een reis naar Afrika, door vele inwoners, verenigings- en bedrijfsle ven bijeengebracht. Daarnaast maakten de overweldigende belang stelling, de zovele hartelij ke handdrukken, woorden en persoonlijke attenties het afscheid tot een onver gefelijke gebeurtenis. Daar het langs andere, meer persoonlijke weg, on mogelijk is, wil ik hierbij graag mede namens mijn vrouw, al degenen die in welk verband dan ook een bijdrage - groot of klein - hebben geleverd aan het welslagen van ons af scheidsfeest héél hartelijk bedanken. Het was zéér bijzonder. Het feestcomité kan ontbonden worden. De afscheidshappening za terdag 30 november jl. op het bedrijvenpark Coene- coop met politie, vrijwillige brandweer en EHBO on derstreepten de goede re latie met elkaar en werd door ons zéér gewaar deerd, ook al werd ik aan het eind van de oefening bij verrassing als slacht offer ’bekneld’ met de am bulance afgevoerd. Be dankt! De medewerkers(sters) van de gemeente hebben ons tijdens een oergezelli ge afscheidsbijeenkomst op donderdag 12 december jl. echt verrast met een bij zonder project: een ’eigen’ zithoek in een C-vorm in het groen op Coenecoop, omgeven door acht (lei)lin- den, heel toepasselijk zul ke sterke bomen. Daar kan ik nu mijmeren hoe het al lemaal was. Lotgenoten zijn van harte welkom. Prachtig! Gelet op de vele vragen die ons bereiken, meld ik u dat mijn vrouw en ik ’lekker’ aan de Piasweg blijven wo nen. Tot slot wens ik u allen een gezond, gelukkig en voor spoedig 1997 toe. Tot ziens. Mede namens mijn echtge note, C.M. VAN DER LINDEN WADDINXVEEN - In de eerste week van januari is de nieuwe gemeentegids van Waddinxveen huis-aan-huis verspreid. De uitgave bevat een voorwoord van loco- burgemeester Joop Neele (PCW). werweg een kop-staartaanrij- lijkheid tot het stellen ding plaats. Een 69-jarige Schiedamse au tomobiliste stopte voor een overstekende watervogel en belanghebbenden op de hoog- een 36-jarige Goudse automo bilist botste toen op zijn voor gangster. Alleen materiële schade was het gevolg. OPRUIMING SUPER LAGE PRIJZEN! KORTINGEN TOT 50“/ ^Joysticks *Gamepads Software Muizen *9canners stelling is ook op dinsdag- en donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur. Han van Niekerk reed de bar re tocht op zijn 45e verjaar dag. Hij deed er 15 uur over. Auke Leen (Herbarenerf) reed de Elfstedentocht voor de tweede keer en heeft er ruim 13 uur over gedaan. Bloemist Wim Rip van de Dorpstraat reed de Elfsteden tocht samen met Nico van der Lans (Papaverveld), werk plaatschef bij autobedrijfVan Leeuwen BV (Piasweg). De Waddinxveense deelne mers aan de Elfstedentocht, die mogelijkerwijs in dit arti kel niet zijn genoemd, wordt verzocht zich te melden bij sportambtenaar Bert Bakker van de gemeente Waddinx veen, telefoon 0182-624762. Wethouder Maria Wientjens- van der Velden (VVD), die sportbeleid in de portefeuille heeft, ontvangt de deelne mers in de kantine van het gemeentehuis (Raadhuis plein). Ook in 1986, na de 14e Elfste dentocht, zijn bijna veertig Waddinxveense deelnemers in het gemeentehuis gehul digd. In Boskoop heeft het ge meentebestuur afgelopen maandagmiddag de Boskoop- lopen weekeinde afscheid ge nomen van de hervormde Im- manuëlkerkgemeente in Waddinxveen. Hij heeft eind vorig jaar een beroep aange- Daarbij staat vermeld dat zijn portefeuilles zijn alge meen bestuurlijke zaken, openbare orde en veiligheid, brandweer, burger en be stuur, voorlichting en com municatiebeleid, internatio nale aspecten, ruimtelijke or dening, woningbouw en bedrijfsterreinen. Voor zover bekend hebben meer dan 20 toerrijders, Hans Andela (Charlotte de Bourbonstraat), Lodewijk Baas (Wagnerlaan), Cees van der Harst (Sweelinckhof), Gerard Hazebroek (Sterren laan), Gerard Heijnen (Gijs- berterfj, Henk Koster (Zuid plaslaan), Korstiaan Kroes (Noordeinde), Philip Kroes (Noordeinde), Lau van der Lans (Tuinbouwweg), Nico van der Lans (Papaverveld), Pierre Linssen (Peuleyen), Cock van Lith (Alpherwete- ringf, Auke Leen (Herbare nerf), Han van Niekerk (Mid- delburgseweg), Wim Rip (Weidezoom), Ferdinand Sloof (Sniepweg), Willem Toering (Roosje Voshoeve), Cor Wiersma (Linzenakker), Tjeerd Wiersma (Fazant- dreef), Sieb Wiersma (Fa- zantdreef) en Theo Zijlstra (Aletta Jacobshoeve) de volle dige ’tocht der tochten’ uitge reden. Daarnaast hebben di verse Waddinxveners wel meegedaan maar de einds treep in Leeuwarden niet ge haald. Zo moest bijvoorbeeld Henk Vink (Mauritslaan) na 150 kilometer de zware strijd staken. Dat was ook het geval met Koos Sloof (Willem de Rijkelaan). Hans Andela, secretaris van de Waddinxveense schaats vereniging ’De Gouwe Het nieuwe boekwerkje geeft verder informatie over de ge meentelijke organisatie, maatschappelijke instellin gen, bedrijven en onderne mingen in Waddinxveen. Op de voorkant van de ge meentegids staat een teke ning van het nieuwe gemeen tehuis zoals dat in de loop van dit jaar gerealiseerd zal zijn. Om het binnenwerk te verfraaien is gekozen voor historische foto’s. De gemeentegids 1997 wordt huis-aan-huis verspreid, be halve als een sticker tegen re clamedrukwerk op de brie venbus bevestigd is. De ge meentegids is gratis verkrijgbaar tijdens ope ningsuren aan de publieksin- formatiebalie van het ge meentehuis. WADDINXVEEN - Op ini tiatief van het Waddinx veense gemeentebestuur wordt er woensdagavond 22 januari om half acht in Het Nieuwe Trefpunt (Sta tionsstraat) een inspraak avond voor belangheb benden gehouden over het verkeerscirculatie plan. WADDINXVEEN - Het Waddinxveense gemeentebe stuur huldigt komende vrijdagavond 10 januari om acht uur in het gemeentehuis (Raadhuisplein) zo’n 20 sportieve Waddinxveners die zaterdag de 15e Elfste dentocht in Friesland hebben uitgereden. Ze zullen in de bloemetjes worden gezet door WD-wethouder Ma ria Wientjens-van der Velden. Weekblad voor Waddinxveen Ds. A.A. van Houwelingen heeft afscheid genomen van 'zijn' hervormde Immanuëlkerkge- o kléin OP OP OP=OP Dorpstraat 38, Waddinxveen, (01 82) 61 23 73. Zijde 3, Boskoop, (0172) 21 25 44. VIDEORECORDERS vanaf 399,- vanaf 399,- l vanaf 449, vanaf 479,- vanaf 499,- 1 vanaf 599,- Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2524 WOENSDAG 8 januari 1997 GOUDA JOUBERTSTRAAT 34 - 0182-525077 makelaardij b.v. Julianastraat 6 Waddinxveen tel. (0182) 61 23 09 OP IM IG Gouwestraat 21 Boskoop b 0172-212506 Vraag vrijblijvend een offerte aan Een andere Waddinxveense deelnemer aan de Elfstedentocht was voor de derde maal Gerard Heijnen (43). (Foto: Eric Taal). ■Rjexpert vanaf 799,- De Waddinxveense bloemist Wim Rip tij dens de 15e Elfstedentocht. (Foto: Eric Taal). TELEVISIE 13QQ 63 cm breedbeeld vanaf ID-/-/ƒ“ SHARP portable tv met afttar.d$bed,ening vanaf 349,- DEAWOO 51 on mono ktv+afstarxBbedtening vanaf 499,- ARISTONA 55 cm stereo ktv. teletekst. afstandsbediening GRUNDIG 63 cm stereo, teletekst afstandsbediening SONY 63 cm Breedoeeld Dolby Protogic PHILIPS 70 cm breedbeeld de kantoorspecialist Waddinxveen - Dorpstraat 39 \el. (0182) 61 22 98-Fax (0182) 63 02 3^ 999, ,»»<1999, ..^1995, Dorpstraat 33, 2742 AP Waddinxveen Tel. (0182) 63 08 99 ngen heeft meente. (Foto: Sjaak Noteboom). VIDEORECORDER met afstandsbediening AKAI VIDEORECORDER afstandsbediening PHILIPS VIDEORECORDER afstandsbediening VIDEORECORDER met Showview pdc SONY VIDEORECORDER afstandsbediening STEREO VIDEORECORDER afstandsbediening - JVC STEREO VIDEORECORDER vanaf 799,- Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 door BERT J. WOUDENBERG GROOT AANTAL 9

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 1