Elke ochtend... Dufs mode PAKJES Souburgh kan rekenen op Sietske van der Linden met verkiezingen 1998 Installatie cliëntenraad door loco-burgemeester CDA-Waddinxveen bezig De Heemraadweg wordt herstraat Diefstallen uit auto's 'Theo Thijssen COLOPHON Container in brand Illegaal vuurwerk De Open Grkel over Jeruzalem Rijn en Gouwe ZWINTER- uitverkoop HALVE PRIJS maten 38-48 I I I I I I I I I I I I I I I f X MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN Wachttorenbe- SoW-dienst in gedurende die periode r y I 9.30 uur ds. H. Schipaan- boord 18.30 uur ds. M. van Dam pen 9.30 uur ds. C.D. Zonnen- berg 17.00 uur ds. A.W. van der Plas 9.30 uur ds. M. van Campen 17.00 uur ds. H. Schipaan- boord Weekblad voor Waddinxveen om 9.00 uur en op donder dag om 9.00 uur. gende werkdag kan wach ten. Tussen de bedrijven door ver telden de leerkrachten het kerstverhaal. Aan het eind van de avond bedankte de voorzitter van de ouderraad alle ouders die geholpen had den de avond te doen slagen en het hoofd van de school be dankte de ouders voor de be langstelling. De gemeente verzoekt ieder een overhangend groen boven openbaar gebied te snoeien en hekwerken boven de op sluiting van het straatwerk te verwijderen, zodat de aan nemer zijn straatwerkzaam- heden gemakkelijker en snel ler kan verrichten. zocht zijn of haar minicontai ner aan te bieden op de aan- biedplaatsen voor de huis nummer 9 of 10. 10.30 uur: Evangelie studieklassen 11.20 uur: Algemene vergadering 9.30 uur ds. A. Geelhoed, Monster 15.00 uur ds. B. Gratz, Al- blasserdam WADDINXVEEN - Op de Mo- zartlaan is een 48-jarige Bos koper aangehouden voor het afleveren van verboden vuur werk. Het vuurwerk werd af geleverd in Boskoop en is la ter in beslag genomen. Het ging onder meerom een Chi nese rol en strijkers. 10.00 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst 9.30 uur ds. L.M. Jongejan, Schoonrewoerd 17.00 uur ds. C.D. Zonnen- berg 9.30 uur leesdienst 15.30 uur ds. J.B. Zippro DONDERDAG 9 JANUARI 19.30 uur ds. F. Harinck 9.30 uur ds. M.J. Oosting 17.00 uur ds. G. Draijer, Zoetermeer 10.00 uur S. Verkerk 18.30 uur H. Wulfraat Alphen aan den Rijn TWEE- en DRIEDELIG De regeling ‘medische week- einddienst' is uitsluitend bedoeld voor dringende ge vallen, waarvan de behan deling niet tot de eerstvol- Na de maaltijd ging jong en oud naar de gymzaal om het kerstfeest te vieren. Dit jaar deden alle groepen iets. Er werd veel gezongen, er waren opzegversjes en een aantal leerlingen van de bovenbouw lazen een eigengemaakt ver haal over kerstmis voor. r I I I I I I I I 9.30 uur ds. N. van der Want 17.00 uur ds. N. van der Want Om half zeven mochten de ouders op school komen voor rijbaan het wijkje uit. een kopje koffie en iets lek- - kers. Heel veel ouders maak ten van die uitnodiging ge bruik. Zo konden ze meteen zien wat de leerlingen van al le groepen gemaakt hadden voor de verkoop. Eucharistieviering op zon dag om 9.30 uur en op woensdag om 19.00 uur. Eucharistieviering op zater dag om 19.00 uur, op zondag om 11.15 uur, op dinsdag WADDINXVEEN - Bij het het winkelcentrum Groens- voorde stond een papiercon- tainer in lichterlaaie. De vrij willige brandweer heeft het vuur geblust. Uit voorzorg zijn de papiercontainers tij delijk naar de gemeentewerf aan de Noordkade verhuisd. WADDINXVEEN - Aan de Eksterdreef, de Buizerd- hoek en de Havikhoek werden zijn diverse auto’s opengebroken. Dit gebeur de door middel van het ins laan van een portierraam of het uitsnijden van raamrubbers van een por tierruit. Verdwenen zijn autopapieren, een zonne bril, een portemonnee en boodschappen. zamenlijke doel is de mensen in het zorgcentrum zo goed mogelijk te laten blijven func tioneren', aldus de loco-bur- gemeester. Elke van de vier vestigingen van de fusiepartners in de Stichting Zorgcentra Midden- Holland heeft een eigen cliën tenraad. Daarboven staat de centrale raad, met uit elke in stelling één vertegenwoordi ger. Voorzitter H. Hogeweg van de voormalige bewonerscom missie sprak de hoop uit dat de cliëntenraad er in zal sla gen alleen die van de zorg in Souburgh gebruik maken na der tot elkaar te brengen. Hij pleitte voor een stijgend gevoel van saamhorigheid, waardoor een ieder zich snel opgenomen en betrokken voelt in en bij de Souburgh- gemeenschap. De politiemensen zijn be reikbaar onder telefoon nummer 0182-621666. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN I Voor aangifte van gevonden en verloren voorwerpen kan men zich in Waddinxveen wenden tot het bureau van het politiedistrict Gouwe en IJssel aan de Mozartlaan 46 in Waddinxveen. Eerst werd in de Marchand- zaal afscheid genomen van de voormalige bewonerscommis sie, van wie vier leden deel blijven uitmaken van de nieuwe cliëntenraad. Deze bestaat uit de bewoners mevrouw J. Bron-van Els- wijk, mevrouw A. van den Burg-van Dijk, H. Hogeweg en H. van de Water. Als fami lieleden van deelnemers aan de dagverzorging zitten D. Burger en mevrouw A. Brandsema-Put in de cliën tenraad. De verpleegafdeling is verte genwoordigd door drie andere familieleden, de dames M. van Willigen-Hoogendoorn, J. Zweere en E. Derksen-Hof- man. Twee plaatsen zijn gereser veerd voor bewoners van de seniorenwoningen in het vol gend jaar te bouwen woon- gesties waren gedaan. Ook de armoede-problema- tiek en de toenemende ge meentelijke rol bij de uitvoe ring van de bijstandswet kwamen aan de orde. De frac tie had voorts gepleit voor de invoering van een ’gele kaart’, waarop de Waddinx- veense burgers op eenvoudige wijze kunnen aangeven wat hen niet zint, en waar het ge meentelijk apparaat veran dering in zou kunnen bren gen. Van deze laagdrempelige me thode om op de hoogte te ra ken van de ergernissen en suggesties van de burger, wordt in verschillende Neder landse gemeenten dankbaar gebruik gemaakt. Willem Waterreus, lid van de Provinciale Staten van Zuid- Holland voor het CDA, gaf een uiteenzetting over de di verse facetten van het provin ciaal beleid. Hij stelde dat de provincie steeds minder is te zien als controleur namens de rijks overheid. De provincie stelt zich meer stimulerend en uit nodigend op en geeft steun aan initiatieven die vanuit de verschillende regio’s worden geformuleerd. Het Waddinxveense statenlid vroeg aandacht voor ruimte lijke ordeningsvraagstukken. Hij stelde dat de woningbouw in Zuid-Holland nauwelijks van de grond komt. Ook wor den er veel te weinig wonin gen voor de smallere beurs gerealiseerd. Verkeer en vervoer is ook een belangrijk provinciaal thema. Wat betreft de snelwegen wordt er gewerkt aan ’doel- groepstroken’ zoals de bus- strook die op de A-12 tussen Zoetermeer en Den Haag is gerealiseerd. Ook bestaan er plannen om het netwerk van railverbin- dingen uit te breiden. Helaas mag worden gesteld dat er veel plannen zijn, maar wei nig concrete resultaten. Vanuit de zaal werden ver schillende vragen gesteld over de mogelijkheden van een extra brug over de Gouwe tussen Boskoop en Waddinx- WADDINXVEEN - Sietske van der Linden-Taekema, echtgenote van Waddinx- veens oud-burgemeester I Kees van der Linden, heeft I zich aangemeld als vrijwil ligster in zorgcentrum Sou burgh (Prins Bernhardlaan). Zij deed dat twee weken ge leden, gedurende het geza menlijk dagelijks koffiedrin ken van bewoners en cliën ten in de Marchandzaal. Daar namen oud-burge meester Kees van der Lin den en zijn vrouw informeel afscheid van de leiding, de medewerkers, de vrijwilli gers en de bewoners van Souburgh. Een bezoekje, dat de voor malige eerste burger had aangekaart en dat bijzonder werd gewaardeerd. Aan de koffie met directeur mr. G.J. Blankemeijer, zorgmanager Truus Fahrner en haar man Wim (tevens vrijwilliger in Souburgh), bleek het echt paar nog diep onder de in druk van het afscheid dat hun ten deel was gevallen. ‘Hartverwarmend, overwel digend, zo lief. Wij zijn het nog steeds aan het verwer ken*, zei Sietske van der Lin- Voor de praktijk van de huisartsen Alberts, Van den Brule, Van der Linde en Vreeken (groep I) heeft dienst: P.J.E. van der Linde, Sou- burghlaan 15, tel. 632222 T.S. Wilms, Troelstrahoeve 66, tel. 618613 F.F. van Dijk, Kerkweg- West 64, tel. 617255 Dienstdoende verloskundi A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 616801 10.00 uur ds. A.W. Davidse (in samenwerking met de Vrijzinnige Hervormden) 10.00 uur geen dienst 9.30 uur ds. P.A.C. Bongers 17.00 uur ds. L.M. Schipper- Schermer, Capelle aan den IJssel (SoW-dienst) 10.00 uur ds. F. Bos, Wad dinxveen 17.00 uur Ontmoetingskerk 10.00 uur samenkomst WADDINXVEEN - Op de openbare Theo Thijssen- school (Kerkweg-Oost) is het kerstfeest gevierd. Om half zes werden de leerlingen naar binnen genood door de kerstman in de feestelijk ver sierde school. De leden van de ouderraad hadden gezorgd arm genomen voor een lekkere maaltijd met start met het voetpad aan de koude en warme hapjes. noordzijde, vervolgens het middengebied, de oostzijde, de westzijde en als laatste de De werkzaamheden duren als er geen vorstverlet op treedt ongeveer acht weken. Gedurende de werkzaamhe den moeten wijkbewoners en bezoekers er rekening mee houden dat een tiental par keerplaatsen niet gebruikt kan worden. Men wordt verzocht, als de wijk vol is, de auto buiten de wijk te parkeren. Doormiddel van tekstborden op de afzet- hekken wordt gewaarschuwd wanneer men door de werk zaamheden met de auto geen tensieve hulp en verpleging gebruik kan maken van par uit hun coma en zien soms keerplaatsen en garages, kans weer een menswaardig Als de vuilniswagen de mini- bestaan op te bouwen. container-aanbiedplaats niet De ouders kochten bijna alle kan bereiken door de straat- kaarten, mobiles, viltfiguren werkzaamheden, wordt men en sterren van de kinderen, gedurende die periode ver- zodat de school aan het eind van de avond een opbrengst van ƒ240,- bleek te hebben ontvangen. den mede namens haar echt genoot. Het echtpaar blijft aan de Piasweg wonen. ‘Wij gaan proberen een nieuwe inhoud aan ons leven te geven, met meer tijd voor elkaar', aldus Kees van der Linden in een korte toespraak. De lof die hem werd toege zwaaid door Souburgh-be- woner H. Hogeweg (92) over het tot stand komen van het bedrijvenpark Coenecoop en de woonwijk Zuidplas, aan vaardde hij in dank. ‘Er is veel tijd in gestoken*, gaf hij toe, ‘en er is in al die jaren nog meer gebeurd. Dit soort dingen doe je echter sa men. Net zoals u hier in Sou burgh samen uw schouders onder nieuwe taken en ver antwoordelijkheden hebt ge zet. Nu de woningen in het woonzorgcomplex nog. Want Waddinxveen heeft veel voorzieningen, maar deze uitbreiding van zorgcentrum Souburgh moet er wel snel bij*. Sietske van der Linden, die haar man regelmatig verge zelde bij representatieve functies, heeft de vrije tijd die hij niet en zij wel had al tijd goed kunnen vervullen. ‘Kinderen, kleinkinderen, schilderen, lezen', somde zij op. ‘Nu officiële verplichtin gen wegvallen en mijn man wat andere zaken wil oppak ken, zou ik graag vrijwilli gerswerk in Souburgh doen. Helpen bij activiteiten of be woners bezoeken die dat prettig vinden. Alles dat zich aandient*. Mr. G.J. Blankemeijer en Truus Fahrner waren blij met dit aanbod. ‘Vrijwilli gers hebben we nooit genoeg en ik heb mevrouw Van der Linden leren kennen als een heel bewogen, meelevende vrouw*, was de reactie van Truus Fahrner. Haar afscheidscadeau na mens zorgcentrum Sou burgh was een doosje bon bons. ‘Bloemen hebt u al in overvloed gekregen*, veron derstelde zij. Menigeen schudde het vroe gere burgemeesterspaar de hand. ‘Dat u beiden nog maar lang gezond mogen blijven en natuurlijk hopen we u hier nog af en toe eens te zien', waren de afscheids woorden van een bewoon ster. Het CDA-bestuur informeer de de leden over de werk groep die zich zal buigen over een nieuw verkiezingspro gramma voor de nieuwe ge meenteraad. Allereerst wordt het lopende programma geëvalueerd aan de hand van de resultaten die in de lopende gemeenteraads- periode zijn geboekt. Vervolgens zal er een consul- tatieproces worden gestart, waar de christen-democraten zich nader zullen oriënteren op de specifieke verlangens die er in de Waddinxveense samenleving leven. Hiertoe zal ook het verenigingsleven worden benaderd, waar het CDA een bijzondere waarde aan toekent. De kern van de werkgroep die het verkiezingsprogramma opstelt bestaat uit de huidige fractievoorzitter Dorenda Gerts, duo-raadslid en ver- keersdeskundige Tjitte Prins (Heuvelhof) en Jaap Kluif- hooft (C.Huygenslaan). Voorzitter Frans Potuyt stond stil bij de aanstaande komst van burgemeester en CDA-lid Fedde Jonkman, die partijgenoot Kees van der Linden zal aflossen. Deze laatste had de CDA- voorzitter in het laatst ver schenen bulletin van de christe-democraten geken schetst als iemand waarin nog het oude christelijk-his- torische bestuurdershart klopt: niet militant, oog voor het haalbare en bovenal een roeping voor degelijk be stuur. Volgens CDA-voorzitter Frans Potuyt maakten de charme, de mildheid en de onderhoudende humor van Kees van der Linden dat, on danks de meningsverschillen die een sterke persoonlijk heid nu eenmaal oproept, ie dereen toch altijd geboeid en met plezier met hem samen werkte. De vergadereing besprak de inbreng van de CDA-fractie in de algemene beschouwin gen van november. De fractie had meer aandacht gevraagd voor wijk- en buurtbeheer, waartoe ook praktische sug- J. Slager, Kerkweg-Oost 220, Waddinxveen, tel. 0182-612737 (bij afwezig heid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 0182-518995 of dierenarts W.C.M. van den Heuvel, Pelmolenerf 59, Gouda, tel. 0182-511215). C. de Vos en B. de Vos-Kroe- ze, Prins Bernhardlaan 79, tel. 0182-610462. Als doel voor de opbrengst was dit jaar gekozen voor het Charlotte-oord. Dit is een in richting waar in coma ge raakte patiënten (vooral jon geren) verzorgd en behandeld kunnen worden. Deze patiën ten komen vaak door die in- veen, gecombineerd met een zogenaamde westelijke rond weg, parallel aan het Noor- deinde en de Piasweg. De financiering zal het moei- lijkste probleem vormen. Een studie naar deze voor Wad dinxveen zo belangrijke voor ziening dient volgens de christen-democraten priori teit te krijgen. Vervolgens kreeg het Wad dinxveense CDA-lid Bram Troost het woord, die in het dagelijks leven algemeen di recteur van de Arbeidsvoor ziening Nederland is. Zijn organisatie overkoepelt de 220 arbeidsbureaus in Ne derland èn werkt met een budget van 1,8 miljard gul den om mensen weer aan het werk te krijgen. Het gaat niet alleen om be middeling tussen degenen die zonder baan zijn en de ar beidsmarkt, maar steeds meer om het verbeteren van kansen voor mensen in een achterstandsituatie. Een groot deel van de financiën komt ten goede aan cursus sen en opleidingen. Er is een toenemende samen werking met uitzendbureaus, maar ook met gemeenten. Het streven is er op gericht dat mensen die zonder baan zijn zich slechts tot een enke le instantie hebben te wen den, waar niet alleen de uit keringen worden geregeld, maar ook de arbeidsbemidde ling. In Waddinxveen is het nog niet zover. Bram Troost gaf aan dat Waddinxveen zo’n 800 werklozen telt, ongeveer evenveel mannen als vrou wen. Verreweg de meeste van hen willen niets liever dan aan de slag gaan. Wel zijn velen te leurgesteld en ontmoedigd door de tijd en de moeite die het kost passend werk te vin den. Door als instanties waarmee de werkzoekende te maken krijgt samen te wer ken en gezamenlijk het beste traject voor een cliënt te be palen, kan ook hier maat werk worden geleverd tenein de tot een meer bevredigend resultaat te komen. WADDINXVEEN - De laatste ledenvergadering van de CDA-afdeling Waddinxveen in 1996 had een informeel karakter en bood de leden gelegenheid van gedachten te wis selen over diverse politieke actualiteiten. Ook werd er vooruitgeblikt op het nieuwe jaar waarin de campagnes voor de Tweede-Kamerverkiezingen en voor de gemeen teraadsverkiezingen van 1998 moeten worden voorbereid. WADDINXVEEN - Loco-burgemeester Joop Neele (PCW) heeft met enig officieel ver toon de cliëntenraad van zorgcentrum Souburgh (Prins Benhardlaan) geïnstalleerd. WADDINXVEEN - Van avond (woensdag 8 janu ari) om kwart over acht houdt de hervormde ont- moetingskring De Open Cirkel in De Schaapskooi (Nesse) de eerste veertien daagse avond in het nieu we jaar. Op deze avond zal de Wad dinxveense predikant ds. M. van Campen een inlei ding houden over ’Jeruza lem, stad van vrede?’. De Israëlische hoofdstad staat vooral de laatste jaren erg in de belangstelling. Met name de vragen of Je ruzalem joods moet blijven of dat de stad opgedeeld moet worden staan ter dis cussie. Vorig jaar is het 3000-jarig bestaan van Je ruzalem door veel christe nen herdacht. Ds. Van Campen heeft di verse malen over Israël ge publiceerd. Hij is dus bij uitstek geschikt om het een en ander te vertellen over de bijbelse vragen in relatie tot Jeruzalem nu en in de toekomst. Tel.:-- Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar: Rijn en Gouwe, Afdeling Abonnementen, Antwoordnummer 10008, 2400 VB Alphen aan den Rijn. Koninkrijkzaal, Burgemeester Trooststraat 10.00 uur Openbare toe spraak 11.00 uur spreking I I WUIXUII VWI Z.CVCII UUi III WC WUO. WUI WCZ-C vrijblijvende kennismaking betaalt u ƒ14.00. Ik heb de afgelopen drie maanden geen proefabonnement gehad 1 op Rijn en Gouwe. op zaterdag en zondag van 10.00 - 11.00 uur en van 16.00 - 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te wor den. gedurende dezelfde uren als waarop er in het week einde spreekuur wordt ge houden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. Triomfaterkapel, Haven- straat 10.00 uur ds. H.G. Koek koek 18.30 uur ds. H.G. Koek koek zorgcomplex, naast en ver bonden met Souburgh. De bewonerscommissie heeft 22 jaar goed gefunctioneerd. Zorgmanager Truus Fahrner schetste de vele veranderin gen door wettelijke regelin gen, die door de bewoners commissie met veel inzet en betrokkenheid zijn begeleid. ‘U hebt het fusieproces op de voet gevolgd. Onze samen werking werd gekenmerkt door vertrouwen en gelijk waardigheid*, aldus Truus Fahrner. Loco-burgemeester Joop Nee le had waardering voor het betrekken van familieleden bij de gang van zaken in Sou burgh. ‘De cliëntenraad be hartigt collectieve belangen. Een uitvloeisel van het recht op medezeggenschap in het afstemmen van de vraag en het aanbod in de zorg. Het ge- WADDINXVEEN - Als het weer het toelaat wordt dezer dagen gestart met het herstraten van de Heemraadweg in de Oostpolderwijk. Dat heeft directeur ing. S. van Houten van de sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Be heer aan de bewoners meegedeeld. De door de gemeente in de arm genomen aannemer WOENSDAG 8 JANUARI 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 7 Op de achterste rij van links naar rechts D. Burger, H. v.d. Water, wethouder J. Neele, me vrouw G. Fahrner, mevrouw M. van Willigen-Hoogendoorn en H. Hogeweg. Zittend vooraan ZONDAG 12 JANUARI Naam: Adres: Plaats: o Wie nu kiest voor een kennismakings- abonnement, ontvangt Rijn en Gouwe vier weken vóór zeven uur in de bus. Voor deze De Hoeksteen, Esdoornlaan: Bethelkerk, Bilderdijklaan: De Morgenster, Sterrenlaan DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Crabethstraat, Gouda GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Meriuriusweg: NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost: GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK BOSKOOP Kerkgebouw Nieuwstraat 79 BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerk straat Mededeling: I Postcode: CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Vitforkerk, Zuidkade Ontmoetingskerk, Groens- voorde Klachten bezorging: Donderdag voor 17.00 uur. Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen Telefoon 0182 - 63 03 32 ZATERDAG 11 EN ZONDAG 12 JANUARI 1997 Arts: Voor de praktijk van de huisartsen Glaser, Van Heel, Siemons, Voskamp en Wilms (groep II) heeft dienst: Arts: Dienstdoende apotheek: ge: EVANGELISCHE GEMEEN TE PAROUSIA GOUDA Aula Joh. Calvijn-MAVO, Winterdijk REMONSTRANTSE GEMEENTE Kerkgebouw Zuidkade: GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groens- voorde: Immanuëlkerkgemeente, Prinses Beatrixlaan: RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Nieuwe Trefpunt, Stationsstraat Weekeinddienst dierenarts: van links naar rechts mevrouw E. Derksen-Hofman, mevrouw J. Zweere, mevrouw A.W.A. v.d. Burg-van Dijk, mevrouw J. Bron-van Elswijk en mevrouw A.H. Brandsema-Put. (Foto: Sjaak Noteboom). (voor controle op de bezorging) JEHOVA'S GETUIGEN Spreekuur waarnemend huisarts Aanvraag visites BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Uitgave: Dagblad van Rijn en Gouwe BV, Raoul Wallenbergplein 9, Postbus 12400 AA Alphen a/d Rijn Redactie-adres: Kanaalstraat 10 Postbus 372 2741 HH Waddinxveen Telefoon: 01 82 - 63 03 32 Telefax: 0182 - 63 26 33 Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag 08.30 - 17.00 uur.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 7