Verkeerschaos op de Kerkweg ïUïïh ■mjl Vaargeul van ijsbreker Geen wijziging portefeuilles VS Pop-ln koor groeit TUNTPRI SONY DISCMAN ALLES VOOR UW OPEL... mi PARKET SHOP 1945 'ERMERKt kéKisJBM HARWA Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer kalkhoven Dankwoord burgemeesters- echtpaar 't Boogje een jaar Wethouder slaat paal pand Doelman Bk FOP “S 0182-613500 OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN KOPEN/VERKOPEN? VIDEO AUDIO BLANK HOUTEN FOTOLIJST 24X30 3,95 Wij doen meer voor dezelfde premie INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen FOT> Zie onze advertentie elders in deze krant. IK Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. w&ooh makelaardij b.v. Julianastraat 6 u_J Waddinxveen kMtël tel. (0182) 61 23 09 eekblad voor Waddinxveen ARCHITECTEN WINKELPUIN VAN ALLURE Waddinxveen heeft veel last van het doorgaand vrachtverkeer binnen de bebouwde kom. (Foto: Sjaak Noteboom). Een verkeerschaos op de Kerkweg-Oost naar de hefbrug over de Gouwe (Foto: Sjaak Noteboom). Oranje- UW TELEVISIEDOKTER JE KIJKT JE OGEN UIT U VINDT ONS HIER: 149 Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. 24 uur service 3 maanden garantie Verder enorme keus in div. formaten houten wissellijsten bouwde kom willen bannen door op bepaalde momenten de hefbrug daarvoor af te sluiten. Maar daar is Bo skoop weer op tegen. F. Jonkman L. Jonkman-Kootje GOUDA JOUBERTSTRAAT 34 - 0182-525077 TREFFERS VERZEKERINGEN Goudse Rijweg 180 2771 AV Boskoop. (0172) 21 20 80 Rijnlandstraat 4 1 2741 GZ Waddinxveen Tel. (0182) 616119, fax (0182) 616638 Diverse optredens in de regio en wat publciteit heeft ertoe geleid dat de ’badkamerzan- gers’ niet alleen in Boskoop maar ook in Waddinxveen, Hazerswoude en Alphen a.d. Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 X. Hazerswoude-Dorp J WADDINXVEEN - Terwijl het gemeentelijke verkeers circulatieplan volop in bespreking is en er wekelijks in formatieavonden in Het Nieuwe Trefpunt worden be legd om de verkeers- en vervoersknelpunten te kunnen oplossen biedt de Kerkweg-Oost en de hefbrug over de Gouwe dagelijks weer het beeld van verkeersopstop pingen. HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2527 WOENSDAG 29 JANUARI 1997 Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 Op de nog met ijsschotsen bedekte Gouwe wordt weer gevaren. (Foto: Sjaak Notebom). ten (VZGH) kan continueren. Een derde reden om de porte feuilles niet te wijzigen is ook het stadium waarom een aan tal projecten zich bevindt. Be sluitvorming daarover vindt dit jaar plaats. WADDINXVEEN - De portefeuilleverdeling van het col lege van Burgemeester en Wethouders wijzigt deze raadsperiode niet. WADDINXVEEN - Vrijdag 17 januari zijn de eerste woorden van een nieuw hoofdstuk geschreven. Door ons en door de gemeente Waddinxveen. De eerste woorden op een nieuwe bladzijde, zonder daarmee de continuïteit uit het oog te verliezen. Met in achtneming van het verleden en met het oog op de toe komst schrijven we samen een nieuw hoofdstuk in het boek dat ’Waddinxveen’ heet. Voor het maken van een nieuw begin is vertrouwen het sleutelwoord. Dit geldt eveneens voor het mogen bekleden van het ambt van burgemeester en voor het mogen worden opge nomen in deze gemeenschap. Hartverwarmend trad u ons beiden tegemoet. Bij de installatie, bij de recep tie in restaurant ’Bibelot’ en in het Anne Frank-centrum. Wij danken u langs deze weg voor al uw goede wensen en voor uw hartelijkheid. Zij zijn voor ons een grote stimulans en overtuigen ons eens te meer van het feit dat het een voorrecht is om de gemeen schap van ons aller ’Parel aan de Gouwe’ te mogen dienen. laars een samenwerkingsver band aangegaan onder de naam Passage Combinatie Waddinxveen (PCW), waarbij overeengekomen is dat Wil liam Properties BV het pro jectmanagement doet en MAB BV de verhuur voor haar rekening neemt. PVF Nederland NV, de huidi ge eigenaar van een belang rijk deel van het huidige win kelcentrum en de aangren zende woningen, is zeer enthousiast over de renova tie- en nieuwbouwplannen en wordt te zijner tijd ook van het nieuwe deel de eigenaar. Een inmiddels ingestelde stuurgroep bewaakt de uit gangspunten en de voortgang van het project. Er is ook een branche- en adviescommissie ingesteld die taak heeft met een beargumenteerd voorstel voor een brancheverdeling te komen. De uiteindelijke beslissing hierin wordt door de stuur groep genomen. In een eerste bijeenkomst heeft de bran che- en adviescommissie het indicatief branchepatroon voor het nieuwe winkelcen trum besproken. Verwacht wordt dat binnen kort met de gesprekken met de zittende Passage-onderne- mers over hun tijdelijke en definitieve huisvesting be gonnen kan worden. Medio dit jaar zullen met de overige ondernemers de eerste oriën terende gesprekken gevoerd worden. De nieuwe samenwerkings overeenkomst tussen de ge meente Waddinxveen en de ontwikkelaars zal behandeld worden in de gemeenteraads vergadering van woensdag avond 26 februari, waarna deze getekend kan worden. IN HARWA’S De grootste sortering van Waddinxveen in: laminaat lamelparket massiefparket kurkparket (Wicanders) Kom eens langs voor een vrijblijvend advies. IW3NINQ WADDINXVEEN - Volgende week is het precies een jaar geleden dat er met peuterop- vang is gestart in buurtcen trum ’De Boog’ (C. Huijgens- laan). Terugkijkend op het eerste jaar kunnen de bege leidsters van ’t Boogje rustig stellen dat deze opvang vol doet aan een behoefte in de Vondelwijk. Twee ochtenden in de week, maandag en vrij dag, komen peuters van 2 tot 4 jaar naar het buurtcentrum in Waddinxveen-Noord. Van 8.30 tot 11.30 uur zijn daar twee begeleidsters die de kin deren opvangen. Op de eer ste verjaardag van de peuter- opvang krijgen de ouders een kopje koffie aangeboden om dit heugelijke feit te vieren. In het voorjaar komen er weer een aantal plaatsen vrij. Belangstellende ouders met peuters kunnen contact opne men met Ellis Mourits (tel. 0182-619739) of met Emmy Bosman (tel. 0182-610341). WADDINXVEEN - CDA-wet- houder Jan Hielema heeft vo rige week donderdagmiddag 23 januari de eerste paal ge slagen voor de bouw van een nieuw kantoor- en bedrijfs pand van Daelman Systems BV op het bedrijvenpark Coe- necoop. Daelman Systems BV is al gevestigd Coenecoop, maar heeft vorig jaar nieuwe bouw grond aangekocht op het adres Coenecoop 655, tegen over Holec Projects BV. Het drukker wordende ver keer zal er voorlopig voor blij ven zorgdragen dat er nog heel wat maatregelen over wogen en getroffen zullen worden voordat iedereen daarover echt tevreden kan zijn. 3 Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. meer dan 20 centimeter dik. Een aantal olieverwerkende- en veevoederbedrijven dreig de problemen met de distri butie te krijgen als het ijs niet snel weg is. Als de ijsbre ker er niet zou slagen de Gou we vrij te krijgen, zou het nog weken hebben geduurd voor dat de vaarweg weer de eisen van de gemeente raad van Waddinxveen, maar tevens een kwaliteitsimpuls voor de totale omgeving zal betekenen-. Zoals bekend werd in maart 1995 door de gemeente Wad dinxveen, de ontwikkelaars combinatie William Proper ties BV en MAB BV en beleg ger PVF Nederland, in een intentieverklaring vastge legd dat in nauw overleg een gedegen onderbouwd struc tuurplan zou worden opg- steld voor de herontwikkeling en uitbreiding van winkel centrum Passage. Ingenieursbureau woud BV werd ingeschakeld voor het maken van een ver keerscirculatieplan en het vaststellen van het aantal be nodigde parkeerplaatsen. Na de raadsvergadering van woensdagavond 22 mei 1996 zijn de twee projectontwikke- De Gouwe is onderdeel van de vaarroute Vlissingen- Schiphol, een belangrijke aanvoerweg voor brandstof fen aan de nationale luchtha ven. Vanwege het tijdelijk vaar- verbod hierop moesten tan kers omvaren via de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal. Nu de scheepvaart in de be vroren Gouwe weer een beet je op gang begint te komen en de hefbrug voor het verkeer geregeld open gedaan moet worden, loopt de Kerkweg- Oost steeds weer vol. Opvallend is en blijft de grote hoeveelheid doorgaand vrachtverkeer dat zich pro beert een weg door Waddinx veen te banen. Dit vrachtverkeer zou de ge meente op termijn uit de be- WADDINXVEEN - De pro vincie Zuid-Holland heeft vo rige week de Gouwe en een deel van de Oude Rijn weer bevaarbaar gemaakt. De ijsbreker ’Libertas’ maak te een twintig kilometer lan ge en vijftien meter brede vaargeul in het ijs. Het ijs was toen nog op veel plaatsen BOSKOOP - Het Pop-ln koor, twee jaar geleden opgericht, blijkt veel jongeren aan te spreken. Onlangs kon op de vaste repetitieavond, donder dags in De Tunnel, het vijftig ste lid worden ingeschreven. Rijn werden uitgenodigd. Het Pop-ln koor is een vereni- L r-j popsongs zingen en ook hou den van een beetje gezellig heid. Al bij de start bleek de ze benadering een schot in de roos te zijn. Voorzitter Marjolein Smit had niet durven dromen dat ’haar’ popkoor zo’n snelle ont wikkeling Zou doormaken. keukensIOPRUIM half.gel5|$- Hans Verkerk Keukens heeft deze week een spectaculaire Half Geld actie! Als u binnen twee jaar een keuken nodig heeft en nu koopt, krijgt u van Hans een echte Kroon keuken voor de helft van de door de leverancier aanbevolen adviesprijs! Daarnaast heeft Hans vele keukens die voor SUPER** OPRUIMING prijzen verkocht worden. Kom nu snel echt geld verdienen en vraag naar de snelle beslis- serskorting. Wij garanderen u de beste keuken en het beste ontwerp voor de beste prijs! DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVOND renovatie van het winkelcen trum De Nieuwe Passage vastgelegd. Sindsdien hebben gemeente, architecten en projectontwik kelaars gewerkt aan een plan, waarbij een centrum voor Waddinxveen gecreëerd moest worden, binnen de randvoorwaarden die door de gemeenteraad zijn meegege ven. De opgave waar de planma kers zich voor gesteld zagen, ging dus verder dan het aan tal vierkante meter winkels, het aantal parkeerplaatsen en de autobereikbaarheid. Het moest geen in zichzelf ge keerd winkelcentrum wor den, maar een centrumplan voor Waddinxveen met de na druk op winkelen, maar ook horeca, wonen, kerk, dien stensector, een eigen identi teit, zodat het plan zich on derscheidt van andere, goede herkenbaarheid, zodat oriën tatie mogelijk is, goede be reikbaarheid voor alle vor men van verkeer, goede ver houding tussen oud en nieuw, een sfeervol horecaplein met braderiemogelijkheden en geen lelijke achterkanten. De beide Waddinxveense ar chitecten, Jan Roggeveen van architectenbureau Rogge veen (Tweede Bloksweg) en Rob van der Velden van ar chitectenbureau Stuurman Partners (Brugweg), menen een ontwerp te hebben ge maakt dat niet alleen ruim- Naar de mening van de op- schoots voldoet aan de gestel- stellers van het centrumplan bevat de actuele visie op De Nieuwe Passage alle elemen ten ’om een centrum van allu re te kunnen maken’. De vormgeving van de en trees aan de oost- en westzij de, van de Kerkweg, van het winkelplein en van de over dekte straat zijn daar de dui delijkste voorbeelden van. Ten behoeve van De Nieuwe Passage zijn er 550 parkeer plaatsen gecreëerd. Hiervan zijn er 170 in de parkeergara ge en 342 in de open lucht. De resterende 38 parkeerplaat sen zijn reeds aanwezig. De helft van het totaal aantal parkeerplaatsen zal betaald parkeren worden (parkeerga rage en parkeerplaatsen aan de noordkant). In de gemeenteraadsvergade ring van woensdag 22 mei vo rig jaar werden de uitgangs punten voor uitbreiding en - En als klap op de vuurpijl ging voor jongeren die graag heeft het koor, naast het vijf- - “1_ 1tigste lid, ook een donatie ontvangen van de Stichting Jongeren Fonds Boskoop (de voormalige Stichting Studen tenhuisvesting). Hiermee kan de vereniging appara tuur aanschaffen die nodig is voor oefenen en optredens. Op 31 januari zingt het koor tijdens de openingsdagen van het nieuwe Zorgcentrum aan de Zijde. De officiële opening is op 5 februari door Commis saris van de Koningin, me vrouw Leemhuis. Kantoorboekhandel Kon. Wilhelmitiaplein 6 Waddinxveen Tel. (0182) 61 30 61 Fax: (0182) 61 91 15 De komst van Fedde Jonk man als burgemeester van Waddinxveen blijkt geen re den te zijn om de portefeuil les te herzien. Het college van B. en W. vindt namelijk een wisseling van portefeuille met de ver kiezingen in 1998 in het voor uitzicht, niet gewenst. Burgemeester Fedde Jonk man zal wel in plaats van wethouder Jan Hielema (CDA) de gemeente vertegen woordigen in het algemeen bestuur van het intergemeen telijk samenwerkingsorgaan ISMH. Hierdoor is het moge lijk dat hij zijn lidmaatschap in het algemeen bestuur van de VNG en van de Vereniging van Zuidhollandse Gemeen- WADDINXVEEN - Het lang verwachte en veel bediscus sieerde winkelhart ’De Nieu we Passage’ kan in septem ber 1999 feestelijk worden geopend. Met de bouw ervan (eerste fase) zou in oktober van dit jaar al gestart moeten worden, gevolgd door de tweede fase in 1998. Dat blijkt uit het dinsdag avond officieel gepresenteer de voorlopig ontwerp van ’De Nieuwe Passage’, zoals dat is getekend door de Waddinx veense architecten Jan Rog- geveen (Tweede Bloksweg) en Rob van der Velden (Brug weg) in opdracht van de Pas sage Combinatie Waddinx veen (PCW), het samenwer kingsverband van de projectontwikkelaars Wil liam Properties BV en MAB BV. Van de plannen hebben het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeente raad inmiddels al kennis ge nomen. Komende vrijdag 31 januari (16.00-21.00 uur) en zaterdag 1 februari (10.00- 16.00 uur) zijn de voorlopige tekeningen en maquettes van De Nieuwe Passage te zien in de hal van de Kruiskerk (Pas sage). Voor de bewoners wordt vol gende week dinsdagavond 4 februari om half acht een in formatiebijeenkomst gehou den in het zalencentrum Het Nieuwe Trefpunt (Stations straat). ■- O 2317451 nomade

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 1