II 1 i47uy H van der linde 5,25% Lokale Agenda 21 gaat Waddinxveen duurzaam maken Mulleman BV bestaat 40 jaar T WÉ Burgers bekijken plannen 3,60% 4,50% Jir- c la EEMSKERK ALLES VOOR UW OPEL... WereldwinkekAuto's van gerecyceld blik Eenzijdig ongeval Paard deels o en 1945 Auto's ontvreemd Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer Aan rijding in Stationsstraat B BURGER" Diefstallen van autotelefoons Fietser (15) over de kop Knokpartij van zaalvoetballen op meisje Nekletsel na autobotsing kalkhoven Twee kinderen zwaar gewond TV West op kabel ELECTRO WORLD f TROUWPLANNEN? INTERIEURVERZORGING OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN VIDE» AUDI» FOTI Z)e taatste VAN BERKESTEIJN IMM WOONCULTUUR Vanaf 1 februari zijn wij ook tussen de middag geopend! Zie ook onze advertentie elders in deze krant. Hypotheek Direkt Zuidkade 134 2741JH Waddinxveen Tel. (0182) 64 00 30 Fax. (0182) 64 00 25 INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen J 7q^9: HALVE ^Bespaar geld o|? uw hypotheek. NU VAN AFT] LAAGSTE --2 PRUS VAA 1/ 'NEDERLAND I Weekblad voor addinxveen A kle ELECTRO WORLD, EEN DUIDELIJKEZAAK! Boeken en tijdschriften Wenskaarten Kantoorartikelen Computersupplies Multimedia Dorpstraat 38, Waddinxveen, (01 82) 61 23 73. Zijde 3, Boskoop, (01 72) 21 25 44. KANAALDIJK 44 - WADDINXVEEN ZUID - TELEFOON: 0182-614633 OPENINGSTIJDEN: Mo t/m vrij.: 9.00-17.00 uur. - Do :18.30-21.00 uur. Zo. 9.30-17.00 uur. Gouwestraat 21 Boskoop 0172-212506 HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2528 WOENSDAG 5 FEBRUARI 1997 WADDINXVEEN - Zaterdag avond werd vanaf de Win gerd een rode Gold Manhat tan met kenteken XY-92-VY ontvreemd.In de nacht van zondag op maandag werd vanaf een Havikhoek een ro de Toyota Celica met kente ken LJ-28-RY ontvreemd. Ja!! Rente 10 jaar v.a. klein IJ"i- -Lxi-J Éjen vakwerk en kw Gunstige legkasten Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 l Hazerswoüde-Dorp 7 Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. De Waddinxveense meubel fabriek breidde in juli 1995 voor het laatst uit. Het eer ste fabriekje stond aan de Zuidkade. Het begon daar allemaal op 17 februari 1957. In 1967 werd ver huisd naar de Mercurius- weg. WADDINXVEEN - Het vori ge week dinsdag gepresen teerde voorlopig ontwerp van het nieuwe centrum ’De Nieuwe Passage’ is goed ont vangen door de inwoners die vrijdag en zaterdag de twee daagse expositie in de Kruis kerk bezochten. Enkele honderden inwoners kwamen kijken op de exposi- WADDINXVEEN - Zaterdag middag voor een week vond op de Stationsstraat een aan rijding plaats. Een 38-jarige Boskoopse automoblist reed vanuit een uitrit en zag daar bij een naderende auto over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg waarbij de Boskoper tevens tegen een geparkeerde auto werd ge duwd. federaal bureau door de lo kale producenten groepen gekozen. Dit bureau is sa mengesteld uit vier man nen en vier vrouwen. De ambachtslieden krijgen een goede prijs. Een speci aal fonds van Oxfam steunt de producenten bij ontwik keling om de kwaliteit van de produkten te verhogen. Ook de verkoop en de mar keting in Europa wordt on dersteund. WADDINXVEEN - Vrijdag avond vooor een week raakte een 19-jarige Waddinxveense bestuurder ter hoogte van het Machtelderf de controle over zijn voertuig kwijt. Hij ramde een lantaarnpaal en een ver keersgeleider. zet in de hal van de Kruis kerk. De reacties waren posi tief, al was er een enkeling die twijfels had bij de haal baarheid van de planning. Het streven is nog dit jaar de Van de Winteropruiming gaan in. Kom en fconstateer met eigen ogen dat het echt te dot Wordt op donderdag 6, k'ri/dag 7 en zaterdag 8 februari WADDINXVEEN - Meubelfabriek Mulleman BV aan de Mercuriusweg in Waddinxveen bestaat 40 jaar. Dit achtste lustrum zal door het bedrijf en haar me dewerkers feestelijk worden gevierd. de kantoorspecialist Waddinxveen - Dorpstraat 39 Tel. (0182) 61 22 98-Fax (0182) 63 02 30 van vier tot acht uur een re ceptie zal worden gehouden. Jubileumgiften zullen door het bedrijf worden overge maakt aan de Nederlandse Hartstichting en het restau ratiefonds van de St. Victor- kerk te Waddinxveen. T AKTIEPRUS: 949,- eerste paal voor de bouw van het centrum te slaan. Voor het jaar 2000 heeft Waddinx veen dan een nieuw centrum, zo is de verwachting. Gemeente en projectontwik kelaars hebben aangekon- digd zich er sterk voor maken dat dit tijdspad wordt ge haald. Overigens zullen be zwaarschriftenprocedures te gen de wijziging van het be treffende bestemmingsplan roet in het eten kunnen gooi en.In de Kruiskerk gaven de maquette en de tekeningen een duidelijk beeld van de nieuwe inrichting van de hui- WADDINXVEEN - Afgelopen weekeinde werden aan de Stationsstraat, de Boezem- weg, de Sniepweg en de Nes se in totaal vier auto’s open gebroken. Hierbij werd een autotelefoon ontvreemd. Dinsdag werd de officiële in spraakbijeenkomst in Het Nieuwe Trefpunt (Stations straat) gehouden in het kader van de bestemmingsplanpro cedure. Het ontwerpbestem- mingsplan zal in maart-april één maand ter inzage op het gemeentehuis. deeld in een aantal thema’s. Voor elk van deze thema’s wordt eerst kort aangegeven wat de gemeente nu reeds aan activiteiten onderneemt op dat punt. Daarna worden één of meer nieuwe activiteiten voorge steld voor het betreffende thema. Dat kunnen activitei ten zijn die de gemeente uit voert, maar ook activiteiten die door derden worden uitge voerd (zoals de organisaties die ideeën voor de Lokale Agenda 21 hebben aangedra- gen).Voor iedere nieuwe acti viteit wordt een beknopt voorstel gedaan voor de vol gende onderdelen: het start- jaar, de organisatie die de ac tiviteit als eerstverantwoor delijke zal trekken, een raming van de kosten en een voorstel voor de financiering daarvan. Wanneer bij ‘trekker’ of ‘fi nanciering1 organisaties van derden worden genoemd heb ben deze zich daartoe in de voorbereidingsgroep al bereid verklaard. De activiteiten zijn alleen op hoofdlijnen omschreven; het gaat er in dit stadium om dat globaal de richting wordt aangegeven die de gemeente en de organisaties van de voorbereidingsgroep kiezen. De trekker van een activiteit werkt deze vervolgens in de praktijk nader uit. Voor en kele activiteiten is de kosten raming niet ingevuld, omdat de kosten nu nog moeilijk te schatten zijn. Zie verder pagina Een Lokale 21 is een docu ment dat de gemeente ‘in dia loog met de bevolking' opstelt en waarin wordt aangegeven op welke wijze de gemeente samen met haar inwoners toewerkt naar een duurzame 21. Op 22 mei vorig jaar heeft de Waddinxveense gemeente raad een plan van aanpak vastgesteld voor het opstellen van een Lokale Agenda 21. Vervolgens is een voorberei dingsgroep Lokale Agenda 21 ingesteld, onder voorzitter schap van PCW-wethouder J. Neele, bestaande uit twee le den van commissie III (C. Wijnen en T. Prins) en verte genwoordigers van de organi saties die naar aanleiding van een oproep eind 1995 ideeën voor de Lokale Agenda 21 hadden ingediend. Deze voorbereidingsgroep heeft in vier bijeenkomsten een con cept-Agenda 21 voor Wad dinxveen opgesteld. Het vaststellen van een Lo kale Agenda 21 is één van de taken in het kader van de VOGM-regeling (Vervolg-bij- drageregeling Ontwikkeling Gemeentelijk Milieubeleid) waarvoor de gemeente geld van het rijk ontvangt. De concept-Agenda 21 voor WADDINXVEEN - Een 15- jarige Waddinxveense fietser sloeg maandagmiddag aan de Korenakker met zijn fiets over de kop toen zijn voet van trapper schoot en tussen de spaken van zijn voorwiel kwam. Hij liep daarbij een sneetje op in zijn hoofd. Een ter plaatse gekomen am bulance behoefde niet in actie te komen. SONY. STEREO KLEURENTELEVISIE I type KV 21 Schitterende 55 cm Sony stereo I televisie met Hi Black trinitron beeldbuis en uitgebreide teletekstfunktie's. Waddinxveen bestaat uit vier onderdelen. Het eerste deel wordt gevormd door een préambule, in de vorm van een brief aan de inwoners van Waddinxveen omdat de Loka le Agenda 21 uiteindelijk als folder breed verspreid kan worden. Het tweede deel vormt de kern van de Lokale Agenda 21, namelijk een ac tieprogramma met een twin tigtal maatregelen die in de jaren 1997-1999 uitgevoerd kunnen worden. In 1999 kan een nieuw actieprogramma worden opgesteld voor de ja ren 2000 en daarna. Hiervoor is gekozen omdat nu nog nau welijks te overzien valt welke maatregelen na 1999 nodig, wenselijk mogelijk zullen zijn. Het derde deel gaat kort in op de publiciteit die rond de Lokale Agenda 21 ver zorgd dient te worden. Eén van de hoofddoelen van een Lokale Agenda is namelijk dat burgers zoveel mogelijk nadenken over en meewer ken aan een duurzame ont wikkeling. Het vierde deel ten slotte is een korte blik op de Lokale Agenda 21 op lange termijn.Het actieprogramma (het tweede onderdeel van de Lokale Agenda) is onderver- WADDINXVEEN - Vrijdag avond voor een week omst reeks elf uur heeft de politie vijf aanhoudingen verricht. Na een partijtje zaalvoetbal ontstond onenigheid tussen enkele spelers uit de twee teams. Dit liep vervolgens uit de hand waarna politie-assiten- tie werd ingeroepen die met een tiental en enkele honden ter plaatse was. Verdere escalatie werd voor komen en vijf personen in de leeftijd van 25 tot 30 jaar uit Waddinxveen en Zevenhui zen werden aangehouden. WADDINXVEEN - Zondago- chend vond op de manege Reigersburgh aan de Piasweg een ongeval plaats. Een paard met op de rug een 14- jarig Moordrechts meisje gleed uit en kwam gedeelte lijk op het meisje terecht. Het meisje is met mogelijk inwen dig letsel overgebracht naar het Goudse Groene Hart Zie kenhuis. In de feestvreugde deelt ook mee de vestiging ’Meubel- stoffeerderij Stylish Furni ture’ van het jubilerende Waddinxveense bedrijf in het Limburgse Echt, welk bedrijf tot in september 1991 in Roermond was ge vestigd. De directie van het familie bedrijf zegt na vier decennia te kunnen terugzien op een mooi en arbeidzaam leven. De eenmanszaak groeide uit tot twee gezonde bedrijven. Vandaar dat in de toonzaal van Meubelfabriek Mulle man BV vrijdag 17 februari WADDINXVEEN - Vrijdag ochtend voor een week vond bij de Goudse Poort een kop- staartaanrijding plaats. Drie personenauto’s stonden stil voor het verkeerslicht om rechtsaf te slaan richting Gouda. Een 32-jarige auto mobilist uit Gouda kwam vanachter een vrachtauto, zag de auto’s te laat en botste er achterop waardoor alle drie tegen elkaar werden ge drukt. De bestuurder van de laatste auto van de drie stil staande auto’s, een 33-jarige Zoetermeerder, is met neklet sel overgebracht naar het Groene Hart-ziekenhuis. Aléér dan 300 TOONZAAL- MObEU-^___ Vader en zoon Mulleman in de toonzaal van hun meubel fabriek aan de Mercuriusweg in Waddinxveen dat 40 jaar bestaat. (Foto: Sjaak Noteboom). f'cw de WADDINXVEEN - Op voorstel van het college van Bur gemeester en Wethouders heeft de Waddinxveense ge meenteraad de Lokale Agenda 21 nagenoeg volledig vastgesteld. Over de opbrengst van de hondenbelasting en hondenuitlaatplaatsen zal in dit kader later worden gesprokken. Een commissie van vrijwilligers zal wor den samengesteld om Waddinxveen duurzaam in de 21e eeuw te laten overgaan. Voor dat doel is drie jaar lang vijf mille beschikbaar. Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 Fax (0182) 52 29 26 Kerkweg Oost 285 2741 HE Waddinxveen Tel. (0182)61 48 63 Fax (0182) 61 21 02 J WADDINXVEEN - Vrijdag middag vooor een week omst reeks half vier vond op de Dreef een ernstig verkeerson- tie die de gemeente had opge- geval plaats. Tjr Twee kinderen op de fiets sta ken, komende vanaf de Zuid- plaslaan de Dreef over en werden daarbij aangereden door een vrachtauto. Het meisje raakte zwaar gewond. Zij liep hersenletsel, een ge broken been en inwendig let sel op en is overgebracht naar het Sophia-kinderziekenhuis in Rotterdam. De jongen (haar broertje) werd met een gebroken been en inwendig letsel overge bracht naar het Goudse Groe ne Hart Ziekenhuis. De 21-jarige Waddinxveense vrachtwagenchauffeur was door het gebeuren psychisch behoorlijk van de kaart en moest zich eveneens onder doktersbehandeling stellen. Dorpstraat 33,2742 AP Waddinxveen Tel. (0182) 63 08 99 dige Passage en de verhou ding tussen en wonen en win kelen.Het aantal parkeer plaatsen werd kritisch beke ken. Een eerste uitwerking van het gemeentelijk ver keerscirculatieplan was ook op de expositie te zien. Rente 1 Jaar v.a. Rente 5 jaar v.a. In de hal van de Kruiskerk kwamen enkele honderden Waddinxveners kijken naar de ma quette en de tekeningen van het nieuwe winkelcentrum De Nieuwe Passage. (Foto: Sjaak Noteboom). GOUDA/WADDINXVEEN - Vanaf zaterdag 1 februari is het regionale televisiepro gramma TV West ook in de Goudse streek te ontvangen. De Casema - die het signaal- transport voor TV West ver zorgt - en de Stichting Regio nale Kabeltelevisie Midden- Holland (Rekam) hebben een overeenkomst gesloten voor de aanvoer van het program ma van TV West naar Gouda, Moordrecht, Reeuwijk, Vlist, Gouderak, Berkenwoude en Waddinxveen (Bloemendaal- seweg). TV West is het Zuid-Holland- se regionale programma dat verzorgd wordt door Omroep West. TV West maakt geen gebruik van een etherzender zodat voor de doorgifte ge bruik gemaakt moet worden van kabelnetten.Pas onlangs is een verbinding van het wes ten van Zuid-Holland naar het oostelijk deel gereed geko men. Hierdoor is het pro gramma van TV West - dat al sinds het najaar van 1996 uit gezonden wordt - eerst nu in Midden-Holland beschikbaar. TV West wordt door de Re kam doorgegeven op het UHF-kanaal 49 (696,25 MHz). HT WADDINXVEEN - De We reldwinkel Waddinxveen (Koningin Wilhelmina- plein) heeft voor de maand februari als themaproduct gekozen autootjes en olie lampjes van gerecyceld blik uit Madagascar. Allerlei merken auto’s worden na gemaakt van het verzamel de blik, meestal vrolijk ge kleurd. De lampjes worden gemaakt in verschillende modellen en maten. De producten tonen vak manschap en van restma teriaal worden echt design- stukjes gemaakt. De We reldwinkel koopt de autootjes in bij de Fair Tra- de-organisatie in Culem- borg, die voor deze produc ten samenwerkt met Ox fam in de Benelux. Op het Oost-Afrikaanse ei land Madagascar startte in 1990 de organisatie Fekri- ma, een organisatie en be langenbehartiging voor ambachtslieden. De orga nisatie zet zich in voor de verbetering van deze eco nomisch en sociaal achter gestelde groeft Het doel is een goede vak bond en betere verkoopka- nalen te ontwikkelen. Fek- rima is democratisch geor ganiseerd. Zo wordt het *77^— doe-het-zelf-materialen A keukens - kasten wand- en vloertegels tuinhout - sierbestrating Z\ «(0182)61 25 96 Noordeinde 76a Waddinxveen X I id a

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 1