Concert door leerlingen Lokale Agenda 21 gaat Waddinxveen duurzaam maken Kunstveiling in eigen ruimte Boskoop Creatief 'Vol-fit'Jessen Nanny Vogelaar Poppen en oude kant Gitarist Rob Westerik in Remonstrantse Kerk Neem wijze besluiten over het verkeersplan Nieuwe dienst slechthorenden Expositie in galerie Welkomsdienst Bijeenkomst getroffenen door beroerte Reiki-lezing op huisadres Gouden zilverbek sk00£ PAGINA 11 WOENSDAG 5 FEBRUARI 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN rigo, Villa-Lobos en Piazzolla. Vervolg van pagina 1 Gitarist Rob Westerik concerteert vrijdagavond 14 februari in de Waddinxveense Remonstrantse Kerk. r Leerlingen geven een mini-concert in de Boskoopse school. nuari gelijktijdig gehouden in de Waddinxveense vestigin gen. ’s Middags werden leer lingen van groep acht uit het basisonderwijs rondgeleid, ’s avonds was er een program ma voor toekomstige leerlin gen en ouders. succesvol met door hem ge fokte vinken. pen waarmee dé modeko ningen hun klanten afreis den. De avond vindt plaats in De Brug om 20.00 uur. Niet-le- den betalen 5 gulden entree. Jeannet Praathuis. landweg, Rijnlandstraat en dan door naar de Noordkade is voor een soepelere afhan deling van het verkeer rich ting Boskoop zeker aan te ra den. De Prins Bernhardlaan al leen berijdbaar vanuit de Ju liana van Stolberglaan-rich- ting lijkt zonder meer een ideale verplichting. De Stationsstraat vanaf NS- station Waddinxveen wordt tot de Kanaalstraat ook een éénrichtingsbastion. De over zijde van de Stationsstraat berijdt het verkeer alleen naar de Kanaalstraat. BERNARD GANS Busken Huëtlaan 15, Wad dinxveen dat deed men heel makke lijk’, constateren de initiatief nemers verheugd. De veiling op 8 februari kan best nog een beetje spannend worden omdat maar de vraag is wat de opbrengst zal zijn. Voor het doel, de Clinnic Clowns, is niet om een speciale reden gekozen maar gewoon omdat dit ook creatief werk is en men verwacht dat het velen zal aanspreken. MOERKAPELLE - Nico Los opent vrijdagavond 7 februari om half negen een nieuwe tentoonstelling in Galerie Ar- tique aan het Kerkewater in Moerkapelle. Voor de muziek zorgt pianist William Tjon Appian. Op deze tot en met zaterdag 15 maart durende expositie zijn schilderijen te zien van Erna van Nes-Kramer, Ria ’t Hart-Brandwijk (beiden uit Krimpen aan den IJssel) en Riekje Bies-Roskam (Ouder kerk aan den IJssel. De drie kunstenaars werken al bijna tien jaar samen in een groep van vijf, maar ook onafhankelijk van elkaar in eigen atelier. Hoewel zij vaak hetzelfde thema als uitgangspunt ne men, zijn alle schilderijen duidelijk verschillend en de eigen persoonlijkheid en emo tie komen sterk naar voren. Zij werken abstract maar ook figuratief en zeer kleurrijk. een aantal activiteiten gaat uitvoeren en daarvoor een bepaald budget van de ge meente krijgt. De gemeente denkt aan een commissie van vier tot acht vrijwilligers, te werven on der zowel organisaties als in dividuele inwoners. Door het inschakelen van een dergelij- ke commissie wordt voorko men dat de uitvoering afhan kelijk is van de beperkte ambtelijke capaciteit van de gemeente. Op deze wijze en door kennis making met het lesrooster kon iets van de sfeer op school geproefd worden. Een school met voor nieuwe leer lingen als belangrijkste ver andering een leerkracht voor ieder vak. langstellenden kunnen die dag vanaf 14.00 uur de onge veer 25 stukken bekijken en eventueel intekenen. De op brengst van de verkoop is be stemd voor de groep Clinic Clowns die optreedt voor langdurig zieke kinderen in ziekenhuizen. De initiatiefnemers van Bo- Creatief zijn er best een beetje trots op dat in een paar jaar tijd de diverse cur sussen zo goed zijn aangesla gen dat de stap naar een ei gen ruimte kon worden gezet. In het Praathuis heeft men nu de beschikking over een een deel van het gebouw dat middels een kleine verbou- Rob Westerik studeerde bij Antonio Pareira Arias aan het Koninklijk Conservatori um in Den Haag en bij Lex Eisenhardt aan het Sweel- inck Conservatorium in Am sterdam. Hij volgde masterclasses bij John Williams, Hubert Kap pel, Dale Kavanagh, Jens Kienbaum en Frank Gerst- heimer. In 1992 behaalde Rob Westerik de finale van het Nationaal Concours ’de Nederlandse Gitaarprijs’ en werd winnaar van de Inter- pretatieprijs. De beheersing van zijn instrument, zijn po- diumuitstraling en zijn mu zikale kwaliteiten hebben geleid tot deelname aan con coursen in binnen- en bui tenland, zoals Frankrijk, Italië, België en Amerika. Op het internationaal sterk bezette concours in de Ver enigde Staten van Amerika behaalde hij de vijfde plaats. pen, en een cursus Technisch Adviseur Hulpmiddelen op gezet, die onlangs de eerste groep van 18 geslaagde TAH’s heeft opgeleverd. De TAH is een vrijwilliger die ‘bij de mensen thuis' komt en is, afgezien van eventuele materiaalkosten, gratis be schikbaar voor leden van de NWS en wie lid wil worden. Anderen wordt een kleine vergoeding in rekening ge bracht. De TAH-vrijwilliger van de afdeling Gouda en omstreken (Midden-Holland) komt bij langs wanneer men belt naar B. Koops, tel. 0182-519343. met een kunstveiling. Vanaf 15.00 uur brengt veiling meester Wim van Nierop werken onder de hamer die door Boskoopse (amateur (kunstenaars BOSKOOP - In de Chr. Geref. kerk aan de Nieuwstraat wordt zondag 9 februari een welkomsdienst gehouden om 17.00 uur. Het thema is ’Ge zocht en gevonden’, ieder is welkom. LEZERS SCHRIJVEN Hebt U gedacht aan nog een ’Gouwe’-mogelijkheid als het verkeer vanaf de Willem de Zwijgerlaan onder de Gouwe doorrijdt? Enig sloop- en an der aanpassingswerk maakt dit plan wellicht ook sterk. Maak van Noordeinde, Dorp straat en Beethovenlaan een kruispunt om naar de Weste lijke Randweg te gaan. Eén ding is wel te hopen: kunnen we in Waddinxveen echt vei lig blijven fietsen en lopen? Bovendien worden de inwo ners van Waddinxveen op deze manier direct bij de uit voering betrokken, hetgeen één van de doelen van een Lokale Agenda 21 is. In het actieprogramma is aangegeven welke activitei ten Duurzaam Waddinxveen zou kunnen uitvoeren en om welke kosten het gaat. Voor gesteld wordt om Duurzaam Waddinxveen naast de kos ten voor bepaalde activitei ten ook een budget te geven voor algemene kosten zoals publiciteit, portkosten en te lefoon. Regelmatig overleg, tussen rapportages en financiële verantwoording zorgen voor een goede afstemming tus sen het gemeentelijke beleid en de activiteiten van Duur zaam Waddinxveen. Wanneer de activiteiten wor den uitgevoerd conform het raadsvoorstel bedragen de kosten (exclusief personele kosten, inclusief algemene beurt op zaterdag 8 februari publiciteit) naar schatting rond de 5.000,00 per jaar. De gemeenteraad heeft op voorstel van B. en W. een krediet beschikbaar gesteld van afgerond 5.000,- per (amateur)kunstenaars voor jaar voor de jaren 1997,1998 dit doel zijn geschonken. Be en 1999 ten laste van de stel post milieu. De ambtelijke tijdsbesteding blijft beperkt, en kan plaats vinden binnen de bestaande formatie; voor dit product is reeds 140 uur opgenomen in de begroting 1997. BOSKOOP - Op uitnodiging van de Nederlandse Vereni ging van Huisvrouwen houdt mevrouw Van Ooster- om uit Zwijndrecht een le zing over poppen en oude tentoonstelling van Boskoop Creatief in de bibliotheek zijn Boskoopse (amateur)kunste- naars benaderd om werk be schikbaar te stellen voor de veiling op 8 februari. Daarop is goed gereageerd en het re sultaat is een gevarieerd aan bod met aquarellen, olieverf- schilderen, zandschilderin- gen, droogbloemen, keramiek en nog wat kleine objecten. ’Alles vrijwillig afgestaan, WADDINXVEEN - De Ver eniging Samen Verder voor CVA-getroffenen (beroerte) en hun partners houdt op za terdagmiddag 15 februari van twee uur tot half vijf een bijeenkomst in Het Nieuwe Trefpunt (Stationsstraat). BOSKOOP - Nog geen vier jaar nadat Boskoop Creatief een officiële stichting is ge worden kan in het Praathuis een eigen ruimte in gebruik genomen worden. Dat ge- Op voorstel van het college van B. en W. hebben de raadsleden het concept-ac- tieprogramma van de voor bereidingsgroep overgeno men, met één uitzondering. Met betrekking tot activiteit nr. 16 (gebruiken van op brengsten van de hondenbe lasting voor het aanleggen van hondenuitlaatplaatsen) had het college voorgesteld om niet nu al te besluiten tot het invoeren van een proef in 1999, maar om de discussie over dit punt te betrekken bij het politieke beraad in 1998. Voordat gestart wordt met een proef is het belangrijk dat een gedegen discussie heeft plaatsgevonden over het nut van dergelijke uit- laatplaatsen en de aanzien lijke financiële consequen ties van het onttrekken van de inkomsten van de hon denbelasting aan de algeme ne middelen. Een aantal aspecten van de Lokale Agenda 21 kunnen een relatie hebben met wijk en buurtbeheer. Met name kan gedacht worden aan de activiteiten 3 (betrekken van buurtverenigingen bij het verwijderen van zwerfvuil via ’schoonmaakactie’s), 5 (het stimuleren van afval scheiding door vergelijking van de resultaten per wijk te maken), 16 (het aanleggen van hondenuitlaatplaatsen) en de bij de ‘bestaande acti viteiten voor natuur en land- schap' genoemde mogelijk- WADDINXVEEN - Het is de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (landelijk 8.000 leden) bekend dat veel slechthorenden onnodig in een maatschappelijk isole ment verkeren doordat ze te weinig kennis hebben van de (technische) mogelijkheden van de hulpmiddelen waar van ze gebruik kunnen ma ken, of niet weten welke hulpmiddelen in welke situ atie mogelijk zijn. Veelal gaat het daarbij om re latief eenvoudige problemen in dehuiselijke sfeer. Daar om heeft de NWS een nieu we functie in het leven geroe- Rob Westerik is regelmatig te beluisteren op de radio. Zo was hij te gast in het AVRO- zondagochtendprogramma met klassieke muziek vanuit de Spiegelzaal van het Con certgebouw in Amsterdam. In het programma in de Re monstrantse Kerk in 'Wad dinxveen brengt hij het rit me en het temperament van de Latijns-Amerikaanse en Spaanse muziek ten gehore. Naast de bekendere 20e eeuwse componisten als Vil la-Lobos, Piazzolla en Rodri go vertolkt hij werken van Spaanse componisten uit de oude, klassieke en romanti sche periode. Voor iedereen die van mu ziek houdt en voor gitaarlief- hebbers in het bijzonder is dit een concert om niet te missen. De toegang bedraagt ƒ15,-. Houders van Pas 65+, CJP en studenten betalen ƒ12,50. Voor deze activiteiten zal te zijner tijd een nader voor stel aan de raadsleden worden voorgelegd (in het jaar dat in het activiteitenprogramma wordt voorgesteld als startjaar voor die activiteit). dus dure - donkere kamer no dig. In de afgelopen jaren is een groot aantal creatieve cursus sen goed gaan lopen. Daar mee wordt doorgegaan en steeds wordt gezocht naar verbreding van het pakket activiteiten. In het Praathuis worden bijvoorbeeld onder het vaandel van Boskoop Cre atief nu ook yogalessen gege ven. Voor andere was minder belangstelling, zoals bijvoor beeld een cursus muziekge schiedenis. Overigens staat het stichtingsbestuur open voor suggesties. Tijdens de laatst gehouden RIJNWOUDE - Fokker van prachtvinken Jacques Kraan in Hazerswoude-Rijndijk heeft met de door hem inge zonden ’zilverbekjes’ voor de wereldvogeltentoonstelling in Reims (Frankrijk) een zilve ren en een gouden medaille gewonnen. Kraan is al jaren wing aan de wensen is aange past. Hier is ruimte voor cur sussen en de opslag van ma teriaal. Dit betekent niet dat hiermee alle wensen nu zijn vervuld. Wat men bijvoorbeeld nog zou willen is een cursus kera- miek/emailleren, maar daar voor is weer ander materiaal nodig. Een oven zou heel wel kom zijn, maar dat behoort tot de toekomstmuziek. Het is ook een beetje afhankelijk van de belangstelling die er is voor bepaalde cursussen. Aan een cursus fotografie wordt eveneens gedacht maar daar voor is een goed toegeruste - evenwicht, spierontwikke- ling, ademhaling en ontspan ningsoefeningen. ‘Dit zijn dan ook de elemen ten die in ’Vol-fit’ centraal staan. Als de druk wegge haald wordt van ’afvallen en slanker worden’ is het abso luut mogelijk om weer plezier in beweging te krijgen binnen een sfeer waarbij iedereen zichzelf kan zijn1, denkt de Boskoopse docente. Nanny Vogelaar is gediplo meerd bewegingsdocente en geeft 17 jaar les aan 15- tot 73-jarigen. Haar lessen geeft zij al tien jaar in Waddinx veen en sinds twee jaar ook in Boskoop. Haar grote motiva tie is om lessen te ontwikke len voor mensen die hun plekje niet kunnen vinden binnen de andere sporten en om zodanig les te geven dat ze er oud mee kunnen wor den. Dus veiligheid staat bij haar hoog in het vaandel. Zo geeft zij aerobic en mid-fit- move voor degenen voor wie aerobic te zwaar is. BBB-les- sen zijn er ook voor blessure- gevoelige mensen. Step-les- sen en fitnessdance is er voor hen die alleen op zaterdag morgen nog even tijd vrij kunnen maken om aan sport te doen. WADDINXVEEN - De Bo skoopse Nanny Vogelaar houdt in de ruimte van dans school Van der Lubbe (Sniep- weg) onder het motto ’Vol-fit’ elke dinsdagmiddag tot in april bewegingslessen voor mensen die zich (te) dik voe len. ’Vol-fit’ omvat een speci aal bewegingsprogramma dat niet gericht is op gewichts verlies of het streven naar een slanker figuur, maar tot doel heeft de deelnemers bin nen hun eigen mogelijkheden te laten ervaren dat zij zich met gerichte beweging fit kunnen gaan voelen. Door haar vele jaren leservaring heeft Nanny Vogelaar ge merkt dat mensen met over gewicht best willen bewegen, maar door de druk er achter van ’afvallen en slanker wor den’ moe zijn geworden en om die reden niets extra’s meer doen aan beweging. Ook is ’Vol-fit’ bedoeld voor die vrouwen die denken dat ’iedereen een slank figuur heeft behalve zij’ en om die reden beschroomd zijn om er gens aan deel te nemen. Volgens Nanny Vogelaar kan er ondanks eventueel overge wicht nog ontzettend veel ge daan worden aan coördinatie, gewrichtsgebruik, houding, BOSKOOPAV’VEEN - Een goochelact, acrobatiek en een mini-concert door leerlingen vormden enkele speelse ele menten tijdens een open huis in de Boskoopse vestiging van het Coenecoop College. Het open huis werd op 29 ja- WADDINXVEEN Woensdagavond 12 fe bruari om acht uur wordt door reikimeester Yvon ne Seltenrijch een infole- zing gehouden over gene zende energie op haar woonadres aan de Ernst Casimirlaan 30 in Wad dinxveen. De toegang is vrij. Deze avond wordt gehou den vanwege de grote be langstelling voor een vo rig jaar door haar gehou den lezing in De Paddestoel (Lijsterbes straat). Aangezien deze lezing nu op haar woonadres plaatsvindt, is het wense lijk dat geïnteresseerden zich telefonisch aanmel den, tel. 0182-619360. Van nature heeft ieder een de gave aan zichzelf en anderen genezende energie door te geven met zijn handen. Iedereen be zit in aanleg genezende energiekanalen. Door on verwerkte levenservarin gen en ziekte worden de ze kanalen steeds meer geblokkeerd. De kern van deze lezing is: hoe deze kanalen weer te openen en open te hou den, zodat met het eigen lichaam, de eigen emo ties en de eigen relaties kunnen genezen. De ach tergrond en resultaten met de reikimethode voor natuurlijke genezing zul len worden uitgelegd en gedemonstreerd Iedere aanwezige kan voor zover mogelijk een gratis korte reikibehan- deling krijgen tijdens de lezing. Reiki is een uit Japan afkomstige na tuurlijke geneeswijze, die zich door zijn eenvoud bijzondere goed leent voor toepassing binnen de familie- en kennissen kring. Men heeft er geen bijzondere aanleg of op leiding voor nodig om Reiki te leren. looftman schikt enkele aquarellen in de eigen ruimte van Boskoop Creatief in het (foto: A. fiool») kant. Wat bij haar begon als ee hobby is uitgegroeid tot een waar museum. Ze vertelt over poppen uit de periode 1900-’25 en mannequinpop- WADDINXVEEN - Vrijdagavond 14 februari om kwart over acht geeft de Haarlemse gitarist Rob Westerik een concert in de Remonstrantse Kerk (Zuidkade). Op het programma staan werken van Sor, Tarrega, Rod in deze bijeenkomst zal de film ’Leren omgaan met een CVA’ worden getoond. Voor zitter F. Dingier van Samen Verder Zuid-Holland zal de film inleiden en na afloop vragen beantwoorden. Leden, belangstellenden en allen die te maken hebben (gehad) met een CVA (Cere- bro Vasculair Accident), ook wel beroerte, hersenbloeding ofwel herseninfarct genoemd, zijn van harte welkom. Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij J. van Dijk, bereikbaar onder tel. 0182-617964. heid om een deel van het openbaar groen aan burgers in beheer te geven. Begin van dit jaar wordt leg gen B. en W. de raad een voorstel voor inzake wijk- en buurtbeheer. De aspecten van de Lokale Agenda 21 die daarmee kunnen samenhan gen zijn dan volgens de voor gestelde planning in het ac tieprogramma nog niet in uitvoering. Te zijner tijd wordt bezien of en zo ja hoe deze aspecten worden be trokken bij het wijk- en buurtbeheer. In de voorbereidingsgroep is nagegaan welke activiteiten het beste door de gemeente kunnen worden uitgevoerd en welke het beste door der den. Voor de meeste activiteiten geldt dat deze niet perse door de gemeente hoeven te wor den uitgevoerd, maar dat het wel belangrijk is dat de ge meente een bepaald bedrag ter beschikking stelt voor de uitvoering. Veel activiteiten hebben na melijk tot doel het milieube wustzijn van de inwoners van Waddinxveen te stimu leren en financiering daar van ligt eerder op de weg van de gemeente dan van organi saties van derden. De voorbereidingsgroep heeft daarom voorgesteld een commissie van vrijwilli gers in het leven te roepen onder de naam ‘Duurzaam Waddinxveen1 die jaarlijks Tot het gemeentebestuur van Waddinxveen zou ik willen zeggen: wees vooral inzake het verkeerscirculatieplan bijzonder wijs en ga zeker niet over één nacht ijs. De materie is ingewikkeld van inhoud en daarom wordt er door ons burgers op ver trouwd dat ieder verkeers- en vervoersknelpunt de juiste aandacht en oplossing wordt gegund. Besluit er dus niet te snel op los en spaar toch vooral het Gouwebos als de westelijke rondweg naar eennieuwe brug over de Gouwe wordt ge voerd. Het daar lopende Wil genlaantje is immers uniek in zijn soort en moet zeker nim mer door een ’snelweg” wor den doorboord. Misschien is er toch een vleugje hoop. Voor extra over brugging van de Gouwe kan in Boskoop worden gedacht aan het einde van de Linna- eusweg. Wellicht een goed kopere oplossing. Indien een tunnel onder de Gouwe u financieel erg gaat benauwen? Het bedenken daarvoor van een ’perfecte’ plaats zou toch wel respect kunnen schenken. De éénrichtingsroute Schie- Ifoto: A. fiool») Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden ge weigerd. Anonieme brieven worden niet gelzen. Brieven onder pseudoniem worden wel ge- plaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 11