Circusuitvoering in De Boemel Eerste winst volleybaljeugd ^dntrrrhiin Gemeenteraad helpt Kreater met 'Antillenconstructie {Lieveling Conferentie brengt stille armoede in kaart Autotelefoons volop gestolen Krea Musica wil naar Pelhrimov Aanrijding na epilepsie-aanval Rondvlucht echtpaar Informatie avond voor politie- vrijwilligers Spanning stijgt bij de s joelers vernie Avond over borstvoeding Jr i Dick Bac koploper Avonddienst bij baptisten Rentokil-ZVH ligt op koers Poging tot in braak op loenutuop Onenigheid op Zuidkade Schaaiqeugu in Zwijndrecht WOENSDAG 5 FEBRUARI 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 15 denvergadering van het 95 leden tellende koor. De belhamelgroep van het Waddinxveense kinderdagverblijf De Boemel hielden een cir cusuitvoering. (Foto: De Boemel). bijvoorbeeld nummer 615‘. supermarkt van Spar de Rid- Aan de Willem de Rijkelaan werd eveneens door het ins laan van een autoruit een te lefoon buitgemaakt. Op de Passage vond dezelfde in braak plaats en bestond de buit ook uit een telefoon. Aan de Oranjelaan werd door het inslaan van een autoruit gereedschap en een electri- sche boormachine meegeno men. structie’. Waarom een fonds naar Kre- ater overhevelen om hen ren te te laten kweken? De ge- Het was een geweldig optre den in het kinderdagverblijf De Boemel en het publiek was grandioos. ning voor dit nieuwe jeugd- team. stilstand kwam. Er ontstond alleen materiële schade. Ie. De retumwedstrijd is op zaterdag 15 februari om zeven uur in Zevenhuizen. De inzet van deze wedstrij den is de landelijke halve fi nale in maart. WADDINXVEEN - Nog nooit de toernooiwinnaar. Gelukkig won en. WADDINXVEEN - Op de woensdagavond 12 februari van zes uur tot half tien in het Anne Frank-centrum (Jan van Bijnenpad) onder leiding van Waddinxveens burgemeester Fedde Jonkman te houden werkconfe rentie ‘Arm in Waddinxveen* zal worden geprobeerd een beeld te geven van de stille armoede in het Gouwe- dorp. Na veel oefenen was het grote moment daar met ouders, op a’s en oma’s als publiek. Er was een keur aan artiesten, zoals de Innie Minnie’s, de fietsacrobaatjes, de gevaarlij ke leeuwen en natuurlijk wa- zoek. Dat onderzoek gaf aan, dat er op het Waddinxveense Kre- waren vier deelnemers uit Moerkapelle. Stefan Rensen niveau, flexibel zijn en de Ne derlandse taal beheersen, worden uitgenodigd de infor matieavond in Nieuwerkerk aan den IJssel te bezoeken. Belangstellenden wordt ver zocht zich tijdens kantooru ren telefonisch aan te melden bij mevrouw Holtappels, tel. 0182-621615. Ook voor even tuele nadere informatie kan men haar ook bellen. Het college van B. en W. voel de echter niets voor verande ring van het voorstel. Andere fracties deden er op dit punt uitwisseling tussen Waddinx veen en het Tsjechische Pelh- rimov is ’Krea Musica’ van het particulier plan een tegenbezoek te bren- ter geen goed vooruitzicht. In Alle fracties gaven het voorjaar van 1995 presen teerde het bestuur van Kre- ater daarom een plan, waarin een bezuiniging werd inge vuld. Daarbij bleef echter on zeker over wat er met Kre- ater inhoudelijk moest gebeu ren. Wat moest er gebeuren met de muzieklessen? Moest het centrum voor kunstzinni ge vorming een facilitair be drijf worden? Moest er ruimte De werkconferentie, een ini tiatief van een locale werk groep met vertegenwoordi gers van politieke partijen in Waddinxveen, is opgezet in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur. CDA-werkgroeplid Brigitte Leferink zegt daarover: ‘Het is van belang dat een derge lijke conferentie brééd wordt gedragen. Daar is ook tijdens de behandeling van de begro ting door het gemeentebe stuur nog eens op gewezen1. De gemeente heeft erdan ook bij de plaatselijke politici op aangedrongen ook kerken en maatschappelijke organisa ties in te schakelen. De werkconferentie zal pro- WADDINXVEEN - Donder dagavond 13 februari om acht uur houdt ’La Leche Leaque Waddinxveen’ voor aanstaan de en al voedende moeders bij Nel Veenman (De Genestet- laan 3) een informatie-avond over de werking van de borst en de kraamtijd. De belangrijke eerste dagen worden behandeld met veel aandacht voor goed aanleg gen, het opgang komen van de melkproductie, het ver trouwd raken met de baby en borstvoeding. Tevens is er tijdens de infor matie-avond volop gelegen heid tot het stellen van vra gen en het uitwisselen van ervaringen met andere moe ders. Moeders en al voedende moeders met eventueel hun baby zijn van harte welkom op deze avond. Voor hulp en telefonische informatie kan men bellen met Riet Boef, tel. 0182-395225. ren de belhamelclowntjes er ook. WADDINXVEEN - Zaterdag middag veroorzaakte een 30- jarige Waddinxveense auto mobiliste op het Koningin Wilhelminaplein een aanrij ding, vermoedelijk door een epilepsie-aanval. Tijdens de aanval raakte de ben, een opleiding op VBO-B S n -i 1 1 - KT - (p 5 WADDINXVEEN - In Waddinxveen vonden volgens de politie weer een groot aantal inbraken in geparkeerde auto’s plaats. Menige mobiele telefoon verwisselde van eigenaar. Brigitte Leferink: ‘Ik kan me voorstellen dat Wassenaar, de op twee na de rijkste ge meente in Nederland, meer kan doen voor zijn eventuele bijstandsgerechtigden dan instellingen zijn ook uitgeno- Waddinxveen dat op de 132e digd. ‘Verder is iedereen met be langstelling voor het onder werp welkom, maar 1 hopen we dat op deze werk conferentie mensen komen die uit eigen ervaring over ar- vlucht boven de Veluwe, die in mei van dit jaar zal worden gehouden.Naast de hoofd prijs werden in de afgelopen zes weken de consumenten ook nog eens verrast met de weekprijs van één minuut gratis winkelen in de nieuwe MOERKAPELLE - Op de derde speelavond van het Rapid-schaakkampioen- schap van Moerkapelle deed Dick Bac een flinke stap op weg naar de titel. Hij won zijn drie partijen en verstevigde zijn eerste plaats. Andere spelers met de vol le winst waren Gerard van Ommeren, Jacques de Lange en Arno Luinen- burg. Ook Marcel de Haan en Kees Schepers scoorden zeer hoog. De jeugd speelde de vijfde ronde van de onderlinge competitie. Koploper Aart-Jan van Vliet verloor van Peter van Vuurde. In groep 2 wonnen de bei de koplopers. Saskia Droog klopte Dick de Wild, terwijl Michael van Eijk Glenn Krijgsman de baas was. WADDINXVEEN - De Waddinxveense gemeenteraad heeft vorige week woensdagavond 29 januari in zijn eerste vergadering onder voorzitterschap van burge meester Fedde Jonkman duidelijkheid gegeven over hoe het financieel verder moet met het centrum voor kunstzinnige vorming Kreater (Kerkstraat). WADDINXVEEN - Zondag avond 9 februari om half ze ven wordt er in het centrum voor kunstzinnige vorming Kreater (Kerkstraat) weer een ontmoetingsdienst ge houden door de baptistenge meente Ichthus. Spreker in deze dienst is S. van Gronin gen. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door een ’ei gen’ combo. Verder wordt de ze dienst opgeluisterd door een groepje jongeren dat een mime-stuk zal opvoeren. Omdat eigenlijk Kreater de enige instelling is die een be roep op dit fonds kon doen heeft het college van B. en W. besloten dit potje aan het cen trum voor kunstzinnige vor ming beschikbaar te stellen. De rente die dat voor Kreater op zou leveren (ƒ11.000,-) makkelijke 4-15 setwinst. Ook in de derde set was Be Fair beter dan de tegenstan der. De goede concentratie van de zes speelsters in het veld werd beloond met weder om de winst van de set (11- 15). In de vierde en laatste set zou het er dus om span nen. De meisjes van VTST konden door de laatste set te winnen op een gelijkspel ko men, maar als Be Fair zou winnen betekende dat auto matisch de eerste overwin- WADDINXVEEN - Het algemeen gemengd koor ’Krea Musica’ denkt er over volgend jaar een bezoek te bren gen aan Waddinxveens zusterstad Pelhrimov. Dat is meegedeeld op de in het centrum voor kunstzinnige vorming Kreater (Kerkstraat) gehouden algemene le- ZEVENHUIZEN - De Zeven- huizense volleybalvereniging Rentokil-ZVH speelde zater dag in eigen huis tegen Dim- plex-Ekspalvo, waarvan met 3-1 werd gewonnen. Dimplex, in de eerste wedstrijd van dit jaar door ZVH uit het beker toernooi gewipt, was gebrand open een revanche. In een spannende wedstrijd wist Rentokil-ZVH toch met 3-1 winst binnen te halen. Dit verliep met de setstanden 10- 15, 15-7, 15-7 en 15-10. De ko mende twee weken staan in het teken van de regio-fianle van de nationale beker. Op za terdag spelen de Zevenhuize naren om acht uur in sporthal ou vixuuiuv De Schenkel in Capelle aan der.'ln het kader van de spe- denMssel tegen Alcom-Capel- ciale actie werden er verder elke week vijf prijzen uitge reikt in de vorm van Spar-le- vensmiddelencheques ter waarde van ƒ70,-, ƒ50,-, ƒ40,- f30.- of f20.-. ater niet verder bezuinigd kon worden als de inhoudelij ke afspraken binnen de ge meenteraad niet zouden wor- Id?nJ.a®lS>ëmeenteraaas- vergadering van woensdag avond 29 januari is besloten niet de hele bezuiniging door te voeren. Met een aantal fi nanciële constructies is Kre ater nu buiten de gevarenzo ne gebracht. Er wordt een bezuiniging van ongeveeer ƒ40.000,- gereali seerd. Vanuit verschillende budgetten wordt geld be schikbaar gesteld. Eén van die potten is een wachtgeld- fonds voor gesubsidieerde in- gen aan het gemengd koor Zaboj, dat in oktober in Wad dinxveen te gast geweest en een prachtig concert heeft ge geven in de Ontmoetings- kerk. ’Krea Musica’ heeft inmiddels 95 leden en gaat onder lei ding van John Muller muzi kaal gezien een interessant jaar tegemoet. Het koor zou echter met spoed een aantal bassen wil len opnemen. Er wordt iedere maandag avond tussen acht en tien uur ontspannen gerepeteerd in is de spanning in de sjoelcom- petitie zo groot geweest. De eerste vier spelers van de A- competitie geven elkaar geen duimbreed toe. Het algemeen klassement van de sjoelvereniging Wad dinxveen (Alberdingk Thijm- laan) ziet er als volgt uit: klasse A: 1. Jan Kersbergen 139.867, 2. Cees Kuipers 137.189, 3. Wim Slingerland jr. 137.000, 4. Dick Dros 136.213; klasse B: 1. Peter van Leeuwen 125.756, 2. M. Renesse 124.812, 3. Gerard Vos 124.471; klasse C: 1. Jan Olie 115.713, 2. Dirk Faas 115.438, 3. Marius Kersber-, gen 115.388; klasse D: 1. John van Beek 104.800, 2. Otto Supusepa 104.500, 3. M.C. Taktor 104.478; klasse E: 1. Lisette Vos 96.500, 2. Henk Heidebrink 96.100, 3. David Sinnema 93.750. moede willen spreken', hoopt Brigitte Leferink. ‘Zoals op de landelijke confe rentie is gebeurd die oktober vorig jaar in Zwolle werd ge houden. Daar werden ook de resultaten van een groot lan delijk onderzoek naar armoe de gepubliceerd. En dat heeft schokkende zaken aan het licht gebracht'. ‘Gebleken is dat landelijk zo’n 300.000 huishoudens van een inkomen moet rond komen dat onder het sociaal minimum ligt, dat 600.000 huishoudens een inkomen rond het sociaal minimum hebben, dat 22.000 huishou dens om financiële redenen niet altijd voldoende eten in beren inzicht te krijgen in de huis hebben om geen honger werkelijke armoede in Wad dinxveen. Er zijn daar geen volledige cijfers over. WADDINXVEEN - Woens dag 29 januari hielden de kinderen van de belhamel groep van het Waddinxveen se Humanitas-kinderdagver- blijf De Boemel (Beukenhof) een circusuitvoering. NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL/WADDINX- VEEN - Het district IJssel en Gouwe van het politie korps Hollands Midden is op zoek naar actieve man nen of vrouwen die in hun vrije tijd de functie willen (WD) tot vervullen van vrijwilliger van politie. Voor dat doel wordt donder dagavond 13 februari een in formatiebijeenkomst gehou den in de kantine van het po litiebureau aan het Raadhuisplein in Nieuwer kerk aan den IJssel. Een vrijwilliger van politie werkt preventief, houdt toe zicht op braderieën, kermis sen of andere evenementen, verleent waar nodig hulp en ondersteunt de reguliere uni formdienst. Gezonde mannen en vrouwen van minimaal 18 jaar met een goede conditie die een hulpvaardige instelling heb- Op het bedrijvenpark Coene- coop werd door het inslaan van een autoruit een telefoon ontvreemd. Aan de Passage verdween na het inslaan van een autoruit een ardiofrontje en 40 cd’s. Op Coenecoop werd eveneens door het inslaan van een au toruit een autotelefoon mee genomen. Eenzelfde diefstal gebeurde uit een auto op de Jan Dorrekenskade-Oost. WADDINXVEEN - Op het bedrijvenpark Coenecoop werd zondagavond een po ging tot inbraak gedaan bij een 1 ingeslagen, maar de daders zijn niet binnen geweest. het zwijgen toe. En zo werd een fonds van de gemeente aan 1 initiatief overgedragen met de bedoeling, dat er rente- winst zou worden gekweekt. De gemeenteraad ontweek de Xf&aiLof er ƒ11.000,- extra men. In het vöorjaïir'7.are. kn- houdelijk over Kreater ge sproken worden en zal een opzet worden gemaakt voor een subsidieperspectief voor meerdere jaren. Dan zullen de deelnemers van activitei ten weten wat de gemeente subsidieert en wat de deelne mers zelf moeten betalen. Hiermee komt een eind aan een jarenlang voortdurende onzekerheid over het finan cieel vooruitzicht van deze in stelling, waarvan veel Wad- dinxveners gebruik Het college Burgemees ter en Wethouders heeft bij haar aantreden in 1994 aan gegeven, dat er ƒ100.000,- op Kreater moest worden bezui nigd. Op dat moment ver keerde de instelling in proble men. Er was geen bestuur en het personeel wist niet hoe het verder met Kreater zou gaan. Vanuit de verschillende frac- het Kreater. Nadere informa tie kan men inwinnen bij het secretariaat, tel. 0182- 612700. heeft de gemeente gegevens over de inkomensverdeling in Waddinxveen, over het aan tal over het aantal werkzoeken den. Maar over de stille ar moede weten we weinig'. ‘Het gaat om mensen die zich niet tot de gemeente wenden. Alleenstaande vrouwen met kleine kinderen, bejaarden - ook in dit geval veel vrouwen - die van de ‘kale' AOW moe ten leven, langdurig werklo- de. Dat is één zen en nog veel meer groe pen'. ‘Ze zijn niet op de hoogte van de bestaande regels, of zien er tegen op om hun hand op te houden, of komen niet in aanmerking voor de bestaan de voorzieningen. Die groe pen vooral willen we met deze conferentie in kaart brengen'. Kennis over ‘deze andere Een belangrijk punt op de agenda van de algemene le denvergadering was de ver kiezing van nieuwe bestuurs leden, aangezien K. van der Wees (penningmeester) en mevrouw B. Kandou-van Gu- lik (bibliothecaris) zich na een langjarige staat van dienst niet meer herkiesbaar stelden. Het bestuur bestaat nu uit H. Nieswaag (voorzitter), T. Aker (vice-voorzitter), me vrouw C.I.H. Arkenbout (se cretaris), mevrouw R. Koenen (penningmeester) en me vrouw C. Witte (bibliotheca ris). Op de ledenvergadering wer den ook het muzikaal beleid, het repertoire besproken en de plannen voor dit jaar be kend gemaakt. ’Krea Musica’ doet op zater dag 17 mei in de hal van De Doelen te Rotterdam mee aan een uitvoering in de serie za- terdagmiddag-inloopconcer- ten. Het gaat hier om een door het winkelend publiek zeer ge waardeerde muzikale tradi tie. In oktober neemt ’Krea Musi ca’ deel aan een benefietcon cert ten bate van de herstel werkzaamheden aan de rooms-katholieke St. Victor- kerk (Zuidkade). Putten wist 4 punt bijeen te garen. Jan van Helden begon ongelukkig met twee verlies- doorslag. De nog nodige twee punten, waaronder een tegen punten werden binnenge- de toernooiwinnaar. Gelukkig haald en Be Fair won de set won hij daarna nog vijf partij- met 14-16 en daarmee ook de en. Hij wist in een deelne- wedstrijd. mersveld van 36 schakers de tiende plaats te veroveren. Hugo van Elteren stond lange tijd bij de top 3. Echter, verlies tegen toernooiwinnaar Joris de Wind en later tegen Erik 6 uit 9 genoegen moest nemen met de vierde plaats. De drie deelnemers in de C-categorie te lijden'. ‘Omdat nu de oorzaken van de armoede beter in beeld Brigitte Leferink: ‘Natuurlijk zijn gekomen kunnen er ook oplossingen worden aangege ven. Afgezien van een laag beschikbaar inkomen blijken uitkeringsgerechtigden, sommige lasten in de afgelo pen jaren sterk gestegen te zijn, zoals de woonlasten en de gemeentelijke heffingen. Daar kunnen gemeentebestu ren zich meer op richten*. ‘Ook bleek de voorlichting over het gemeentelijk mini mabeleid, bijzondere bijstand en kwijtschelding, onvoldoen- L van de terrei nen waarop ook onze gemeen te zich heeft voorgenomen ac tiever te zullen zijn'. Tenslotte bleek dat gemeen ten op verschillende manie ren gebruik maken van de mogelijkheden die de nieuwe Algemene Bijstandswet ze biedt. De decentralisatie naar de gemeenten van de bijstand over ‘deze andere heeft tot grote verschillen in kant' van Waddinxveen ligt uitkering geleid. natuurlijk bij betrokkenen zelf, maar daarnaast ook bij belangenorganisaties, de thuiszorg, de woningbouw verenigingen, het energiebe drijf, kerken, ouderen bonden en het arbeidsbureau. Deze plaats staat'. ‘Alles is betrekkelijk, want daarmee hoort onze gemeen- vooral te toch nog tot het welvarend ste deel van de lijst van de 630 gemeenten. Rotterdam is ties uit de gemeenteraad zijn mensen voor het bestuur voorgedragen. Zo kon het ge- stellingen, beuren dat op een gegeven moment onder andere Koos de Vogel (VVD), mr. Wie- brand Dijksterhuis (PCW), Paul van Schie (CDA), An- toon Hogervorst (D66) en dr. Martin Kraaijestein (PvdA) in hetzelfde bestuur samen werkten. De voorgenomen bezuinigin gen van ƒ100.000,- was ech- WADDINXVEEN - Aan de Sparrengaarde werd zater- bedrijf. Er werd een ruit dagavond een wachthokje vernield. Met een trottoirte- gel werd een ruit ingegooid. WADDINXVEEN - Vrijdag avond laat kreeg een 18-jari- ge Waddinxvener onenigheid in een horecagelegenheid aan de Zuidkade. De ruzie werd buiten voortgezet. Dit ont aardde in de vernieling van een voorruit van een auto als mede een deuk. De dader is een 19-jarige Waddinxvener. MOERKAPELLE - Onder de 150 deelnemers aan het groots opgezette jeugdschaaktoer nooi van de jubilerende schaakvereniging Zwijndrecht waren er negen van de schaak vereniging Moerkapelle. In de jongste categorie (E) deden Rob van Helden en Ron Droog mee. Voor Rob was dit zijn eer ste toernooi. Hij behaalde een remise en won. Ron Droog be- Deze set was daarom erg haalde 4 uit 9. Bij de D-jeugd spannend, ook omdat ze vol zat met lange rally’s. Tot aan het einde toe bleef de stand behaalde 2 punten. Ruud van gelijk opgaan, maar bij 14-14 gaf het enthousiasme van de speelsters van Be Fair de WADDINXVEEN - Zaterdag 1 februari speelde het meisjes A4-team van volleybalvereni ging Keukencentrum Wad- dinxveen-Be Fair een gewon nen uitwedstrijd tegen Raap- op zou leveren (Jli.uuu,-) horst Noten-VTST. kan bijdragen aan oplossing Vol enthousiasme vertrokken van het financieel probleem. i in de raadsvergadering te kennen het te betreuren, dat niet zichtbaar was wat Kreater met de verminderde subsidie zou doen. Met andere woor den: niemand had inzicht wat de bezuiniging voor Kreater betekende. Het meest ver gaand ging de fractie van de PvdA. Zij vond de constructie beeld geheel gelijk op, van het wachtgeld gekun- werd uiteindelijk in het ___j_steld. De sociaal-democraten beschikbaar worden gesteld spraken van een ’Antillencon- aan organisaties en instellin gen die daaraan behoefte hadden? Toen het er bij de ge meentelijke kerntakendis cussie binnen de gemeente raad naar uitzag dat een meerderheid van de raad Kreater wilde laten voortbe staan besloot toenmalig wet houder Karei van Soest een extern onder- de acht meiden Linda, Lean ne, Carola, Hissa, Anneke, Katinka, Alice en Marjoke naar Bodegraven om daar te proberen de eerste overwin ning voor hen als jeugdteam binnen te halen. De twee tegenstanders ble ken al snel aan elkaar ge waagd te zijn. De eerste set van de wedstrijd liep bij voor maar voor deel van VTST beslist (15- 12). De tweede set werd er door de meisjes van Be Fair opnieuw erg hun best gedaan. Een goede service en een keurige meente diende dat geld in de passing zorgde voor de ge- algemene middelen te storten en eventueel zelf te beleggen. Omdat er meer geld in de ge meente omgaat levert dat bij de gemeente meer geld op. Ie dereen zou er beter van wor den. De ƒ11.000,- zou gewoon aan de subsidie aan Kreater moeten worden toegevoegd. bestuurster op de linkerweg- Hoek bepaalde dat hij met helft waarna zij een tegenlig- ---- ger schampte, een verkeers bord uit de grond reed en daarna tegen een boom tot speelden alle drie keurige par tijen. Jesse van Elteren werd derde met 6 uit 9 en ook Bart van Putten schaarde zich bij de beste tien schakers met 5 uit 9. Michiel Rensen tenslotte wisselde verlies, winst en re mise partijen met elkaar af. Vrijdagavond 7 november wordt er samen met de Wad dinxveense muziekvereni ging Concordia een concert gegeven in de Ontmoetings- kerk (Groensvoorde). In het kader van de culturele £hEZ In Spar De Ridder werden door mevrouw C. de Ridder in het kader van de Spar Jokeractie vijf levensmiddelencheques uitgereikt en kreeg het echtpaar Butter een rondvlucht boven de Veluwe aangeboden. (Foto's: Spar De Ridder). WADDINXVEEN - De heer en mevrouw Butter hebben van Spar De Ridder in het winkelcentrum Groensvoorde de hoofdprijs in de Spar Jo- keractie uitgereikt gekregen. Het Waddinxveense echtpaar koos voor een prachtige rond- DE GRATIS BROCHURE VOL GROEN-IDEEËN LIGT VOOR U KLAAR. Donderdag en vrijdag koopavond. TER AAR Veldweg Kingang Kerkweg). tel. 0172-602241. HET GROENE WARENHUIS -U I o 3 2 O np 8 si <U c U£ •CD o U0 np Deze trendy combinatie van slaapkamergeluk (Soleirolia soleirolii) in terracotta vaas met waterschotel is een passend kado voor Valentijnsdag. Verlangt een licht plaatsje in huis. Compleet van 11.95 voor

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 15