SWW komt met Eerste lustrum wielerronde r Overwinning volleybalsters Lezing over de Romeinse tijd SS vrijwilligers* vacaturebank Ploeg van TOOS-C onverdiend derde RTW over NU ƒ50,- T/M ƒ200,- Zendingsavond Goede mogelijkheden voor biologische bestrijding spint Vaccinatie- spreekuur voor Mekkagangers Boek vóór 31 maart a.s. uw vakantie en win uw reissom* terug. Rabobank Reizen Midwinter- competitie HCW voorbij Disco voor 30-plussers Bijeenkomst over apotheek Klaverjassen Het Zuidhonk Zondagsoos Het Zuidhonk Carnavalmiddag voor kinderen Inloop en bingo in 'De Boog' Zangavond Kruiskerk Kunstproject Beatrixschool I zijn zicht, pols en knie bezeerde. 1 14.95 150.00 de set naar zich toe te trek ken met 15-8. de onderdelen en werd zeer goed uitgevoerd. Zij werd te- Let op: ’s Avonds geopend Vierde werd het verzwakte Velocitas met 114,95 pnt. DOS werd met 155,95 pnt tweede en verdiend eerste werd Pro Patria met 161,65 deren kennis met verschillen de vormen van kunst, zoals 'rliiplrnip' Ook RTW-luisteraars kun nen vragen stellen over toepas sing en gebruik van de chip- de 0182- Net als vorig jaar kiest het stichtingsbestuur weer voor een geheel wielerprogramma op Tweede Paasdag, waarbij de dames terugkeren. De verwachting is dat het deelnemersveld bij de dames in aantal is deze niet in staat om de spintpopulatie te on derdrukken. In de vollegrond blijken naast de chemische behandeling met Torque en Nissorun de roofmijt A. falla- cis en P. persimillis goed in staat de spintpopulatie te on derdrukken. Het gewas was zeer goed ge- laan zal Arie-Pieter van Dijk van veen van deze nieuwe vorm van betalen in het Gouwedorp. ‘Dankzij de introductie van de chipknip ligt de tijd van voortdurend zoeken naar WADDINXVEEN - Zoals eer der al aangekondigd wordt met het verrijden van de vijf de Ronde van Waddinxveen op Tweede Paasdag (maan dag 31 maart) het eerste lus trum gevierd van dit wielere- venement. Hoewel een aantal organisa torische zaken nog nader uit gewerkt moet worden is de inschrijving voor de ronde in middels geopend. Over een aantal zaken valt al wel te be richten, hier en daar in afwij king van de eerdere bericht geving. Gestreden werd tegen de op papier sterkere tegenstander Pro Patria (Zoetermeer), de sterk door blessures ver zwakte gastvereniging Velo citas (Gouda) en de te klop pen concurrent DOS (Schoon- Ondanks het militaire karak ter van de bewoning, zal wor den geprobeerd typisch bur gerlijke en sociale elementen in beeld te krijgen. Hierbij komt het doen en la ten van de individuele mens wat meer naar voren: waar mee verdiende men het dage lijks brood, hoe leefde men. Toen het Romeinse Rijk in verval raakte, vervaagden de grenzen en verdwenen ten slotte helemaal. Pas na de Tweede Wereldoorlog is men strijd en de teleurstellende tweede wedstrijd houden de dames nog een hele kleine kans over voor de finale. Zij moeten dan de volgende wed strijden wel betere resultaten halen. De dames kunnen dat bewijzen in hun derde turn de 10 cm brede balk. Echter, competitiewedstrijd op zater- de dames vielen teveel van de dag 5 april in Linschoten. door opgravingen bekend ge- waardeerd met 7,60 pnt. Ook raakt met de Romeinse ge schiedenis in Nederland. treedt in de opzet en organi satie van de vrijwilligers- vacaturebank. Waddinxveense bedrijven om de wielerronde verder finan cieel rond te krijgen. In het randprogramma kiest het bestuur wederom voor een braderie-achtige opzet op het parkeerterrein van ’de Passage’. Een extern bedrijf zal met de organisatie hier van belast worden zodat het bestuur zich volledig kan richten op het wielerevene- ment. In tegenstelling tot eerdere Vanwege hét eerste lustrum wil het bestuur van de Stich ting Wielerronde Waddinx veen een extra feestelijk tin tje geven aan deze vijfde ron de. In het bestuur is een vacatu re ontstaan door het vertrek van het bestuurslid Jaco v.d. Eijk. Het zesmans bestuur bestaat thans uit Hans Moons voorzitter), Piet Kloet (secretaris), Piet Versluis I penningmeester), Rien As- scheman, Wim Rip en Gerard Hazebroek. MOERKAPELLE - De afde ling Moerkapelle van de Ne derlandse Bond van Platte landsvrouwen houdt woens- dagavond 12 februari om acht beste werd gewaardeerd met uur haar maandelijkse bij- f,"" De dia-lezing op deze avond wordt gehouden door P.C. Beunder uit Bodegraven. Aan de hand van oudere en recen te opgravingensgegevens, aangevuld met cartografische en historische gegevens, geeft hij een beeld van de Romein se bewoning in Zuid-Holland in het begin van onze jaartel ling. In 43 na Christus werd door keizer Claudius de Rijnlinie aangelegd. Door middel van forten werden de grenzen van het Romeinse Rijk in ons land bewaakt. Om deze forten heen ontston den dorpjes. In de loop van de jaren werden deze steeds mooier en breidden ze zich uit. WADDINXVEEN - Het C-damesteam van TOOS-gym- nastiek is in Gouda tijdens de tweede turncompetitio- wedstrijd van dit seizoen onverdiend der Je gewórden. Beste individuele deelneemster was TOOS-turnster Maaike Braat. Ze werd negende. veens Welzijnswerk het voor nemen om in Waddinxveen een vrijwilligersvacature- bank op te zetten. Een vrij- willigersvacaturebank is een voorziening die bemiddelt tussen twee partijen: ener zijds de instelling die vraagt om vrijwilligers, anderzijds de potentiële vrijwilliger die op zoek is naar vrijwilligers werk. Vorige maand heeft de stich ting 120 Waddinxveense in stellingen aangeschreven met de vraag of zij de wens van de SWW om te komen tot een vrijwilligersvacature- bank onderschrijven. Daarnaast is aan de instellin gen gevraagd of zij gebruik zullen gaan maken van de vrijwilligersvacaturebank als deze wordt gerealiseerd. 8,00 pnt. Ook de brugoefe- eenkomst in dorpshuis ‘Op ning van Petra bezat voldoen- Moer*. De spreker van deze avond is R.J. Buitenhuis, die een dia- lezing zal geven over het on derwerp hoe werkt de apothe ker en hoe komt de genees- middelenprijs tot stand. Introducees zijn van harte welkom en hebben gratis toe gang. WADDINXVEEN - De hoc keyers van hockeyclub Wad dinxveen (Sniepweg) hebben de periode van vijf weekein den midwintercompetitie af gesloten. Vanwege de winterse koude werd niet elke weekeinde ge speeld. Ook werden enkele juniorenteams getroffen door een griepepidemie, zodat er niet genoeg spelers overble ven. Ook verschillende tegen standers kampten met deze griep. De mini’s (8-10 jaar) gaan nog twee weken door met hoc key. Zij spelen elke zaterdag ochtend om tien uur een wed strijd op een kwart veld (8-9 jarigen) of half veld (vanaf 10 jaar). De tweede helft van de competitie gaat binnenkort weer beginnen. GOUDA/WADDINX- VEEN - De Gemeen schappelijke Gezondheids Dienst Midden-Holland houdt deze maand in Gouda twee speciale spreekuren voor reizigers naar Mekka.Er wordt dan in kleine groepjes infor matie gegeven in de eigen taal over hoe gezond te blijven tijdens de reis. De voorlichting gaat over vaccinaties, hygiënische maatregelen en het voor komen en behandelen van reiziger sdiarree. Op de spreekuren zijn Berber en Arabisch sprekende voor lichtsters aanwezig. Voor de overige talen zal een beroep worden gedaan op het tolkencentrum te Rot terdam. Na de voorlich ting is het mogelijk direct gevaccineerd te worden. Zonodig worden er ver volgafspraken gemaakt. De spreekuurtijden zijn dinsdag 11 februari van 14.00-16.00 uur en don derdag 13 februari van 14.00 tot 16.00 uur. Af spraken maken voor deze spreekuren kan telefo nisch op dinsdagen van 10.00 tot 11.00 uur: Ber- ber-Marokkaanse info lijn: tel. 0182-545602 (da gelijks van 09.00 tot 12.30 uur), algemene infolijn: tel. 0182-545631. WADDINXVEEN - Zaterdag avond 8 februari om negen uur houdt de Stichting Wijk- werk De Zuidplas in wijkge- bouw Het Zuidhonk (Zuidplaslaan) een disco voor 30-plussers. Reeds diverse malen is een 30+ disco geor ganiseerd. Deze avonden mo gen zich verheugen in een vaste en groeiende groep be zoekers. De entree bedraagt f 5,- per persoon. De SWW wordt steeds vaker benaderd door mensen die op zoek zijn naar een zinvolle tijdsbesteding. Deze mensen worden meestal geholpen in hun zoektocht naar een ge schikte werkplek. Waddinx veen heeft veel mogelijkhe den en daaruit moet de juiste keus worden gemaakt. Daar naast wordt de SWW ook re gelmatig benaderd door ver enigingen en stichtingen die behoefte hebben aan vrijwilli ge medewerkers om werk zaamheden uit te voeren. De Stichting Waddinxveens Teamleider Jan Korving van de SWW: ‘Voordat we de ge meente vragen subsidie be schikbaar te stellen voor een dergelijk project willen we eerst weten of de instellingen die straks gebruik kunnen maken van de vrijwilligers vacaturebank daar iets in zien*. WADDINXVEEN - Zaterdag speelde het eerste da mesteam van Keukencentrum Waddinxveen Be- Fair-volleybal, dat nu negende staat in de derde di visie, tegen het direct onder hen geklasseerde Inter Rijswijk 2. balk af. Alleen Sylvia pres teerde het om op de balk te blijven, maar zij viel weer na haar afsprong. De oefeningen zelf werden re delijk uitgevoerd. De dames moeten nog hard trainen om hoven). Voor het TOOS-team op de balk te blijven. In totaal kwamen uit Marlies Assche- mah, Maaike Braat, Anke Lutz, Sanne van Vuuren, Syl via Verbree en Petra Hoefna gel. TOOS begon de wedstrijd met de sprong en merkte daar weer duidelijk dat de turnsters afhankelijk zijn van de waardering van de ju ryleden. Anke sprong een zeer goede sprong, maar werd slechts ge- 2__ kregen van 0,6 tot 1,2 Maaike’s sprong werd met pnt te laag gepureerd, een 7,45 pnt te laag beoor deeld. Het teamtotaal van TOOS kwam dan ook niet bo ven de 37,55 pnt, goed voor een derde plaats. De concur rent DOS had op dit toestel 45,35 pnt gehaald. Het tweede toestel voor de TOOS-dames was de brug met ongelijke leggers. Er werden zeer nette oefeningen geturnd waarbij Anke als WADDINXVEEN - De Vereniging Historisch Genoot schap Waddinxveen houdt dinsdagavond 18 februari om acht uur in de Rijnlandzaal van hotel-café-restau- rant De Unie (Kerkweg-Oost 226) een avond over de Ro meinse bewoning langs de Oude Rijn. De stand in sets was nu 2- 2 hetgeen betekende dat er een vijfde set volgens het rally-point-systeem ge speeld moest worden. Be Fair had dit seizoen al meerdere malen een vijfde set gespeeld, maar nog niet eerder kans gezien om de ze moeilijke set te winnen. Nu echter startten de da mes van Be Fair meteen goed aan het begin van de set, waardoor zij op een 8-4 voorsprong kwamen. Deze voorsprong hebben zij on der luide aanmoediging van het publiek, niet meer uit handen gegeven, met als gevolg dat de vijfde set winnend werd afgesloten (15-7). Na deze zwaar bevochten overwinning heeft Be Fair een rustperiode van twee weken. De eerstvolgende wedstrijd staat gepland op zaterdag 22 februari tegen Utrecht 2. In 1996 is de werkzaamheid van enkele nieuwe roofmijt- soorten tegen bonespint in zo wel een cabrioletkas (pot) als in de volle grond getest. De proeven zijn genomen in het gewas Callicarpa bodinieri ’Profusion’. In de cabrioletkas begon de spint zich volop te ontwikke len vanaf de tweede helft van juli. In de cabrioletkas kre gen de roofmijten Amblyseius californicus, Amblyeius falla- cis en Phytoseiulus persimil lis deze plaag snel onder con trole. De combinatie van pre ventieve inzet A. californicus met curatieve ondersteuning van P. persimillis was veruit de beste strategie om de spint in de kas te onderdrukken. De kosten van het inzetten van de roofmijten bedraagt GRATIS huidtesten pigment- analyse TOOS kwam hier dan ook niet verder dan 34,85 pnt. Door de grote stempel die de jury op de wedstrijd drukte lukte het TOOS niet om de concurrent DOS (Schoonhoven) te ver slaan. Met een totaal van houdt zondagavond 9 februari om half acht weer een zang avond in de Kruiskerk Passa ge). De toegang is vrij. De avond staat in het teken van het christen-zijn wereldwijd. Op deze zangavond worden dan ook geestelijke liederen gezongen in het Nederlands, Engels en Frans. Daarnaast is gr de mogelijkheid voor de uit- instrumentaals of vocaals' Un eigen land te laten horen. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken. sterk toe te nemen. Vanaf be gin augustus wordt de spint goed onderdrukt door roof- ca- lifomicus ook flink toeneemt lukkig en stelt middelen be- avond geen kinderdisco, schikbaar om deze vrijwilli gers te ondersteunen’. De SWW organiseert op dit moment al cursussen voor vrijwilligers, waaronder spe cifieke cursussen voor senio ren. Dat aanbod kan nog aan zienlijk groter worden indien Tevens wordt er voor de scho- mijt A. fallacis. Hoewel A. lieren een beeldentocht geor ganiseerd door de woonwijk Zuidplas en een bezoek ge bracht aan het atelier van de Waddinxveense kunstenaar Theo den Boon (Dorpstraat). Van de Goudse Kunstuitleen komen er twee kunstwerken op school. Ook komen er verschillende kunstenaars op school om de kinderen wegwijs te maken in de kunst. Voor de ouders is er op school een tentoonstelling op don derdag 13 februari van 16.30 - 18.00 uur. WADDINXVEEN - Vrij dagavond 7 februari om acht uur wordt in wijkge- bouw Het Zuidhonk (Zuid plaslaan) weer een ronde van de competitie klaver jassen gespeeld. Zoals bekend zijn ook men sen die graag een avondje willen klaverjassen, zon der gelijk deel te moeten nemen aan een competitie, van harte welkom. De kosten bedragen f 2,50 per persoon per avond, waarvoor per speelavond een aantal prijzen beschik baar worden gesteld voor degenen met het hoogste aantal punten. De compe- titiespelers strijden boven dien om de kampioensbe- ker, die aan het eind van het jaar wordt uitgereikt. WADDINXVEEN - Zondag middag 9 februari van tweee tot vier uur wordt in wijkge- bouw Het Zuidhonk (Zuidpla slaan) een soos gehouden voor verstandelijk gehandi capten. Op deze middag wor den er spelletjes gespeeld, muziek gedraaid en andere activiteiten gehouden om met elkaar een gezellige middag te hebben. scoorden de dames 35,85 pnt bij elkaar. DOS (Schoonho ven) haalde 45,00 pnt. Het verschil tussen DOS en TOOS was te groot geworden om in te halen. voortdurend zoeken Als laatste moesten de dames kleingeld en van het gepast hun vrije oefeningen draaien, betalen bijna achter ons. T Hierbij werd door de jury zeer zal voor veel mensen best even wennen zijn, maar de voordelen zijn talrijk*, aldus WADDINXVEEN - De Stichting Waddinxveens Welzijns werk (SWW) heeft de eerste stappen gezet naar de op richting van een vrijwilligersvacaturebank in Wad dinxveen. Zo’n 120 instellingen is schriftelijk gevraagd te reageren op dit initiatief. WADDINXVEEN - Zaterdag middag 8 februari van drie tot vijf uur wordt in Het Zuid honk (Zuidplaslaan) door de Wiikwerk De Zuid- gamseerd. De enciw... 2,50 (inclusief een consump- tiebon). Uiteraard is het leuk als de kinderen verkleed komen. Er zijn prijzen voor de leukst verkleedde jongen en meisje. De carnavalsvereniging ‘De Gouweslobbers* verleent haar medewerking aan deze mid dag. Er is op deze zaterdag- Na een spannende, bijna wedstrijdbeeld echter weer om. De vele wissels aan de kant van Inter Rijswijk en de vele time-outs maakten het langste eind trok- de wedstrijd erg rommelig en haalden het ritme eruit. Nu was het Be Fair dat de meeste fouten maakte. In ter Rijswijk maakte daar dankbaar gebruik van en WADDINXVEEN - In buurt- de SWW’als bemiddelaar op- centrum De Boog (C. Huij- genslaan) is er wekelijks op de woensdagavond van negen tot elf uur een gezellige in loop. Iedereen, ongeacht de leeftijd, is welkom voor een drankje of een praatje. Bovendien is er vrijdagavond 7 februari om half negen weer een bingo-avond. Er zijn weer prachtige prijzen te winnen. Iedereen is van har te welkom. ZEVENHUIZEN - Woens dagavond 12 februari om acht uur wordt er een zendings avond gehouden in De Rank sloten zodat de luchtvochtig- te Mperkapelle. heidsomstandigheden rela tief gunstig waren voor P. persimillis. Zowel in de kas als in de vollegrond blijkt één chemische behandeling vol doende om de spint te bestrij den. Het succes van deze een malige bespuiting is vooral te danken aan het tijdig bestrij den van de spint bij lage dichtheid. Ook blijkt hier het grote belang van de gecombi neerde inzet in het voorjaar van een spint- met eidodend middel. In 1995 is zonder ei dodend middel gespoten waardooor de spintpopulatie nauwelijks werd afgeremd in ontwikkeling. (Bron: Boomteelt Praktijkon derzoek, informatie bij Rob van Tol) Welzijnswerk heeft in haar bijna vijfjarig bestaan veel ervaring met de instellingen in Waddinxveen. Daarnaast doet de SWW zelf ook regel matig een beroep op vrijwilli gers voor haar activiteiten en projecten. Om de vraag en het aanbod goed op elkaar af te stemmen ‘Zij zijn uiteindelijk één van heeft de Stichting Waddinx- de twee belangrijke partners in het project. Als de instel lingen het niet zien zitten, heeft het geen enkele zin om door te gaan*. ‘Op de door de SWW verzon den brief zijn al een aantal reacties binnen en daar zit nog geen negatieve bij, wel één die het en goed idee vindt maar denkt er geen gebruik van te maken*. Over het aan bod van mensen, die zich str aks bij de vrijwiligersvacatu- rebank gaan aanmelden als vrijwilliger, is Jan Korving mo- mensen nog groter zal zijn vanwege het feit dat naast de regioda- mes ook de juniordames mo gen inschrijven. De wielerwedstrijd voor de elite-neo-amateurs op het parcours Juliana van Stol- berglaan, Kanaalstraat, Sta tionsstraat, Prinses Beatrix- laan en Prins Bernhardlaan zal weer deel uit maken van het Rabokringklassement. WADDINXVEEN - De Gere formeerde Kerk (Vrijgemaakt) positief gestemd. ‘Op dit ment is het aantal dat actief is als vrijwilliger erg groot. Alleen al bij de SWW zijn er zo’n 200 vrijwil ligers actief. ‘Daarbij kan men optellen de vrijwilligers die actief zijn bij de scholen, sportverenigingen, muziek verenigingen, kerkelijk werk, politiek, buurt- en speeltuin verenigingen, scoutinggroe- natuurverenigingen, ten voor senioren, raaio-om- roep en maatschappelijk werk (telefooncirkels, Welfa re)*. ‘Onze schatting is dat er zo’n 6.000 mensen actief zijn in Waddinxveen. Deze men sen leveren een hele belang rijke bijdrage aan de Wad dinxveense gemeenschap*. ‘Waddinxveen kan niet zon der hun inzet. De gemeente Waddinxveen erkent dit ge- berichten zal het Keukencen trum Waddinxveen dit jaar niet als hoofdsponsor optre den. Wel heeft het keukenbe drijf aan de Gouwe financiële ondersteuning toegezegd voor de organisatie van de ronde. Het stichtingsbestuur is thans druk doende met on- derhandelingen met diverse De dames lieten nette gemid delde oefeningen zien, maar scoorden allemaal onder hun knip. Men kan daarvoor vrij- gemiddelde. TOOS kwam dagavond bellen naar RTW-studio, tel. 610379. Elke vijfde vragensteller ont vangt overigens een handige chipknip saldo-lezer waar mee het saldo en de laatste mutaties van de chipknip 146,55 pnt werd TOOS derde, kunnen worden afgelezen. RTW-radio is in de regio Mid den-Holland via de ether te ontvangen op FM-frequentie 105.8 MHz en via de Wad- dinxveense kabel in stereo te recht gewaardeerd met 7,90 pnt. Na de goede eerste wed- beluisteren op FM 93.1 MHz. pnt. In totaal wisten de da mes 38,30 pnt te halen, we derom goed voor een derde plaats. De achterstand op DOS was echter groter ge worden. Als derde toestel hadden de dames wat goed te maken op slechts de beschikking over zeven van de negen speel sters. Buitenaanvalster Annemarie de Rooy, die op vakantie was, en de gebles seerde spelverdeelster Co- rieerd aanvalsspel de vier- ra Bos waren niet van de partij. De start van de dames van Be Fair in de eerste set was moeizaam. De Wad- dinxveensen lieten zich overdonderen door de moeilijke services van haar tegenstandster en kwamen meteen op achterstand. Door een goede servicese- s rie van aanvoerster Mar cella Bos, kwam Be Fair wel weer langszij, maar het kwam nog niet echt lekker in de wedstrijd. Een storende fout van de tweede scheidsrechter op de stand 12-12 had een ne gatieve uitwerking en zo ging de eerste set verloren met 12-15. In de tweede set kwam Be- Fair langzaam maar zeker wat meer in haar spel. De pass werd beter verzorgd waardoor er ook aanval lend meer werd gescoord. Tegenstandster Inter Rijs wijk maakte veel fouten en de tweede set werd dan ook gewonnen met 15-9. In de derde set draaide het Ds. Korevaar uit Rotterdam komt dan spreken over ’In spanning - Inspanning op weg naar 2000’. Hoe ver wachten wij het jaar 2000. Er is gelegenheid tot het kopen van boeken en cd’s. WADDINXVEEN - De prote- stants-christelijke Koningin Beatrixschool (ZuidplashoD heeft in deze eerste twee we ken van februari voor de groepen 1 tot en met 8 een kunstproject met het thema ‘Dieren in de Kunst*. Op deze wijze maken de kin- ongeveer 45 cent per vierkan- deren kennis met verschillen- te meter per jaar. In de vollegrond begint de blokfluit maken, etsen, aqua- spintaantasting eind juli pas rellen en beelden maken, pot tenbakken, ballet en geza menlijk muziek maken. WADDINXVEEN - Vrijdag avond 7 februari zal de locale RTW-radio van negen uur tot half tien in het programma ‘Nieuwscafé* aandacht beste den aan de introductie van de ‘Chipknip* in Waddinxveen. Jonqen (I/) In de studio aan de Staring- U de Rabobank Waddinx- 01150011061(1 ingaan op de introductie WADDINXVEEN - Donder dagavond 30 januari omst reeks tien over half acht werd op de Kanaaldijk een 17-jari- ge Waddinxveense jongen mishandeld. Zonder aanleiding werd hij Het op de fiets klem gereden door r zeer zal voor veel mensen best een leeftijdgenoot, waarna hij slecht gepureerd waarbij al- even wennen zijn, maar de een schop kreeg en in het ge- leen Maaike kreeg waar ze voordelen zijn talrijk*, aldus zicht werd geslagen. recht op had. De overige da- Arie-Pieter van Dijk. Toen hij probeerde aan mes kregen van 0,6 tot 1,2 Ook RTW-luisteraars kun- belager te ontkomen kwam tijdens de uitzending hij ten val waarbij hij zijn ge- twee uur durende, partij waren het uiteindelijk de Waddinxveense dames die aan ken. Zij wonnen met 3-2. Hiermee is Be Fair één punt uitlopen op Inter Rijs wijk 2. Trainer-coach Paul van xYperen had deze wedstrijd pakte de setwinst (12-15). slechts de beschikking over Gelukkig hervond Be Fair zeven van de negen speel- zich in de vierde set en zag het kans om door middel van een goede servicedruk, goede passing en geva- Nell en Stutterheim PAGINA 17 Een beeld van de vorig jaar gehouden vierde Ronde van Waddinxveen. (Foto: Stichting Wie lerronde Waddinxveen). De allernieuwste modellen in onze showroom. Verkoop van: Alisun - Hapro - Cleosun - Palm Beach - Philips Het maximum te winnen bedrag is 5.000,- per reisovereenkomst Rabobank Reizen Kerkweg Oost 161 - tel. (0182) 62 53 36 (Rabobank Reizen; nu ook op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur geopend.) Regentesseplantsoen 52 (Centrum hoek Kleiweg-Kleiwegbrug) 2801 CM Gouda. Telefoon (0182) 52 99 04 GEOPEND ma. t/m vrij, van 10 00-21 00 uur zat van 10.00-17.30 uur flTI Ikl Op diverse topmerken fW I 111 VJI zonnehemels en combinaties I UVA. snelbruinings- lampen va"a’ 3 Weken vertwu' xonnehemel slechts SHn'iV£liS£ f keukenarchitectuur Ridderhof 51 Alphen a/d Rijn Telefoon 0172-44.32.69

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 17