WADDINXVE Voorverkoop bij VW Homo Circa' in Goudse Nieuwe entree voor Coenecoop College Expositie van Lies van Straalen Extra voorstellingen 'West Side Story' Stadsgalerie Gouden zilverbek J. de Hek op NCVB-avond Hooge Burch zoekt vrienden T VERGADERINGEN RUIMTELIJKE ORDENING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN NIEUWE FOLDERS EN BROCHURE COLLECTEROOSTER DE CHEMOCAR MILIEUZAKEN BOUWZAKEN 1 1997 1997 1997 1997 1997 WADDINXVEEN/BOSKOOP - Vorige week woensdag 29 januari heeft het Coenecoop College open huis gehou den. Zowel op de locaties in Boskoop als in Waddinx- veen (Dreef) zijn ’s middags de leerlingen van groep 8 van de basisscholen met hun leerkracht ontvangen en rondgeleid. Volgens een speciaal mini- rooster hebben de toekomsti ge leerlingen ook enkele les sen van docenten van het Coenecoop College kunnen volgen. Op die manier hebben zij alvast iets van de sfeer kunnen proeven, die op een school voor voortgezet onder wijs toch heel anders is dan op een basisschool. een sterk imago geven, maar hem tegelijkertijd afhanke lijk maken. Ook hier is weer sprake van de paradox tus sen bekoring en onbehagen. Met deze tentoonstelling trachten de kunstenaars een collectief standpunt in te ne men. WADDINXVEEN/BOSKOOP De in het Westland gebo ren Waddinxvener Lies van Straalen (Monster 1928) ex poseert tot en met zaterdag 22 februari in de Openbare Bibliotheek van Boskoop. SPREEKUREN van zijn werk. Naast gede tailleerde weergaven tracht hij een impressie weer te ge ven van objecten die hem boeien. Als medeoprichter van de Waddinxveense Kunst Kring zijn de dagen voor hem goed gevuld met creatieve activi teiten. Reeds eerder expo seerde Lies van Straalen in Het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda, Donorcentrum Vlaardingen, Spijkenisse en Gouda, gemeentehuis Lei derdorp, Van den Bergh Ne derland te Rotterdam, Open bare Bibliotheek Waddinx veen en De Kreek in ’s-Gravenzande. WADDINXVEEN - De afde ling Waddinxveen van de Ne derlandse Christen Vrouwen Bond (NCVB) houdt woens dagavond 12 februari om kwart voor acht in De Hoek steen (Esdoorolaan) haar maandelijkse vergadering. Lies van Straalen volgde twee jaren les aan de Haagse Academie van Beeldende Kunsten, afdeling reclame, waar hij onder meer les kreeg van Kiljan en Paul Schuitema. Na de dienstplicht was hij commercieel medewerker van enkele bedrijven. De pensionering stelde hem in de gelegenheid aandacht te geven aan tekenen en schil deren. Aanvankelijk tekende Lies van Straalen sterk figura tief. Zijn werken worden ge kenmerkt door de natuur. Water, lucht en landschap pen vormen de hoofdthema’s RIJNWOUDE - Fokker van prachtvinken Jacques Kraan in Hazerswoude-Rijndijk heeft met de door hem inge zonden ’zilverbekjes’ voor de wereldvogeltentoonstelling in Reims (Frankrijk) een zilve ren en een gouden medaille gewonnen. Kraan is al jaren succesvol met door hem ge fokte vinken. Op deze avond komt me vrouw J. de Hek spreken over ’levensbeëindigend hande len’. Dit doet zij namens de Nederlandse Patiënten Ver eniging (NPV). In het werk van deze twee Goudse kunstenaars staat de mens centraal, maar nooit volledig. Het is ’de mens om trent’, de ’Homo Circa’. beroemd Nummers ’America’ zijn klassiekers gewor den die iedereen kent van de beroemde film uit de jaren ’60, Pers en publiek ontvin gen de uitvoering van ’West Side Story5 die nu in de theaters te bele- GOUDA - Wegens grote belangstelling voor de musical ’West Side Sto ry’ in de Goudse Schouwburg zijn er drie extra voorstellingen bij- geboekt op donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 december 1997 om 20.00 uur. ’West Side Story’ is één van de meest populaire musicals ooit geschre ven. Het verhaal over de strijd tussen een blanke en een Puertoricaanse bende en natuurlijk de muziek van Leonard Bernstein en Stephen Sondheim zijn wereld- geworden. als ’Maria’, en ’Tonight’ geopend op dinsdag tot en met zaterdag van 11.OO IT. 00 uur en op zondag van 14.00-17.00 uur. GOUDA/WADDINXVEEN - ’Homo Circa’ heet de ten toonstelling die de Goudse beeldhouwer Jan Mostert en de in Waddinxveen geboren en getogen Goudse schilder Ruben van Veen van zaterdag 8 februari tot en met zondag 2 maart hebben ingericht in de Stadsgale rie Gouda. BOSKOOP - De VW heeft in de voorverkoop onder andere kaarten voor Dynamo Open Air van 16 t/m 18 mei op vliegbasis Eindhoven. Opera T)e barbier van Sevilla’, 20 april in het Ned. Congresgebouw in Den Haag. Artiestengala met warm en koud buffet en optredens van o.a, Frans Bauer en Grant Forsyth op 3 oktober in Nijkerk. Carnaval Brasil op 22 februari in het World Trade Center in Rotterdam. Rene Froger op 2 mei in de RAI, Am- sterdam. Tractor Pulling op 15 maart in Ahoy, Rot terdam. IJsgala 1997 op 11 maart in het Thialf Stadion, Hoogeveen. Wil- leke Alberti in Concert op 21 maart in het Ned. Congresgebouw in Den Haag. De VW gidsen voor vakantie in eigen land zijn weer beschik baar. Openingstijden VW op maandag 13.30-16.30 uur, overige werkdagen 9.00- 12.00 en 13.30-16.30 uur, zaterdag 10.00-13.00 uur. Zondag gesloten. Tel. 214644. WADDINXVEEN/ZWAM- MERDAM - Vijftien van de bewoners met een verstande lijke handicap in Hooge Burch zijn dringend op zoek naar een bezoekvriend(in). Hooge Burch is een ook in Waddinxveen gevestigd christelijk centrum voor men sen met een verstandelijke handicap. Wanneer je in een voorzie ning woont wordt er prima voor je gezorgd en heb je al tijd mensen om je heen. Toch heb je er weinig echt voor je zelf; je deelt je woning, je groep en de mensen om je heen altijd met anderen. Daarom is bezoek zo belang rijk; contact met mensen die er speciaal voor jou zijn, die je regelmatig komen opzoeken en mogelijk eens iets willen ondernemen. Binnen dit contact kan er van alles worden gedaan, zoals wandelen, koffiedrinken, kletsen over voetbal, even lekker naar de stad of zelfs mee naar huis. Maar ook kan het zijn, dat er schijnbaar niets gebeurt. Al leen bij elkaar zitten, samen een sigaartje roken en de tij voor elkaar nemen is sommi ge bewoners al heel fijn en schept een speciale band! Hooge Burch zoekt dan ook mensen, die zich op deze wij ze voor één van haar bewo ners in willen zetten. Juist omdat de behoeften en moge lijkheden van de mensen, voor wie een bezoekvriend of gastgezin gezocht wordt, zo uiteenlopen, kan vrijwel ie dereen die belangstelling heeft en een bepaalde mate van betrokkenheid bij onze bewoners voelt, terecht in Hooge Burch. Na een uitge breide kennismaking en in formatieverstrekking wordt gezocht naar een zo passend mogelijk contact. Hierbij spe len de wensen, mogelijkhe den en behoeften van zowel de bewoner als de nieuwe een centrale rol. Wie belangstelling heeft of meer informatie wil kan con tact opnemen met Corrie Hoogendoom, maatschappe lijk werk Hooge Burch, tel. 0172-630465. Geboeid door vormplastici- teit en de psychologische kracht van het beeld, hebben beide kunstenaars samen aan dit thema gewerkt. De uit hout vervaardigde personages van Jan Mostert lijken elk moment tot leven te kunnen komen. Ze zijn de verbeelding van de maskerade van de mens die zoekt naar evenwicht en ze kerheid. De beelden zijn beangsti gend, maar stralen tegelij kertijd een bepaalde sensu aliteit uit; de sfeer van afsto ting en aantrekking. Oud-Waddinxvener Ruben van Veen schildert met acryl op opengevouwen kartonnen dozen. Hij omringt zijn universele mensbeeld met alledaagse voorwerpen: een kop en scho tel of een Goudse kaas. Dergelijke herkenbare attri buten kunnen een persoon Er zijn op dinsdag 11 februari in Waddinxveen en op don derdag 13 februari in Bo skoop informatieavonden waarop ouders verder geïn formeerd worden over het Coenecoop College en waar zij met hun vragen terecht kunnen. Ook zal de vormge ving van de nieuwe athe- neumstroom, een interessan te ontwikkeling op het Coene coop College, ruim aandacht krijgen. alle belangstellenden. Er kwamen veel toekomstige leerlingen nog een keer een kijkje nemen, ditmaal verge zeld van hun ouders. Op alle locaties waren docen ten in touw om in hun lokalen een presentatie van hun vak te verzorgen. Uit de reacties van de ouders en hun kinde ren kon opgemaakt worden dat het een geanimeerde avond was, waarbij veel in formatie verstrekt werd en belangstellende vragen over de toekomstige ontwikkelin gen van het onderwijs gesteld en beantwoord werden. De samenwerkingsschool voor VBO, MAVO, HAVO en VWO is nu eenmaal groter en er worden veel verschillende vakken gegeven. Voor ieder vak is meestal een aparte do cent die de lessen geeft. Aan het begin van de avond werd op locatie Dreef de offi ciële opening van de nieuwe entree verricht door onder wijswethouder Maria Wien- tjes-van der Velden (WD) en voorzitter dr. A.W. Hendriks van de centrale directie van het Coenecoop College. Samen knipten zij in de nieu we entree een groot lint door wat de toegang tot de school nog blokkeerde. Daarna was de school toegankelijk voor ven is, razend enthou siast. Het succesteam dat verantwoordelijk is voor het mega-spekta- kel staat onder leiding van regisseur Eddy Habbema. Samen met choreograaf Jerry Mitchel heeft hij een ij zersterke dansmusical gemaakt, die van begin tot einde boeit. Jonge talenten in een adembe- nemde show doen de herinneringen aan de film vervagen. De voorverkoop is ge start op vrijdag 31 janu ari aan de kassa van de Goudse Schouwburg. Telefonisch reserveren is mogelijk onder num mer 1082-513750. De ka sa is geopend vanmaan dag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. De toegangsprijzen be dragen 75 gulden, 72,50 en 37,50 gulden. Geen kortingen op CJP, JTK of Pas 65. Uitwisseling van ideeën leid de tot nieuwe motieven en reacties op eikaars werk. Zo wijzigde Ruben van Veen, aangestoken door het en thousiasme van Jan Mostert, een werk van circa 10 m2 in een nieuwe schildering die zpu kunnen dienen als theaterdecor. Naar aanleiding van een door Ruben van Veen ge schilderd brandblusappa- raat creëerde Jan Mostert op zijn beurt ’Assurantis’, een brandbaar personage. De expositie wordt vrijdag avond 7 februari om acht uur geopend door Gerda van Ham. Aansluitend zal ’Assu rantis’ worden uitgevoerd, een rondedans met brand blusser door Chrstel Hardy. De Goudse Stadsgalerie is PAGINA 3 WOENSDAG 5 FEBRUARI 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN G E M E E N E (0182) 624 624 OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN BOUWPERCEEL Middelburgseweg 3 het oprichten van drie lichtmasten Jan Dorrekenskade-Oost 1 AARD VAN HET BOUWPLAN Noordeinde 136 Sperwerhoek 26 Noordeinde 15 Verzoek om vrijstelling Brederolaan 12 Otto-erf 1 Een nieuwe uitgave is: Voorlichtingskrant herinrichting Boskoop OPENINGSTIJDEN AFDELING PUBLIEKSZAKEN De chemocar rijdt weer op vrijdag 7 februari 1997 Binnengekomen bouwaanvragen/ingediende meldingen Ingevolge het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet maken OHMOUI Loket voor Burgerlijke Stand, Burgerzaken, Reis- en Rijdo- cumenten maandag tot en met donderdag: vrijdag: dinsdag- en donderdagavond Het loket voor de Algemene Publieksinformatie is dagelijks geopend van 08.30 - 14.00 uur (vrijdag 12.30 uur). Daarna kunt u voor informatie terecht bij de receptie. De receptie is dagelijks geopend van 08.30 -17.00 uur (op vrijdag tot 16.30 uur). Tijdens de beide avondopenstellingen is de receptie geopend. 08.30 -14.00 uur 08.30 -12.30 uur 19.00 - 20.30 uur Meldingen krachtens artikel 8.40 Wet milieubeheer: Burgemeester en Wethouders delen mede dat onderstaande meldingen milieubeheer zijn ontvangen: Raadhuisplein 1 Postbus 400, 2740 AK 624 680 624 500 610 401 624 524 624 760 612 570 Besluit herstelinrichtingen voor motorvoertuigen van: - de heer Lugthart op het perceel Coenecoop 397; Besluit opslag propaan van: - de heer Van Gorkum op het perceel Onderweg 24; Besluit horecabedrijven van: - de heer C.l. Zeilstra, Ijssalon Merino, op het perceel Nes se 2. Sint Victorstraat (t.o. nr. 54) het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak en een dakka pel op het achtergeveldakvlak het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak en een dakka pel op het achtergeveldakvlak het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een bedrijfsruimte het oprichten van een bedrijfs pand In de hal van het gemeentehuis staat een brochuremolen met een assortiment gemeentelijke en algemene folders en brochu res over uiteenlopende onderwerpen. 10 tot en met 15 februari 1997 Vereniging Dierenambulance Gouda en Omstreken Kwijtscheldingsregeling hondenbelasting per 1 januari 1997 Besluit detailhandel van: - Kruidvat B.V. op het perceel Kanaalstraat 2; - W. Tanis Groentespecialiteiten op het perceel Zuidkade 226; Besluit houtbewerkende bedrijven van: - de heer J.C. v.d. Vorm op het perceel M. Schoutenstraat 23; - de heer P. Burger (Artilux) op het perceel Coenecoop 270; het gedeeltelijk veranderen van een woning De Chemocar stopt op de volgende tijden en plaatsen: 08.00-08.20 uur halte Kromme Esse; 08.30-09.15 uur wijk Zuidplas, Zuidplashof, kringloophalte; 09.20-09.50 uur wijk Zuidplas, cirkelt lat; 09.55-10.40 uur Bomenwijk, winkelcentrum leplaan; 10.45-11.15 uur St. Victorwijk, wijkgebouw Zonnig Zuid; 11.20-12.05 uur Oostpolderwijk, Overtoom; Tijdens bovenstaande vergaderingen kunnen niet-leden ge bruikmaken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. Verleende bouwvergunningen/ingestemde meldingen BOUWPERCEEL Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen bekend de vol gende aanvragen te hebben ontvangen: AARD VAN HET BOUWPLAN In voorgaande jaren bestond al een mogelijkheid om onder be paalde financiële omstandigheden de hondenbelasting terug te krijgen, echter die regeling is wettelijk (met ingang van 1997) niet meer toegestaan. De oude regeling voor de hondenbelas ting was afwijkend van die voor de ozb en de afvalstoffenheffing en hiervoor diende dan ook apart een aanvraag ingediend te worden. Dit apart aanvragen is nu dus niet meer nodig zodat u nog maar éénmaal de benodigde financiële gegevens aan de gemeente hoeft te verstrekken. De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat een aan vraag om afgifte van een bouwvergunning is ingediend voor Zuidelijke Dwarsweg 13c: het oprichten van vier hondenken nels, van een dienstencentrum annex kattenverblijf en van een dienstwoning. Dit verzoek kan slechts worden ingewilligd na het verlenen van vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelij ke Ordening, aangezien het bouwplan in strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan: "Plan in Hoofdzaak West", en voorts na ontvangst van verklaringen van geen be zwaar van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en in artikel 50, lid 5, van de Woningwet. Regels van de Chemocar: - Bedrijven kunnen niet bij Chemocar en afvalstation terecht. - U mag het K.C.A. absoluut niet vooraf bij de halteplaats zet ten, omdat dan eventueel kinderen ermee kunnen gaan spe len. - Injectienaalden moet u in een gesloten verpakking aanbie den. - Lege plastic flessen van chloor, ammonia, spiritus e.d. kun nen nadat ze met water zijn omgespoeld, worden wegge gooid in de grijze container of de vuilniszak. - Goed geleegde verfblikken kunnen in de blikbak worden ge gooid. het geheel vernieuwen van een woonhuis het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning 12.50-13.30 uur Centrum, Passage ingang stationszijde; 13.35-14.20 uur Vondelwijk, winkelcentrum Luifelbaan; 14.25-15.10 uur Groenswaard, winkelcentrum Groensvoorde; 15.15-16.00 uur Willem de Zwijgerlaan bij de markt. Als u 7 februari a.s.niet in de gelegenheid bent om uw K.C.A. in te leveren, kunt u: het chemisch afval bewaren tot één van de volgende inzame lingen, te weten: 11 april 30 mei 15 augustus 10 oktober 19 december uw buren of kennissen vragen om K.C.A. te brengen en af te geven; het K.C.A. op werkdagen brengen naar het afvalstation aan de Zuidelijke Rondweg 250, tussen 10.00 uur en 15.00 uur; op zaterdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Eenieder die meent rechtstreeks in zijn/haar belang te zijn ge troffen door verlening van een bouwvergunning danwel instem ming met een melding, kan gedurende een termijn van zes we ken na de dag van verzending/uitreiking van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burge meester en Wethouders van Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Informatie omtrent beschikkingen is verkrijg baar bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (telefoonnummer 0182-624764). De kwijtscheldingsregeling voor de hondenbelasting is alleen van toepassing op de belastingplichtigen die niet meer dan één hond houden. Met ingang van 1997 is het daarom moge lijk om in één aanvraag kwijtschelding aan te vragen voor zowel de ozb, de afvalstoffenheffing als voor de hondenbelasting. Belastingplichtigen die in aanmerking (denken te) komen voor kwijtschelding ozb/afvalstoffenheffing en die één hond houden, kunnen dus voortaan ook voor de hondenbelasting kwijtschel ding aanvragen op het moment dat u dit voor de ozb en/of de af valstoffenheffing doet. Genoemde aanvragen zijn opgenomen in het Openbaar Regis ter, dat op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur voor een ieder ter inzage ligt bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. TELEFOONNUMMERS Gemeentehuis postadres telefax Afvalstation (ophalen grofvuil) Zuidelijke Rondweg 250, Centraal Meldpunt Zorg Pr. Bernhardlaan 9, Meldpunt discriminatie Instituut Sociaal Raadslieden Meldpunt vandalisme aan openbare voorzieningen Gouwebad "De Sn iep” (informatie) Overige belangrijke telefoonnummers zie pagina 5 gemeentegids OPENINGSTIJDEN Het hele gemeentehuis elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middaguren kunt u alleen terecht op afspraak. Openingstijden afdeling Publlekszaken zie elders in deze rubriek. Afvalstation voor afgifte (grof)vuil en K.C.A. Elke werkdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. Sociaal raadsvrouw op werkdagen (behoudens de woensdagen) van 09.00 tot 12.30 uur of na telefonische afspraak. Burgemeester en Wethouders hebben het voornemen de ge vraagde vrijstelling te verlenen, met het oog hierop bij Gedepu teerde Staten van Zuid-Holland de vooraf benodigde verklarin gen van geen bezwaar aan te vragen en na ontvangst van die verklaringen en de gevraagde bouwvergunning te verlenen. In verband hiermede ligt het verzoek om vrijstelling met de daarbij behorende stukken, waaronder bouw- en situatietekeningen, ter inzage met ingang 6 februari 1997 gedurende twee weken, voor eenieder tijdens werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen. Het register van verleende bouwvergunningen en meldingen waarmee is ingestemd ligt ter inzage bij de afdeling Volkshuis vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Op de agenda o.a.: 1Invulling 36-urige werkweek en flexibilisering van de arbeid. 2 Wijziging van de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling CAR/UWO. 3. Verkoop huurwoningen. 4. Samenwerkingsovereenkomst "De nieuwe Passage". 5. Samenstelling beleidsplan 1998-2001 en gewenst niveau sturing en verantwoording. 6. Voorstel tot verkoop/ruiling van gronden. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 27 en 28 no vember jl. besloten om per 1 januari 1997 in aanvulling op de mogelijkheid tot het verkrijgen van kwijtschelding voor de afval stoffenheffing en de onroerende-zaakbelastingen (ozb) dezelf de kwijtscheldingsregeling ook toe te passen voor de hon denbelasting. Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uitspraak in omtrent de definitieve besluitvorming. Evenmin kan in dit ètadi- um een bezwaarschrift worden ingediend tegen een voorgeno men bouwplan. Acryl op kartonnen doos 'Hommage aan Rob Waltens' (1997) van oud-Waddinxvener Ruben van Veen. De meldingen met bijbehorende stukken liggen vanaf 6 februari 1997 gedurende vier weken voor eenieder ter inzage bij de Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu in het gemeen tehuis alhier tijdens werkdagen vanaf 08.30 tot 12.30 uur. Des gevraagd kunnen de stukken ten minste gedurende drie aan eengesloten uren per week buiten de werkuren worden ingezien (doorkiesnummer 624757, heerW.P. Kaandorp). Op vrijdag 7 februari a.s. kunt u weer het bewaarde klein che misch afval (K.C.A.) persoonlijk aan de chemocar afgeven. De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooru ren in de leeskamer van het gemeentehuis ter inzage. Commissie lil op donderdag 6 februari 1997, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda o.a.: - Uitvoering Wet voorziening gehandicapten in Waddinxveen. - Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling "Regeling Gemeenschappelijk Vuilverwerkingsbedrijf Mid- den-Holland en Rijnstreek". Commissie IV op dinsdag 11 februari 1997, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Besluit opslag goederen van: - Van Drie B.V. op het perceel Noordeinde 99. Gedurende deze termijn kunnen tegen het voornemen om vrij stelling te verlenen door eenieder schriftelijk bedenkingen wor den ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Waddinx veen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Acryl op kartonnen doos 'Zonder titel' (1996) van oud-Waddinxvener Ruben van Veen. 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 3