Goudse Kamer wil ook Disco's in De Paddestoel ■4l een westelijke rondweg Rooms-katholieken gaan priester delen De Gouweslobbers bestaat 22 jaar Hl Twee bands in De Tunnel Onderzoek gevaarlijk kruispunt COLOPHON Sa r MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN Wachttorenbe- 10.00 uur samenkomst v.d. kinderdisco WEEKBLAD-CARTOON VAN ELIAS y 9.30 uur ds. H. Schipaan- boord 15.00 uur ds. M. van Cam- pen (aangepaste dienst) 18.30 uur ds. C.D. Zonnen- berg 9.30 uur ds. C.D. Zonnen- berg 17.00 uur ds. H. Schipaan- boord Weekblad voor Waddinxveen 10.00 uur G. van Engelen hoven 18.30 uur S. van Groningen De op dit moment nog 25 le den tellende Gouweslobbers is opgericht op 1 april 1975 door de Waddinxvener C. Niemans. Hij heeft ook de verenigingsnaam verzonnen heeft. ‘Naar onze mening geeft het plan onvoldoende duidelijk heid over de toekomstige par keer- en bereikbaarheidssi- tuatie van het te vergroten winkelcentrum de Passage'. Het plan concludeert, op ha gen. Aangezien er geen ani mo meer voor was is hiermee gestopt. Het carnaval vooor de jong- sten werd eerst in Het Tref punt gevierd, daarna in De worden dat De Gouweslob bers ook hier en daar tegen werking ondervindt, maar de carnavalsvierders gaan ge woon door, ondanks weinig animo vanuit de bevolking. De avonden worden gehou- in elk geval gegarandeerd dat de bedrijven in de Oran- jelaan ook in de toekomst goed bereikbaar blijven voor zowel leveranciers als afne mers. Ook voor de in de Noordkade de uitgang van de Prins Wil- uit- trokken belangen, waaron der die van de gevestigde be drijven. Wij zien deze graag finitieve plan*, Goudse Kamer. Eén van de voorstellen in het WADDINXVEEN - Vrijdag avond 7 februari van zeven tot negen uur is er weer een kinderdisco in De Paddestoel (Lijsterbesstraat) voor 7-11- jarigen. Na twee keer eerder deze disco te hebben gehou den heeft de evenmentencom- missie besloten door te gaan met dit evenement. Het be zoekersaantal valt niet tegen, 9.30 uur ds. M. van Cam- pen 17.00 uur ds. A.W. van der Plas KKEEPS iMjNDlGEI 9.30 uur ds. A.W. van der Plas 17.00 uur ds. M. van Cam- pen 9.30 uur ds. M.J. Oos- tingl7.00 uur ds. M.J. Oos ting Voor aangifte van gevonden en verloren voorwerpen kan men zich in Waddinxveen wenden tot het bureau van het politiedistrict Gouwe en IJssel aan de Mozartlaan 46 in Waddinxveen. De politiemensen zijn be reikbaar onder telefoonnum mer 0182-621666. een jeugdprinses en een jeugdraad van elf geweest. De Gouweslobbers hebben skoop en Waddinxveen ver trokken zijn, al direct een priester beschikbaar is, is twijfelachtig. Koninkrij kzaal Burgemeester Trooststraat 10.00 uur Openbare toe spraak 11.00 uur spreking se bands, het eigengereide Rubber King en de feestco- verband Polle. Nadere bijzon derheden volgen. vier parochies. Hoe de taak verdeling tussen de beide priesters en de pastoraal werk(st)er zal worden, daar moet nog goed over worden nagedacht.Voor Reeuwijk zal er dus wel wat veranderen, maar zal er ook veel gelijk blijven. Voor Waddinxveen en Boskoop zal er meer ver anderen. Zo zal er zeker het aantal eucharistievieringen in het weekeinde verminde ren. En er zullen, meer nog dan nu, woord- en communie vieringen komen. En omdat de aanvangstijden van de vieringen in Boskoop en Waddinxveen op elkaar af gestemd moeten worden, kan het best zo zijn, dat tijden moeten verschuiven. En mis schien moet er zelfs een vie ring komen te vervallen. Hier is nog veel puzzelwerk voor nodig. De parochies genieten de steun van het bisdom. Men ziet deze samenwerking als een goede ontwikkeling in de ze tijd van priestertekorten. En het bisdom wil dan ook volledig meewerken bij het invullen van de pastorale zorg. Maar of er, op het mo ment dat de pastoors van Bo de Burgemeester Troost straat voor verkeer richting Kanaaldijk. Het verkeer van en naar de wijk Zuid zou voortaan afgewikkeld moe ten worden via de Mercurius- weg. Hierdoor wordt verwacht dat de verkeersintensiteit op de ze weg met ongeveer 50 pro cent zal toenemen. De Goud se Kamer: Wij adviseren u om het verkeer van en naar 10.30 uur Evangelie stu- dieklassen 11.20 uur Algemene verga dering WADDINXVEEN/GOUDA - De Kamer van Koophandel en Fabnrieken voor Midden- Holland in Gouda heeft in een brief aan het Waddinxveense college van Burgemees ter en Wethouders uitgebreid gereageerd op het nu volbp bij de bevolking in de in spraak zijnde verkeerscirculatieplan. ’Handleiding Aanbevelingen voor Verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom’, dat 509 parkeerplaatsen vol doende zijn. De Goudse Ka- der viaJloskoop zou kunnen mer ziet dit in het definitieve plan graag nader onder- bouwd. WADDINXVEEN - De rooms-katholieke St. Victorpa- rochie zal het waarschijnlijk na het vertrek deze zomer van pastor Tom Buitendijk een poosje zonder priester moeten stellen. In deze regio zijn de rooms-katholieken op dit moment druk bezig om samen met de rooms-ka tholieke gemeenschap van Zevenhuizen-Moerkapelle een federatie aan te gaan. 9.30 uur ds. G. Rang, Nieuw-Vennep 17.00 uur ds. P.A.C. Bon- gers (SoW-dienst) name tot aan de Willem de Zwijgerlaan) is het van be lang dat doorgaand verkeer via de Oranjelaan gehand haafd blijft. Verschillende van die bedrij ven (autogarages en bouw markten) zijn voor een be langrijk deel van hun omzet afhankelijk van de aanwezig heid van passantenstromen. Indien doorgaand verkeer via de Oranjelaan niet meer mogelijk is, betekent dit au tomatisch dat er minder ver keer door de Noordkade i Hierdoor komt het bedrijfs economisch functioneren van betrokken bedrijven onder druk te staan. In het verkeerscirculatieplan wordt voorgesteld om de Nes se af te sluiten zodat het on mogelijk wordt om de Nesse- Zuidkade als sluiproute te Bonkelaar (Beukenhof). Er is gebruiken voor de route Ju in het eerste bestuur hadden ook jarenlang een jeugdprins, liana van zitting J. Kagenaar, O. Jan- een jeugdprinses sen, T. Dijkstra, H. v.d. Klis, F. Croonenburg en T. Burger. In het seizoen 1980-1981 houden in Het Zuidhonk (Zuidplaslaan). Het carnaval voor 50-plus- sers is tot inn 1986 in De Unie gehouden en daarna in de kantine van de tuinbouw veiling. De ouderen kwamen eerst op eigen gelegenheid en werden daarna met een bus er naar toe gebracht. In die periode ging De Gou weslobbers samenwerken met de afdeling Waddinxveen van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO). Na Het Zuidhonk wordt dit jaar voor de tweede keer in het Anne Frank-centrum (Jan van Bij- nenpad) carnaval voor oude ren gehouden. Het kindercarnaval werd van 1979 tot 1987 voorafgegaan door een optocht, georgani seerd in samenwerking met speeltuin- en wijkverenigin- ‘Volgens het plan komen de parkeerplaatsen verspreid rondom het winkelcentrum te liggen, met name aan de westzijde. Wij adviseren u het parkeeraanbod zoveel mogelijk te concentreren op één terrein'. ‘Dit parkeerterrein dient ge- ge situaties ontstaan doordat makkelijk bereikbaar te zijn, hetgeen kan worden bereikt lem-Alexanderschool door een goede bewegwijze- komt op de Oranjelaan. ‘Bij de afweging en vaststel ling van de gewenste toekom stige functie van de Oranje laan dienen ook de belangen van de hier gevestigde bedrij ven te worden betrokken', stelt de Goudse Kamer. Uit het plan blijkt niet dat dit is gebeurd. ‘Wij adviseren u dit alsnog te (laten) doen. Vervolgens kan het econo misch belang van betrokken bedrijven worden afgewogen rijden. Dit leidt, naar de me ning van de Goudse Kamer, tot een niet gewenste verho ging van de verkeersdruk in de kern van Boskoop. Het verkeerscirculatieplan stelt voor om de Oranjelaan in te richten als verblijfsge- bied, teneinde de leefbaar heid hier te verbeteren. In dit verband wordt aange geven dat er verkeersonveili- maar het zou leuk zijn als er nog meer kinderen op deze disco afkomen. De kinderdis co wordt iedere eerste vrijdag van de maand georganiseerd, met uitzondering van de maanden juli en augustus. De muziekkeuze op deze dis- co-avond is aangepast aan de leeftijdsgroep. Ook op deze BOSKOOP - Jongerencen trum De Tunnel organiseert op zaterdag 22 februari een WADDINXVEEN - Naar aan leiding van verkeersongeval len met letsel stellen de poli tie IJssel en Gouwe en de ge meente Waddinxveen een onderzoek in naar de krui sing Zuidplaslaan-Dreef. Vanaf begin december vond driemaal een ongeval plaats waarbij vier overstekende fietsers het slachtoffer wer den. Vrijdag voor een week raakten twee fietsende scho lieren uit de woonwijk Zuid- plas ernstig gewond toen zij bij het oversteken werden aangereden door een vracht auto. Opvallend is dat de aanrij dingen op vrijwel identieke wijze plaats vinden. De politie heeft het initiatief genomen met betrokken par tijen te gaan overleggen en te onderzoeken wat mogelijk de oorzaak van de aanrijdingen kan zijn. Zij gaat daartoe de komende tijd ook het ver keersgedrag op de kruising in ogenschouw nemen. Eucharistieviering op zon dag om 9.30 uur en op woensdag om 19.00 uur. Eucharistieviering op za terdag om 19.00 uur, op zondag om 11.15 uur, op dinsdag om 9.00 uur en op donderdag om 9.00 uur. wordt de muziek weer ver zorgt door de Waddinxveense drive-in-discotheek ‘The Flying Dutchman' met de disc-jockey Ed. De entreeprijs is 1,50. Bij de ingang krij gen de jonge bezoekers een gratis lootje, waarmee prij zen, zoals een populaire cd- single uit de top-40, te win nen zijn. 9.30 uur kand. R.R. Roth, Kampen 15.00 uur ds. D. Griffioen, Voorburg ’Wij achten het een goede zaak dat u met een verkeers circulatieplan het verkeer in de gemeente Waddinxveen, ook in de toekomst, in goede banen wilt leiden. Het ver heugt ons dat bij de opstel ling van dit plan gebruik is gemaakt van een notitie van de ondernemerskring Indus trieel Contact Waddinxveen’, aldus directeur-algemeen se cretaris drs. J.C. brink in zijn brief. Door het ontbreken van een voldoende rondwegstelsel worden volgens de Goudse Kamer de wegen in Wad dinxveen onnodig belemmerd door het doorgaande verkeer, met name in het centrum. Hierdoor doen zich belangrij ke knelpunten voor op onder andere de Kerkweg-Oost, de Kanaaldijk en de hefbrug over de Gouwe. ‘Wij zien dan ook graag dat dit doorgaande verkeer buiten de kern van Waddinxveen wordt afgewik- keld‘. Het plan noemt daartoe en kele varianten. De voorkeur van de Goudse Kamer gaat uit naar variant 5 (westelijke en noordelijke randweg), in clusief aansluitingen op de Beethovenlaan en de Dreef (variant 2a). Volgens het plan draagt va riant 2a sterker bij aan een vermindering van de ver keersdruk in de kern van Waddinxveen dan variant 2b (aansluiting Onderweg). Teneinde de westelijke en noordelijke rondweg daad werkelijk aantrekkelijk te maken voor het doorgaande verkeer, dat in belangrijke mate op de A12 is gericht, pleit de Goudse Kamer voor een korte verbinding met de ze snelweg. Een goede parkeer- en be- reikbaarheidssituatie noemt drs. J.C. Brink van eminent belang voor het goed functio neren van winkelgebieden. WADDINXVEEN - Komend weekeinde is het carnaval. De komt de ’sleutel’ van Waddinxveen weer in het bezit van de 22 jaar bestaande carnavalsvereniging De Gouwslobbers. Hij zal worden gegeven door burge meester Fedde Jonkman. Daarvoor deed Kees van der Linden dat altijd. 1994. In de beginjaren gingen De Gouweslobbers ook bij de rooms-katholieke basisscho len langs. Ook werd men wel eens uitgenodigd bij wijk- en speeltuinverenigingen om een avond carnaval te komen vieren. De Gouweslobbers J.C. Oldenbandringh en J.C.H. van Dorst, Kattensingel 17, Gouda, tel. 0182-510958; Woubrechterf 42, Waddinxveen, tel. 0182-613112. Kleine huisdieren-spreekuur voor spoed gevallen ieder weekeinde volgens afspraak. J. Slager, Kerkweg-Oost 220, Waddinxveen, tel. 0182- 612737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 0182-518995 of dierenarts W.C.M. van den Heuvel, Pelmolenerf 59, Gouda, tel. 0182-511215). C. de Vos en B. de Vos-Kroeze, Prins Bernhardlaan 79, tel. 0182-610462. 10.00 uur ds. A.W. Davidse Voor de praktijk van de huisartsen Alberts, Van den Brule, Van der Linde en Vreeken (groep I) heeft dienst: P.J.E. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 632222 G. Siemons, Mozartlaan 2-4, tel. 612676 F.F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 617255 A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 616801 10.00 uur ds. G. Weerd, Moordrecht 17.00 uur SoW-dienst in Ontmoetingskerk (in samenwerking met de Vrijzinnige Hervormden) 10.00 uur geen dienst GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg 9.30 uur leesdienst 18.00 uur student A. Schot 10.00 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 9.30 uur leesdienst 17.00 uur leesdienst In het bestuur kwamen toen T. Piels, W. Broer, C. v.d. Putten, C. Niemans en H. Wildeboer. In het bestuur dat sinds 1983 De Gouweslobbers heeft geleid hebben nu alleen nog T. Bikker en C. Schrij vers zitting. Het eerste seizoen was er nog geen prins en geen prinses. De eerste prins carnaval in Waddinxveen kon worden verwelkomd in 1976-1977. De carnavalsavonden werden gehouden in Het Trefpunt (Stationsstraat). Voor de ou deren werden er feestjes ge houden in hotel-café-restau- rant De Unie (Kerkweg- Oost). ’Kleintjes carnaval’ waren er in café Sport (Kerk straat) bij D. Roos. In Het Trefpunt zijn De Gou weslobbers gebleven tot het jaar 1983, waarna werd ver kast naar kantine van de toenmalige tuinbouwveiling den in samenwerking met an- wor- dere carnavalsverenigin- is er veen voor het vrachtverkeer verslechtert hierdoor aan zienlijk. Met name vrachtverkeer met een bestemming in het cen trum of omgeving moet dan een grote omweg maken, sis van parkeernormen uit de Hiermee is voor die bedrijven aeen groot tijdverlies gemoeid. In het plan wordt gesugge reerd dat het vrachtverkeer, bij een afsluiting, onder an- liana van Stolberglaan-Ka- naalstraat-Kanaaldijk. ‘Net als voor de Oranjelaan missen wij ook hier een ana- ook lange tijd een dansgarde lyse van de verschillende be stapten ze allemaal tegelijk gehad. De gemeentesleutel op, zodat er een nieuw be- werd in het camavalsweek- stuur gevormd moest worden, einde altijd symbolisch over handigd op het gemeentehuis alsnog opgenomen in het de- na de optocht. finitieve plan', aldus de Maar vanaf het seizoen 1982- 1983 wordt deze sleutel over handigd op de jaarlijkse grote plan betreft het afsluiten van avond en later op de carna- de Burgemeester valsmiddag voor 50-plussers. In het seizoen 1984-1985 zijn er ook borden geplaatst met Slobberveen (de naam van Waddinxveen in carnavals- tijd), maar daar was zoveel over te doen dat besloten werd deze borden niet meer te plaatsen. Ook de carna- valsvlag mocht niet meer wapperen op het gemeente huis. Hier hadden de ambte naren last van. Gezegd moet de wijk Zuid niet via de Mer- curiusweg te leiden. Een ver hoging van de verkeersdruk is hier niet gewenst omdat zich hier nu reeds verkeers problemen voordoen'. In 1991 wees de Goudse Ka mer het Waddinxveense ge meentebestuur reeds, in het (Bredeweg). Sinds 1992 wor- dere carnavalsverenigin- kader van het ontwerp-be- den de carnavalsavonden ge- gen.Kindercarnaval is er stemmingsplan Zuidkade- in Het Zuidhonk weer in Het Zuidhonk vanaf Wilhelminakade, op de nood zaak om de Mercuriusweg te verbreden. Door een verbreding van de ze weg kan volgens drs. J.C. Brink worden bevorderd dat het laden en lossen, parkeren en de verkeerdoorstroming De Gouweslobbers hier ongehinderd naast el- heeft in haar midden nog één kaar kunnen plaatsvinden, persoon van het eerste uur en dat is P. van ’t Wout. Gehoopt wordt dat de carnavalsver eniging met de 251eden die ze hebben nog lang door kunnen gaan. Zaterdag 15 februari wordt het 22-jarig bestaan gevierd met een feestmiddag en een feestavond. De avond is al he lemaal vol. Voor de middag spektakel met twee Boskoop- heeft het bestuur mensen en verenigingen aangeschreven die De Gouweslobbers willen komen feliciteren. Samenwerking met parochia nen in Boskoop (St. Johannes de Doper) en Reeuwijk (H.H. Petrus en Paulus) biedt voor Waddinxveen misschien enig soelaas. Gedacht wordt aan een geestelijk leider die zijn werkzaamheden verdeelt over de beide gemeenten. Een belangrijk punt is hoe in de toekomst de pastorale zorg zal kunne worden geregeld. Dat is een moeilijk punt, en daar zijn de parochies dan ook nog niet helemaal uit. Pastoor Hulspas van Reeuw ijk heeft in ieder geval aange boden nog twee jaar na zijn pensionering (in de loop van dit jaar) in Reeuwijk te willen r ver- blijven, zij het piet een lichter rijdt, takenpakket. In overleg met het bisdom Rotterdam gaan de gedachten voor Boskoop en Waddinxveen uit naar één pastoor. Omdat twee grote parochies, met drie kerken, voor één priester niet te doen is, zal deze pastoor slechts een deel van de taken kunnen vervullen. En daarom wordt, ter comple tering-van de zorg, gedacht aan de benoeming van een pastoraal werk(st)er voor alle Triomfaterkapel, Haven- straat 10.00 uur ds. M. Ezinga 18.30 uur ds. H.G. Koek koek De regeling ‘medische weekeinddienst' is uitsluitend be doeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. op zaterdag en zondag van 10.00 - 11.00 uur en van 16.00 - 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waar nemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. ring via een logische korte route. Indien aan deze voor waarden is voldaan kan on nodig ’zoekverkeer’ tot een minimum worden beperkt'. In dit verband adviseert de Goudse Kamer het gemeen tebestuur geen eenrichtings verkeer in te voeren in de Stationsstraat-West. Deze straat vormt voor een deel van het verkeer komende vanaf de Kanaaldijk de toe- voerweg tot het parkeerter- tegen het belang van de aan- rein gelegen nabij het win- wezige woningen en de kelcentrum de Passage. school'. ‘Invoering van eenrichtings- Graag ziet de Goudse Kamer verkeer in de Stationsstraat- West betekent een verslech tering van de bereikbaarheid van winkelcentrum de Pas sage', meent de Goudse Ka mer. Drs. J.C. Brink steunt niet het voorstel om de hefbrug gevestigde bedrijven (met over de Gouwe in de ochtend en avondspits voor vracht verkeer af te sluiten. De be reikbaarheid van Waddinx- se J •f, •n-T MS rw yrs?* MB— I I “SBj I sassavu feU .3 PAGINA 9 WOENSDAG 5 FEBRUARI 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Dorst). r ZONDAG 9 FEBRUARI voorde: CHAOS OpQELOST.... De Hoeksteen, Esdoorn- laan: Bethelkerk, Bilderdijklaan: De Morgenster, Sterren laan Klachten bezorging: Donderdag voor 17.00 uur. Kanaalstraat 10. 2741 HH Waddinxveen Telefoon 0182 - 63 03 32 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost: ROOMSKATHOLIEKE KERK St. Victorkerk, Zuidkade RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Nieuwe Trefpunt, Stationsstraat BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerk straat DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Crabethstraat, Gouda CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK BOSKOOP Kerkgebouw Nieuwstraat 79 GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN JEHOVA'S GETUIGEN Uitgave: Dagblad van Rijn en Gouwe BV, Raoul Wallenbergplein 9, Postbus 12400 AA Alphen a/d Rijn Redactie-adres: Kanaalstraat 10 Postbus 372 2741 HH Waddinxveen Telefoon: 0182 - 63 03 32 Telefax: 0182 - 63 26 33 Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag 08.30 - 17.00 uur. GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groens- Ontmoetingskerk, Groens- voorde GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage Weekeinddienst dierenarts: EVANGELISCHE GEMEEN TE PAROUSIA GOUDA Aula Joh. Calvijn-MAVO, Winterdijk ZATERDAG 8 EN ZONDAG 9 FEBRUARI 1997 Arts: Voor de praktijk van de huisartsen Glaser, Van Heel, Sie mens, Voskamp en Wilms (groep II) heeft dienst: Arts: Dienstdoende apotheek: Dienstdoende verloskundige: Immanuëlkerkgemeente, Prinses Beatrixlaan: REMONSTRANTSE GEMEENTE Kerkgebouw Zuidkade: De deze zomer uit Waddinxveen vertrekkende pastor Tom Buitendijk van de rooms-katho lieke St. Vktorkerk, gefotografeerd in de St. Vktorkerk aan de Zuidkade. (Foto: Joop OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Merturius- weg: BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Mededeling: Spreekuur waarnemend huisarts Aanvraag visites N ra «Smarm» WO» hNM1 1 I ga—e» t Hf»® ggsa - I j 8 w» I ■BW

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 9