Diveka om de twee weken Menno Okkes sterkste in schaaknacht Oudercursus voor partners in stiefgezinnen Flyers-teams zonder winst Infodag Tsjechië en Slowakije Politiek drukt stempel op werkconferentie 111 ir Bijbeklub in De Loods Waarom actie tegen tuincentrum Onderweg? Zware taak wacht ZVH Winst voor Moerkapelle Kunstproject twee scholen PAGINA 13 WOENSDAG 12 FEBRUARI 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN gen tussen toeristische toppers ais Tabor, Tele en Ji Vraag en aanbod van allerhande materialen op de eerste materialenveiling in het Planta riumgebouw. (Foto: A. Fioole) X r Materialenveiling meerde kerk. De club is bedoeld voor bewo ners van een gezinsvervan gend tehuis of kort verblijf te huis en allen die een dagver blijf of sociale werkplaats bezoeken. Er wordt een bijbelverhaal verteld, gezongen, muziek ge maakt en er is tijd voor knut selen of een spel. De club wordt financieel ge steund door de RK, de Gere formeerde en Hervormde ker ken. met hun eigen kinderen, met kinderen van hun (nieuwe) partner, met een ex-partner, met reacties uit de omgeving etc. Kortom: omgaan met elkaar in een stiefgezin is soms las- Ê.E. van HELDEN Oranjelaan 16 Waddinxveen Beter ging het met dames 2: winst op Juventus. Bij de ZEVENHUIZEN - De Zeven- huizense volleybalvereniging Rentokil-ZVH speelde zater- I WADDINXVEEN - Vanavond (woensdag 12 februari) wordt van zes uur tot half tien in het Anne Frank-cen- trum (Jan van Bijnenpad) onder leiding van Waddinx- veens burgemeester Fedde Jonkman de geruime tijd aangekondigde werkconferentie ‘Arm in Waddinxveen4 worden gehouden om een beeld te krijgen van de stille armoede in het Gouwedorp. prachtige hoofdstad Praag, maar juist ook zeer vele kleine en middelgrote ste den verspreid over het hele land hebben hun oude ker nen ongeschonden behou den en zijn een bezoek ten volle waard. Buiten de stad is nog volop ruimte met een uitgebreide keus aan ver blijfsmogelijkheden: hotels, pensions, kampeerboerde rijen en campings. pelle aan den IJssel. Net als het competitieduel tussen de beide ploegen ver liep ook deze wedstrijd. Al- com-Capelle wist met 3-0 via de setstanden 15-12, 15-5 en 15-9 alvast één been in de halve eindstrijd te zetten. Voor komende zaterag staat voor de ZVH-formatie de zwa re taak te wachten om Alcom met 3-0 te overwinnen en zelfs onder de 25 punten te houden. Dan pas is ZVH ze ker van een vervolg van het nationaal bekertoernooi. De aanvang van deze wedstrijd is om 19.00 uur in het dorps huis Swanla te Zevenhuizen. Afgelopen week is in het Plantariumgebouw als expe riment een eerste materia lenveiling gehouden, op ini tiatief van de nieuwe studie groep Regio Boskoop i.o. Kwekers en toeleveringsbe drijven konden hier restpar tijen aanbieden. Het aanbod was voor een eerste keer vrij groot met ruim 200 kavels en er werd levendig gehandeld. ’Het is leuk verlopen en er is goed verkocht’, constateerde Jos van Lint na afloop. Voor de initiatiefnemers was het even afwachten omdat er toch investeringen nodig zijn, maar men is niet teleurge steld. ’Ik heb veel leuke din gen gezien die niet te duur verkocht werden en de verko pers zijn blij dat ze er vanaf zijn.’ Jos heeft begrip voor de vrees dat het in de toekomst wellicht een rommelmarkt wordt. ’Het is rommel voor wie er niets mee kan, want het is praktisch allemaal ge bruikt materiaal. Maar soms is het net wat iemand al een hele tijd zoekt, tachtig pro cent is verkocht.’ Van Lint laat nog even in het midden of de veiling een ver volg krijgt. Dat hangt er maar net van af of er bijvoor beeld volgend jaar weer ma teriaal genoeg is. Komt er een herhaling dan zal de organi satie er op toe zien dat niet echt een rommelmarkt wordt. ’We kunnen dan bijvoorbeeld de richtlijnen aanscherpen en toezien op wat wordt ingé bracht. Maar dat zien we vol gend jaar wel, het ging ons er om dit een keer te doen en een leuke dag te hebben. Die opzet is geslaagd’, aldus Van Lint. Ook Slowakije met zijn im posante hooggebergte is een aantrekkelijk en bovenal rustig vakantiegebied, zo- LEZERS SCHRIJVEN inzet en aanpassing van de gezinsleden. Ondanks goede bedoelingen, doen zich ge makkelijk onverwachte en moeilijk te plaatsen inciden ten voor waardoor spannin gen kunnen ontstaan. Door aan de cursus deel te nemen, raken de ouders beter voorbe reid op zulke situaties; ze le ren er beter mee om te gaan. En door ervaringen van ande re deelnemers te horen, wor den de dingen in het eigen ge zin begrijpelijker. In de zes a acht cursusavon den wordt een aantal speci- WADDINXVEEN - Het twee de team van schaakvereni ging Moerkapelle won de uit wedstrijd tegen De IJssel 2 in Moordrecht met 5-2. Winst was er voor Arie Hoog- duijn, Marius van Vuuren, Henk van Putten en André Corpeleijn. Jacques de Lan ge, Cees van Vuuren en Jan Blok speelden remise. Henk Doornheim verloor zijn partij. Het tweede heeft na vijf wedstrijden vier punten en handhaaft zich in de derde klasse van de Rotterdamse Schaak Bond (RSB). De senioren speelden de acht tiende ronde. Koploper Die Bac kreeg groot voordeel te gen Maarten Vroegindeweij, die echter goed terug knokte en remise afdwong. Op de j eugdclubkampioenschappen van de RSB hebben de beide viertallen van Moerkapelle geen hoge ogen gegooid. Na twee zaterdagen schaken in Brielle bereikte het C-teapi (tot 14 jaar) de vierde plaats. Er werden twee wedstrijden verloren, een gelijk gespeeld en een gewonnen. Het D-team (tot 12 jaar) had nog enig uitzicht op brons, maar moest ook berusten in een vierde plaats. Zij wonnen drie wedstrijden, speelden twee keer gelijk en verloren twee maal. Er kon helaas niet steeds in de sterkste opstel ling worden gespeeld in deze immer sterk bezette JCK. REGIO - In maart starten er in Voorburg (op dinsdag avonden) en in Leiden (op maandagavonden) cursus sen voor ouders met kinderen uit een eerdere relatie/huwelijk. De cursus heeft tot doel de deelne mers te steunen bij het vinden van hun draai in het ge zin en hen te helpen met specifieke opvoedingsvragen. WADDINXVEEN - Dames 1 en heren 1 van Flyers-bas- ketbal verloren en bij de meisjes-junioren 1 kwamen de scheidsrechters niet opdagen. WADDINXVEEN - De door de Waddinxvense Schaak Vereniging WSV georganiseeerde ’helse Waddinxveen- se schaaknacht’ is voor de vierde keer gehouden in Het Zuidhonk (Zuidplaglaan). Dames 2 kwam moeilijk uit de startblokken en hierdoor kon Juventus de eerste helft BOSKOOP - Bijbelclub ’In liefde delen’, de club voor ver standelijk gehandicapten, houdt een bijeenkomst op za terdag 15 februari van 10.00 tot 11.45 uur in De Loods, achter de Gerefor- verloor. Dames 1 trad aan tegen DAS - een concurrent voor één van de bovenste plaatsen in de competitie. Vanaf het begin kon Flyers de wedstrijd niet naar zich toetrekken. De dames hadden te veel moeite met het - soms te - agressieve spel van DAS. De scheidsrechters traden daar Al geruime tijd lees ik verha len over de plannen van hove niersbedrijf H. van Vliet, die aan de Onderweg een hove niersbedrijf en een tuincen trum wil beginnen. Ik krijg zo langzaam aan het gevoel dat er een hetze aan het ontstaan is tegen deze werklustige ondernemer. On der leiding van oud-wethou- der dr. M. Kraaijenstein (die dankzij zijn politieke rol in ons dorp al langer van deze plannen op de hoogte was) wordt er al geruime tijd ge protesteerd door diverse be woners van de Onderweg. Ik heb de indruk dat deze protesten niet gefundeerd zijn. Toen men hoorde dat er wel licht een tuincentrum zou ko men klom men direct in de hoogste boom om dit tegen te houden, met handtekenin genlijsten en al. Gezamenlijk actie voeren doen we tenslot te graag. Het waarom is mij niet duide lijk. Er zijn toch meer bedrij ven op de Onderweg die heel wat meer overlast veroorza ken dan een tuincentrum? Het milieu zou worden aan getast zegt men. Wat is er nu aantrekkelijker om te zien dan een goed verzorgd tuin centrum? Henk van Vliet wil ook de De werkconferentie, een ini tiatief van een locale werk groep met vertegenwoordi gers van politieke partijen in Waddinxveen, is opgezet in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur. pers op hun wenken bediend. Zo kan de voorraad gemakke lijk en snel op peil worden ge houden. Een snelle uitleve ring, bijvoorbeeld via de in het gebouw gestationeerde vervoerder Bentvelzen Transport, kunnen de kopers ruim voor het verkoopweek- einde de bestellingen ver- koopklaar in het bedrijf heb ben. Diveka-café is een vertrouwd onderdeel van de beurs, ook in 1997. Werken en gratis lunch. Deze mogelijkheid wordt door steeds meer be zoekers ontdekt. Het afgelo pen jaar is gebleken dat de verkoopformule van Diveka met circa vijftig kwekers en Groen-Direkt goed aanslaat en snel volwassen is gewor den. en Het is algemeen bekend dat veel gezinnen door echtschei ding in de situatie van het éénouder gezin komen. Veel minder wordt er bij stilge staan dat er op den duur vaak weer een nieuwe relatie aangegaan wordt. Wanneer tig. Het vraagt een speciale daar kinderen bij betrokken zijn, ontstaat er een stiefge zin, tegenwoordig ook wel nieuw samengesteld gezin ge noemd. Is opvoeden op zich al niet al tijd even makkelijk, in een stiefgezin is het vaak nog in gewikkelder. Dat is ook be grijpelijk, want dat gezin wijkt af van een ’gewoon’ ge zin. Beide partnes hebben hun eigen gezinsgeschiedenis en hun eigen verwachtingen en misschien ook hun eigen ideeën over opvoeding. Ze hebben meestal te maken wel in de zomer als in de winter. Voor beide landen geldt dat zij naar Neder landse maatstaf onbetwist tot de goedkope vakantie landen behoren. Bezoekers van de informatiedag kun nen komende zaterdag des kundige informatie ver wachten van reis- en andere toeristische organisaties, een complete verzameling van reisfolders, fotoboeken en video-shows. Verder is er verkoop van Tsjechisch bier, Tsjechische en Slowaakse wijnen en souvenirs. De toe gang is gratis. dinxveners waren Hans van Woudenberg en Barthold Jansen op respectievelijk de vierde en vijfde plaats. In de top-10 volgden nog C. v.d. Laar, W. Mourits, M. Stolte, Leon Willemen en J. v.d. Born. De organisatoren van WSV zijn van plan om vol gend jaar het eerste lustrum van de Waddinxveense schaaknacht op zeer speciale wijze gestalte te geven. Eer der op het programma staat het WSV-3-ronden toernooi, dat zaterdag 15 februari ge speeld wordt in het Anne Frank-centrum. Toeschou wers zijn van harte welkom, evenals schakers van elk ka liber. Alle spelers worden naar gelijke sterkte inge deeld. dinxveen. Er zijn daar geen volledige cijfers over. Brigitte Leferink: ‘Natuurlijk heeft de gemeente gegevens over de inkomensverdeling in Waddinxveen, over het aan tal uitkeringsgerechtigden, over het aantal werkzoeken den. Maar over de stille ar moede weten we weinig'. ‘Het gaat om mensen die zich niet tot de gemeente wenden. Alleenstaande vrouwen met kleine kinderen, bejaarden - ook in dit geval veel vrouwen - die van de ‘kale‘ AOW moe ten leven, langdurig werklo zen en nog veel meer groe pen*. ‘Ze zijn niet op de hoogte van de bestaande regels, of zien er tegen op om hun hand op te houden, of komen niet in aanmerking voor de bestaan- WADDINXVEEN - Komen de zaterdag 15 februari van elf tot vier uur houden de Vereniging Nederland Tsje chië en Slowakije en de Stichting Vriendschapsband Waddinxveen-Pelhrimov in zalencentrum Het Nieuwe Trefpunt (Stationsstraat) een regionale informatiedag over vakantiemogelijkheden in Tsjechië en Slowakije. Tsjechië, per auto één reis dag van ons land verwij derd, heeft vakantiegangers die op zoek zijn naar een bij zondere bestemming, veel te bieden. Niet alleen de boerderij waar hij gaat wo nen opknappen. Dat lijkt mij toch ook voor het aangezicht van de Onderweg niet geheel onbelangrijk. Waarschijnlijk (want nie mand heeft zich hierin ver diept) was men bang voor de overlast die een groot cen trum zou bezorgen. Voor zo ver ik weet, en ik heb hier naar geïnformeerd, zijn er plannen voor een klein tuin centrum met een eigen par keerterrein. Wat heeft de buurt hier voor last van vraag ik mij af? Be ter zou zijn om wat respect te hebben voor een hardwerken de jonge ondernemer die zijn bedrijf, een groen bedrijf, wil uitbreiden. Ik wens Henk van Vliet veel succes in zijn pogingen een mooi bedrijf neer te zetten en wens hem ook sterkte met het gevecht tegen de massa die eigenlijk niet weet waar tegen men protesteert. De gehele wedstrijd bleef Fly ers aan de negatieve kant van de score, maar de ach terstand was niet groot en uitzicht op de overwinning bleef, tot de fatale 13e mi nuut. Toen verloor Flyers drie speelsters met vijf fouten en was de tegenstand gebroken. Uitslag: 43-62. Topscoorder: Anita van Unen met 16 pun ten. Heren 1 ging op bezoek bij Argon. Het team was niet en nog aardig bijblijven. Rust stand 19-16. De start van de tweede helft was stukken beter. In een mum van tijd had Flyers - mede dankzij het goede spel van Monique Boudewijns - een groot gat geslagen en hierna kwam de overwinning niet meer in gevaar. Uitslag 50-34. Topscoorder: Miijam vd Sman met 14 punten. Jongens-kadetten 1 had geen moeite met Springers. De on geslagen status is geen mo ment in gevaar geweest. Er werd goed samengespeeld, al leen het scoren werd soms vergeten. Uitslag 77-33. Topscoorder: Freddy Hof fman met 20 punten. Meisjes-junioren 2 haalde groots uit tegen The Jump. Vooral de eerste helft was goed en de tegenstander werd meteen op een grote achters tand gezet. Ruststand 40-14. De tweede helft deden de meisjes het wat rustiger aan en toen werd het wat meer gelijkwaardig. Uitslag: 74-40. Topscoorders: Christa Geurts en Marije Ferber ieder met 16 punten. Jongens-kadetten 2 bood aar dig tegenstand tegen Woody Blues, alleen had de tegen stander een speler die voor 39 punten zorgde en dat was te veel voor Flyers. Uitslag 56- 86. Topscoorder: Erik Sikkel met 19 punten. Jongens-mini’s speelden goed tegen Grasshoppers en boek ten een grote overwinning. Deze winst werd binnenge haald door een goede tweede en derde periode te spelen. Uitslag 47-31. Topscoorder: Sebastiaan Overdam met 29 punten. fieke onderwerpen behan deld. Zo wordt er aandacht besteed aan verschillen tus sen kerngezin en stiefgezin, reacties van de kinderen, de rol van de voorgeschiedenis van de volwassenen en de kinderen, de ideeën, ver wachtingen en mythen ten aanzien van het stiefgezin, de rol van de eigen ouder en de stiefouder in het gezin en re acties van de omgeving. De cursusleiders geven hierover informatie en de deelnemers kunnen hun eigen ervaringen inbrengen. Het is echter géén therapie- of hulpverleningsgroep. De cursussen worden georgani seerd door Riagg Haagrand, Riagg Midden-Holland en de FIOM Leiden. De cursuskos- ten bedragen ongeveer 40 gulden. Voor meer informa- tie/de cursusfolder kunt u te recht bij: Riagg Haagrand, Arieda Blom, tel: 070- 3001300, Riagg Midden-Hol land, Bep Elsas, tel: 0182- 516422, FIOM Éeiden, Nynke Humalda, tel: 071-5226199. CDA-werkgroeplid Brigitte Leferink zegt daarover: ‘Het is van belang dat een derge lijke conferentie breed wordt gedragen. Daar is ook tijdens de behandeling van de begro ting door het gemeentebe stuur nog eens op gewezen*. De gemeente heeft erdan ook bij de plaatselijke politici op aangedrongen ook kerken en maatschappelijke organisa ties in te schakelen. De werkconferentie zal pro beren inzicht te krijgen in de werkelijke armoede in Wad- BOSKOOP - Op dinsdag 18 februari luidt Diveka met een tweedaagse karrenbeurs het nieuwe karrenbeursseizoen in. Op de bekende locatie in het Plantariumgebouw zal deze presentatiebeurs van boomkwekerijproducten elke veertien dagen en op vaste dinsdagen van 10.30 tot 16.00 uur worden gehouden. Op woensdag 19 februari is de beurs reeds geopend om 8.00 uur mede in afstemming met de Beurs van de Bo- skoopse Veiling. Vaste aan bieders, ongeveer 200 in ge tal, verzorgen gezamenlijk een compleet pakket tuin planten. Groen-Direkt neemt hiervan het leeuwendeel voor haar rekening. Telkenmale zullen daarnaast zo’n vijftig deelnemers zelf aanwezig zijn om de koper van alle in formatie te voorzien. Na af loop van de eerste beursdag op 19 februari wordt voor alle deelnemers en belangstellen den een informatieuurtje ge organiseerd tussen 12.00 en 14.00 uur. Vakgenoten zijn daarbij welkom. Indrukken van de onlangs ge houden VTB-beurs in Utrecht, waar Diveka met materiaal van circa vijftig kwekers en Groen-Direkt aanwezig was, maken de or ganisatie optimistisch over een groeiende groep kopers. Onder de honderdvijftig ko pers die de beurs vorig jaar gemiddeld bezochten, bevin den zich tuincentra, bloemen winkels en de groothandel. Zij kochten vorig jaar naar schatting 11.000 karren. Met de verhoogde frequentie naar veertien dagen en dins- dag-beursdag worden de ko- kan doen voor zijn eventuele bijstandsgerechtigden dan Waddinxveen dat op de 132e plaats staat*. ‘Alles is betrekkelijk, want daarmee hoort onze gemeen te toch nog tot het welvarend ste deel van de lijst van de 630 gemeenten. Rotterdam is bijvoorbeeld nummer 615*. Brigitte Leferink: ‘Ik kan me voorstellen dat Wassenaar, de op twee na de rijkste ge meente in Nederland, meer te gaan. Desondanks werd er nog goed tegenstand gebo den. De winst was uiteraard voor Argon. Uitslag 107-72. Topscoorder: Tie Wai Lam met 22 punten (6 driepun ters). WADDINXVEEN - Zowel de protestants-christelijke Ko ningin Beatrixschool als de rooms-katholieke Kardinaal Alfrinkschool (Zuidplashof) hebben in de eerste twee we ken van februari voor de groepen 1 tot en met 8 ge werkt aan een kunstproject met het thema ‘Dieren in de Kunst'. Op deze wijze maakten de kinderen kennis met ver schillende vormen van kunst, zoals blokfluit maken, etsen, aquarellen en beelden ma ken, pottenbakken, ballet en gezamenlijk muziek maken. Tevens werd er voor de scho lieren een beeldentocht geor ganiseerd door de woonwijk Zuidplas en een bezoek ge bracht aan het atelier van de Waddinxveense kunstenaar Theo den Boon (Dorpstraat). Van de Goudse Kunstuitleen kwamen er twee kunstwer ken op school. Ook kwamen er verschillende kunstenaars op school om de kinderen wegwijs te maken in de kunst. Voor de ouders is er in de ge meenschapsruimte van beide scholen een tentoonstelling op donderdag 13 februari van 16.30 - 18.00 uur. Ook in het Zuidboheemse Waddinxveense vriendschapsstad Pelhrimov, centraal gele- 9_.. A 7.*. Hhlava, is een verblijf alleszins de moeite waard. (Foto: Stichting Vriendschapsband Waddinxveen-Pelhrimov). De spelers kwamen niet al leen uit de Goudse regio, maar ook Den Haag, Nieuwe- gein, Utrecht, Zeewolde en een enkeling uit het buiten land. Onder hen enige vrou wen en de tweevoudig schaaknachtwinnaar Chris Jansen uit Arnhem die er ooit in slaagde al zijn 27 partijen te winnen.In het 12 uren-du- rende nachtelijk gedruis werd ondanks de gezelligheid fel stijd geleverd met de hou ten legers. Voortgedreven door onbarm hartig tikkende schaakklok- ken, maar getroost en zorg zaam begeleid door drie ploe gen vrijwilligers van de Stichting Wijkwerk De Zuid plas, slaagden de meeste deelnemers erin het ochtend gloren te halen. Er vielen dit jaar slechts twee slachtoffers die met lichte uitputtingsver schijnselen voortijdig het pand moesten verlaten. Aan het gezamenlijk ontbijt kozen alle deelnemers op volgorde van eindklassering een prijs van de grote tafel. Als eerste werd hiertoe uitge nodigd Menno Okkes. Hij werd de nieuwe koning van dit turbulente schaakfes- tijn op de voet gevolgd door de onttroonde Chris Jansen en J. Eijgelaar op een fraaie derde plaats. Sterkste Wad- de voorzieningen. Die groe pen vooral willen we met deze dag de eerste wedstrijd in de conferentie in kaart brengen', beker regio-finale (de kwart- Kennis over ‘deze andere finale van het nationaal be- kant‘ van Waddinxveen ligt kertoernooi) tegen Alcom-Ca- natuurlijk bij betrokkenen zelf, maar daarnaast ook bij belangenorganisaties, de thuiszorg, de woningbouw verenigingen, het energiebe drijf, kerken, ouderen bonden en het arbeidsbureau. Deze instellingen zijn ook uitgeno digd. Verder is iedereen met be langstelling voor het onder werp welkom, maar vooral hopen we dat op deze werk conferentie mensen komen die uit eigen ervaring over ar moede willen spreken', hoopt Brigitte Leferink. ‘Zoals op de landelijke confe rentie is gebeurd die oktober vorig jaar in Zwolle werd ge houden. Daar werden ook de resultaten van een groot lan delijk onderzoek naar armoe de gepubliceerd. En dat heeft schokkende zaken aan het licht gebracht*. ‘Gebleken is dat landelijk zo’n 300.000 huishoudens van een inkomen moet rond komen dat onder het sociaal minimum ligt, dat 600.000 huishoudens een inkomen rond het sociaal minimum hebben, dat 22.000 huishou- jeugd was er wederom winst dens om financiële redenen voor jongens-kadetten 1, niet altijd voldoende eten in meisjes-junioren 2 en jongens huis hebben om geen honger mini’s. Jongens-kadetten 2 te lijden'. ‘Omdat nu de oorzaken van de armoede beter in beeld zijn gekomen kunnen er ook oplossingen worden aangege ven. Afgezien van een laag beschikbaar inkomen blijken sommige lasten in de afgelo pen jaren sterk gestegen te zijn, zoals de woonlasten en de gemeentelijke heffingen. Daar kunnen gemeentebestu- onvoldoende tegen op. ren zich meer op richten*. ‘Ook bleek de voorlichting over het gemeentelijk mini mabeleid, bijzondere bijstand en kwijtschelding, onvoldoen de. Dat is één van de terrei nen waarop ook onze gemeen te zich heeft voorgenomen ac tiever te zullen zijn*. Tenslotte bleek dat gemeen ten op verschillende manie ren gebruik maken van de mogelijkheden die de nieuwe Algemene Bijstandswet ze biedt. De decentralisatie naar de gemeenten van de bijstand compleet en tot overmaat van heeft tot grote verschillen in ramp kwam er tijdens de uitkering geleid. wedstrijd nog een blessure bij. Hierdoor was Flyers genood zaakt de rest van de wed strijd met vijf spelers verder 1 I 4- K 4 Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden ge weigerd. Anonieme brieven worden niet gelzen. Brieven onder pseudoniem worden wel ge- l plaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. j „DOET” TROUWENS OOK IN KEYBOARDS 3 VOOR A l'l E BLADMUZIE

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 13