num 1 Gebr. Bakker Zn ITALIAANS DESIGN 3+2 KOMBINATIE VAN SOEPEL, ZACHT LEDER IN DIVERSE MODEKLEUREN I INRUIL seven wij vZX“eXele“PT massief grenen modieuze orenen too WST u I ZONWERING, KOZIJNEN EN SCHUIFPUIEN I' I nummer I I I I I I I I I mnnm meubelspecialist 1 i I 1 i I 1 I i l I i a pXT,^+L’E+D’EzR,re I 11 I Een voordeliger adres om uw geadresseerde mailing te versturen. Bekendmaking definitieve beschikking Wet verontreiniging oppervlaktewateren 0-20 gram fl. 0,42 21-30 gram fl. 0,46 i- l Bekendmaking aanvraag en ontwerpbeschik king Wet verontreiniging oppervlaktewateren NU ƒ1.000,-VOORDEEL. 0-20 gram fl. 0,40 21-30 gram fl. 0,44 GKW/WvW - WOENSDAG 12 FEBRUARI 1997 PAGINA 14 ver 3+2 ZITS 1 MM öi Wij bezorgen uw regionale mailing binnen 3 werkdagen. EN Onze bezorgtarieven zijn tot 500 stuks: 'RUG! -x BEZOEK ONZE SHOWROOM ALPHEN a/d RIJN: Albert Einsteinweg 1, telefoon 0172-492850 - WADDINXVEEN: Noordkade 157 en 92a, telefoon 0182-615722 uw Hu,s MAG GEZ’EN worden met 1290, 1334, 1346, 1391, 1398, 1447, 1458, 1 i Rijneveld 4c - 2771 XT Boskoop Tel. (0172 21 68 96 - Fax (0172 21 34 20 Plili I Rijnland rip .•J NA TAXATIE, DONDERDAG Mr boven-de 500 stuks: Bovenstaande tarieven gelden voor zowel open als gesloten post en zijn exclusief 17,5% BTW. Voor grotere oplagen of hogere gewichten kunt u ons altijd voor een speciaal tarief bellen. Wij verspreiden al 12 jaar in uw regio geadresseerd drukwerk. Esther Koelewijn KNIKARMSCHERM AANBIEDING Keuze uit 15 streepdoeken voorzien van GRATIS volant. nterieurvering j 3 ZICHTBAAR MOOIER RAAMWERK... modern lederen bankstel - 0 - N OÜ ^OOPAVOND! i 1 ter inzage. ZEVEI weken ter inzage. 259 W 4 i 99 .149 GOUDA A p Kozijnen, schuifpuien, rolluiken, knikarmschermen en uitval schermen voor buiten. Jaloezieën, rolgordijnen en lamellen -onder andere van Luxaflex- voor binnen. Het maakt uw huis zichtbaar mooier. In diverse uitvoeringen en van topkwaliteit. Alles exact op maat gemaakt en vooral ZEVENHUIZEN 8LE15WIJK gemaakt en ter inzage gelegd. Vervolgens zul len de definitieve beschikkingen W.v.o. worden vastgesteld en bekend worden gemaakt. Ter inzage De definitieve beschikkingen W.v.o., de aan vragen met bijlagen, en de overige van belang zijnde stukken liggen van 13 februari tot en met 27 maart 1997 gedurende 6 De definitieve beschikkingen W.v.o. worden van kracht op 27 maart 1997. Zij die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlo pige voorziening. Dit verzoek moet eveneens vóór laatstgenoemde datum worden gericht aan: de Voorzitter van de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beschikkingen worden niet van kracht voordat op dat ver zoek is beslist. Tevens bestaat voor een ieder de mogelijkheid tot een gedachtewisseling over het ontwerp van de besluiten. Men dient zich daartoe te wenden tot voornoemde afdeling. Leiden. De persoonlijke gegevens van degene die zijn/haar bedenkingen indient worden, indien deze daarom verzoekt, niet bekend gemaakt. Een zodanig verzoek moet schrifte lijk en afzonderlijk, doch tegelijkertijd met de brief met zijn/haar bedenkingen bij Rijnland Bedenkingen Gedurende de termijn van 4 weken-kan ieder een naar aanleiding van de aanvragen en de ontwerp-beschikkingen W.v.o. schriftelijk - en op verzoek ook mondeling - gemotiveerde bedenkingen indienen bij het college van dijk graaf en hoogheemraden van het Hoogheem- Ter inzage De aanvragen met bijlagen en de op basis daarvan opgestelde ontwerp-beschikkingen W.v.o. liggen voor iedereen van 13 februari Het beroepschrift moet vóór 27 maart 1997 worden ingediend bij de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken zijn in te zien bij: - de gemeente Boskoop, het Raadhuisplein 3, op werkdagen van 09.00 tot 12.15 uur; buiten deze uren is inzage mogelijk na telefonische afspraak met de afd. Bestuurszaken, tel. (0172) 21 9516; - het Hoogheemraadschap van Rijnland, afd. Vergunningen, Breestraat 48 te Leiden, op werkdagen tijdens de kantooruren van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur; bui ten voornoemde tijden is inzage mogelijk na telefonische afspraak met de afd. Vergunnin gen, tel. (071) 516 82 18 of 516 82 04; voor nadere informatie kunt u zich wenden tot voornoemde afdeling. Wollefoppenweg 57c Rotterdam Zevenhuizen Tel. 010-455 53 80 In Oud Verlaat, nabij de Zevenhuizerplas. Ca. 200m. naast manege "de Zevenkamp". dorps™*-’ leiden OMMOORD KBNsreN*EG--’^ R-DAM waodhoveen Hoogheemraadschap van Nrs. V.33153/V.32228/V.32369/V.32373 Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoog heemraadschap van Rijnland maken hierbij bekend dat bij hen aanvragen voor vergun ningen ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (W.v.o.) zijn binnengeko men van: - CJ.A. Vergeer, gevestigd te Boskoop voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van het tuinbouwbedrijf van aanvrager (boomkwekerij met kassen en buitenteelt), gelegen aan de Zuidwijk 49 te Boskoop, op een watergang in de Gouwepolder; - P.J. van Nes, gevestigd te Boskoop voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van het tuinbouwbedrijf van aanvrager (Boom kwekerij met kassen en buitenteelt), gelegen aan de Reijerskoop 64 te Boskoop, op een watergang in de Gouwepolder; - J.W. Bogaards, gevestigd te Boskoop voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van het tuinbouwbedrijf van aanvrager (boomkwekerij met kassen en buitenteelt), gelegen op een perceel achter Boezemlaan 9 te Boskoop, op een watergang in de Voorof- schepolder; - V.o.f. J. Spaargaren en Zn., gevestigd te Boskoop voor het lozen van bedrijfsafvalwa ter, afkomstig van voormeld tuinbouwbedrijf (boomkwekerij met kassen en buitenteelt), gelegen op een perceel achter Boezemlaan 13 te Boskoop, op een watergang in de Voorof- schepolder. Dijkgraaf en hoogheemraden voornoemd hebben besloten de gevraagde lozingsver gunningen onder het stellen van voorschrif ten te verlenen. De definitieve beschikkingen W.v.o. zijn ten opzichte van de ontwerp-beschikkingen niet gewijzigd. Overeenkomstig de geldende procedure van hoofdstuk 3 (Afd. 3.5) van de Algemene wet bestuursrecht (A.w.b.) worden thans de definitieve beschikkingen W.v.o. bekendge maakt en ter inzage gelegd. BOSKOOP ALPHEN gebr:bakker Leiden, 5 februari 1997. i'1% L,. Kom langs bij Ron Meijer en verbaas uzelf over de vele mogelijkheden voor raamdecoratie en zonwering. De stukken zijn in te zien bij: - de gemeente Boskoop, het Raadhuisplein 3, op werkdagen van 09.00 tot 12.15 uur; buiten deze uren is inzage mogelijk na telefonische afspraak met de afd. Bestuurszaken, tel. (0172) 21 95 16; - het Hoogheemraadschap van Rijnland, afd. Vergunningen, Breestraat 48 te Leiden, op werkdagen tijdens de kantooruren van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur; bui ten voornoemde tijden is inzage mogelijk na telefonische afspraak met de afd. Vergunnin gen, tel. (071) 516 82 18 of 516 82 04; voor nadere informatie kunt u zich wenden tot voornoemde afdeling. Beroepsmogelijkheid Gedurende voormelde termijn van 6 weken kan naar aanleiding van de definitieve beschikkingen daartegen beroep Worden ingesteld door: a. de aanvrager; b. de wettelijke adviseurs; c. degenen die tegen de aanvragen en de ont werp-beschikkingen bedenkingen hebben ingediend; d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de aanvragen en de ontwerp-beschikkingen. j^.. GOUWE AQUADUCT &A.COENECOOPBRUG WADDINXVEEN ALPHEN A/D RUN LEIDEN AviFAUNr DEN HAAG x Nrs. V.32130/V.32229/V.32499/V.32500/V.32504 Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoog heemraadschap van Rijnland maken hierbij bekend dat bij hen aanvragen voor .een vergun ning ingevolge de Wet verontreiniging opper- tot en met 13 maart 1997 gedurende 4 weken vlaktewateren (W.v.o.) zijn binnengekomen van: - V.o.f. Gebr. Ravenhorst, gevestigd te Boskoop voor het lozen van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater, afkomstig van voormeld tuinbouwbedrijf (boomkwekerij), gelegen aan de Zijde 123 te Boskoop, op een watergang in de polder Laag Boskoop; - Kromhout Boskoop BV, gevestigd te Boskoop voor het lozen van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater, afkomstig van voormeld tuinbouwbedrijf (boomkwekerij met kassen en buitenteelt), gelegen aan de Biezen 144, Reijerskoop 66B en 68 te Boskoop, op een watergang in de Gouwepolder; - P.L. Zegwaard, gevestigd te Boskoop voor het lozen van huishoudelijk en bedrijfsafval water, afkomstig van het tuinbouwbedrijf van aanvrager (boomkwekerij) met woonhuis, gelegen aan Reyerskoop 114 te Boskoop, op een watergang in de Gouwepolder; - V.o.f. den Hertog Tuinplanten, gevestigd te Boskoop voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van voormeld tuinbouwbedrijf (boom kwekerij), gelegen aan Zijde 167 te Boskoop, op een watergang in de polder Laag Boskoop; - A. van Leeuwen, gevestigd te Boskoop voor raadschap van Rijnland, Postbus 156,2^)0 AD het lozen van huishoudelijk en bedrijfsafval- -- J- water, afkomstig van het tuinbouwbedrijf van aanvrager (boomkwekerij), gelegen aan Lan sing 21 te Boskoop, op een watergang in de Gouwepolder. Dijkgraaf en hoogheemraden voornoemd hebbén het voornemen de gevraagde lozings- worden ingedtend. vergunningen onder het stellen van voor schriften te verlenen. Overeenkomstig de geldende procedure van hoofdstuk 3 (Afd. 3.5) van de Algemene wet bestuursrecht (A.w.b.) worden thans de aanvra gen en ontwerp-beschikkingen W.v.o. bekend- Er zal dan gelegenheid worden geboden om met de aanvrager, een vertegenwoordiger van dijkgraaf en hoogheemraden en andere aan wezigen van gedachten te wisselen. Uitval 2.50 mtr, lengte nü per 25 cm oplopend. 4.00 mtr van 1774,- 4.25 mtr van 1832,- 4.50 mtr van 1848,- 4.75 mtr van 1906,- 5.00 mtr van 1922,- 5.25 mtr van 1980,- 5.50 mtr van 1996,- 1199 a hefbrug ,M0ï0«»VW«Ol"’B voor voor voor voor voor voor voor GRATIS METEN en MONTEREN* met roestvrij materiaal. 2 jr. GARANTIE met P.L.V. kwaliteitslabel, wat valt onder Garantiefonds Zonweringsproducten. montage op begane grond zonder speciale steunen. t

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 14