Groeiend aantal Universele garage onderkomen die het verdient reizigers op Interliner 382 Dienstverlening van gemeente zelfde bij kortere werkweek Gele gloed Bsintratuin Robert den Haag in voetsporen vader Joop 'Bijbel stelt grenzen aan het compromis' i I Politie rolt jeugdbende op Koffieconcert l'Aria Barocca Zevenhuizen Rommelmarkt 'Concordia' Winkeldief aangehouden Modeshow in Souburgh Gids uit Israël in De Hoeksteen 'Juwelierszaken in Waddinxveen en Ommoord straks samengevoegd' Klaverjassen en 30+ disco Snelheids controle Dorpstraat 1 II i? T' WOENSDAG 12 FEBRUARI 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 19 Zondag- Vader en zoon Lugthart poseren voor fotografe Cock Karssen op de plek waar straks het nieuwe, veel ruimere, pand van Auto Snelservice komt te staan. kele dingen vertellen. I WADDINXVEEN - PCW-fractievoorzitter Jan van Wijk heeft op een bijeenkomst van de SGP-studievereniging ‘Jongerenperspectief een gloedvol betoog gehouden over het politieke proces rondom de nieuwe winkeltij den in Waddinxveen, waarbij opening op zondag moge lijk is. grensde compromissen dus. Gaat het echter om Bijbels zeer fundamentele zaken dan actie ’Breng de Joden thuis’. Over dit onderwerp zal Pieter kring gewoon geaccepteerd wordt. De bestaande klan- Het is een prima zaak in een winkelcentrum met veertig De Passage WADDINXVEEN - Vrijdag avond 14 februari om acht uur is er in buurthuis De Paddestoel (Lijsterbesstraat) klaverjassen voor volwasse nen. De entree is voor leden en voor niet-leden bruari is er vanaf negen een disco voor 30-jarigen ouder. Er wordt muziek uit de top-40 gedraaid en er kun- aangevraagd. De muziek is in handen van dj Lex. De entree is gratis. mijn opleiding nog vier jaar lang heb gewerkt. Daar heb ik veel ervaring opgedaan, zowel wat de handel betreft als het runnen van een win kel. Als de baas weg was, had ik het meestal voor het zeggen. Na deze periode ben ik bij mijn ouders in de zaak gekomen”, aldus Robert den Haag. Eind 1995 kreeg de familie Den Haag de gelegenheid een juwelierszaak aan de Hesseplaats 5 in Rotter- dam-Ommoord over te ne men. Vader Joop: „We za gen ineens de mogelijkheid om Robert daarmee op het paard te zetten. Je voelt op een gegeven moment dat dat een goede kans is en dan moet je die meteen pakken. nu eenmaal niet prettig om een auto te kopen terwijl ie dereen het hoe en wat erom heen hoort. Je kunt straks persoonlijker met de klant onderhandelen. Daarnaast merk je gewoon dat mensen veel tijd voor het kopen van een auto uittrekken en die tijd moeten ze ook krijgen. Het is tenslotte geen speel goed watje aanschaft.” Het nieuwe pand is geen wonder der architectuur, maar Lugthart vindt dat ook niet belangrijk. „Het is een functioneel pand, drie keer zo groot en beter be reikbaar als het huidige, met veel parkeerruimte. Ik denk dat onze klanten dat ook belangrijk vinden. Je moet de drempel laag hou den. Mensen moeten het ge voel hebben dat ze zo binnen kunnen stappen. Wat ook zo is. De klantenkring die je hebt opgebouwd wil je bij je houden. En je moet reel blij ven: mensen die naar de BMW-dealer in zo’n bijzon der gebouw als in Rotter dam gaan, vallen nu een maal niet in onze consumen tengroep.” maakt worden. Het college van Burgemees ter en Wethouders heeft een ’Regeling werktijden’ vastge steld, waarin maximale en minimale aanwezigheid van ambtenaren geregeld is. De invulling van de werk- de Zijde-Boezemweg wordt verruimd; deze is voor de 15- meter Interliner wel iets te krap. In 1996 vervoerde In terliner 382 ruim 113.000 rei zigers. ZWN verwacht in 1997 een groei van circa 10% tot 125.000 reizigers. Om de ze groei op te vangen en toch de kwaliteitseisen van de In de grote aantallen passagiers terliner waar te kunnen blij ven maken, zal ZWN nog meer 15-meter bussen inzet ten. Wellicht zal de dienstre geling worden uitgebreid met een aantal extra ritten. De mening van de reizigers over de Interliner-dienstregeling is hierbij van groot belang voor ZWN. ken en in een eigen bedrijf dien is het een wijk met nog- mag verkopen. Je hebt dus ook meteen je midden standsdiploma te pakken”, aldus Robert. WADDINXVEEN - Op woensdag 30 januari ging de eerste paal aan de Coene- coop 2, nummer 397 de grond in. Dit betekende de start van de bouw van het nieuwe onderkomen van Auto Snelservice, dat tot 1 juni aanstaande nog geves tigd is aan de Maarten Schoutenstraat 23. In 1988 startte de heer Lugthart, daarvoor eige naar van een grondverzet- bedrijf, de Auto Snelservice. Zijn universele garage, zoals hij het zelf noemt, was het resultaat van een uit de hand gelopen hobby, maar werd een succes. Negen jaar later is het bedrijf uit het 700 vierkante meter grote pand aan de Maarten Schoutenstraat gegroeid. Vader en zoon Lugthart zijn samen eigenaar van het be drijf, maar hebben de taken verdeeld. Vader doet vooral het baliewerk en de facture ring, zoon Marcel loopt in de werkplaats, waar naast hem nog twee monteurs werk zaam zijn. Voor het repare ren van auto’s heeft Lugt hart senior praktisch geen WADDINXVEEN/ROT- TERDAM - Juwelier Joop den Haag aan de Passage 234 is in Waddinxveen al ja- ren een begrip. Wat bij veel minder mensen bekend is, is dat zoon Robert, 25 jaar jong, inmiddels al weer veertien maanden met suc ces een juwelierszaak drijft. De appel valt ook hier niet ver van de boom. BOSKOOP/WADDINXVEEN - Het aantal reizigers op Interliner 382 blijft gestaag groeien. De eerste maan den na introductie van deze lijn - in november 1995 - werden er gemiddeld zo’n 300 reizigers per dag ver voerd. WADDINXVEEN - De Wad- dinxveense muziekvereni ging Concordia houdt weer een voorj aarsrommelmarkt in het clubgebouw ’De Hoge Noot’ (J.W. Frisoweg) op za terdag 15 maart. Voor deze rommelmarkt kan Concordia nog bruikbare artikelen ge bruiken. Deze kunnen afge geven worden in het clubge- gemeenteraadslid bouw De Hoge Noot. Voor in formatie kan men bellen naar W. Faay, tel. 0182-618150. tijd meer. „Op een gegeven moment moet je kiezen. Als je een storing systematisch aan het opzoeken bent, en de telefoon gaat, dan weetje als je terugkomt al niet meer waar je gebleven bent. Nee, als ik overdag nog eens wat aan auto’s sleutel, dan is het meestal iets van ban den verwisselen of iets an ders waarbij je niet hoeft na te denken.” Daarnaast regelt hij de in- en verkoop van de occasions, waarvan Auto Snelservice er gemiddeld vijftien heeft staan. In het nieuwe pand, dat drie keer zo groot is als het huidige, zal een showroom een belangrijke uitbreiding betekenen van de occasionverkoop. „Mo menteel hebben we gewoon niet meer ruimte dan voor zo’n vijftien occasions. In de Coenecoop hebben we straks vijftig parkeerplaatsen en kunnen we ongeveer 30 oc casions kwijt, waarvan een groot deel in de showroom.” Hij vervolgt: „Er zal tevens een aparte ruimte zijn waar de verkoop van een occasion geregeld kan worden. Het is Het is niet altijd de grootste wens van Robert geweest om juwelier te worden. „Ei genlijk wilde ik vroeger pi loot worden, maar om daar voor een opleiding te volgen had je havo nodig, terwijl ik op de mavo zat. Dat kon ik dus vergeten. Vanaf mijn vijftiende jaar hielp ik al mee in de zaak van mijn ouders. Toen al mocht ik mij in de U werkplaats bezig- H houden met goud- smeden en zo is de liefde voor het vak gegroeid. Na de mavo ging ik naar de vakschool, op MTS- H niveau, in Schoonho- ven. Het eerste jaar krijg je daar een breed vak kenpakket aangeboden, zo dat je zelf kunt ontdekken 'winkels. De Passage in welk specialisme je het best Waddinxveen telt iets meer dan twintig winkels. De vooruitzichten waren dus goed in Rotterdam, ook al is het dan een ander publiek.’’ lange trossen, felachtig. ’Vreemd’, vervolgde Jan van Wijk, dat dan een juist een partij als D66, welke immer zoekt naar een meer derheid in het maatschappe lijk draagvlak, nu plotseling in deze dit maatschappelijk draagvlak loslaat’. De VVD was als coalitiepart ner voor volledige openstel ling en zeker niet de nul-op- tie. Wel hadden de liberalen belangstelling voor een com promis, mits gesteund door alle drie (WD-CDA-PCW) de coalitiegenoten. Het CDA wilde eigenlijk geen tal vaste klanten is zelfs ge stegen.” Hij vervolgt: „Je kunt ook duidelijk een verschil in koopgedrag merken tussen mensen uit een stad of een dorp. In de stad beslist men toch makkelijker en snel ler”, meent Robert. Robert heeft inmiddels en groot as sortiment in horloges (mer ken als Lorus, Casio, Pris ma, Swatch, Seiko en Ray mond Weil), gouden en zilveren sieraden, twee bril- jantmerken (Le Chic en Dia- monde) trouw- en relatierin- gen. „Hij gaat me in de merkvoering goed achter na”, zegt vader Den Haag. „Je kunt wel zien dat hij een goede opleiding heeft gehad. Ik ben heel blij dat hij een goed oog voor kwaliteit ontwikkelt en in de gaten heeft waar de klant in geïnteresseerd is. Dat is ook van belang voor onze zaak in Waddinxveen. Ik ben inmiddels toch al een stukje ouder en hoewel ik nog niet meteen aan stoppen denk, ziet het er toch naar uit dat de beide zaken, in Ommoord en Waddinxveen, in de toe komst samengevoegd zullen worden, met Robert aan de leiding. Dan kan hij er al vast rekening mee houden!” Joop den Haag gaat verder: „Ik ben een positief iemand, die van alles de goede kan ten wil zien. Het winkelcen trum van Waddinxveen zal in de nabije toekomst wor den uitgebreid tot zo’n ze stig winkels. Het moet een centrum wor den met stadsallure, voor de helft open, de andere helft overdekt. Dat zal van de be trokken winkeliers de nodi ge investeringen vergen maar het zal beslist meer mensen naar het centrum trekken.” WADDINXVEEN - Vrijdag middag werd door een winke lier van de Passage een 23-ja- rige bewoner van het asiel zoekerscentrum (Zuidelijke ZEVENHUIZEN - Zondag middag 16 februari om twaalf uur wordt in Zevenhuizen door de culturele stichting De Zeven Muzen het tweede kof fieconcert van dit jaar gehou den. In de Vrijzinnig Hervormde Kerk aan de Dorpsstraat wordt opgetreden wordt door l’Aria Barocca, een muzikaal kwartet met zang, blokfluit, gamba en clavecimbel. L’Aria Barocca is een kleur rijke groep. De Japanse Ka- zune Oki is in Tokyo als doce rend én uitvoerend musicus afgestudeerd. Op dit moment studeert zij clavecimbel aan het Utrechts Conservatori um. Zij treedt op als soliste en ook in ensembles. De Braziliaanse sopraan Ver- uschka Bluhm-Mainhard studeerde in Rio de Janeiro. Zij trad als soliste op in Bra zilië, Duitsland en Nederland en heeft de Messiah en het Te Deum van Handel en Mo zarts Nozze di Figaro gezon gen. De derde in het kwartet is de Zwitserse blokfluitiste Elia- ne-Aita Décosterd. Zij is als docerend musicus aan het conservatorium van Lausan ne afgestudeerd en heeft aan verschillende internationale muziekconcoursen deelgeno men. Jan Kaldewaij werkt als pe dagoog en daarnaast speelt hij de viola de gamba, net als de andere drie van het kwar tet studeert hij aan het Utrechts conservatorium. Met zijn gamba vervult het vierde kwartetlid veelal een ondersteunende rol, maar hij legt zich ook toe op het solo repertoire uit de periode van de 16e tot de 18e eeuw. veld. Daarna worden beelden getoond hoe ze in Israël aan komen en hoe het hen verder De PCW heeft dan ook gear- vergaat in het kader van de gumenteerd gedebatteerd te gen dit compromis en er te gen gestemd. Niettemin werd Bénard de bezoekers nog en- openstelling van winkels op zondag, weliswaar beperkt, een feit. Ten aanzien van uitstappen uit de coalitie, gezien het ge nomen besluit, gaf Jan van Wijk aan dat door niet op te stappen meer is bereikt dan politiek voor mogelijk werd gehouden. Door tegen te zijn heeft de PCW zijn principes waargemaakt en heeft men erger, algehele openstelling, kunnen voorkomen. ’Eens te meer blijkt’, bena drukte Jan van Wijk aan het eind van zijn betoog, ’dat we geroepen zijn om verantwoor delijkheid te dragen. Dat het zijn van soms een zware roeping kan zijn is wel duidelijk’. De gemeente Waddinxveen heeft onlangs besloten de openingstijden voor het pu bliek definitief te verruimen. Tijdens die openingstijden zijn de publieksafdelingen maximaal bezet en kunnen telefonische afspraken ge- WADDINXVEEN - De Ne derlands sprekende Israëli sche gids Yossi Avi-Tsedek bezoekt donderdagavond 13 februari om acht uur in De Hoeksteen (Esdomlaan) een bijeenkomst van het ’Israël Produkten Centrum’ in Nij- kerk. Yossi Avi-Tsedek is een weekje in ons land. Deze gids laat beelden zien over Israël en hoe het de Joden vergaat die uit de Oekraïne'komen. WADDINXVEEN - Don derdagmorgen 27 maart om tien uur houdt het kle dingbedrijf Dolfing uit Bo degraven een mode-pre- sentatie voor senioren in Huize Souburgh (Prins Bernhardlaan). In deze show krijgen de be zoekers zowel dames- als herenkleding te zien. Te vens zijn verkrijgbaar spe ciale rolstoelcapes en on dergoed. Tijdens de mode show wordt een kopje koffie met iets lekkers aangeboden. De verkoop is gelijk na de show tot onge veer half vier. opening zondag, maar was het groene warenhuis bereid mee te werken aan een WADDINXVEEN - De afgelo pen twee weken heeft de re cherche van het politiedis trict IJssel en Gouwe elf ver dachten aangehouden en verhoord. De verdachten zijn tussen de 13 en 19 jaar en zijn afkom stig uit Waddinxveen (6) en Gouda (5). Opgelost zijn ongeveer 15 diefstallen in Waddinxveen en Boskoop. Uit een auto ver dween een telefoon en een ra dio, waren er twee andere au todiefstallen, werd er inge broken in een woning en moest een snoepautomaat het ontgelden. Er werden ook enkele zaken uit Alphen aan den Rijn en Capelle aan den IJssel opgelost. De elf jongens kenden elkaar. De misdrijven werden ge pleegd in verschillende sa menstellingen. Waarschijn lijk zijn meer diefstallen van autotelefoons aan deze groep toe te schrijven, maar daar- Volgens deze Waddinxveense over is geen bekentenis afge- politieke jongeren heeft deze legd. besluitvorming in het Gouwe- dorp alles te maken met de Bijbelse grenzen van het compromis. Jan van Wijk gaf aan dat zijn PCW-fractie in de gemeente raad alle democratische mid delen heeft ingezet om ope ning van de winkels op zon dag te voorkomen en optimaal haar verantwoorde lijkheid heeft genomen. Op 1 juni 1996 is de Winkel tijdenwet in werking getre den waarbij de hoofdregel is het toestaan van een grote verruiming op werkdagen. Ondanks dat dit problema tisch kan zijn voor veel kleine winkeliers, gaf Jan van Wijk aan dat de PCW in principe hier geen probleem mee heeft. Echter, naast deze hoofdregel geldt ook dat de gemeente in een verordening kan bepalen dat winkels ’s nachts open WADDINXVEEN - Op de Dorpstraat werd door de poli tie vrijdagochtend een snel heidscontrole gehouden. Er waren 69 passanten. Elfmaal werd een overtreding gecon stateerd. De hoogste snelheid was 74 km per uur. week door afdelingen van de gemeente is variabel, maat werk per afdeling. Het college heeft in overleg met de onder nemingsraad gekozen voor een flexibele invulling van de werkweek. Voorgesteld wordt om wel drie collectieve sluitingsda gen voor 1997 aan te wijzen. Dit zijn donderdag 1 en vrij dag 2 mei 1997 - aansluitend op Koninginnedag (woensdag 30 april) - en vrijdag 9 mei de dag na Hemelvaart (donder dag 8 mei). Voor de publieksbalie en sportaccommodaties als bij voorbeeld het Gouwebad ’de Sniep’ en de kinderboerderij in het Warnaarplantsoen gel den geen collectieve slui tingsdagen; er wordt gewerkt met roosters. Op de collectieve dagen zal voor werkzaamheden van de burgerlijke stand de pu blieksbalie in het gemeente huis aan het Raadhuisplein enkele uren geopend zijn. In overleg met de onderne mingsraad is ook besloten hoe de herbezetting vorm moet krijgen. De herbezet ting, die procentueel op ruim 90 uitkomt, wordt op drie ma nieren ingevuld. Huidige medwerkers die parttime werken kunnen op plussen. Opplussen betekent een urenuitbreiding. Herbe zetting vindt ook plaats door medewerkers die bovenfor- matief zijn en zo weer in de formatie worden opgenomen. De overige vacatures - 128,8 uren per week - worden vaca nt gesteld. De herbezetting blijft binnen ƒ2,50 en voor het bedrag dat in de begro- ƒ3,50. Zaterdagavond 15 fe ting 1997 hiervoor gereser- bruari is er vanaf negen uur veerd is. een disco voor 30-jarigen en Officieel gaat de 36-urige werkweek voor de gemeente Waddinxveen in op zaterdag nen verzoekplaatjes worden 1 maart van dit jaar. Het col lege wil een uitgebreide eva luatie in september. dagssluiting op twaalf zon en feestdagen niet geldt. In juli vorig jaar bleek na een eerste oriëntatie dat PvdA, Unie 55+, VVD en D66 voor stander waren van een maxi male openstelling. PCW en CDA stemden tegen. De PCW was overduidelijk in haar standpunt: geen win kels op zondag. Op Bijbelse gronden wordt gevonden dat de openstelling op zondag een voluit religieuze kwestie is en alleen daar al om zou de PCW tegen elke vorm van openstel ling stemmen. ’Daarnaast moeten we ook oog hebben voor de sociale be tekenis van de vrije zondag1, aldus Jan van Wijk. Hij ci teerde daarbij onder andere PvdA’s vice-voorzitter dr. Ruud Vreeman, die de vrije zondag beschrijft als een noodzakelijke sociale tijds- markering. ’Als de rustdag wordt vrijge geven dan is er dus geen rust dag meer, waardoor het eeu wenoude ijkpunt voor allerlei sociale cohesie vervalt. Juist deze principiële sociale factor ontbrak in Waddinxveen bij de PvdA’, aldus een verbaas de Jan van Wijk. Volgens hem is ook het maat schappelijk draagvlak in Waddinxveen voor opening van winkels op zondag twij- WADDINXVEEN - Met ingang van dit nieuwe jaar kent de gemeente Waddinxveen een 36-urige werkweek, die offieel per zaterdag 1 maart ingaat. De invulling van de werkweek heeft geen invloed op de dienstverlening aan het publiek, zo laat het gemeentebestuur weten. WD-compromis. De PCW, gaf Jan van Wijk aan, bleef op Bijbelse gronden tegen el ke vorm van winkelopening op zondag. Immers, wat betekent een compromis voor een christe- mogen zijn en dat de zon- lijke partij of heel persoonlijk Rondweg) aangehouden voor voor een christen waarbij Jan de diefstal van batterijen. De van Wijk zijn toehoorders politie heeft proces-verbaal persoonlijk aansprak. opgemaakt. De fractievoorzitter van de PCW wees zijn toehoorders op het enorme spanningsveld van het compromis. Het ge vaar dreigt dat uit praktische overwegingen water bij de wijn wordt gedaan. Het ge volg is dan dat het fundamen teel principiële wordt over heerst door het pragmatisme. Christenen moeten echter be seffen dat ze geen meerder heid vormen. Dus dat het ab solute niet haalbaar is en vaak met minder genoegen moet worden genomen dan dat ze Bijbels gefundeerd zouden willen zien. ’Dit betekent niet’, benadruk te Jan van Wijk, ’dat bewust afbreuk moet worden gedaan aan Bijbelse uitgangspunten. Dat is geheel iets anders. Be- De bezoekers krijgen eerst te zien hoe ze met bussen van Good News Travels van hun huis worden opgehaald en ge- is de grens bereikt. Vandaar bracht worden naar het vlieg- de nul-optie als standpunt - - van de PCW. comfortabel te kunnen ver voeren. Vooralsnog rijdt deze extra lange bus op de rit die om 7.31 uur aanvangt op het NS- station Boskoop, maar in de toekomst wordt de 15-meter Interliner op meer ritten in gezet. De nieuwe 15-meter bus rijdt sinds januari van dit jaar. Passagiers en chauffeurs zijn enthousiast over deze nieuwe bus. De 15- meter bus is drie meter lan ger dan de gangbare Interli ner- en streekbussen. Omdat de 15-meter bus een meesturende achteras heeft, rijdt deze bus nagenoeg het zelfde als een gewone streek bus. Daardoor kan de extra lange Interliner de route Bo skoop, Waddinxveen en Moerkapelle vrijwel pro bleemloos volgen. Ook de rotondes in Waddinx- Vorig jaar vervoerde de ZWN veen leveren voor deze Inter- Groep NV in Boskoop met In- liners geen problemen op. terliner 382 gemiddeld zo’n Met de gemeente Boskoop is 450 reizigers per dag, in het afgesproken dat de bocht bij najaar zelfs gemiddeld 600 - reizigers per dag. Een ver dubbeling van het aantal rei zigers in één jaar. Door deze extra toeloop van reizigers heeft ZWN extra rit ten in de dienstregeling opge nomen (vanaf maart 1996). Ook rijden er sinds kort 15- meter bussen op lijn 382 om Joop den Haag poserend voor zijn juwe- Sinds veertien maanden runt Robert den lierszaak in Waddinxveen. Haag een juwelierszaak in Ommoord. ligt. Na het eerste jaar kies je een specifieke richting: graveur, goudsmid, zilver smid, uurwerkmaker of het dan een ander publiek.” commerciële juwelier. Zelf Volgens Robert zijn de klan- heb ik het meest ingewik- ten in Ommoord doorgaans kelde pakket, juwelier/goud- wat ouder dan hij gewend is. smid, gekozen. Dat houdt in „Het gemiddelde ligt toch datje zelf sieraden kunt ma- wel boven de 55 jaar. Boven al wat verzorgingstehuizen. Ik ben zelf veel jonger dan de vorige juwelier en het is toch leuk om te constateren, „Het laatste jaar van de op- datje door de vaste klanten leiding moet je stage lopen. Dat heb ik gedaan bij een ju welier in Vianen, waar ik na ten zijn gebleven en het aan- Nell en Stutterheim keukenarchitectuur i Donderdag en vrijdag koopavond. Ridderhof 51 Alphen a/d Rijn Telefoon 0172-44.32.69 O i 2 o ■o bloemen aan Van 11,95 voor 6?5 Deze kamerbrem (Cytisus) X heeft veel water en een licht en zonnig plekje in huis nodig. Dan bloeit ze rijkelijk met felgele vlinder- TER AAR Veldweg Kingang Kerkweg), tel. 0172-602241. - -ƒ»? li «sS lig

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 19