Vernieuwde skatebaan en opvoedspreekuur Scholieren in actie voor Hersenstichting r HU Gemeente praat met het Arbeidsbureau Eerste lustrum van het medisch kleuter dagverblijf Zuidplas Afaes<hreven boeken te koop kalkhoven gestolen Men wil zich niet laten beïn vloeden door de negatieve pu- WADDINXVEEN - Met grof bliciteit van de afgelopen we- geweld werden donderdag avond drie woningen aan de Poolster opengebroken. Hier werden even zoveel ketels voor de centrale verwarming ontvreemd. PARKET SHOP ALLES VOOR UW OPEL... BASTI Inkognito Killer Loop Polaroid ZEISS-sfy/fet-sjwt niet aiieen wintersport “zonnebrillen HARWA Van Elswijk b.v. Aan onze lezers fHANSiVERKERKf N Automobilist onder invloed Hashlucht aan Peter Zuidlaan Niemand slaagt voor verkeersles Ifrïï 1W WAllflO Zie ook onze advertentie elders in deze krant. I I Zl Nederland h CV-ketels Telefoon gestolen uit 6 auto's Koptelefoon en laptops weg Politie pakt vijf dieven fl De redactie 3 reikte cheque werd in ont- PRIJS VAN ken. OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN VIDEO AUDI' FOT< JE KIJKT JE OGE.X UT COUNTRY COMPANIONS Uitgangspunten en randvoor waarden worden helder ge noemd. sport, maar ook romans. De boeken worden verkocht voor 1,50 gulden per stuk of acht voor een tientje. vangst genomen door staf medewerkster fondsenwer ving en voorlichting, Irene Broer. Van 30 maart tot 6 april Wij doen meer voor dezelfde premie INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen invloed. Bij controle bleek dat hij ge reden had met 1,2 promille alcohol in zijn bloed. NU VAN AF: f—PRIJS VAN Mensen die berichten voor het Weekblad voor Wad dinxveen hebben, dienen dit op wp 5.1 aan te leve ren. Dikwijls leveren men sen hun kopij op een flop py van een ander systeem aan en dat brengt proble men met zich mee op de redactie te Waddinxveen. Vast bedankt voor uw me dewerking. dige luxe. Na een theoriege deelte (waarin met name de sinds 1991 gewijzigde ver keersregels behandeld wer den) konden de dames door middel van 50 praktijksitu- een groot beeld- Belangstellenden kunnen ko men snuffelen tijdens de ge bruikelijke openingsuren. WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen voert bin nenkort een gesprek met het Arbeidsbureau Gouda. Onderwerp van overleg is de samenwerking voor dit jaar en in de verdere toekomst. WADDINXVEEN - Komende vrijdag 14 februari is het precies vijf jaar geleden dat het medisch kleuter dag- verbijf Zuidplas aan de Kuyperhoeve in Waddinxveen officieel werd geopend. Deze dag krijgt daarom op ini tiatief van de Stichting Regionaal Centrum Jeugdhulp verlening Midden-Holland een feestelijk tintje. Het medisch kleuter dagver blijf beschikt over drie groepsruimtes. In elke groep kunnen zeven kinderen ge plaatst worden. In de afgelo- WADDINXVEEN - Even wa pen vijfjaar hebben er inmid- ren twintig leden van de afde- ^i i rrr» 1 Ji ttt_ j jJ xt gebruik gemaakt van de ves tiging. Het team van deskundigen van het medisch kleuter dag verblijf bestaat uit groeps- Sinds kort is er een nieuwe en nog betrekkelijk onbe kende ziekte bijgekomen door de gekke-koeienziekte: de ziekte van Creutzfeld- WADDINXVEEN - Zaterdag middag werden door de poli tie aan de Peter Zuidlaan twee bewoonsters aangehou den op verdenking van over treding van de Opiumwet. Naar aanleiding van stank overlast constateerde de poli tie een hashlucht. De bewo ners van het bewuste pand, twee vrouwen van 30 en 34 jaar, werden aangehouden. De 30-jarige Waddinxveense had twintig porties verdoven de middelen in haar bezit. In de woning werden nog enkele porties verdovende middelen aangetroffen. Het medisch kleuter dagver blijf Zuidplas maakt deel uit van Regionaal Centrum Jeugdhulpverlening Midden- Holland in Gouda. Vanuit de vestiging in de woonwijk Zuidplas wordt dagbehandeling geboden aan peuters en kleuters, die door verschillende oorzaken meer hulp en ondersteuning nodig hebben dan het gezin kan ge ven. Dagbehandeling is een vorm van hulp die mogelijk heden biedt voor behandeling en begeleiding van het kind en het gezin, terwijl het kind wel gewoon thuis blijft wo nen. Het kind wordt op het medisch kleuter dagverblijf spelenderwijs, zowel indivi dueel als in de groep, begeleid en behandeld. De ouders krij gen concrete ondersteuning en begeleiding bij hun proble men thuis. WADDINXVEEN - Zaterdag nacht werd op de Frederik Hendriklaan een 21-jarige Waddinxveense automobilist gecontroleerd op rijden onder De organisatiestructuur van het Jongeren Netwerk Wad dinxveen diende te worden veranderd in een structuur met een stuurgroep die ver schillende projectgroepen kan aansturen. deze locatie hielden de afde ling op woensdag 5 februari de maandelijkse koffie-och- tend, zodat iedereen onder professionele leiding van John Mimpen hun verkeers- kennis konden opfrissen. BOSKOOP - In de bibliotheek worden momenteel afge schreven boeken verkocht. Het betreft voornamelijk in formatieve boeken die voor een habbekrats te koop zijn. Dit kunnen zijn boeken over bomen, landen, paarden, maar ook de nieuwste zomermodellen zijn weer te bewonderen bij Bastiaan Op basis van nieuwe contrac ten worden trajecten ingezet en de gemeente ziet toe op na leving hiervan. Mevrouw M. Zoetmulder, directeur van het Arbeidsbureau, zal in de betreffende raadscommissie van donderdagavond 13 maart geven een toelichting op de plannen voor dit jaar. Het beleidsplan, zoals be sproken in de Waddinxveen se raadsvergadering van woensdag 29 januari, vormt de basis voor verdere samen werking. IN HARWA’S De grootste sortering van Waddinxveen in: laminaat lamelparket massiefparket kurkparket (Wicanders) Kom eens langs voor een vrijblijvend advies. ’s Morgens is er een speciaal aktiviteitenprogramma voor de kinderen van het medisch kleuter dagverblijf met onder andere een clown-voorstel- ling en een spelletjescircuit. ’s Middags is er een open huis voor genodigden met een vi- deo-presentatie, een fotopre- sentatie, een presentatie van ontwikkelingsmaterialen en werkjes van de kinderen. officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp J In het gesprek komen onver mijdelijk ook de in de Wad dinxveense gemeenteraad be kritiseerde niet gerealiseerde trajecten aan de orde, de on duidelijkheid over de bemid delingsactiviteiten en het af zeggen van afspraken over evaluatie van de uitvoering. Het gemeentebestuur en het Arbeidsbureau staan echter achter een hernieuwde sa menwerking als basis voor verdere vormgeving van het uitstroombeleid. Nadat het plan was uitge werkt moesten de skaters nog even geduld opbrengen, maar vlak voordat de vorst periode begon kon de baan van nieuw asfalt worden voorzien. In de tweede week van janu ari is dan eindelijke de nieu we ’vert’ opgebouwd. Boven dien laat de gemeente er binnenkort ook een nog een ’funbox’ plaatsen. Het enthousiasme van de jongeren heeft de plaatselij ke middenstand aangesto ken. Verzijl Sport (Passage) heeft de jongeren spontaan aangeboden een board-slide te laten plaatsen, een gran dioze aanvulling waar de skaters ontzettend blij mee zijn. De officiële opening zal nog plaatsvinden. In december vorig jaar is een convenant getekend door de gemeentebesturen van Boskoop en Waddinx veen, het schoolbestuur van het Coenecoop College en de politie. In dit convenant zijn afspra ken gemaakt voor de reali satie van het project ’De vei lige school’, dat bij de aan vang van het schooljaar 1996-1997 officieus is ge start. Dit project is erop gericht door middel van inspannin gen van alle betrokkenen een veiliger schoolklimaat te realiseren. ’De veilige school’ is tevens opgenomen in de nota ’Jeugd(beleid) in de groei’. Binnenkort zal een begin worden gemaakt met een groot deel van de overige projecten zoals ’jongerenont- moetingsplek(ken)’, huis vesting voor jongeren, recre atieve voorzieningen en werkgelegenheid. WADDINXVEEN - Afge lopen weekeinde vonden in Waddinxveen zes auto- inbraken plaats waarbij door middel van het ins laan van een autoruit de autotelefoon werd ont vreemd. De inbraken vonden plaats in geparkeerde au to’s aan de Van Maer- landtstraat, Stations plein, Burgemeester Trooststraat, Noordkade, De Akker en de Heuvel hof. De politie waarschuwt autobezitters de telefoon altijd uit de geparkeerde auto te halen. Dat geldt niet alleen voor ’s avonds, maar ook voor overdag. jaar. Verkeersongevallen zijn voor slechts twintig pro cent verantwoordelijk voor een hersenschade. De grootste veroorzaker is de hersenbloeding of de be roerte die veelal invalditeit of handicaps tot gevolg heeft. Ook andere ziekten bedrei gen de hersenen: tumoren, hersenvliesontsteking (nek- WADDINXVEEN - Het Waddinxveense jongerenbeleid begint wat meer vorm te krijgen. Het opvoedspreekuur draait uitstekend, bij de Dreef is een vernieuwde ska tebaan neergezet en er wordt gewerkt aan een veiliger schoolkimaat. Volgens plan komen er in het Gouwedorp nog jonge renontmoetingsplekken. Verder is er aandacht voor de huisvesting voor van jon geren, voor recratieve jonge renvoorzieningen en voor de bevordering van jeugd werk gelegenheid. De gemeenteraad van Wad dinxveen heeft in juli vorig j jaar de nota ’Jeugd(beleid) in de groei’ aangenomen. In dit stuk werd een groot aantal projecten beschreven die er op gericht zijn het welzijn van jongeren in het Gouwedorp te verbeteren. Nadat de gemeenteraad de nota had aangenomen is op een aantal terreinen hard gewerkt. WADDINXVEEN - De in de cember gehouden verkoop van kerstartikelen door de leerlingen de openbare Theo Thijssenschool (Kerk- _r__ weg-Oost) is vorige week of- wordt de vijfde Nationale ficieel afgesloten met de aanbieding van 250 gulden voor de coma-actie van de Hersenstichting Nederland. Tevoren hadden de leerlin gen en hun ouders informa- stichting Nederland van de in Waddinxveen wonende medeewerkster Joke Buij- tendorp. De door schooldi recteur Mark Mertens uitge- derland met tachtig- tot hon derdduizend slachtoffers per Jakob. Volgens de Hersenstich ting Nederland kan het sterftecijfer met de helft omlaag worden gebracht en de kosten met 300 mil joen per jaar worden ver minderd. Dit kan worden bereikt door de behandeling van slachtoffers van een be roerte in hersenherstel- lingsunits beter te stroom lijnen. ouders. Dit opvoedspreek uur heeft in september vorig jaar haar deuren geopend. Ouders met vragen over de opvoeding van hun kind(eren) van 0-14 jaar kunnen daar nu terecht. De medewerkster van het Op- voedbureau Midden-Hol land, Francies Ochtman, houdt iedere week spreek uur van 09.00 tot 12.00 uur in het gebouw van De Vier- stroom aan de Stations straat. Het blijkt dat veel ouders vragen hebben over het ge drag van hun kind: waarom luistert het zo slecht, moet ik straffen en hoe, waarom is mijn kind zo angstig. Via leerkrachten, school- en huisarts of consultatiebu reau of op eigen initiatief weten veel ouders met dit soort vragen nu al de weg naar het opvoedspreekuur te vinden. Het spreekuur wordt dan ook al druk bezocht. Ouders die gebruik willen maken van het spreekuur kunnen het beste even bellen om een afspraak te maken om onno dig wachten te voorkomen. Het telefoonnummer van het opvoedspreekuur is 0182-630268. Men kan ook tijdens kantooruren naar het secretariaat van het Op- voedbureau in Gouda bellen voor informatie of een af spraak (tel. 0182-573933). De skatebaan aan de Dreef in Waddinxveen was toe aan een flinke renovatie. De ou de baan was gevaarlijk ge worden en voldeed niet meer aan de nieuwe wette lijke eisen. De gemeente bleek bereid te zijn deze renovatie te finan cieren. Vervolgens is in goed overleg met de jonderen een plan gemaakt om de skate baan opnieuw in te richten. Hersenweek gehouden, een initiatief van de Hersen stichting Nederland. Doel van de week is aandacht te krijgen voor de strijd tegen de diverse vormen van her- tie gekregen over de Hersen- senletsel en het publiek voor kramp) en multiple sclerose, te lichten over de gevaren en de gevolgen van hersenscha de. Hersenziekten zijn de derde doodsoorzaak van Ne- Stuurgroep Deze structuur en werkwij ze zijn onlangs döor de ge meenteraad vastgelegd, waardoor de stuurgroep daadwerkelijk aan de slag kon. De stuurgroep, waarin de gemeente, de politie, het ba sis- en het voortgezet onder wijs en de Stichting Wad- dinxveens Welzijnswerk (SWW) zijn vertegenwoor digd, heeft inmiddels de eer- Hier “werden twee laptop ste bijeenkomsten gehad, computers buit gemaakt. Op deze bijeenkomsten kon worden vastgesteld dat het werk niet heeft stil gelegen. Een aantal projecten is in ontwikkeling en een aantal is ondertussen gerealiseerd. Eén van de projecten uit de nota ’Jeugd(beleid) in de groei’ betreft de opzet van een opvoedspreekuur voor WADDINXVEEN - Bij een bedrijfsinbraak aan de Pas sage werd zaterdagnacht een koptelefoon ontvreemd. Onbekenden kwamen de zaak binnen door twee stenen door de glazen voordeur te gooien. Aan het Diederik van Scha- genplantsoen werd dit week einde de achterdeur van een woning gefoceerd. dels 72 kinderen en gezinnen ling Waddinxveen van de Ne derlandse Bond van Platte landsvrouwen weer terug in de schoolbanken. Maar dan van de ANWB-er- kende verkeersschool ’Succes leid(st)ers (twee per groep), Mimpen’ (Oranjelaan). Op een orthopedagoge, een maatschappelijk werkster, een teamarts, een onderwij zeres, een logopediste, een kinderfysiotherapeute en een sensomotorische therapeute. Verder werken er een gast- vrouw-kookster, een huishou- Welnu, dit bleek geen overbo- delijk medewerkster, twee chauffeurs en een busbege- leidster. Het team wordt geleid door een coördinator. Bijna alle medewerkers zijn vanaf het begin, vijfjaar geleden, in het aties op medisch kleuter dagverblijf scherm een proef afleggen, werkzaam. Voor een goed resultaat moest men 45 goede antwoor den scoren. Niemand slaag de, waarmee nog maar eens wordt benadrukt dat er pas deelgenomen kan worden aan het verkeer met een flinke do sis verkeerskennis. WADDINXVEEN - Naar aan leiding van een inbraak in een vrachtauto op het bedrij venpark Coenecoop zijn maandagnacht door de politie vijf personen aangehouden op rijksweg A20 richting Rotter dam. Naar aanleiding van een mel ding van een surveillerend beveiligingsbedrijf werden door politiemensen uit Gouda en Rotterdam twee personen auto’s staande gehouden en werden vijf Rotterdammers aangehouden in de leeftijd van 24, 22, 26, 27 en 24 jaar. Ze werden overgebracht naar Gouda en zijn daar verhoord. Tijdens de aanhouding zijn in de auto’s vijf 27 MC-bakkies aangetroffen. Er werden tot op heden slechts twee aangif tes gedaan. De politie is op zoek naar de overige bena deelden. I "J F Weekblad voor Waddinxveen I 't is beter bekeken bij: kle Ipverlening land). U VINDT ONS HIER: (ook op sterkte verkrijgbaar!!!) TREFFERS VERZEKERINGEN Goudse Rijweg 180 27Z1 AV Boskoop, (0172) 21 20 80 TER AAR STOBBEWEG 19 - 0172-605882 (INDUSTRIETERREIN BOVENLAND) TER AAR WESTKANAALWEG 100 - 0172-604441 ALPHEN A/D RIJN GOUWESTRAAT 60a - 0172-476672 GOUDA JOUBERTSTRAAT 34 - 0182-525077 Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 klein Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2529 WOENSDAG 12 FEBRUARI 1997 Rijnlandstraat 4 2741 GZ Waddinxveen Tel. (0182) 616119, fax (0182)616638 OPTIEK Groensvoorde 14, Waddinxveen, tel. (0182) 63 02 40 Het medisch kleuter dag verblijf Zuidplas aan de Kuyperhoeve in Waddinx veen. (Foto: Stichting Re gionaal Centrum Jeugd hulpverlening Midden- Holland). Leerlingen van de openbare Theo Thijsschool verkochten kerstartikelen en gaven de op brengst van 250 gulden aan de Hersenstichting Nederland. (Foto: Sjaak Noteboom). POSTER/KALENDER 1997 VAN >97 VOOR 3,95 Kantoorboekhandel l>< Kon. Wilhelminaplein 6 Waddinxveen Tel. (0182) 61 30 61 Fax: (0182) 61 91 15 Hans Verkerk Keukens heeft deze week een spectaculaire Half Geld actie! Als u binnen twee jaar een keuken nodig heeft en nu koopt, krijgt u van Hans een echte Kroon keuken voor de helft van de door de leverancier aanbevolen adviesprijs! Daarnaast heeft Hans vele keukens die voor SUPER OPRUIMING prijzen verkocht worden. Kom nu snel echt geld verdienen en vraag naar de snelle beslis- serskorting. Wij garanderen u de beste keuken en het beste ontwerp voor de beste prijs! DONDERDAG EN VRUDAG KOOPAVOND w

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 1