Verzet bewoners Elke ochtend... Goudse Kamer fuseert met Kamer Rotterdam SWW ondersteunt met activiteiten vrijwilligers Gladde vloer van gymzaal verdwijnt tegen tuincentrum aan Onderweg Janny de Rijke exposeert schilderijen in Hilton Inloop De Boog Inbraak aan Kromme Esse Bingo-avond voor senioren Vrouwendag op 15 maart Hazerswoudse Boys organiseert tiende Polderloop Aanrijding Aanleg rotonde bif Zevenhuizen Rijn en Gouwe I I I I I I PAGINA 21 WOENSDAG 12 FEBRUARI 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Een werkstuk van de Waddinxveense kunstenares Janny de Wie nu kiest voor een kennismakings- abonnement, ontvangt Rijn en Gouwe vier weken vóór zeven uur in de bus. Voor deze vrijblijvende kennismaking betaalt u 14.00. r I I I I I I I I De Waddinxveense Hovenaar Henk van Vliet. Archief Sjaak Noteboom). wan- Naam: Adres: Plaats: Ik heb de afgelopen drie maanden geen proefabonnement gehad op Rijn en Gouwe. handhaven van wettelijke re gels zo wordt benadrukt, is Van der Velde was de ge meenteraad van mening dat tenminste door het afscher- I Postcode: WADDINXVEEN - Bewoners van de Onderweg zijn te hoop gelopen tegen de plannen van de Waddinxveense WADDINXVEEN - Op initiatief van het Waddinxveense gemeentebestuur zal in de voorjaarsvakantie de gladde vloer in de gymzaal aan de Staringlaan stevig worden aangepakt. woners aanleiding zal geven. - Uit oogpunt van het milieu en volksgezondheid is de ves- vestiging aan de rand van een bedrijventerrein. het realiseren van woning bouw aan de Brugweg het be langrijkste motief is'. ‘Het handhaven van de be del, kortweg commissie Epe- ma genoemd, is op enkele Tekeningen naar model ge maakt vormen vaak de basis voor nieuw werk. Zij gebruikt HAZERSWOUDE - Vereni ging Hazerswoudse Boys or ganiseert voor het tiende achtereenvolgende jaar de polderloop. De tweede uit een cyclus van vier is op zon dag 16 februari vanaf het terrein van Hazerswoudse Boys. De overige drie lopen zijn op 16 maart en 20 april. Naast de dagprijzen is er een uniek Polderloop T-shirt te verdienen door drie van de vier lopen te voltooien. Hiervoor wordt een stempel kaart bijgehouden. Voor een nieuw parcoursrecord is een speciale prijs beschikbaar. Het startschot voor de 10, de 15,2 en 20 km valt om 11.15 uur, voor de 1,5 en 5 km vijf minuten later. Inschrijven kan vanaf 10.00 uur in het clubhuis van de vereniging. Informatie: tel. 589622. Op de dag zelf: 588312. ST. VICTORPLEIN 2 WADDINXVEEN TEL 61 16 97 Tussen aan aangepast aan de meest mo derne eisen. In een keuringsrapport, opge steld door het NOC*NSF (Ne- HEEFT VEEL PIANO-ACCESSOIRES 5 I I I I I I I I I I I I I I I derlands Olympisch Comité en Nederlandse Sport Fede ratie), werd de vloer in au gustus vorig jaar afgekeurd voor alle sporten. Het rapport schreef over een onvoldoend stroeve vloer met een te hoge glansgraad. GOUDA/WADDINXVEEN - Op voordracht van staatsse cretaris Anneke van Dok van Economische Zaken heeft de ministerraad ingestemd met het gewijzigde voorstel voor een nieuwe gebiedsindeling van de Kamers van Koophandel. stel voldoet aan de gestelde criteria van economische en j en wordt gedragen door alle ka mers. Ook MKB Nederland en VNO-NCW hebben ver klaard zich met dit voorstel te ke beslissing bleef uit. Uitein delijk heeft de gemeenteraad dan besloten de vloer aan te laten passen. De vloer wordt in de voor jaarsvakantie door Bruynzeel professioneel geschuurd en er wordt een stroeve laklaag aangebracht. Deze laklaag zal na van ongeveer 4 tot 6 weken worden nageschuurd en wor den voorzien van een toplaag (in de meivakantie). Kraats en M. Kraaijestein zijn verwoord in een brief aan het college. Hun brief wordt weer ’een stukje van het Groene Hart’ opgeofïerd. - Het verkeer op de Onderweg is nu al een groot probleem zoals het college weet. Het WADDINXVEEN - Donder dagochtend vond aan de Ka naaldijk een kop-staartaan- rijding plaats. Een 20-jarige Waddinxveense automobilis te reageerde te laat en duwde de twee voor haar stilstaande auto’s tegen elkaar. Er ont stond alleen materiële scha de. WADDINXVEEN - De af deling senioren van de Stichting Waddinxveens Welzijnswerk (SWW) houdt maandagavond 17 febrari om acht uur weer een bingo-avond in het An ne Frank-centrum (Jan van Bijnenpad). Iedere Waddinxvener van 55 jaar en ouder is van harte welkom. De kosten zijn f 3,75 voor één plankje en f 4,75 voor twee plank jes voor 7 ronden en een kopje koffie. en tuincentrum wil vestigen. Hij moet verdwijnen van de Brugweg, omdat hij zijn grond daar heeft verkocht aan een aannemingsbedrijf voor de bouw van luxe wo ningen. heid bestaat ook over de ge volgen voor de volksgezond heid, gezien de wijk te denken1. WADDINXVEEN - Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de Stichting Waddinxveens Wel zijnswerk (SWW) - dat in deze weken aan de weg tim mert met activiteiten voor vrijwilligers - is het Onder steunen van de buurtcentra en de speeltuinverenigin gen in Waddinxveen. WADDINXVEEN - In buurt centrum de Boog (C. Huij- genslaan) is er wekelijks op woensdagavond van negen tot elf uur een gezellige in loop. Iedereen van 30 jaar en ouder is welkom voor een drankje of een praatje. te omgeving geparkeerd zal gaan worden, hetgeen tot de ‘Daarbij zijn de door de ge- ceel weer in de oorspronkelij- nodige conflicten met de be- ke staat te brengen', menen de omwonenden. ‘Het bedrijf heeft willens en wetens de regels overtreden, tiging onwenselijk. Men mag aannemen dat bij een hoveniersbedrijf en tuin centrum veelvuldig gebruik wordt gemaakt van chemi sche op een verantwoorde wijze het bedrijf toegankelijk te maken. De verkeersveilig- gehouden heid, waar het gemeentebe stuur terecht veel waarde aan hecht, is nu al een groot probleem. Fietsende school kinderen en recreanten (fiets route) maken veelvuldig ge bruik van de weg en dit levert nu het steeds drukker wordende en dikwijls te hard rijdende autoverkeer. Daarnaast zijn er aan de Onderweg al veel de mogelijke vestiging bedrijven gevestigd die ver keer aantrekken. Het is dui delijk dat nog meer verkeer, door de vestiging van een ho en tuincen trum, niet aanvaardbaar is en zeker tot ongelukken zal leiden. - Verwachten mag worden dat ook het parkeren een groot probleem zal worden. gemeenten Boskoop en Bode graven worden toegevoegd aan de Kamer Leiden. De Ka mer Dordrecht fuseert met Rotterdam. De gemeenten Leerdam, Zederik, Giessen- landen en Gorinchem worden toegevoegd aan de Kamer Tiel. hierbij alle materialen zoals gouacheverf, acryl, olieverf en pastelkrijt. Het werk is daardoor zeer kleurig en expressief, maar ondanks dat uitbundige kleurgebruik blijft de figuur herkenbaar in het werk. Te vens toont zij een aantal monoprints, die ook geïnspi reerd zijn op de vele tekenin gen, die zij tijdens het model- tekenen maakt. Daarnaast maakt de Wad dinxveense in die stijl kamer schermen, waarvan zij er een in de vitrine naast de ingang van het Rotterdamse hotel tentoon stelt. Verder toont zij wandobjec- ten die eigenlijk als spiegel bedoeld zijn, maar waarbij natuurlijk het kunstwerk de boventoon voert. Sinds 1985 exposeerde Janny de Rijke haar werk bij bedrij ven en instellingen in Utrecht, Spijkenisse, Lisse, Gouda en Waddinxveen. Het betreft de volgende aan passingen ten opzichte van de commissie-Epema. De ge meenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek gaan niet naar Kamer Noordelijk Overijssel. De gemeenten Harderwijk, Ermelo, Putten en Barneveld gaan niet naar Kamer Eem- en Gooiland. De gemeenten Vorden en Borculo gaan niet nar Kamer Centraal Gelder land. De hierdoor ontstane afgeslankte Kamer Apel doorn zal fuseren met de Ka mer Twente en Salland. De Kamer Gouda, inclusief de Krimpenerwaard fuseert met Kamer Rotterdam. De aan individuele ondersteu ning en uitbreiding van hun deskundigheid. De Stichting Waddinxveens Welzijnswerk biedt op dit mo ment deze ondersteuning door het organiseren van cur sussen en het beschikbaar stellen van diverse materia len. De SWW zal deze ondersteu ning nu ook aanbieden aan vrijwilligers van de andere maatschappelijke instellin gen in Waddinxveen zoals bij voorbeeld de scholen en be langenorganisaties. De gemeente Waddinxveen onderkent het belang van de werkzaamheden van vrijwil ligers voor de gemeenschap en onderschrijft het beleid van de SWW. Hierdoor is de SWW in staat de cursussen en de ondersteuning voor de vrijwilligers gratis aan te bie den. De Stichting Waddinxveens Welzijnswerk organiseert al een aantal jaar een beperkt aantal cursussen zoals bij voorbeeld, schminken, cre atief werken met kinderen en intercultureel werken. Dit aanbod zal worden uitgebreid met cursussen waaraan be hoefte blijkt te bestaan. Uit de contacten die de mede werkers van de SWW hebben met de vrijwilligers is duide lijk geworden dat een aantal ontwikkelingen in de maat schappij doorwerkt in de werkzaamheden van vrijwil ligers. Het toenemende gebruik van de computer is een ontwikke ling waar ook de vrijwilligers mee te maken hebben. De SWW kan een rol spelen in de scholing. De Stichting Waddinxveens Welzijnswerk heeft een grote hoeveelheid documentatie materiaal over een breed sca la van onderwerpen. Dit materiaal bestaat uit ideeën voor bijvoorbeeld kin- deractiviteiten, knutselboe- ken, achtergrondinformatie, krantenknipsels en thema- mappen. Een zeer geavanceerd compu terprogramma helpt de ge bruiker met het zoeken naar de gezochte informatie. Dit materiaal is beschikbaar voor alle instellingen en haar me dewerkers en kan eventueel worden geleend. De SWW is bezig om thema- kisten samen te stellen. In deze kisten komen materia len, gereedschap en docu mentatiemateriaal over het thema. Met deze kisten kun nen de vrijwilligers direct aan de slag met hun doel groep. Voor maatschappelijke in stellingen in Waddinxveen heeft de Stichting Waddinx veens Welzijnswerk kopieer mogelijkheden voor kleine en grote hoeveelheden, buurt- krantjes, eventueel gevou wen en geniet en affiches tot en met A3-formaat. Als vrijwilligers thuis niet be schikken over een personal computer, zijn zij van harte welkom op het kantoor van de SWW om daar aan één van de computers te werken. De SWW heeft tevens de be schikking over een geauto matiseerd systeem om te zoe ken naar fondsen die finan ciële middelen beschikbaar stellen voor specifieke activi teiten en het landelijke aan bod van kunstzinnige vor ming. Heel handig als een in stelling of school op zoek is naar een voorstelling of film. gladde vloer, de docenten lie pen blessures op door het ver krampte lesgeven en de hoge re niveaugroepen zoals de de- monstratiegroep ‘Fokus* konden niet meer goed trai nen om hun niveau vast te blijven houden. Veelvoudig heeft het bestuur van de gymnastiekvereniging TOOS in een periode van driekwart jaar overleg gehad met de gemeente Waddinx- WADDINXVEEN - De Inter nationale Vrouwendag 1997 zal op initiatief van de Stich ting Vrouwenraad Waddinx veen worden gehouden op za terdagmiddag 15 maart in het centrum voor kunstzinni ge vorming Kreater (Kerk straat). De toegang die mid dag is gratis en er is kinder opvang. Er is door de werkgroep Vrouwendag een gevarieerd programma voor bereid. Het thema van deze dag is ‘Kinderopvang: Vrije keuze of niet'. Verschillende sprekers zullen dit thema van alle kanten belichten. Natuurlijk wordt er ook voor ontspanning gezorgd. WADDINXVEEN - Tot en met vrijdag 11 april exposeert de Waddinxveense kunstenares Janny de Rijke (Weide- zoom) in de Hilton Art Gallery aan het Weena in Rot terdam. raad het voorstel van het col lege van Burgemeester en Wethouders goedgekeurd om de vloer van de gymzaal aan de Staringlaan aan te laten passen. Voor deze langverwachte werkzaamheden is door de gemeenteraadsleden een budget van f 12.000,- uitge trokken. De grootste gebruiker van de WADDINXVEEN - In de nacht van woensdag op don derdag werd ingebroken bij een bedrijf aan de Kromme Esse. Door het open breken van raam kwamen de inbre kers binnen. De buit be stond uit een telefoon. komstvisie 2015, waar aan dit gebied de bestuurlijke samenhang bestemming recreatie wordt -~‘J- J- gegeven. Juist nu in de toe komst het aantal woningen in dit gebied wordt uitgebreid - - ligt kunnen verenigen, het meer voor de hand om voor de toekomst aan een groenvoorziening voor de Tel.: (voor controle op de bezorging) Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar: Rijn en Gouwe, Afdeling Abonnementen, Antwoordnummer 10008, 2400 VB Alphen aan den Rijn. Burgemeester en Wethou ders van Waddinxveen bui gen zich over de protesten die na een gemeentelijke infor matiebijeenkomst en onder ling overleg door L. v.d. kruispunt Onderweg-Dorp- straat-Plasweg-Sniepweg is een bekend knelpunt. De On derweg is bochtig en smal en gesteund met bijna vijftig het passeren is dikwijls moei- handtekeningen. Begin december vorig jaar heeft het Waddinxveense ge meentebestuur een informa tiebijeenkomst over de plannen van Wad dinxvener H. van Vliet een hoveniersbedrijf en tuincen trum te vestigen aan de On derweg 12. Volgens de omwonenden was deze hoorzitting aan de late kant. Henk van Vliet was na melijk al enige tijd bezig het perceel volledig van karakter te veranderen en het bericht over stond reeds eerder gepubli ceerd. De Onderweg-bewoners zijn op zich verheugd dat het col- veniersbedrijf lege van Burgemeester en Wethouders inmiddels Henk van Vliet opdracht heeft ge geven om de werkzaamheden te staken. ‘Hieruit blijkt dat ook u vindt dat dit bedrijf in strijd met de De ervaring leert dat bij der- ook gedacht kan worden aan wet handelt. Het is echter on- gelijke centra ook in de direc- begrijpelijk dat u geen op dracht heeft gegeven het per- asbestdakbedekking, u u neer de schuur (intern) wordt hovenier Henk van Vliet, die daar een hoveniersbedrijf verbouwd en de bestemming wordt veranderd. - Het is ook duidelijk dat wanneer de vestiging van dit bedrijf onverhoopt doorgaat niet alleen de leefbaarheid aanzienlijk zal worden aan getast, maar ook de waarde van de woningen in de buurt zal dalen. - De bewoners zijn niet onder de indruk van het feit dat het bedrijf van Henk van Vliet maar een beperkt tuincen trum wil. Los van het feit dat de bewoners voldoende argu- lijk. Het is niet goed mogelijk menten hebben om tegen de vestiging van het bedrijf te zijn, is dit natuurlijk geen en kele garantie voor de toe komst. ‘De ervaring leert dat moder ne tuincentra een zeer ruim assortiment moeten aanbie den dat veel verder reikt dan bomen en planten. Of zoals een medewerker van Intra- al veel problemen op met tuin het in het blad Manage mentteam noemde: wij zijn directe concurrenten van pretparken. Gezien de ont wikkelingen bij andere tuin centra, zal in de nabije toe komst ook openstelling op (bepaalde) zondagen niet te voorkomen zijn1. Naar de mening van de On derweg-bewoners past de ves tiging van een dergelijk be drijf beslist niet in een woon omgeving. In Waddinxveen zijn voldoende alternatieven voor handen, waarbij zeker Zodra deze instellingen daar aan behoefte hebben kunnen ze bij de SWW terecht voor een groot aantal ondersteu- ningsactiviteiten. Hierbij kan gedacht worden aan het opzetten van nieuwe activiteiten, leren om te gaan met een bepaalde doelgroep, het opzetten van een activi teitenprogramma voor een bepaalde doelgroep en het on dersteunen van het bestuur of commissies. Deze onder steuning is vooral gericht op de instelling en het verwe zenlijke van haar doelstellin gen. Naast het continueren van deze taken zal de SWW zich de komende jaren meer gaan richten op de vrijwillige me dewerkers van deze instellin gen. Deze vrijwilligers blij ken ook behoefte te hebben De Kamers Tilburg en Breda gaan een strategische allian tie aan voor 5 jaren en bekij ken aan het eind van deze pe riode of een fusie in het be lang is van alle betrokkenen. Waar de commissie Epema kwam tot 20 kamers, is nu gekozen voor de volgende 21 (tussen haakjes het aantal vestigingen per district): Friesland (30.000), Gronin gen (26.000), Drente (21.000), Noord-Oost Overijssel (19.000), Steden driehoek- Twente-Salland (67.000), Centraal Gelderland-Achter- hoek (55.000), Rivierenland (21.000), Noord- en Midden- Limburg (27.000), Zuid-Lim- burg (31.000), Oost-Brabant (79.000), Midden-Brabant (30.000), West-Brabant (34.000), Zeeland per 1-1- 1998 (20.000), Rotterdam en Zuid-Holland Zuid (108.000), Haaglanden (62.000), Rijn land (34.000), Utrecht (56.000), Eemland-Gooiland (43.000), Amsterdam-Haar- lem-Zaandam (129.000), Noordwest Noord-Holland (45.000), Flevoland (15.000). Dat de gemeenteraad uitein delijk heeft besloten om de vloer aan te laten passen is niet alleen een gevolg ge weest van de keuring, maar gebeurt ook met het oog op de veiligheid van de gebruikers in de zaal. Regelmatig is het voorgeko- Rijke, men dat er sporters uitgleden op de gladde vloer. Ook het verkrampt bewegen op een te gladde vloer leverde bles sures op bij de sporters en do centen van TOOS. De gymnastiekvereniging TOOS, die ongeveer 30 uren per week de zaal gebruikt met voornamelijk jazzlessen, was lange tijd ten einde raad. De leden gleden uit over de Janny de Rijke (1943), vanaf 1972 woonachtig in Waddinx veen, voelt zich nog in hart en nieren Rotterdamse en is daarom bijzonder verheugd om in het centrum van deze stad te kunnen exposeren. Zij is vanaf 1975 met de schil derkunst bezig en kreeg haar opleiding aan de Vrije Acade mie in Rotterdam en volgde cursussen aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam en bij Expressie veen. Echter, de noodzakelij- ’70 in Alphen aan den Rijn. Op deze expositie toont Jan ny de Rijke een oeuvre van haar werk van de laatste vier jaar, met daarin grote bloem- boeketten, landschappen en mensen. Dit laatste onder werp, met daarin showele menten en beweging, houdt haar de laatste jaren intens een uithardingstijd bezig. ZEVENHUIZEN/WAD- DINXVEEN Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen komt een rotonde bij de kruising N219 met op- en afritten naar en van rijksweg A20 (Rotter- dam-Gouda). Het bestaande kruispunt in de N217 bij rijksweg A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Zeven huizen gaat veranderen. Op de plaats van de krui sing met de op- en afrit ten van rijksweg A20 wil de provincie Zuid-Hol- land een rotonde aanleg gen. Het provinciaal be stuur heeft een plan in voorbereiding waarbij niet alleen een rotonde wordt aangelegd, maar ook enkele wegverande- ringen (by-passes). Belangstellenden kun nen dinsdagmiddag en- avond 18 februari in het gemeentehuis van Nieu werkerk aan den IJssel de plannen bekijken. In de periode 1991-1995 hebben zich op de in een rotonde te veranderen kruising 25 ongevallen voorgedaan, waarvan vier met letsel. Op de afrit van rijksweg A20 komt filevorming voor. In overleg met Rijkswaterstaat en de ge meente Nieuwerkerk aan den IJssel heeft de pro vincie Zuid-Holland ge kozen voor de aanleg van een rotonde. Om capaciteitsproble men te voorkomen wor den om de rotonde heen ’bypasses’ aangelegd voor het niet-kruisend ver keer. De rotonde is ge schikt voor vrachtver keer tot 30 meter lengte. Ook wordt de kruising van de N219 met de pa rallelweg bij het indus trieterrein veiliger ge maakt voor overstekend fietsverkeer. In het na jaar wordt met het werk begonnen,zo is de bedoe ling. Het ontwerp is ge maakt door het iB Inge- nieursBureau Zuid-Hol land in Den Haag. Belangstellenden kun- nen dinsdag 18 februari de plannen bekijken in het gemeentehuis van Nieuwerkerk aan den IJssel. Tussen 15.30 en 17.00 uur en tussen 19.00 en 20.30 uur zijn mede werkers van de provincie Zuid-Holland, het ingeni eursbureau en de ge meente aanwezig om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden. Het oorspronkelijk voorstel van de Commissie Gebiedsin- meente naar voren gebrachte deling Kamers van Koophan- argumenten voor verplaat sing van het bedrijf niet over tuigend en lijkt het erop dat punten gewijzigd. Deze wijzi- het realiseren van woning- gingen zijn voorgesteld door daarbij geadviseerd door een Men mag aannemen dat bij bouw aan de Brugweg het be- de voorzitter van de Vereni- in Waddinxveen bekende ma- een hoveniersbedrijf en tuin- langrijkste motief is‘. ging van Kamers van Koop- kelaar die goed op de hoogte centrum veelvuldig gebruik ‘Het handhaven van de be- handel en Fabrieken in Ne- is van de regels'. wordt gemaakt van chemi- staande bestemming past ook derland. Het gewijzigde voor- ‘Juist nu ook door u herhaal- sche bestrijdingsmiddelen, meer in de gemeentelijke toe- delijk het belang van het hetgeen een probleem kan op- komstvisie Waddinxveen 1ji-xx.1-1- leveren gezien de aanwezig heid van woningen in de di- het aan burgers niet goed uit recte omgeving. Dit geldt ook te leggen waarom u niet be- voor de opslag van afval. De sluit Henk van Vliet opdracht geplande hondenkennel zal te geven het perceel weer in daarnaast de nodige geluids- (Dorpstraat-Veenkade) de oude staat terug te bren- hinder veroorzaken. Bezorgd- gen'. Naar aanleiding van de plan nen van de Waddinxveense hovenier heeft er op dinsdag 21 januari een bijeenkomst plaatsgevonden van bewo ners van de Onderweg. Zoals dat ook al op de infor matiebijeenkomst bleek, zijn zij volstrekt tegen de vesti ging van een hoveniersbedrijf annex tuincentrum aan de Onderweg. Op grond van de volgende ar gumenten vinden de omwo nenden de vestiging van een hoveniersbedrijf en tuincen trum onaanvaardbaar: In de gemeenteraadsvergade- - Het landschappelijk karak- ring van woensdagavond 29 ter van de Onderweg zal januari heeft de gemeente- drastisch veranderen. Dit is nu al waarneembaar, aange zien het gras op genoemd per ceel inmiddels met chemische middelen is verwijderd en ook anderszins al tal van in grepen hebben plaatsgevon den. Het landelijk uitzicht zal verdwijnen, hetgeen niet al leen door de bewoners van de Onderweg zal worden be treurd. Bij de, ongewilde, ves tiging van het autobedrijf gymzaal in Waddinxveen- Noord, gymnastiekvereni ging TOOS, is zeer verheugd over dit besluit. Het ligt in de men van bomen het landelijk bedoeling dat de vloer wordt karakter van de omgeving niet verder mocht worden aangetast. Als het plan on verhoopt doorgaat wordt

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 21