WADDINXVE J Infokoffers voor EcoTeams Verzorgingssalon Henny Lovisa Maandag receptie bij 40-jarig Mulleman BV Jac de Bruijn (60) overleden Schouwburg Voorverkoop bij VVV F z T VAKANTIEREGELING 1997/1998 VERGADERINGEN RUIMTELIJKE ORDENING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN NIEUWE FOLDERS EN BROCHURES GROEN COLLECTEROOSTER BOUWZAKEN en het groene sparen. BOSKOOP - De WV heeft in de voorverkoop onder andere kaarten voor Dynamo Open Air van 16 t/m 18 mei op vliegbasis Eindhoven, ook 08.30- 14.00 uur 08.30 - 12.30 uur 19.00-20.30 uur REISDOCUMENT KWIJT? EERST AANGIFTE BIJ DE POLITIE! de stadsreiniging Gouda zul len de EcoTeam-vragen be antwoorden. (LOV). Henny Lovisa, die dezer dagen aan de weg timmert met een kennisma- kingskorting van 25% op een behandeling, zegt: ’Re gelmatig een goede voetbe- handeling is geen overbodi ge luxe. Men kan de proble- men beter voor zijn, want dit is altijd nog beter dan genezen. Wie zich op goed verzorgde voeten voortbeweegt, voelt zich over het geheel geno men fysiek beter1. ’Stomme koe door Haarlems Toneel. Grote zaal, 18 febru ari, 20.00 uur. Stuk over rod deljournaliste en beledigde actrice die het voor de recht bank uitvechten. Harry Muskee, Cuby is back. Grote zaal, 14 februari, 20.00 uur. Niet de complete Cuby and the Blizzards maar Harry Muskee met vrienden. Oude Cuby-successen maar ook nieuw materiaal. Slot stuk met tienmansformatie. Programma Goudse Schouw burg, Boelekade 67, tel. 0182- 513750. Hartstichting en het restau ratiefonds van de St. Victor- kerk te Waddinxveen. De Waddinxveense meubelfa briek breidde in juli 1995 voor het laatst uit. Het eerste fabriekje stond aan de Zuid- kade. Het begon daar alle maal op 17 februari 1957. In 1967 werd verhuisd naar de Mercuriusweg. een EcoTeam-leden inwinnen over de ten toon ge stelde milieubesparings-ini- tiatieven van collega Eco Teamers. Er is onder andere informatie over windmolens, GOUDA/WADDINXVEEN - Vrijdag 14 februari van vijf tot zeven uur wordt er een receptie voor de EcoTeams van Midden-Holland gehouden in het Goudse Hofhuis van het energiebedrijf Midden-Holland. Deze bijeen komst is een initiatief van het EcoTeam Meldpunt, de organisatie die de EcoTeams begeleidt en ondersteunt. In de feestvreugde rond het achtste lustrum deelt ook mee de vestiging ’Meubelstof- feerderij Stylish Furniture’ van het jubilerende Waddinx veense bedrijf in het Lim burgse Echt, welk bedrijf tot in september 1991 in Roer mond was gevestigd. De directie van het familiebe drijf zegt na vier decennia te kunnen terugzien op een mooi en arbeidzaam leven. De eenmanszaak groeide uit tot twee gezonde bedrijven. Vandaar dat in de toonzaal van Meubelfabriek Mulle- man BV maandag 17 februari van vier tot acht uur een re ceptie zal worden gehouden. Jubileumgiften zullen door het bedrijf worden overge maakt aan de Nederlandse Het Volk met ’Het laatste kievitsei’ en ’Blauwdruk’. Twee voorstellingen op 19 fe bruari, kleine zaal, 20.30 uur. Intrigerend en spannend to neel. Alle overige voorstellingen zijn uitverkocht. WADDINXVEEN - Vori ge week donderdagmid dag 6 februari is in cre matorium Noorderveld in Nieuwegein onder grote belangstelling afscheid genomen van de plotse ling op 60-jarige leeftijd overleden Jac de Bruijn. De bewoner van de Dorp straat, die een werkzaam leven vol humor, zorg en toewijding leefde, was de stuwende en initiatiefrij ke directeur van Marfix BV in Moerkapelle, het dochterbedrijf van Ko ninklijke Zeelandia H.J. Doeleman BV in Zierik- zee. Alom werden in de afgelo pen dagen het doorzet tingsvermogen en zake lijk inzicht van Jac de Bruijn, die zich ook ver dienstelijk heeft gemaakt voor de WD-afdeling Waddinxveen, geroemd. Op de twee avonden dat er in rouwcentrum Gou- wehof (Alberdingk Thijm laan) afscheid van de Waddinxvener kon wor den genomen is daarvan ook steeds tegenover zijn echtgenote grote blijk van gegeven. WADDINXVEEN - Zoals bericht zal meubelfabriek Mul leman BV aan de Mercuriusweg in Waddinxveen het 40- jarig bestaan gaan vieren met een receptie op maandag 17 februari. SPREEKUREN WADDINXVEEN - Zater dagmorgen en -middag 8 fe bruari is er open huis ge houden in de nieuwe ver zorgingssalon van Henny Lovisa aan De Akker in Waddinxveen. De Waddinxveense, die na splinternieuwe informatie- koffers gepresenteerd en uit gereikt aan een EcoTeam. Er zijn zes thema-koffers ont wikkeld. De koffers zijn een effectief hulpmiddel bij de voorberei ding van de EcoTeam-bijeen- komsten, die eens per maand gedurende acht maanden ge houden worden. De inhoud is van informatieve en prakti sche aard en bevat excursie- tips, kortingsbonnen en spel vormen. Op verzoek van de EcoTeam- leden zijn er twee sprekers uitgenodigd over de branden de onderwerpen, EcoStroom en de gescheiden afvalinza meling in de regio. Het ener- afspraak behandelt, is gedi plomeerd voetverzorgster (SEPVO), gespecialiseerd in voetverzorging bij diabe tici, is thuis in behandelin gen met spray-techniek en lid van de Landelijke Orga nisatie Voetverzorgers Een EcoTeam is een groepje giebedrijf Midden-Holland en van zeven tot acht mensen dat ieder een huishouden ver tegenwoordigt. In een Eco Team wordt gezocht naar mi- Onder het genot van een hap- lieubesparende veranderin- je en een drankje kunnen gen in het huishouden. EcoTeam-leden informatie Door de ideeën, weetjes en tips van teamgenoten krijgen EcoTeams inzicht in maatre gelen die besparingen opleve ren. In het afgelopen jaar hebben het biologisch groentepakket de EcoTeams reusachtige be sparingen behaald voor gas, vervoer, electriciteit en wa ter. Op afval bespaarden zij minder omdat hun beginre- sultaten al lovenswaardig waren. Een Midden-Hollands Eco Team produceerde toen al één derde van het afvalver- bruik ten opzichte van een gemiddelde Nederlander. De EcoTeams bespaarden in 1996 gezamenlijk 2.000 kg kaarten met bus- of parkeer- CO2. In geld uitgedrukt is dit kaart. ’Androgenius’ homo- 1.200 gulden. housefeest op 15 maart in Tijdens de receptie worden de Nijmegen. BZN op 10 mei in de Veluwehal, Barneveld. Linda, Roos en Jessica op 17 mei in Kaatsheuvel. Rene Froger op 2 mei in de Rai Parkhal, Amsterdam. Se- abottom jazzfestival op 22 maart in Lelystad. Radio 538 Dance Smash op 29 maart met div. buitenlandse artie sten en dj’s in Utrecht. Pink pop 1- en 3-dagenkaarten van 17 t/m 19 mei in Landgraaf. De VW-gidsen voor vakantie in eigen land zijn weer be schikbaar. Openingstijden WV op maandag 13.30-16.30 uur, overige werkdagen 9.00- 12.00 en 13.30-16.30 uur, za terdag 10.00-13.00 uur. Zon dag gesloten. Tel. 214644. 4 W0ENSDAG12 FEBRUARI 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN HAÜINA G E N M E E E (0182) 624 624 OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN Gouwebad "De Sniep” (informatie) BOUWPERCEEL AARD VAN HET BOUWPLAN Coenecoop 71 Bloemendaalseweg 17c Overleg herbestrating Zeeheldenwijk Verleende bouwvergunningen/ingestemde meldingen BOUWPERCEEL AARD VAN HET BOUWPLAN Coenecoop (t.o. nr. 95) Herfstvakantie Kerstvakantie Henegouwerweg 13 en 14 het oprichten van twee bergingen Voorjaarsvakantie Paasvakantie Meiweek Verzoek om vrijstelling Verleende kapvergunningen A. Thijmlaan Een nieuwe uitgave is: OPENINGSTIJDEN AFDELING PUBLIEKSZAKEN VERKEERSZAKEN Binnengekomen bouwaanvragen/ingediende meldingen De Waddinxveense Heny Lovisa in haar voetverzorgingssalon aan De Akker in Waddinxveen. (Foto: Ekko ten Cate). Tijdens bovenstaande vergaderingen kunnen niet-leden ge bruikmaken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooru ren in de leeskamer van het gemeentehuis ter inzage. 624 680 624 500 610 401 624 524 624 760 612 570 Ingevolge het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet maken Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen bekend de vol gende aanvragen te hebben ontvangen: Afsluiting fietspad IJsermanweg Vanaf 13 februari 1997 wordt het fietspad IJsermanweg langs Zuidplas ‘90 voor een periode van drie weken afgesloten. De af- 7 acacia’s (deze worden vervangen) 14 acacia’s (deze worden vervangen) 13 populieren (deze worden vervangen) het oprichten van een opslagruimte, een wasruimte annex stallingsruimte en een kantoor annex woning het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een brug het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een bedrijfspand Donor worden, dat doe je voor elkaar een uitgave van de Stichting Orgaan- en Weefseldonorvoorlich- ting In de hal van het gemeentehuis staat een brochuremolen met een assortiment gemeentelijke en algemene folders en brochu res over uiteenlopende onderwerpen. 10 tot en met 15 februari 1997 Vereniging Dierenambulance Gouda en Omstreken Loket voor Burgerlijke Stand, Burgerzaken, Reis- en Rijdo- cumenten maandag tot en met donderdag: vrijdag: dinsdag- en donderdagavond maandag 13 oktober tot en met vrijdag 17 oktober 1997 maandag 22 december 1997 tot en met vrijdag 2 januari 1998 maandag 23 februari tot en met vrijdag 27 februari 1998 vrijdag 10 april tot en met maandag 13 april 1998 maandag 27 april tot en met dinsdag 5 mei 1998 donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 1998 maandag 1 juni en dinsdag 2 juni 1998 Binnenkort krijgt iedere belanghebbende - dit is in elk geval één van de eigenaren en één van de gebruikers van een woning of ander pand - van de gemeente een waardebeschikking in de bus omdat de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) dat zo heeft bepaald. DEZE BESCHIKKING IS BELANGRIJK! Oostpolderweg ter hoogte van 110/112 en aan de zijkant van 38/43 Alpherwetering ter hoogte van 2/12, 99/109 en 155/161 Eenieder die meent rechtstreeks in zijn/haar belang te zijn ge troffen door verlening van een bouwvergunning danwel instem ming met een melding, kan gedurende een termijn van zes we ken na de dag van verzending/uitreiking van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burge meester en Wethouders van Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Informatie omtrent beschikkingen is verkrijg baar bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (telefoonnummer (0182) 624764). Vakantieregeling gemeente Waddinxveen schooljaar 1997/1998 Hemelvaartsdag Pinkstervakantie Zomervakantie: basisonderwijs In deze publicatie kunnen niet alle aspecten omtrent de waar debeschikking worden behandeld. Daarom wordt u ook drin gend aangeraden de bij de waardebeschikking gevoegde uit voerige TOELICHTING OP DE WAARDEBESCHIKKING goed te lezen; In het geval er daarna nog vragen of opmerkingen zijn, kan informatie bij de gemeente worden ingewonnen via de op de beschikking vermelde telefoonnummers. Het rooien van bovengenoemde bomen en houtopstanden heeft geen gevolgen voor aantasting van natuur-, landschap-, of dorp- schoon, als bedoeld in artikel 5.4.2 van de Algemene Plaatselij ke Verordening. Eenieder die meent door dit besluit in zijn of haar belang te zijn getroffen kan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na publicatie van dit besluit een gemotiveerd bezwaar schrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethou ders. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Voorbereiding werken en Verkeer. Het loket voor de Algemene Publieksinformatie is dagelijks geopend van 08.30 - 14.00 uur (vrijdag 12.30 uur). Daarna kunt u voor informatie terecht bij de receptie. De receptie is dagelijks geopend van 08.30 -17.00 uur (op vrijdag tot 16.30 uur). Tijdens de beide avondopenstellingen is de receptie geopend. De beschikking is een officieel document waarin de waarde (WOZ-waarde) van uw woning (of ander pand) is vastgesteld. In de beschikking is o.a. aangegeven op welk pand de beschik king betrekking heeft, alsmede de periode waarin de waarde zal worden gebruikt. De waarde die op de beschikking staat ver meld zal in beginsel voor een periode van vier jaar het eerste WOZ-tijdvak loopt van 1997 t/m 2000) de basis vormen voor de hoogte van een aantal belastingen (onroerende zaakbelasting (o.z.b.), waterschapsbelasting, inkomstenbelasting en vermo gensbelasting). De belastingaanslagen o.z.b. worden niet gelijk met de beschik king verzonden omdat de gemeente wil voorkomen dat de be schikking en de aanslag door elkaar worden gehaald. Het zijn twee aparte zaken. Tegen de waarde op de beschikking kunt u bezwaar maken, tegen de waarde op de aanslag niet meer. In het algemeen is de waardepeildatum in het eerste WOZ-tijd vak op grond van de wet WOZ bepaald op 1 januari 1995. De ze datum heet de waardepeildatum. In een groot aantal gemeenten (waaronder Waddinxveen) wa ren onroerende zaken een of enkele jaren voor deze datum al getaxeerd. Waddinxveen heeft de onroerende zaken gewaardeerd naar waardepeildatum 1 januari 1994 en heeft deze waarden toege past voor de aanslagen o.z.b. over 1995 en 1996. Nog een keer taxeren is dan een overbodige zaak. Deze gemeenten mogen voor het tijdvak 1997-2000 dan ook uitgaan van de waardepeil- data die vóór 1 januari 1995 ligt. (Waddinxveen mag dus zijn waardepeildatum van 1 januari 1994 toepassen.) Deze ge- Genoemde aanvragen zijn opgenomen in het Openbaar Regis ter, dat op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur voor eenieder ter inzage ligt bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimte lijke Ordening en Milieu. Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uitspraak in omtrent de definitieve besluitvorming. Evenmin kan in dit stadi um een bezwaarschrift worden ingediend tegen een voorgeno men bouwplan. Met ingang van 15 februari 1997 moet u bij vermissing van uw paspoort of Europese identiteitskaart eerst aangifte doen bij de politie. Daarna kunt u een nieuw reisdocument aanvragen bij de gemeente. Dit is één van de nieuwe maatregelen om de toene mende fraude met reisdocumenten tegen te gaan. Van iedere vermissing van een reisdocument maakt de politie een procesverbaal op. Het gewaarmerkte kopie van dit proces verbaal moet u bij de aanvraag van een nieuw paspoort of Eu ropese identiteitskaart aan de gemeente overleggen. Zonder deze kopie krijgt u geen nieuw reisdocument! Bij vermissing in het buitenland moet u ook altijd aangifte doen bij de Nederlandse politie, voordat u bij de gemeente een nieuw document kunt aanvragen. Commissie voor Algemeen Bestuurlijke Zaken op dinsdag 18 februari 1997, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda o.a.: - Raadsvoorstel inzake aanschaf en dekking kosten cliëntbege- leidingssysteem (BAVAK) t.b.v. de centrale publiekshal. - Advies inzake eindrapport werkgroep Bestuurlijke vernieu wing. De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat een aanvraag om afgifte van een bouwvergunning is ingediend voor een gebied, globaal begrensd door de Sterrenlaan, door de woon- en bedrijfsbebouwing aan de Piasweg en door gedeelten van de Marga Klompéhoeve en de Roosje Voshoeve: het op richten van 78 eengezinswoningen met bijbehoren. Dit verzoek kan slechts worden ingewilligd na het verlenen van vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelij ke Ordening, aangezien het bouwplan in strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan ’’Landelijk Gebied West”, en voorts na ontvangst van verklaringen van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en in artikel 50, lid 5, van de Woningwet. Burgemeester en Wethouders hebben het voornemen de ge vraagde vrijstelling te verlenen, met het oog hierop bij Gedepu teerde Staten van Zuid-Holland de vooraf benodigde verklarin gen van geen bezwaar aan te vragen en na ontvangst van die verklaringen en de gevraagde bouwvergunning te verlenen. In verband hiermede ligt het verzoek om vrijstelling met de daarbij behorende stukken, waaronder bouw- en situatietekeningen, ter inzage met ingang van 13 februari 1997 gedurende twee we ken, voor eenieder tijdens werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mi lieu, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen. Gedurende deze termijn kunnen tegen het voornemen om vrijstelling te verlenen door ee nieder schriftelijk bedenkingen worden ingediend bij Burge meester en Wethouders van Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. meenten passen de zogenaamde wetsfictie toe. Hierbij wordt er van uitgegaan dat deze eerder vastgestelde waarde gelijk is aan de waarde die op 1 januari 1995 zou gelden. In Waddinxveen is de WOZ-waarde om die reden dan ook gelijk aan de waarde die over 1995 en -1996 voor de o.z.b.-aanslagen is gehanteerd. Bij de aangifte van de inkomstenbelasting 1997 moet u uitgaan van de WOZ-waarde. Dit aangifteformulier wordt u echter pas in 1998 toegezonden. Dus in de praktijk gaat u pas in 1998 de WOZ-waarde opgeven. De belastingdienst gaat niet uit van de in de beschikking vermelde gelijkblijvende waarde voor wetsfic- tiegemeenten (waaronder dus Waddinxveen). In tegenstelling tot gemeenten en waterschappen zal de hoogte van de inkomsten- en vermogensbelasting berekend worden door middel van een indexering van de WOZ-waarde. Dit bete kent dat de Belastingdienst bij de vastgestelde waarde een be paald percentage optelt, zodat men over actuele waardegege- vens (per 1 januari 1995) beschikt. Voor de consequenties van uw persoonlijke aangifte inkomsten belasting verwijzen wij u naar de Belastingtelefoon particulieren (0800-0543) van de Belastingdienst. Voor de inkomstenbelasting 1996 fungeert de WOZ-beschikking als controlemiddel voor de belastingdienst. OPENINGSTIJDEN Het hele gemeentehuis elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middaguren kunt u alleen terecht op afspraak. Openingstijden afdeling Publiekszaken zie elders in deze rubriek. Afvalstation voor afgifte (grof)vuil en K.C.A. Elke werkdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. Sociaal raadsvrouw op werkdagen (behoudens de woensdagen) van 09.00 tot 12.30 uur of na telefonische afspraak. Het register van verleende bouwvergunningen en meldingen waarmee is ingestemd ligt ter inzage bij de afdeling Volkshuis vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Donderdag 13 februari 1997 om 19.30 uur wordt in de speeltuin ”de Overkant” aan de Kromme Esse overleg gevoerd over de herbestrating in de Zeeheldenwijk. Gelijktijdig met deze plannen van de gemeente zal ook de Provincie een toelichting geven op de ontwikkelingen over de aansluitingen op de Henegouwer weg. Tijdens dit overleg zullen in samenspraak met gemeente, provincie en de Zeeheldenwijk standpunten ingenomen kunnen worden. sluiting wordt aangegeven met borden. Doorgaand fietsverkeer wordt geadviseerd bij de Dreef of bij de rotonde de Beijerinck- laan over te steken en de weg te vervolgen over de Tweede Bloksweg. maandag 6 juli tot en met vrijdag 14 augustus 1998 voortgezet onderwijs maandag 6 juli tot en met vrijdag 21 augustus 1998 TELEFOONNUMMERS Gemeentehuis Raadhuisplein 1 postadres Postbus 400, 2740 AK telefax Afvalstation (ophalen grofvuil) Zuidelijke Rondweg 250, Centraal Meldpunt Zorg Pr. Bemhardlaan 9, Meldpunt discriminatie Instituut Sociaal Raadslieden Meldpunt vandalisme aan openbare voorzieningen Overige belangrijke telefoonnummers zie pagina 5 gemeentegids - 7

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 3