Nieuw bestuur PCO-vereniging I Geen nieuw beleid voor minderheden Airbrush schilderijen in 'Bibelot' Hockeytraining jeugd Glaskunstenaars herstellen paneel Infomiddag over psoriasis COLOPHON Bierfeest in De Tunnel Bromfiets ramt deur Trektochtdienst Ontmoetingskerk 'Communicatie in huwelijk' AHBO laat dia's zien over Griekenland Bouwplan Bredeweg f MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN Wachttorenbe- SoW-dienst in WADDINXVEEN r I •De regeling ‘medische weekeinddienst' is uitsluitend be doeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. 9.30 uur ds. H. Schipaan- boord 18.30 uur ds. H. Schipaan- boord op zaterdag en zondag van 10.00 - 11.00 uur en van 16.00 - 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. achter dat twee leden van hun kerk verborgen talen ten op dat punt bezaten. Na overleg met hen werd beslo ten dat zij de grote uitda ging aan moesten nemen. werk in opdracht van bedrij ven en particulieren. Rob van Geijn exposeerde in Rotterdam Hilton, Bastian, Eichorn Partners te Mün chen, Porceleyne Fles te Delft, Galerie de Schakel te Krimpen aan den IJssel, Randerode te Apeldoorn, Stichting Rode Kruis Bloed bank te Gouda en de Rabo bank te Bodegraven. De tentoonstelling in Wad- dinxveen omvat werkstuk ken uit de periode 1990- 1996. Er zijn een achttal helst het neerzetten van een opslagruimte annex kantoor ruimte op het perceel Brede- weg 4. arriveerde. De bromfiets bleek te zijn gestolen in Al- phen aan den Rijn. gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waar nemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. 9.30 uur ds. M. van Campen 17.00 uur ds. M. van Cam- pen Boskoopse Apotheek, Zijde 22, Boskoop, tel. 0172-217834 Voor de praktijk van de huisartsen Alberts, Van den Brule, Van der Linde en Vreeken (groep I) heeft dienst: J.J. Alberts, Jacob Catslaan 1, tel. 612112 J.C. Oldenbandringh en J.C.H. van Dorst, Kattensingel 17, Gouda, tel. 0182-510958; Woubrechterf 42, Waddinxveen, tel. 0182-613112. Kleine huisdieren-spreekuur voor spoed gevallen ieder weekeinde volgens afspraak. J. Slager, Kerkweg-Oost 220, Waddinxveen, tel. 0182- 612737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 0182-518995 of dierenarts W.C.M. van den Heuvel, Pelmolenerf 59, Gouda, tel. 0182-511215). C. de Vos en B. de Vos-Kroeze, Prins Bernhardlaan 79, tel. 0182-610462. J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 0172- 213898 10.00 uur H.G. de Roodt 10.00 uur samenkomst 19.00 uur ds. A.B. v.d. Hei den 9.30 uur ds. H. de Bruijne, Den Haag-West 17.00 uur ds. M.J. Oosting 10.30 uur Evangelie studie- klassen 11.20 uur Algemene verga dering 9.30 uur ds. A.W. van der Plas 17.00 uur ds. A.W. van der Plas 10.00 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst WADDINXVEEN - Tot en met zaterdag 26 april expo seert Rob van Geijn in res taurant ’Bibelot’ van Ton en Caroline Ververs aan de Li- maweg in Waddinxveen. Rob van Geijn (1960) woont in Krimpen aan den IJssel en volgde zijn opleiding aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Zijn afstudeerrichting om vatte tekenen, schilderen en decoratief ontwerpen. Hij maakte zowel vrij werk als ‘Tegelijkertijd realiseren wij ons dat het een uiterst moei lijke taak is om de plaats in te nemen van een volledig en goed op elkaar ingespeeld be stuur'. Wie het leuk lijkt om te gaan hockeyen kan een keertje ko men kijken op het hockey complex aan de Sniepweg. Er wordt op maandag van 16.00- 17.00 uur getraind. WADDINXVEEN - Op het gebied van minderheden en de bestrijding van discriminatie wordt in Waddinxveen geen nieuw beleid ontwikkeld. Dat blijkt uit de door de Waddinxveense gemeenteraad vastgestelde doorlich ting van de in 1994 door de collegepartijen PCW, WD en CDA gemaakte college-afspraken. 10.00 uur ds. A.W. de bruin, Leiden 17.00 uur Ontmoetingskerk 9.30 uur ds. G. Zomer, Nij- kerk 16.30 uur ds. J.J.C. Dee, Bunschoten de Kerkweg-Oost om onbe kende reden de toegangsdeur van een winkel in. Ze waren stellingsprocedure noodzake- er vandoor alvorens de politie lijk als bedoeld in artikel 19 arriveerde. De van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. i 9.30 uur ds. J.C. de Moor 13.30 uur Trektochtdienst 17.00 uur ds. E. Hooger- werf, Woerden (SoW-dienst) Voor aangifte van gevonden en verloren voorwerpen kan men zich in Waddinxveen wenden tot het bureau van het politiedistrict Gouwe en IJssel aan de Mozartlaan 46 in Waddinxveen. De politiemensen zijn be reikbaar onder telefoon nummer 0182-621666. Vanaf 8 jaar wordt er compe titie gespeeld op de zaterdag ochtend. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij mevrouw M. Donders, tel. 0182-618100. Zoals bekend heeft de leden vergadering van 11 december vorig jaar op 15 januari van (J X J 1 1 x x 1 1 pen van nagenoeg het volledi ge bestuur van de vereniging, samenwerking nader te De PCO-leden hebben door middel van een stemming kandidaten opgedragen een nieuw bestuur samen te stel len. Dat nieuwe bestuur bestaat uit voorzitter P. Spelt (Kas- tanjelaan 35); vice-voorzitter gadering afgewezen) te A. Hakkesteegt (Justus van Effenlaan 1); secretaris J.J. Anker-Bremmer (Nicolaaserf 24); notulist B.J. van den Brink-van Hemel (Gerstak- ker J.D. Kluifhooft (C. Huygens- laan 12); personeelszaken H. Hakkoer (De Akker 42); ge bouwen G.J. Kroeze (Prins keuzemogelijkheden Bernhardlaan 71); vertegen woordiging Koning Beatrix- school, R.P. van der Plicht (Eksterdreef 6); vertegen woordiger Koningin Juliana- school, A.E. 1 Huygenslaan 51); vertegen woordiger Prins Willem- Alexanderschool, J. van Pelt (De Genestetlaan 2). De nieuwe bestuursleden hebben zeer nadrukkelijk een woord van dank gericht tot de afgetreden bestuurders, ’wel ke een enorme hoeveelheid werk ten behoeve van de ver eniging en het in stand hou den van onze scholen hebben verricht’. Het nieuwe PCO- bestuur heeft besloten het volgende te gaan doen: - Een werkgroep in te stellen meenschappelijk doel om de mogelijkheden voor de Koningin Julianaschool te onderzoeken, om de huidige situatie, met vier groepen, voor zowel ouders als onder- wijsmedewerkers, te verbete- WADDINXVEEN - Hockey club Waddinxveen (Sniep weg) start met een nieuw trainingsgroep] e voor de jeugd van 7 jaar (voor 1 okto ber 7 jaar). Voor deze jeugd begint HCW op maandag 10 maart een nieuw trainingsgroepje voor jongens en meisjes. Spelen derwijs worden de kinderen vertrouwd gemaakt met hoc keystick en bal. Weekblad voor Waddinxveen op dit punt te komen en wachten voorstellen van de gemeenteraad af. Ten aan zien van het integraal veilig heidsbeleid wordt een voor stel van het college afgewacht waarbij met behulp van een extern bureau een integraal veiligheidsplan wordt ver vaardigd. Hierover zal wordt overleg gevoerd met burge meester Fedde Jonkman. Aan de orde was de vraag of de thans volgens het college programma lopende bezuini gingen op de Openbare Bibli otheek dienen te worden beëindigd, danwel of extra subsidies aan de bibliotheek dienen te worden toegekend. Besloten is het beleidsplan van de Stichting Openbare Bibliotheek af te wachten. Als blijkt dat de bibliotheek aantoonbaar in financiële problemen komt dan is er de principiële bereidheid aanwe zig daar van gemeentezijde wat aan te doen. Geconstateerd is dat de vol gens het collegeprogramma voorgenomen bezuiniging van 100.000,- op het cen trum voor kunstzinnige vor ming Kreater moeilijk reali seerbaar is zonder het voort bestaan van de instelling in gevaar te brengen. Iedereen is het er over eens dat Kreater een waardevolle instelling is die moet blijven bestaan. Er is de bereidheid aanwezig te accepteren dat de in het collegeprogramma voorgenomen bezuiniging van 100.000,- niet ten volle woensdag om 19.00 uur. Eucharistieviering op zater dag om 19.00 uur, op zondag om 11.15 uur, op dinsdag om 9.00 uur en op donder dag om 9.00 uur. Eucharistieviering op zon dag om 9.30 uur en op en WADDINXVEEN - Maan dagmiddag 17 februari om twee houdt de afdeling W addinxveen-Boskoop van de Algemene Neder landse Bond voor Ouderen (ANBO) een muzikale en professionele diapresenta tie over Griekenland in het Anne Frank-centrum (Jan van Bijnenpad). De toe gang is vrij voor leden en belangstellenden. Con sumpties zijn voor eigen rekening. WADDINXVEEN - Zondag middag 16 februari om half twee zal er weer een ’trek tochtdienst’ worden gehou den in de Gereformeerde Ont moetingskerk (Groensvoor- de). In deze dienst, waarin de be zoekers in vertrouwen op weg gaan, zal medewerking wor den verleend door diverse muzikale en creatieve ge meenteleden. Centraal staat het Woord van God. Het thema zal zijn: de Here Jezus op zoek naar mensen die samen met Hem op weg willen gaan. De inleiding voor deze dienst is in handen van Wijtze Vis ser. Na afloop van deze dienst is er nog de gelegenheid om met elkaar onder het genot van een consumptie wat na te praten. WADDINXVEEN - De Wad- dinxveners Jac Hogendoom en Jaap de Rooy zijn dezer dagen begonnen een ver nield glaspaneel van de her vormde Bethelkerk (Bilder- dijklaan) na te maken en te plaatsen. Enkele maanden geleden werd een deel van het glas mozaïek van het kerkge bouw in Waddinxveen- Noord vernield. De kerk voogdij zat met de handen in het haar, want men kreeg te horen dat de begroting voor herstel tussen de acht en tienduizend gulden moest kosten. Later kwam de Centraal Hervormde Gemeente er 9.30 uur ds. C.D. Zonnen1 berg 17.00 uur ds. C.D. Zonnen- berg T.S. Wilms, Troelstrahoeve 66, tel. 618613 10.00 uur ds. A.W. Davidse (in samenwerking met de Vrijzinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: 10.00 uur ds. D. van Houwe- lingen-Verdonck, Noordwijk WADDINXVEEN - De Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Waddinxveen heeft een vrij wel compleet nieuw bestuur, dat wordt voorgezeten door P. Spelt. Het college heeft ter uitvoe ring van het bepaalde in het collegeprogramma 1994-1998 van PCW, VVD en CDA een stand van zaken gemaakt ten aanzien van de uitvoering. Hieruit blijkt dat, ondanks thans met nadere voorstellen het veranderproces waarin de organisatie verkeert, er reeds veel is uitgevoerd. Het over zicht geeft de raadsleden niet alleen inzicht over de uitvoe ring van tal van zaken maar biedt ook de gelegenheid om het beleid te beoordelen en B. en W. ter verantwoording te roepen. De Waddinxveense gemeenteraad heeft het over zicht, waarover besloten poli tiek beraad is geweest, voor kennisgeving aangenomen. Het college heeft wel een paar belangrijke beleidcon- clusies getrokken. Binnen de raadsfracties is ge discussieerd over de vraag of er een stringenter handha vingsbeleid dient te worden gevoerd. Na uitwisseling van de verschillende standpunten is de conclusie getrokken dat het huidige handhavingsbe leid wordt gecontinueerd. Het wordt niet noodzakelijk geacht thans meer geld uit te trekken voor handhavingsbe leid. Een volgende gemeente raad moet .aangeven of er de bereidheid is meer geld aan dit beleid te besteden. In de betreffende raadscom missie is gesproken over de consequenties als tot een stringenter handhavingsbe- WADDINXVEEN - Over het onderwerp ’Communicatie in het huwelijk’ zal mevrouw O. Berg van de Stichting ‘Bijbel, media en samenleving1 uit Veenendaal komen spreken op de maandelijkse avond van de hervormde ontmoe- tingskring De Open Cirkel op woensdag 19 februari om kwart over acht. Eén van de activiteiten van deze stichting is hulp bij rela tieproblemen op verschillen de terreinen. Vanuit een christelijke levensovertui ging probeert de stichting be hulpzaam te zijn door het ge ven van lezingen en cursus sen. Hierdoor heeft mevrouw O. Berg veel ervaring gekregen, zodat de bezoekers van de Open Cirkel een leerzame avond kunnen verwachten over een onderwerp dat in het algemeen nogal gevoelig ligt. Vanaf ongeveer kwart voor acht is iedere belangstellende welkom in gebouw ‘De Schaapskooi1 achter de Brug kerk. De avond begint met het zingen van enkele liede ren. wordt gerealiseerd. Aan de orde is geweest de vraag of het thans voor de sportver enigingen gevoerde financiële beleid kan worden gecontinu eerd. Het wordt gewenst ge acht een knelpuntenpot voor de sportverenigingen te creë ren als tijdelijke maatregel. In het kader van het sportbe- leidsplan moet worden geko men tot een integrale en afge wogen besluitvorming ten aanzien van het totale sport beleid, waaronder gegrepen subsidies en tarieven. Algemeen wordt geoordeeld dat aan het voornemen tot in voering van wijk- en buurtbe heer vorm moet worden gege ven. De aan het politiek over leg voorgelegd notitie over dit onderwerp zal aan de orde worden gesteld in de be treffende raadscommissies. Bij de verdere behandeling zal rekening worden gehou den met de gemaakte opmer kingen over het houden van een peiling bij de wijk- en buurtverenigingen ten aan zien van de vraag of er vol doende capabele personen be reid en in staat zijn om taken in dit kader te vervullen. Ook een proef hebben B. en W. in overweging genomen. Door diverse fracties zijn wensen ingediend voor het doen van uitgaven in het ka der van sociaal-cultureel be leid. Deze wensen zijn niet al le te realiseren, terwijl er be hoefte blijkt te bestaan aan enige regulering op dit punt. Door het college zullen crite ria worden ontwikkeld ter be antwoording van de vraag voor welke sociaal-culturele doeleinden een beroep ge daan kan worden op de reser ve stadsuitleg zodat op dit punt een beleidslijn wordt neergelegd die duidelijkheid en rechtsgelijkheid bevor dert. Gesproken is tenslotte over de vraag of er op het be leidsterrein minderheden en discriminatiebestrij ding nieuw beleid moet worden ontwikkeld. Deze vraag is ontkennend beantwoord. Wel zal vaker gepubliceerd worden dat uitingen van dis criminatie en racisme gemeld kunnen worden bij het Insti tuut Sociaal Raadslieden. overwegend zwart-wit air brush schilderijen te zien met voorstellingen die sterk doen denken aan de jaren vijftig. Daarnaast is er een serie van acht schilderijen op lin nen met als onderwerp de natuur en meer specifiek dieren. Na een reis door en interesse voor zuidelijk Afri ka heeft dit onderwerp nu de aandacht van de kunste naar. Over dit thema zijn een viertal schilderijen te zien. WADDINXVEEN - Op voor stel van het college van Bur-“ gemeester en Wethouders heeft de Waddinxveense ge meenteraad een voorberei- dingsbelsuit genomen voor een bouwplan aan de Brede weg. Het bouwplan van de heer Van der Knaap namens aan nemersbedrijf Zevenbouw be- standpunten mag in onze vi sie nimmer tot een onverant woorde situatie leiden. Wij zijn dan ook zeer verheugd voldoende personen te heb- De bouwplanen zijn nu nog in ben gevonden om een volledig strijd met het geldende be- nieuw bestuur te kunnen vor- stemmingsplan. De grond ter men1, plaatse heeft namelijk een agrarische bestemming. In het verleden was het per ceel in gebruik ten behoeve van een aannemersbedrijf. De huidige eigenaar wenst dit gebruik voort te zetten. Wegens de deplorabele staat is gekozen voor nieuwbouw, hetgeen als een aanzienlijke verbetering kan worden ge zien. Een en ander zal landschap pelijk worden ingepast. Van- WADDINXVEEN - Maan- uit planologisch oogpunt be- dagmiddag reden twee onbe staan tegen het bouwplan kende jonge bromfietsers aan geen bezwaren. Om mede werking te kunnen verlenen aan het bouwplan is een vrij- Na enkele weken van voor bereiding (tekenen-fotogra- feren-zoeken in vijf verschil lende steden) en het op zoek gaan naar de juiste kleuren glas (panelen zijn 27 jaar geleden geplaatst) hebben de twee ambachtelijke Wad- dinxveners het gepresteerd het glaspaneel voor bijna 100 procent na te maken. De kosten konden voor 70 procent wordt terugge bracht. BOSKOOP - Jongerencen trum De Tunnel houdt zater dag 15 februari een Mexi caans bierfeest. De zaal krijgt dan een Mexicaans interieur en er worden aangepaste drankjes geschonken. De aanvangstijd is 22.00 uur, en tree 2,50 gulden. Triomfaterkapel, Haven- straat 10.00 uur ds. H.G. Koek koek 18.30 uur ds. H.G. Koek koek Koninkrijkzaal, Burgemeester Trooststraat 10.00 uur Openbare toe spraak 11.00 uur spreking leid zou worden besloten op met namen het terrein van de ruimtelijke ordening. B. en W. zien geen aanleiding - ge zien ook de resultaten van het politiek overleg - om GOUDA/WADDINXVEEN - In het patiëntenservicebu reau van het Goudse Groene Hart Ziekenhuis (Jozefloca- tie) wordt voor psoriasispa- tiënten en andere geïnteres seerden een infomiddag ge houden op woensdag 19 februari tussen half twee en vier uur. Een chronische ziekte duurt een leven lang en kan diep in grijpen op het dagelijks le ven. Naast de medische bege leiding hebben patiënten vaak behoefte aan en baat bij het contact met ’lotgenoten’. Psoriasis is een niet-besmet- telijke, chronische huidaan doening, die bij 3 a 4% van de bevolking voor komt. De aan doening is herkenbaar aan rode, schilferende plekken die pijn en jeuk kunnen ver oorzaken. De door psoriasis aangetaste huid vernieuwt zich ongeveer zeven keer zo snel als een ge zonde huid; de witte schilfers zijn dus niets anders dan do de huidcellen. Bij een aantal patiënten treden ook ge wrichtsontstekingen op. De huid is het visitekaartje van de mens en speelt een be langrijke rol bij de eerste in druk die op anderen kan wor den gemaakt. Het hebben van een huidziek te betekent dan ook meer dan een lichamelijke kwaal: een patiënt raakt snel geisoleerd en verbergt zijn ziekte. Zo kan het beoefenen van voor de gezond stuur. Echter, alle bestuurs leden hebben zich beschik baar gesteld omdat het be lang van de leden, de scholieren en het personeel voor alles gewaarborgd moet zijn1. ‘Het niet delen van eikaars ren; - Een werkgroep in te stellen om zo spoedig mogelijk de dit jaar geleid tot het opstap- rapportage inzake de moge lijkheden voor een regionale on derzoeken en uit te werken; - Een werkgroep in te stellen om de locale samenwerking te onderzoeken, waarbij het hoofddoel is om de rechts vorm (het vormen van een stichting is door de ledenver- on- derzoeken en hiervoor moge lijke alternatieven te dragen; - Om vóór 1 februari met het schoolbestuur van de Sint Victor te overleggen hoe nu 122); penningmeester verder met de federatie; - Zich tot taak stellen om be gin juni 1997 de ledenverga dering te informeren over de welke voor de vereniging openstaan voor een nadere samenwer king zowel in de regio als lo caal. Dit middels een open presentatie van zoveel moge- Lindhout (C. lijk voor- en nadelen van de ''1' diverse keuze mogelijkheden en daarna, medio juni 1997 de ledenvergadering te vra gen zich uit te spreken voor één of meerdere nader uit te werken mogelijkheden. Het PCO-bestuur zal trach ten door zo open mogelijk te communiceren met de leden van de vereniging om de thans in de vereniging aan wezige verschillende menin gen, in haar besturen evenre dig mee te wegen. ‘Immers we hebben een ge- een omvangrijke en goed functio nerende vereniging waarbij het continueren van optimaal protestants-christelijk onder wijs te behouden. Het be stuur is aangesteld door de ledenvergadering en heeft zich dan ook ten doel gesteld om, luisterend naar haar le den, de vereniging te bestu ren', aldus het nieuwe be stuur. ‘Wij hebben begrip kritische houding en wantrouwen jëgëns het be- sport of een bezoek aan de kapper een grote drempel vormen voor mensen met pso riasis. Ook in relaties is het omgaan met een huidaandoe ning niet zelden een pro bleem. Prins WOENSDAG 12 FEBRUARI 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 7 f i J I Mededeling: De Hoeksteen, Esdoornlaan: Spreekuur waarnemend huisarts VOOR NIEUWE EN GEBRUIKTE PIANO’S Aanvraag visites De Morgenster, Sterrenlaan Dienstdoende apotheek: ZATERDAG 15 EN ZONDAG 16 FEBRUARI 1997 Arts: I Weekeinddienst dierenarts: Dienstdoende verloskundige: BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerk straat RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Nieuwe Trefpunt, Stationsstraat GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg 9.30 uur leesdienst CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK BOSKOOP Kerkgebouw Nieuwstraat 79 DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Crabethstraat, Gouda NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost: OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Merturiusweg: CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 9.30 uur leesdienst 17.00 uur leesdienst GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN J ZONDAG 16 FEBRUARI Immanuëlkerkgemeente, Prinses Beatrixlaan: GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groens- voorde: Uitgave: Dagblad van Rijn en Gouwe BV, Raoul Wallenbergplein 9, Postbus 12400 .AA Alphen a/d Rijn Redactie-adres: Kanaalstraat 10 Postbus 372 2741 HH Waddinxveen Telefoon: 0182 - 63 03 32 Telefax: 0182 - 63 26 33 Openingstijden Maandag t/m Vrijdag O8.3O - 17.00 uur. Klachten bezorging: Donderdag voor 17.00 uur. Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen Telefoon 0182-63 03 32 Ontmoetingskerk, Groens- voorde ROOMSKATHOLIEKE KERK St. Vittorkerk, Zuidkade HEEFT OOK EEN PAAR HELE MOOIE VLEUGELS 2 Bethelkerk, Bilderdijklaan: Voor de praktijk van de huisartsen Glaser, Van Heel, Sie- mons, Voskamp en Wilms (groep II) heeft dienst: Arts: EVANGELISCHE GEMEEN TE PAROUSIA GOUDA Aula Joh. Calvijn-MAVO, Winterdijk Een foto van de hockeytraining voor de jeugd bij hockeyclub Waddinxveen (HCW). REMONSTRANTSE GEMEENTE Eén van de in restaurant 'Bibelot' aan de Limaweg in Waddinxveen geëxposeerde werkstukken van Rob van Geijn uit Krimpen aan den IJssel. BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN JEHOVA'S GETUIGEN

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 7