Elke ochtend... Activiteiten Het Zuidhonk Provinciale turntitel voor Vincent Dijkstra Vrouwen over bewust geneesmiddelgebruik Bedrijfsleven bepleit een verbreding van rijksweg Al2 Goud voor turnzusjes ft' 7 1 Forse winst Korbis-jeugd Theo Thijssen- school zoekt oude spullen WADDINXVEEN - De open bare Theo Thijssenschool (Kerkweg-Oost) houdt zater dag 12 april een grandioze bazar met diverse attracties in en rond de school. Rijn en Gouwe Halve finale Moerkapelle Expositie van Joke Dijkhuizen ZVH weer niet langs Capeile I I I I I I I I I I I I I I I I I PAGINA 11 WOENSDAG 5 MAART 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ■Mi ■I Gewenste uitbreiding De belangrijkste aanbeveling die de werkgroep A12 noemt is de g van de capaciteit de barricaden op om te plei ten voor een gewenste ont wikkeling van de Goudse re gio. Nota van de regionale vuist. En een vuist is absolute nood zaak om het knellende Groe ne Hart-beleid te kunnen ver leggen', aldus de Goudse Ka mer. GOUDA/WADDINXVEEN - Verleg de autosnelweg A20 (Rotterdam-Gouda) ter hoogte van het Gouweaquaduct iets in de westelijke richting, maak daarbij een verbin ding met de A12 (Den Haag-Utrecht) en gebruik het ou de gedeelte van de A20 om de bestaande en toekomsti ge woon- en werkgebieden én een transferium te ont sluiten. Dit idee werd geboren in een overleg van de Midden-Hol- landse ondernemersvereni gingen in vergadering bijeen bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden- Holland in Gouda. In het kader van de file-aan- pak heeft Rijkswaterstaat een verkennende studie uit gevoerd naar het functione ren van de autosnelweg A12 voor het gedeelte Den Haag- Utrecht. van de ondernemersvereni gingen in Midden-Holland staat een verbinding tussen de A12 en A20 die direct is aangesloten op het onderlig gend wegennet. Naar het zuiden (Krimpener- aan te sluiten op de naar wens aan te leggen zuidwes telijke randweg om Gouda. Naar het noorden zou er een aansluiting op de westelijke randweg langs Waddinxveen- WADDINXVEEN - Zaterdag waren in Krimpen aan den IJssel de provinciale turnkampioenschappen heren, waar Vincent Dijkstra van het Waddinxveense TOOS beslag legde op een Zuid-Hollandse titel. WADDINXVEEN - Grote winst voor het Bl team van Korbis-korfbal. Het team won van het laag geklasseerde Het Zuiden met 2-14 en zal met nog een wedstrijd te spe len de derde plaats kunnen opeisen. Kampioen B2 nam in stijl af scheid van de zaalcompetitie. Zij wonnen hun laatste wed strijd met 10-2, terwijl B3 haar laatste wedstrijd met 8- 0 van Ten Donck won. Met de tweede plaats voor B3, de derde voor BI en de hoofdprijs voor B2 is de jeugdgroep de sterkste bin nen de Waddinxveense korf- een transferium Gouda-West zeer snel en comfortabel be reikt worden. Om bij Rijks waterstaat en bij bestuurders op hoger niveau gehoor te krijgen voor een regionale vi sie is het van groot belang om als Midden-Holland één ge luid te laten horen, zo menen Rijkswaterstaat de ondernemersverenigingen tijdens een overleg bij de Goudse Kamer. WADDINXVEEN - De afdeling Waddinxveen van de Land- en Tuinbouwvrouwen houdt woensdagavond 19 maart om acht uur in hotel-café-restaurant De Unie (Kerkweg-Oost) in samenwerking met het Geneesmid- delTeam een bijeenkomst over bewust en zorgvuldig geneesmiddelengebruik. onafhankelijke instelling wordt gebruikt voor de aan-, schaf van extra de leerlingen voor de leerlingen van de geneesmiddelge- Theo Thijs senschool. Om de bazar te kunnen hou den is de school op zoek naar oude spullen die bij mensen op de zolder staan of niet meer gebruikt worden. Het mogen natuurlijk ook nieuwe spullen zijn. Alles is welkom, behalve kleding en meubelen. Nu de voorjaarschoonmaak voor de deur staat kan elk vaasje, prulletje, bordje of speelgoed naar de Theo Thijs- senschool worden gebracht. Medewerkers van de bazar- commissie zijn dinsdag 25 Het beslissende duel bij Sa gitta in Ridderkerk werd met 1-0 verloren. Het kampioen schap, met nog een wedstrijd te gaan, lijkt nu ineens onbe reikbaar. F1 verloor met 0-10 van opnieuw Sagitta. Ook teleurstelling bij het G2- team. Zij verloren met 8-16 van Vitesse. Met nog twee wedstrijden te gaan hebben zij weliswaar nog kansen, maar dan mag er niets meer fout gaan. Met de overige G-teams ging het uitstekend. Zo won G1 met 22-13 van De Kapellen en G3 met 14-9 van dezelfde tegenstander. Boskoop moeten komen. De huidige noord-zuidverbin- ding in Midden-Holland is ronduit slecht te noemen. De N207 die van Schoonho ven naar Alphen (en verder) gaat, loopt dwars door Gouda en Waddinxveen (Henegou- werweg). Het doorgaande verkeer wordt daarbij ernstig gehinderd door het bestem mingsverkeer. Daar bij ver breding van zowel de A20 (naar 2x3) als de A12 (2x3 of 4) er bijzonder grote ’weef- vakken’ ontstaan vlak voor en in het aquaduct, pleit het regionale bedrijfsleven ervoor om de A20 in westelijke rich ting te verleggen zodat het gewen§t£„ pitfereiding.^ weven,:rpjm .ypg^hg^aqua- aei capaciteit van de weg duet kan plaatsvinden. (welke ook in de hoogte mag Daarbij kan tevens een ver binding met dé A12 gemaakt te worden. De ’oude A20’ zou dan gebruikt kunnen worden ter ontsluiting van Gouda- West, Gouwe Park, Coene- coop en Distripark A12. Bo- Zondagmiddag 9 maart van twee tot vier uur wordt in Het Zuidhonk een soos ge houden voor verstandelijke gehandicapten. Op deze middag worden er spelletjes gespeeld, muziek gedraaid en andere activiteiten ge houden om met elkaar een gezellige middag te hebben. Zaterdagavond 8 maart om half acht houdt de Stichting Wijkwerk De Zuidplas in Het Zuidhonk een disco voor de jeugd in de leeftijdsklasse tot en met 12 jaar. De toe gangsprijs bedraagt f 2,50, inclusief een consumptie- bon. Later op de avond kunnen de ouders swingen tijdens de disco voor 30-plussers. De Stichting Wijkwerk De Zuid plas heeft reeds diverse ma len een 30+ disco georgani seerd en deze avonden mo gen zich in een stijgende populariteit verheugen. De disco zal speciaal op deze plaatsvinden). Gezien de te verwachten groei van het ver keer tussen Gouda en Den Haag van ongeveer 20 tot 30% zal verbetering van het openbaar vervoer niet toerei kend zijn om het fileprobleem vendien kan op deze wijze aan te pakken. Het relatief toch al hoge per centage trein- en busreizigers - 25% van de reizigers tussen Gouda en Den Haag gaat met de trein of bus - zou daarvoor moeten verdrievoudigen. Daarvoor schiet de huidige railcapaciteit ernstig tekort. Volgens - stijgt het aantal files op de A12 schrikbarend. Telde op de A12 in 1990 nog ongeveer Bedrijfsleven en gemeenten 227 files, in 1995 is dit vrijwel moeten daarbij hand in hand verviervoudigd tot 880. Capaciteitsgebrek op knel punten is daarbij een aan zienlijk belangrijkere oor zaak (71%) dan ongevallen (16%), wegwerken (9%) en overige oorzaken (4%). Het zakelijk verkeer (24% van het totale verkeer op de A12) ondervindt grote hinder van het woonwerk en overige verkeer. Het rapport van WADDINXVEEN - Vrijdag avond 7 maart wordt in wijkgebouw Het Zuidhonk j (Zuidplaslaan) weer een ron de van de klaverj ascompeti tie gespeeld. Zoals bekend zijn ook men sen die graag een avondje willen klaverjassen, zonder gelijk deel te moeten nemen aan een competitie, van har te welkom. De avonden worden op elke eerste vrijdag van de maand gehouden. De kosten bedra gen f 2,50 per persoon per avond, waarvoor per speel avond een aantal prijzen be schikbaar wordt gesteld voor degenen met het hoogste aantal punten. De competitie-spelers strij den bovendien om de kam- pioensbeker, die aan het eind van het jaar wordt uit gereikt. De vrije spelers zijn altijd welkom aan de zaal. De avonden beginnen om acht uur. Volgens de organisatoren ge bruiken vrouwen in vergelij king met mannen vaker ge neesmiddelen. Ze gebruiken geneesmiddelen vaker on juist en in gevallen waarin dat niet echt nodig is. Dat kan natuurlijk samen hangen met de gezondheids situatie van vrouwen, maar het kan ook liggen aan de communicatie tussen de hulpverlener en patiënte. In de Waddinxveense bijeen komst Vrouwen hoeven niet alles te slikken!’ wordt op een begrijpelijke manier verteld wat de patiënte kan verwach ten van geneesmiddelen en hoe zij kan overleggen met arts en apotheek. H. Top, arts van het Genees- middelTeam van de Stichting Doelmatige Geneesmiddelen voorziening DGV, een initia tief van de beroepsverenigin gen van huisartsen (LHV) en apothekers (KNMP), gaat in op vragen als: wat kan ik van geneesmiddelen verwachten, moet ik nu wel of geen ge neesmiddelen gebruiken en hoe bespreek ik mijn genees middelgebruik met de arts of en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur; dinsdag- en vrijdag avond van 18.30 tot 20.30 uur en woensdag- en zaterdag ochtend van 10.00 tot 12.0a uur. De opbrengst van deze bazar de plaatsingswedstrijd. In totaal gaan van de Pro Pa- tria-ploeg acht meisjes in april proberen een plaats te bemachtigen op het NK C- lijn, eind mei van dit jaar. voriete toestel, die beloond werd met een 9.40 punten. Ook de balkoefening ging uit stekend (9.20 punten) en bracht haar op een totaal van 36.05 punten. Dit leverde de Waddinxveen se turnster een gouden me daille op en een plaats bij de plaatsingswedstrijd in april, ’s Middags was haar zus Mar- joleine Verweij (11) aam de beurt. Na de grote blessure van vorig jaar is zij weer hele maal de oude. Op brug kreeg ze 9.55 punten. Hierna kwam haar balkoefe ning. Helaas viel ze er een maal af, maar de rest van de oefening leverde haar toch nog 8.45 op. Voor haar zeer goed uitgevoerde vloeroefe- ning kreeg ze 9.65 en een mooie sprong (9.60) maakte het hoge totaal van 37.25 punten. Ook Marjoleine ontving een goude medaille en gaat naar verkeer (13% van het ver keer). Ofschoon verbreding van de A12 onontkoombaar is, stelt Rijkswaterstaat ook voor be langrijke investeringen in openbaar vervoer te doen. Volgens het rapport kan de aanleg van een omvangrijk tranferium ten westen van Gouda belangrijk bijdragen aan vermindering van de mo- biliteitsproblematiek. In het overleg van de bestu ren van het ondernemersver enigingen bij de Goudse Ka mer, werd J. Hees, projectlei der Verkenning A12 van Rijkswaterstaat, nadrukke lijk gevraagd om de regionale aspecten die bij de A12 een rol spelen, te betrekken bij de situatie. Hoog op de regionale agenda gemeenten op aandringen Ook in de tweede wedstrijd turnde Mark Brand. Hij draaide een tegenvallende wedstrijd met daardoor ook een teleurstellende uitslag. Mark kwam niet verder dan de 4e plaats met 40,30 pnt. Hij zal zich voor de volgende wedstrijd beter moeten con centreren op zijn wedstrijd. In de derde en laatste wed strijd moesten de laatste tur ners van TOOS presteren. In niveau 3C turnde Maarten Witteman voor het eerst in deze leeftijdscategorie. Hij moest daarbij moeilijke on derdelen in zijn oefeningen bouwen. Vooral bij zijn brugoefening komt hij deze nog te kort. Daarentegen turnde hij wel goede oefening op de sprong en bij de ringen. Met een pun tentotaal van 42,50 pnt ein digde hij op de 3e plaats. In de oudste leeftijdscatego rie moesten Jurjen van Pruis- sen, Niek Buijs en Anton Sto ter turnen. Bij de brug lieten Anton en Niek nette oefenin gen zien. De oefening van Jurjen mislukte voor een deel, toch viel het cijfer nog mee. Bij de rekoefening liet Niek een salto voorover zien. Dit is een ongewone afsprong en werd daardoor goed gewaar deerd. Bij de ringen lieten al le drie de jongens een redelij ke oefening zien waarbij de cijfers niet tegenvielen. Er werd bij het sprong goed gesprongen. Jurjen kaatste zo goed van het paard af dat hij op de tweede mat landde. In de einduitslag haalde Niek Buijs de 3e plaats met 41,50 pnt. Anton Stoter werd 4e met 41,35 pnt en Jurjen van Pruissen werd laatste met 39,45 pnt. tel. 0182-0654-776475 of Adrie Wetsteen, tel. 0182- 618169. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar: Rijn en Gouwe, Afdeling Abonnementen, Antwoordnummer 10008, 2400 VB Alphen aan den Rijn. ZEVENHUIZEN - Zater dag 1 maart is een gedenk waardige dag geworden voor de ZVH-volleybalse- lectie van trainer-coach Piet Bijl. Het team bestaande uit Wouter van As, Steven Bolsterlee, Bas Duiver- man, Coen Duiverman, Sander de Graaf, Leon He- ijting, Harry Hoiting, Brend Kouwenhoven, Ba- reld van der Meer en Rick Wiggers speelt dit seizoen weer in de eerste divisie, doordat een aantal teams hadden teruggetrokken en de degradatie van vorig jaar ongedaan werd ge daan. Ondanks het goed spel dat Rëntokil 2 in de competitie liet zien, konden zij tegen dë ervaren teams in deze divisie niet tot winst ko men. Zaterdag tegen me- deftjoploper Lycurgus uit Groningen keerde eigen lijk het tij en wisten de Ze venhuizenaren een eeerste punt binnen te halen. MOERKAPELLE - Het be- Uerldertal van de schaak vereniging Moerkapelle heeft de halve finale be reikt van de strijd om de beker van de Rotterdamse Schaak Bond (RSB). Tegen het sterke Schie- broek WR werd met 2-2 ge lijkgespeeld. Op grond van de regels bekert Moerka- flelle verder. Aanvankelijk zag het er luét best uit. Nederlagen van René Ordelman en M&erten Vroegindeweij zetten Moerkapelle in deze kwartfinale op een 0-2 achterstand. Maar juist t«en rechtten Gerard van Ommeren en Dick Bac de ruggen. Zij wonnen bei den. Eindstand 2-2. Het tweede team knokte zich in de uitwedstrijd te gen koploper IJsselmonde 1 naar een sensationele 4,5-3,5 overwinning. Voor de onderlinge competitie speelde de jeugd de negen de ronde. Hugo van Elte- ren bezet de eerste plaats. De senioren speelden hun 21e onderlinge ronde. Wie nu kiest voor een kennismakings- abonnement, ontvangt Rijn en Gouwe vier weken vóór zeven uur in de bus. Voor deze vrijblijvende kennismaking betaalt u ƒ14.00. Ik heb de afgelopen drie maanden geen proefabonnement gehad op Rijn en Gouwe. WADDINXVEEN - Tot en met vrijdag 21 maart expo seert Joke Dijkhuizen haar aquarellen in de Openbare Bibliotheek te Boskoop. De Waddinxveense ontwik kelde in de loop van de tijd haar eigen stijl in het aqua relleren. Stillevens van speel goed, bloemen in prachtige- kleuren en de uitstralende rust van een landschap. Verder heeft zij haar interes se voor de kunstgeschiedenis tot uiting weten te brengen in haar werkstukken. Door ver schillende elementen uit een bepaald tijdvak samen te voe gen, ontstaat er een speelse; compositie. Op dit moment experimen teert Joke Dijkhuizen met acrylverf en oefent zij zich in het model- en portretteke- nen. Buiten Waddinxveen en Gouda is haar werk regelma tig te bekijken op exposities en jaarlijks terugkerende kunstmarkten, zoals in Oegstgeest, Leiden, Katwijk, Spaarndam en Best. de apotheek? De openingstijden van de Bo- Aan de orde komen onder- skoopse bibliotheek zijn werpen als werking en bij- maandag, dinsdag, woensdag werkingen van geneesmidde len, het combineren van me dicijnen en het gevaar van gewenning. Ook inzicht in de kosten van geneesmiddelen vormt een aandachtspunt. Er is veel aandacht voor door vrouwen veel gebruike mid delen zoals hormoonprepara- ten en middelen tegen botont- kalking. Naast allerlei infor matie ontvangen de bezoekers praktische tips zo als over het bewaren en weg doen van geneesmiddelen en het opvolgen van de aanwij zingen op het etiket. Verder is er volop gelegenheid vra gen te stellen. Het GeneesmiddelTeam is een die per jaar zo’n 500 bijeen komsten verzorgt over ver antwoord bruik voor patiënten en con sumentengroepen. Het GeneesmiddelTeam maakt deel uit van de Stich ting Doelmatige Geneesmid delenvoorziening. Tijdens deze provinciale titel strijd werd gestreden om de kampioenstitel in de diverse categorieën. Tevens plaat sten de beste turnsters van deze wedstrijd in de categorie B en C zich voor de landelijke voorwedstrijden. Het Waddinxveense TOOS was tijdens deze wedstrijden vertegenwoordigd met 12 he ren in de verschillende cate gorieën. Als eersten kwamen de jongste turners van TOOS aan bod. Dennis van Hof, Mark Zoete- wij, Menno Versluis en Daan Vermeij turnden alle vier in niveau 6D. Het was de eerste echte turnwedstrijd voor deze jongens en ze waren erg ze nuwachtig. De ringoefeningen werden al lemaal goed en netjes uitge voerd en de zweefrollen bij het sprong werden hoog uit gevoerd. Bij de brugoefening zakte Daan door zijn armen bij het zwaaien, de andere jongens werkte gespannen en netjes. Bij de rekoefening deed Men no heel onverwacht zijn buik- draai alleen. Dit had hij nog nooit eerder gedaan. Bij de lange mat werden lage cijfers gehaald doordat de jongens de hoeksteun nog niet goed beheersen en ook het flanken op de paddestoel was voor sommige jongens erg moei lijk. Ze zullen hier nog hard voor moeten trainen. De jongens eindigden in de onderste regionen. Menno Versluis 12e met 45,65 pnt, Mark Zoetewij 13e met 44,20 pnt, Daan Vermeij 16e met 39,05 pnt en Dennis van Hof 17e met 38,75 pnt. In de tweede wedstrijd turn den Vincent Dijkstra en Ri chard Nobel in niveau 5C. Vooral Vincent moest zich be wijzen en een plaats voor het Nederlands kampioenschap verdienen. De ringoefening van beide jongens waren vol doende, vooral Vincent liet een goede hoeksteunheffen zien. Bij de sprong lieten Vincent en Richard een overslag zien waarbij er onvoldoende werd afgekaatst. In de brugoefe ning hield Vincent zijn hand stand niet lang genoeg aan waardoor hij punten verloor. Echter, tijdens zijn rekoefe ning liet hij een goede wegzet salto zien. Richard heeft een polsbles- sure en kon daardoor op de brug niet goed zwaaien en doordat hij te weinig onder delen in zijn rekoefening heeft haalde hij minder pun ten dan normaal. Maar de vloeroefening van Richard was goed. De voltige oefening van Vin cent was perfect. Hij verdien de daarmee een 9,6 pnt. Met deze zeer goede score werd Vincent Dijkstra provinciaal kampioen met 47,20 pnt. Ri chard Nobel werd 4e met 38,80 pnt. Vincent draaide een goede wedstrijd en maakt zich klaar voor de landelijke wedstrijden. leeftijdsgroep worden afge stemd. De avond begint om negen uur en de toegangs-1 prijs bedraagt f5,- per per soon. Maandag 17 en dinsdag 18 maart wordt er in Het Zuid honk weer een zomerkinder- balvereniging gebleken, kledingbeurs gehouden. De- Cl speelde met 6-6 gelijk en ze is vorige jaren een gewei- heeft nog een wedstrijd te- dig succes gebleken. goed. Teleurstelling bij El. Het blijkt dat in de kinder rijke wijk Zuidplas een grote f behoefte is aan deze activi teit van de Stichting Wijk werk De Zuidplas. Het is de bedoeling dat men kinder kleding kan kopen en verko pen van maat 92 tot en met 182. De zomerkleding moet schoon, heel en eigentijds zijn. Van de opbrengst van de kinder-kledingbeurzen worden twee Foster Parents- kinderen onderhouden. In Het Zuidhonk is een infor matiemap over deze kinde ren beschikbaar. Door de A20 in wes* telijke richting te verleggen, kan de 'oude' A20 gebruikt worden voor een goede verbinding naar zowel het noorden als het zui* den van Midden-Hol land. ZEVENHUIZEN - De Ze- venhuizense volleybalver eniging ZVH-Rentokil speelde zaterdag voor de derde maal dit jaar tegen streekgenoot Alcom-Ca- pelle. Ondanks de goede start wist ZVH ook deze wed strijd niet in winst om te zetten. Met 3-0 won Alcom dU wedstrijd via de set standen 15-13, 15-9 en 15- 13;1 ZVH begon met het basis zestal Kristian van der Wél, Gijs Ronnes, Matt Ly- les,. Michiel van der Kuip, Joost Looman en Ferry van Hal. Coach Buijs zag zijn spelers in de eerste set een gelijkopgaande strijd voeren met Alcom. Libero Kristian van der Wel voerde zijn taak bin nen het team goed uitvoer de. ZVH kwam nog op een 13-12 voorsprong, maar Alcom wist op het eind dooi* een sterke service van Juïes Martens de Zeven- hqjzenaren voorbij te stre ven en met 13-15 de set winnend afsluiten. Tri de tweede set was een foutenfestival van de Ze- yenhuizense spelers de ba sis voor de setwinst van 15-9 voor Alcom. ZVH be gon in de derde set weer •sterk en wist door veel ser- vieedruk op de Capellena- ren naar een 9-2 voor sprong te komen. Hierna bleven de spelers van ZVH risicovol serveren, wat uit mondde in vele servicefou- ten. Hierdoor kon Alcom langzaam maar zeker on der de druk uitkomen en kon spelverdeler Arnold van Ree zijn aanvallers weer optimaal aanspelen. Alcom kwam langszij en gpjig door naar een 9-12 voorsprong. ZVH wist nog tot 13-13 op gelijke hoogte te komen, maar kon de be slissende punten weer niet scoren en moest deze weer met 15-13 inleveren bij Al- com-Capelle. Door dit ver lies en de winst van Kui- pers-Zwolle tegen Link, staan Kuipers en ZVH- Rentokil weer gezamelijk op de derde plaats in de SNS-league. De in het Regionaal Econo misch Overleg gemaakte sterkte- en zwakteanalyse is een eerste aanzet hiertoe. Het rapport van Met deze nota pogen de ge- Rijkswaterstaat pleit daarom meenten in Midden-Holland, ook voor nader onderzoek het intergemeentelijk samen naar de mogelijkheden om werkingsorgaan Midden-Hol- doelgroepstroken aan te leg- land (ISMH), de provincie gen, bijvoorbeeld voor vracht- Zuid-Holland én de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden-Holland vol doende werkgelegenheid te creëren voor de Midden-Hol- landse beroepsbevolking. In de nota wordt met name aandacht geschonken aan in novatie en technologie, recre atie en toerisme, (door)star- ters en contacten tussen ge meente en bedrijfsleven. Ruimte voor werkgelegen heid en infrastructuurverbe- teringen komen onvoldoende aan bod, vindt het bedrijfsle ven. Het regionale bedrijfsleven hecht daarom veel belang aan de ruimtelijke visie (In tergemeentelijke Structuur schets) die de gemeenten voornemens zijn te maken. Het bedrijfsleven zal er bij de om direct betrokken te worden bij deze structuurschets. Op deze wijze kan in goed overleg een bedrijfsterrein- programmering ontwikkeld worden, ook kunnen daarbij infrastructurele projecten waard) dient de verbinding aangedragen worden. Hier geldt eveneens: samen sterk! ‘Alle gemeenten moeten zich achter een dergelijke visie scharen. Solo-acties van een gemeente of van het bedrijfs leven leidt tot verzwakking WADDINXVEEN - De Wad dinxveense zusjes Berlinda en Marjoleine Verweij heb ben tijdens turnwedstrijden in Temeuzen beslag gelegd op een gouden medaille. Zaterdag 1 maart was in de Terneuzense sporthal ’t Zwaantje de eerste voorwed- strijd voor het Nederlandse kampioenschappen C-lijn. Van de Pro Patria-ploeg uit Zoetermeer namen negen meisjes aan deze wedstrijd deel. De Waddinxveense Ber linda Verweij (14) begon op de vloer. De waardering voor haar oefening viel wat tegen (8.90). Daarna kwam de paard- sprong. Bij het inturnen kwam Berlinda verkeerd neer waardoor ze last van haar rug had, maar ze zette door en kreeg voor haar sprong 8.55 punten. Hierna moest Berlinda de oe fening op brug doen, haar fa- maart en woensdag 2 april, ’s t avonds tussen half acht en half negen, aanwezig op de Theo Thijssenschool om de spullen in ontvangst te ne- J men. Voor informatie kan men beU len met Annet Cammeraat,’ tel. 0182-619039, Miriam van Kruistum, tel. 0182-614490, Jeanet v.d. Schee, tel. 0182- 618805, Paula Raijmakers, Aquaduct GOUDA A20 Zuidwestelijke Randweg WADDINXVEEN Westelijke Randweg nieuwe A2<$ 3 Naam: Adres: Plaats: MiwnoniKT': woiwTrcx •TOiMMMWowMaioreMCrzT.M'W'MiaaMWiUjnniiwiMWiiMaMMiWM^wiiWKiWE"*:.^^ Tel.: (voor controle op de bezorging) --«1^ t Tij keert voor ZvH-heren1 Postcode:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 11