Distripark Al2 BV verkoopt hectares als 'warme broodjes Duf's mede Klanten waarderen werk van Peet en Jenneke van Zanten Motortoertocht door de Randstad Rommelmarkt en Aquariumvereniging over natuur in en om vijver JACKS Honingkoek in Wereldwinkel voorjaarsconcert van 'Concordia' Sjoelprijzen Rianne Mode laat bezoekers bepalen wat mannequins dragen Provincie eens met tracé omleidingsweg Cafetaria Van Zanten viert zilveren jubileum Insectencursus Info-ochtend over bijstand Smit Racing Team bij BNN Dertiende schoolschaak- toernooi WSV Vrijgemaakten op RTW-radio WOENSDAG 5 MAART 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 15 van een een horecagelegenheid. (Foto: Sjaak Noteboom) Concurrentie tel. 0182-525173. Toen eind 1995 het streek plan Zuid-Holland Oost door het provinciaal bestuur werd vastgesteld brak voor de eige naren van de grond rondom het voormalige veilingcom plex aan de Bredeweg in zijn van harte welkom zijn: de Hemelvaartrit en de Motor den klappen tot de grote con- certpauken. De klank-melodische instru menten die gebruikt worden zijn het kleine en grote klok kenspel, de klankstaven, de xylofoon en de blokfluit. De AMV-lessen zijn bedoeld voor kinderen vanaf zeven rein1. ‘Daarnaast hebben ook Van Leeuwen Truckservice (Wad- dinxveen), T. de Hoog (Gouda), E. Lafe- ber Internationale Transpor- Onderwereld’) via een mead- ly van bekende opera- en ope- rettemelodieën tot populaire muziek (’Conte Partiro’, ’Si natra in Concert’ en ’Star Trek’). jag de ’gemeenschap zouden doen’ hebben lukkig weg kunnen coop (Waddinxveen) en westroom (Gouda) en s Gouwe Park (Gouda-M recht-Waddinxveen). Henk Rehorst: ‘Omdat I Het assortiment van de cafe taria is in de loop der jaren met zijn tijd meegegaan. Was het vroeger nog vooral patat en een kroket, tegenwoordig zijn de gerechten internatio naal te noemen. te mensen de rij tot buiten en ze pas bij een temperatuur van 5 a 6 graden boven nul of nog hoger. In december, januari en vaak nog een groot gedeelte van fe bruari is de gemiddelde tem- te soorten planten en dieren is deze tijd dan ook een rust periode. met een toelichting op deze rustperiode in de winter om WADDINXVEEN - Deze en Alphen aan den Rijn een kampeerweekeinde geor- waar gezelligheid en motorplezier voorop staat. Iedere tweede dinsdag van de maand is er clubavond in het Wapen van Waarder. Leden komen dan ook uit Den Haag, gensveld, tel. 0172-614478. De Boreftse Motorclub is een toerclub met ongeveer 150 le den. Naast de Kaasstadrit zijn er nog twee vaste toere- mo- door de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). Van negen tot tien uur is er kerkmuziek te horen en een bijbelverhaal voor jongeren. aan. Inschrijving voor de Kaasstadrit kost 12,50 waarvoor de rijder een me daille (of 10,- voor alleen een jaarhanger) als aanden ken krijgt. Meer informatie is elf uur de kerkdienst uitge zonden. Na de kerkdienst zijn er in terviews te horen over het thema ‘Biddag*. Deze worden afgewisseld met muziek. Het programma wordt om tien over half twaalf afgesloten met een rubriek waarin ge dichten en muziek te horen zijn. Vanaf twaalf uur gaat de lo cale RTW-radio verder met klassieke muziek. en aantrekkelijk programma voor de motorrijd(st)ers in Midden-Holland. Voor cluble- a£i, Erik Heijnen uit Zoe- ■nae Ford 1600 in het programma BNN verschijnen. Deze Formule Ford 1600 is hem ter beschikking gesteld door de heer E. de Groot van een winter kou en afzien, weer eens te genieten van een mo torrijden en tegelijk route le zen, moet zich aanmelden bij de inschrijving en kan dan Daarbij waren wij soms een beetje een vreemde in de bijt, maar ik moet De cafetaria aan de Eiken laan is vijf dagen per week geopend. De zoon van Peet en Jenneke heeft ook een cafeta ria in de Dorpsstraat. Alleen de twee dochters van het cafetaria-echtpaar, die hun ouders in het kader van het zilveren jubileum een rondvlucht boven Waddinx veen schonken, hebben niet gekozen voor het horecavak. Peet: „Die hebben gezien hoe hard werken het is. Want je begint om half tien ’s och tends met de voorbereidingen en om half een ’s nachts sluit je de deur. Dat zien de mensen vaak niet in. Die denken als ze ons pa tat zien bakken van ’wat is dat toch een makkelijk vak’, maar je sociale leven blijft be perkt tot een familiebezoek op zondagochtend, want voor de rest van de week ben je aan het werk. Maar ach, na vijfentwintig jaar raak je daar wel aan gewend hoor.” WADDINXVEEN/BODEGRAVEN - Op Tweede Paasdag (maandag 31 maart) houdt de Boreftse Motor Club (BMC) voor de 18e keer de Kaasstadrit, een motortoer tocht door de Randstad van ongeveer 200 kilometer. Sociale Zaken, Werk en Wel zijn zal tijdens de bijeen komst uitleg geven over de re brengen, dat uiteenloopt Bijzondere Bijstand en vra- van klassiek (’Orpheus in de gen beantwoorden. Aan deelname zijn geen kos ten verbonden. Voor meer in formatie over de bijeenkomst kan men terecht bij het Steunpunt Mantelzorg Gouda, tel. 0182-594658. reeds gekozen voor Distri park A12. Het gaat om Van Uden en Unigro die reeds ge vestigd zijn op dit bedrijfster- houd, het groen en de beweg wijzering. Dat komt allemaal voor onze rekening. En met de komst van enkele duizen- Transportbedrijf den banen, ook voor minder - - - - hoog opgeleiden, vaart de ge meenschap er alleen maar ten (Gouda), Transportbedrijf wel bij, lijkt mij'. Gebroeders Tuitel (Moerka- pelle) en Kantineservice Cees de Rooij (Waddinxveen) hec tares afgenomen'. ‘Ook zijn we heel blij met de komst van een afdeling van het Korps Landelijke Politie diensten (KLPD). Deze rijks- instelling is in Driebergen ge vestigd, maar men was voor het wagenpark op zoek naar een centrale en goed bereik bare plek in de Randstad, di rect aan de snelweg'. ‘Bij ons krijgen ze een plekje direct langs de A12 en dicht bij de A20, zodat de ruim 50 Porches die zij meebrengen vlot de weg op kunnen. En wie weet schrikt het crimine len af als er 24 uur per dag politie in de buurt is. Vracht wagens zijn vaak interessan te objecten voor die lieden'. Distripark A12 is particuliere stel van Gedeputeerde Staten ontwikkeling, in tegenstel ling tot bijvoorbeeld de ont wikkeling van de gemeente lijke bedrijvenparken Coene- WADDINXVEEN - Onlangs vierde Cafetaria Van Zanten haar 25 jarig bestaan. Een kwart eeuw op dezelfde lo catie en met dezelfde eigenaren: Peet en Jenneke van Zanten. Een hele prestatie voor een horecagelegen heid. Ter ere daarvan konden vaste klanten zich dan ook te goed doen aan een hapje en een drankje. WADDINXVEEN - Maandagavond 10 maart om acht uur houdt Leo Brand in het clubgebouw van de speeltuin vereniging Oranjewijk (J.W. Frisoweg) een lezing over de natuur in en om de vijver voor de aquariumvereni ging ’De Gouwe Vis’. mee. De Bijzondere Bijstand is een regeling waar mensen die fi nancieel krap zitten een be roep op kunnen doen. Ook voor zieken, gehandicapten en hun verzorgers kan deze regeling van toepassing zijn. Het Steunpunt Mantelzorg houdt de informatie-ochtend met als thema ’Wat zijn de mogelijkheden van de Bijzon dere Bijstand voor zieken en gehandicapten en hun ver- sportief-nonchalant in kleur deze lezing practische tips verwachten die bruikbaar zijn voor vrijwel iedere na- tuurvijverliefhebber, alhoe wel de liefhebbers van cul- tuurvijvers er zeker ook hun voordeel mee kunnen doen. 10.00-12.00 uur een informa tie-ochtend over de Bijzonde re Bijstand. Wat zijn de mogelijkheden voor zieken, gehandicapten en hun verzorgers? Ziek zijn en het verzorgen van een zie ke of een gehandicapte gen beheer een bestemmings plan gemaakt, maar is ook al 15 hectare bedrijfsterrein verkocht en de vooruitzichten zijn goed. Volgens Henk Rehorst - sa men met Henk Bakker mede- eigenaar en directeur van de ling hebben wij veel ci gehad met de geme Gouda, Moordrecht en Daarnaast is opk de concur rentiestrijd toegenomen. Peet van Zanten: „De concurrentie is groot. Niet alleen moet je opboksen tegen collega’s, maar ook tegen de thuisbak- kers. Iedereen heeft tegen woordig een frituurpan en een diepvries. Maar wij heb ben nog steeds een grote vas te klantenkring. Vanuit heel Waddinxveen. Want de kin deren die vroeger in de buurt woonden, weten ons nog steeds te vinden, en nu met hun eigen kinderen.” Jenneke van Zanten vertelt over hun start, inmiddels dus GOUDA - Het Steunpunt Mantelzorg Gouda aan de WADDINXVEEN - Er is weer een nieuw product in de Wereldwinkel Waddinxveen aan het Koningin Wilhelminaplein: honingkoek bereidt met honing uit het Lancadona-regenwoud op de grens van Mexico en Guatemala. De Indiaanse bewoners van dit regenwoud leven in hoofdzaak van de land bouw. Honing is voor hen een belangrijke bron van inkomsten. De honing heeft het Max Havelaar-keurmerk. De ho ning voor de honingkoek is één van de 2.400 produkten die door Fair Trade (Culem- borg) worden ingekocht vol gens het principe van de eerlijke handel. Naast al lerlei levensmiddelen is er mooie kunstnijverheid, sjaals, tasjes, sieraden en nog veel meer. Voor producten uit de Der de Wereld wordt massaal te weinig betaald aan de ma kers van de producenten. ZEVENHUIZEN/MOERKA- PELLE - Het gemeentebe stuur van Zevenhuizen- Moerkapelle heeft zeer en thousiast kennis genomen van het besluit van het colle ge van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om in te stemmen met het tracé voor de aanleg van een rondweg ten oosten van de kern Zeven huizen, die aansluit op rijks weg A12. Als de statencommissie van verkeer vervoer met het voor- WADDINXVEEN - De Waddinxveense muziekvereni ging ’Concordia’ houdt volgende week zaterdag 15 maart van acht tot vier uur in het eigen clubgebouw ’De Hoge Noot’ (J.W. Frisoweg) de voorj aarsrommel markt. Een week later - vrijdagavond 21 maart - wordt er in de Ontmoetingskerk een voorjaarsconcert gege- de volgende maand houdt de ven. KNNV, Vereniging Voor Veldbiologie, de vijf maanden omvattende cursus ’Kennis making met insecten’. Insecten vormen de grootste groep dieren om ons heen, denk maar aan vliegen, hom mels, mieren, kevers en vlin ders. Toch weet men meestal weinig over deze belangrijke en interessante diertjes. jaar. Ze moeten reeds kunnen Voor inlichtingen en opgave lezen en schrijven. Aan het kan men terecht bij K. Kruyt, begin van deze cursus hoeven de kinderen nog geen instru ment te kiezen. Ze spelen eerst op instrumenten die in het lokaal aanwezig zijn. voren waardoor er per tafel kocht zullen worden electri- sche apparaten (zoals lam pen, tv-toestellen, pick-up’s, radio’s), huishoudelijke spul- Waddinxveen de tijd aan om deze grond te gaan ontwikke len. Het streekplan laat namelijk een fikse uitbreiding van het bedrijfsterrein toe. Begin van dit jaar is er niet alleen in ei- WADDINXVEEN - Rianne Mode, te vinden aan de Pas sage 226, houdt op vrijdag 7 en zaterdag 8 maart twee bij zondere modeshows, waarin uiteraard de laatste zo- mermode gezien kan worden. Bijzonder, omdat de klant zelf mag bepalen wat er ge showd moet worden. „Inmiddels hebben we onze vaste klanten reeds bericht over de modeshows. Maar ook aan de hand van advertenties in deze krant willen wij ruchtbaarheid geven aan de shows”, zegt een medewerk ster van Rianne Mode. „Mensen stellen het zeer op prijs dat ze zelf kunnen bepa len wat de mannequins dra gen en showen.” Volgens ei genaresse Annie Qualm valt een modeshow bij veel men sen in de smaak, maar een dergelijke show biedt daar naast een stukje meer servi ce. „Als mensen het oog op een kledingstuk hebben laten vallen en zich daardoor een beeld hebben kunnen vor men, weten ze vaak niet hoe het hen staat. Dan kan het showen van datzelfde kle dingstuk door een manne quin een helpende hand bie den. Natuurlijk kunnen ze het zelf ook passen.” Maar ook de artikelen, die middels deze shows worden aangeprezen, nodigen uit er bij aanwezig te zijn. Ze ver volgt: „Rianne Mode is een zaak die zich kenmerkt do»r exclusiviteit. Merken als Ban ier, Houber, Dino Valiano, Avandgarde en Apriori heb ben een naam in de modewe reld en we willen de kledings tukken van deze merken, die wij verkopen, dan ook maar wat graag tonen aan het pu bliek.” De modeshows duren op bei de dagen van 11.00 uur tot 16.00 uur. Voor die dagen fungeert de vloer als catwalk en aan weerszijde komen stoeltjes te staan. Tijdens de modeshows zullen koffie, thee en andere drankjes ge serveerd worden. Het is overigens niet de enige modeshow bij Rianne Mode dit jaar. In september of okto ber vindt in deze zaak weder om een modeshow plaats. Dan zal de komende mode voor de winter geshowd wor den. WADDINXVEEN - Voor het 35 hectare omvattende par ticuliere bedrijfsterrein Distripark A12 BV bij het voor malige veilingcomplex aan de Bredeweg in Waddinx veen is een nieuw bestemmingsplan gemaakt en lijken de eerste 15 hectare als ’warme broodjes’ verkocht te worden. ander is juist het vroege voor jaar de gelegenheid om na WADDINXVEEN - Donder dagavond 6 maart om 21.25 uur komt het Waddinxveense Smit Racing Team op Veroni- ca-televisie in het program ma BNN. Smit Racing Team rijdt met diverse Formule Ford’s op verschillende cir cuits in Europa. Deze formu- le-auto’s worden aangedre ven door een Ford 1600 mo tor. Eén van toekomstige coureurs van het Smit Racing Tea^i, Erik Heijnen uit Zoe- i ternjeer, zal met zijn Formule Volgende week zaterdag zul len er weer diverse bruikbare artikelen uitgestald liggen op tafels in de beide lokalen van het clubgebouw ’De Hoge Noot’. het bedrijf Edo Bonsai uit Bo- Alle spullen worden van te skoop. Erik zal met behulp voren goed uitgesorteerd, van Bart de Graaf proberen waardoor er per tafel ver- sponsors te werven om zo zijn Formule Ford seizoen te fi nancieren. Als mogelijke sponsor zal waarschijnlijk ook BNN worden aangetrok- len (kop en schotels, borden, bestek, glazen), bloempotten, vazen, boeken, spelletjes, puzzels en schilderijen. WADDINXVEEN - De prij zen bij de Waddinxveense sjoelers (Alberdingk Thijm- laan) zijn gegaan naar Frans Bouwmeester, André van Ge- meren, Henk van Beek, Ejd den Drijver, Adri Faas, Ger- ard Vos, Cees van Wijk, C<Jr Faay, Ruud Pos, Cor Kersber gen, Sjaan Faay, Riet van Wijk, Ben den Ouden, Gré Brouwer, G. Loef, Otto Supu- sepa en Dick Esveldt. De prijzen in de tweede ronde gingen naar Jan Olie, Simon den Ouden, Ceron van Beek, Rinus Taktor, Cees van Wijk, Teus Visser, Jan van Beek, Marius Kersbergen, Dirk Jan van Drunen en Bas Brouwer. WADDINXVEEN - De Wad dinxveense Schaak Vereni ging WSV houdt zaterdag 15 maart van negen tot een uur in het Anne Frank-centrum (Jan van Bijnenpad) voor de 13e keer het schoolschaak- toemooi voor leerlingen van alle basisscholen in Waddinx veen. Het toernooi wordt ge speeld volgens het ‘Zwitsers systeem'. Dit is een competi- tievorm, waarbij alle kinde ren zeven ronden tegen el kaar spelen en geen kinderen afvallen. Gedurende het schaaktoer nooi zullen steeds kinderen van vergelijkbare speelsterk- te tegen elkaar ingedeeld worden. De eerste tien scha kers van het individueel klas sement ontvangen een prijs. Aan alle deelnemende kinde ren wordt een herinnering uitgereikt. Het schoolteamre- sultaat wordt bepaald uit de wedstrijdpunten van de drie beste spelers van een school. De drie beste schoolteams ontvangen een beker. Voor inlichtingen en inschrij ving kan men terecht bij W. van der Hoek, Couperussin gel 20, Zevenhuizen, tel. 0180-632260. cursus kunnen de kinderen in samenspraak met de do cent een instrument kiezen Mantelzorg Gouda aan wat bij hen past. Daarna kan Antwerpseweg 7 in Gouda men de opleiding vervolgen houdt donderdag 6 maart van bij gediplomeerde docenten voor houtblazers, koperbla zers of slagwerk, waarna er de mogelijkheid bestaat de bonddiploma’s A tot en met D te halen. De AMV-groep zal tijdens het voorjaarsconcert voor het eerst een optreden verzorgen, brengt extra kosten met zich Op die manier kan men het geleerde zien en horen. De leerlingen die reeds les krijgen op een instrument kunnen als tussenstap mee spelen in het opleidingsor- kest om op deze manier te le ren hoe het is om in een or kest te spelen. Dit leerlingenorkest krijgt een ondersteuning van een aantal leden uit het harmo nieorkest. Ook dit orkest zal een aantal muziekwerken ten gehore brengen, welke goed zorgers?’ in het gehoor liggen en die M.J. Smallegang van de technisch nog best moeilijk Goudse gemeentelijke dienst zijn. Voorts zal ook het har monieorkest weer een afwis selend programma ten geho- een kwart eeuw geleden: „Toen we eraan begonnen zeiden we tegen elkaar: ’Na tien jaar stoppen we ermee’. Maar vervolgens werden er iedere keer vijf jaar aan vast geplakt.” Peet van Zanten haalt daarop een herinnering terug van hun tienjarig jubi leum. „We hadden toen bedacht, dat men drie por ties patat voor drie cent mocht halen. Maar dat lok- zoveel dat ver de winkel stond, kinderen in de verdrukking kwamen en de vitrineruiten eraan gingen. Uit veiligheidsoverwegingen hebben we de aktie toen maar afgeblazen. En dit keer heb ben we gewoon een hapje en een drankje voor de vaste klanten klaargezet en er, bui ten een groot spandoek aan de deur, niet teveel rucht baarheid aangegeven.” Zijn vrouw voegt eraan toe: „Vaak kwamen mensen dan nog even terug met een bloe metje ofzo. Het leek hier wel een bloemenwinkel. Toch uit waardering. Dan weet je dat je op de juiste manier bezig bent. We proberen dan ook altijd klantvriendelijk te zijn.” Jenneke van Zanten heeft on geveer een jaar geleden nog een uit stapje ge maakt naar de vlaaienhoek, maar haar hart ging toch meer uit naar de cafetaria. „Het was best leuk hoor, dat gezellige koffiedrinken en de vlaaien. Maar aangezien de vlaaien iedere dag vers wer den aangeleverd moest ik per dag bestellen en inschatten. Nee, dat geplan was niets voor mij. Geef mij maar ge woon mijn patatten uit de diepvries. Daarnaast praatje dan natuurlijk over heel an dere werktijden. Toch meer rond koffietijd. Nu heb ik zelf sinds vijf maanden een cafetaria aan de Zuidplas, die zes dagen per week open is. Daar heb ik het druk genoeg mee.” Cafetaria Via kleine weggetjes tussen de weilanden en de plassen, ziet de motorrijder de Rand- toertochtje. Wie niet wil stad op zijn mooist: van de Westeinder Plassen via Hoogmade en Hazerswoude naar Zoetermeer, richting het achter een ervaren toerrijder Westland, door Rotterdam, aan. Inschrijving langs de Rotte en terug. De inschrijving is van 9.30 uur tot 12.00 uur in het Wa pen van Waarder, Dorp 26, Waarder, gelegen aan de A12 Den Haag-Utrecht, afslag verkrijgbaar bij Peter Wa- Nieuwerbrug-Driebruggen- Waarder (tussen Gouda en Woerden). Afhankelijk van ervaring en rijsnelheid, duurt de tocht vijf tot acht uur, in clusief koffiestop. De Boreftse venementen, waar alle Bodegraafse) Motorclub is op- torrijders die (nog) geen lid gericht in het dorp met de grootste kaasopslag van Ne- uciiciiicivaan.uicuueiviuuj. derland, vandaar Kaasstad- Avondvierdaagse begin juni, rit. Per 25 deelnemers wordt De BMC biedt een gevarieerd een flinke kaas van ongeveer 4 kg verloot De Kaasstadrit is niet alleen in de regio, maar ook ver daarbuiten, bekend den wordt twee keer per jaar bij vele motorrijders. Of je nu alleen, met duopassagier of ganiseerd met een groepje rijdt, ieder een is van harte welkom. Voor de één is deze motor toertocht een goede gelegen heid om de motor uit de win terstalling te halen. Voor de Rotterdag, Woerden, Utrecht, Leiden en alles wat er tussen ligt. Door producten in de We reldwinkel te kopen helpt men mee het probleem van de kinderuitbuitng te ver- kleinen. Kinderuitbuiting heeft al- f les te maken met het inko men van de ouders. Ouders die dolgraag hun kinderen naar school willen sturen. Er is vaak geen andere keus dan dat hun kinderen mee moeten helpen het ge zinsinkomen aan te vullen. Als men meer producten koopt in de Wereldwinkel Waddinxveen kunnen heel wat meer kinderen aan hun toekomst gaan denken. Na tuurlijk zijn voor deze pro ducten gegarandeerd geen kinderen uitgebuit. instemt, zal aan de minister van Verkeer en Waterstaat worden verzicht om de aanleg van de rondweg op te nemen in het programma van meer jareninvesteringen infrast ructuur en transport voor de periode 1998-2002. Hopelijk komt er voor de in woners van de kern Zeven huizen, maar met name voor de aanwonenden van de Bur gemeester Klinkhamerweg, een einde aan de jarenlange overlast van doorgaand (sluip)verkeer. De vier jaargetijden hebben, hankelijk van de weersom- elk afzonderlijk, allemaal iets standigheden. Meestal groei- fascinerends. Ieder mens heeft zo zijn voorkeur voor een bepaald jaargetijde. Toch kan met redelijke mate van zekerheid worden vast gesteld dat de lente voor de meeste mensen het jaargetij- peratuur lager. Voor de mees- de is dat het meeste aan spreekt. Dat is eigenlijk ook wel lo gisch, want wie ziet er na zo’n In de lezing wordt begonnen lange winter, die voor onze begrippen best wel streng was, niet met verlangend uit heel geleidelijk, aan de hand naar de zon en hogere tempe- van duidelijke dia’s, het jaar raturen. rond te gaan. Dit geldt eigenlijk ook voor de De bezoekers kunnen tijdens planten en dieren in onze vij- vertuin. Heel veel planten liggen te wachten op dat ene teken, de warmte van de zon, om hun bloemen en bladeren te laten ontluiken. Planten zijn namelijk erg af- Ontwikkelingsmaatschappij Distripark A12 BV - moeten geïnteresseerden niet te lang wachten want de 35 hectare die beschikbaar zijn (tot 2005) kunnen wel eens bin nen enkele jaren volledig ver kocht zijn. De prijzen varië ren van 250,- k.k. tot 350,- k.k. per m2. Henk Rehorst in de Kamer- krant van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland: ‘Distri park A12 is in het bijzonder dragen we een bedrag af aan bedoeld voor regionale trans- gemeentelijke fondsen voor port en distributiebedrijven, arbeidsvoorziening en stads- Een zevental bedrijven heeft uitleg'. ‘Het bestemmingsplan heb ben wij zelf betaald, evenals de wegenaanleg, het onder- tikelen in huis heeft staan kan deze tot en met volgende week donderdag 13 maart af geven in ’De Hoge Noot’. om acht uur gever het oplei- dingsorkest, de AMV-groep en het harmonie-orkest van ’Concordia’ in de Ontmoe tingskerk (Groensvoorde) een voorjaarsconcert. Dit muziekfestijn staat onder leiding van Pieter Boer. Tij dens deze avond zal er geen optreden zijn van het slag- werkensemble. Zij waren ge noodzaakt te stoppen wegens te weinig leden. Er zijn nog wel enkele slagwerkleerlin- gen die op een andere manier ken. Vorig seizoen zijn Robert en Arjan van der Zwaan respec tievelijk tweede en vierde ge- Wie nog enkele bruikbare ar- worden in het Nederlands en Benelux kampioenschap. Zij kwamen allebei uit voor het Smit Racing Team en Erik Heijnen hoopt dan ook Vrijdagavond 21 maart de resultaten van de gebroe- acht uur derff Van der Zwaan te evena- renipf zelfs te verbeteren. WADDINXVEEN - De weke lijkse kerkuitzending van de Waddinxveense kerken voor de locale RTW-radio wordt ëffhdagmorgen 9 maart van negen tot twaalf uur verzorgd met hun opleiding doorgaan. Maar er is op dit moment bij Concordia geen basis meer voor een slagwerkensemble. De AMV-groep heeft in sep tember vorig jaar opgericht. Vervolgens wordt van tien tot AMV is een basiscursus alge mene muzikale vorming en staat aan het begin van de muziekopleiding. In deze cursus leren kinde ren, luisteren naar muziek, muziek maken en noten le zen. Verder oefenen de jonge lui het ritmegevoel, het ge hoor en de stem. Tijdens de AMV-lessen zin gen de kinderen veel, maar daarnaast bespelen ze ook ritme-instrumenten varië rend van het in de eigen han- Na het doorlopen van deze

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 15