Bianca den Hertog (24) Politie ondervraagt burgers telefonisch nieuwe miss wielerronde Boekenweek is een uitdaging voor hervormden Fitheidstest Antilope voor beginnende lopers ijgintrcrhiin Rijvaardigheidsrit voor 50-plussers Bibliotheek gaat cd-roms uitlenen anpakken! Info-avond borstvoeding WADDINXVEEN - Don derdagavond 13 maart om acht uur houdt ’La f Leche League’ weer een maandelijkse bijeen komst voor vrouwen die borstvoeding geven of willen gaan geven bij Nel Veenman aan de De Ge- nestetlaan 2 in Waddinx veen. Soms hebben vrou wen problemen en vra gen rond het geven van 1 van proble- worden Vrouwendag op 15 maart in Kreater Confessionelen over Paasfeest Koffieochtend Bingo in 'De Boog' Paasversieringen BOSKOOP - In de vesti ging van het Agrarisch Opleidings Centrum Groen College aan de Zij de in Boskoop wordt, bij voldoende deelname, de cursus paasversieringen gehouden. Voorkennis is niet vereist. De cursus duurt twee avonden en vindt plaats op dinsdag 11 en 25 maart om 20.00 uur. De kosten zijn 95,- (incl. materiaal), excl. btw. Verdere informatie is te verkrijgen bij de school, tel. 0172-213456. Tweelingcursus De Vierstroom Afslankcursus in 'De Boog' u? PAGINA 19 WOENSDAG 5 MAART 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Bianca den Hertog is op Tweede Paasdag de nieuwe ronde- Stichting Wielerronde Wad- BODEGRAVEN van het restant van een ’stof fig imago’ en de banden met het basis- en voortgezet on derwijs nauwer aanhalen. Met name voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs is binnenkort een cd-rom met recensies over en uittreksels van boeken beschikbaar. i uit het basisonderwijs uit', ver te _houden‘, vindt Liesbeth Vogelaar. en waar schoold in het omgaan met internet en cd-rom. Niet als technische specialisten, maar ze kunnen de mensen wel een handvat bieden*. Een nieuw initiatief is de sprinterservice, die de biblio theek wil gaan ontwikkelen met boekhandel Burger in de Dorpstraat. ‘Tegen een extra vergoeding wordt het mogelijk zeer actu ele boeken, vooral romans, heel snel te lenen. Je kunt vraagd. Wij kunnen in de bestanden van veel Zuid-Hollandse bi- WADDINXVEEN - De 24-jarige Bianca den Hertog is de nieuwe de wielermiss tijdens de vijfde Ronde van Wad- dinxveen, die op op Tweede Paasdag (maandag 31 maart) in het centrum van het Gouwedorp wordt ver reden. miss in Waddinxveen. (Foto: dinxveen). ik hofdame bij de Boskoopse carnavalsvereniging De Krooshappers. Samen met de prins Carnaval moet je dan allerlei festiviteiten opluiste ren*. Het afgelopen carnaval heeft ze weer volop genoten van de elk jaar groter wordende op tocht door het kwekersdorp. ‘Dit jaar was ik tijdens die op tocht verkleed als Dalmatiër i Het doel van dit onderzoek - de ’Politiemonitor Bevolking* - is om op landelijk en regio naal niveau inzicht te krijgen in feitelijk slachtofferschap. Ongeveer 6.500 inwoners van 15 en ouder worden voor dit onderzoek telefonisch onder vraagd. Het onderzoek duurt tot on geveer 20 maart. Het onderzoek Politiemonitor Bevolking wordt uitgevoerd in opdracht van de ministe ries van Binnenlandse Zaken en van Justitie en van een groot aantal regionale politie korpsen waaronder Hollands Midden. Het doel is op landelijk en re gionaal niveau inzicht te krij gen in feitelijk slachtoffer schap. Er wordt in kaart ge- Tien en dergelijke. In andere bibliotheken werkt dit sys teem heel goed*, aldus Lies- de oud-notaris. De financiële beperkingen weerhouden bestuur en lei ding er allerminst van een dynamisch beleid te volgen, dat zich mede richt op de digi tale media. ‘Er is een vraag uit het pu bliek*, weet Liesbeth Voge laar. ‘De medewerkers, belast met het verstrekken van de Aan de hand van diverse tes ten wordt de fitheid gemeten door speciaal opgeleide test- leiders. Uiteraard worden de ze testen vertrouwelijk en met grote aandacht voor pri vacy uitgevoerd. De fittest is opgebouwd uit bestaande testen en kent on derdelen die specifiek gericht zijn op de loopsport. Doordat de testen gestandaardiseerd zijn, is het mogelijk voor de deelnemers om een paar maanden later, tijdens een herhalingstest, vorderingen te laten vaststellen. Boven dien zijn van deze testen normwaarden bekend, zodat men een redelijk beeld van de eigen fitheid krijgt. Het resultaat van de test wordt na afloop, afhankelijk van het aantal deelnemers, kort of uitgebreid met de in dividuele deelnemer bespro ken. De schriftelijke uitwer king wordt per post nagezon den. Een persoonlijke toelichting op dit resultaat is ook moge lijk. Naast deze uitslag krijgt men een advies voor het ver beteren of het behouden van de conditie. Deze fittest is een initiatief van de Koninklijke Neder landse Atletiek Unie (KNAU) in samenwerking met een aantal atletiekverenigingen in Nederland, waaronder An tilope. De test is onderdeel van het project ’Loopsport’, waarmee de KNAU begin nende lopers wil begeleiden om gezond en veilig te lopen. bracht welk deel van de be volking het afgelopen jaar slachtoffer is geworden van criminaliteit, zoals woningin braak, fietsendiefstal. Tevens wordt er bij de bur gers gevraagd naar buurtpro blemen en persoonlijke oor delen over het functioneren van de politie alsmede vragen over preventiegedrag. De Politiemonitor Bevolking beperkt zich niet tot het op maken van het beeld, zoals dat nu naar voren komt. Doordat de monitor thans voor de derde maal wordt ge houden - de eerste meting vond plaats in 1993 - is het ook mogelijk trends waar te nemen bij de verschillende onderwerpen die aan de orde worden gesteld. WADDINXVEEN - Dins dagavond 11 maart om acht uur houdt de afdeling Waddinxveen van de Con fessionele Vereniging in de Nederlandse Hervormde Kerk weer een ledenverga dering. Leden en belangstellenden zijn welkom in het Anne Frank-centrum (Jan van Bijnenpad). Voor de pauze zal ds. H.W. van den Brink spreken over Pasen en Pesach. Na de pauze wor den enkele huishoudelijke zaken behandeld. veen (Van Mecklenburg Schwerinlaan) gaat cd-roms uitlenen. Tevens komt er binnenkort een internet-aan- sluiting voor de bezoekers. ‘Als Openbare Bibliotheek willen wij graag meegaan in alle digitale ontwikkelingen. Dat zie ik als een basistaak*, vertelt ons het nieuwe hoofd van de Waddinxveense biblio theek Liesbeth Vogelaar. Zij van Gent. De bibliotheek bezit in totaal ruim 54.000 boeken en 3.000 cd’s en video’s. ‘Wij schaffen aan aan de hand van recen sies, maar het wordt steeds moeilijker de collectie op peil nig van ons af en dat gaan we dit jaar grondig veranderen*, belooft Liesbeth Vogelaar. WADDINXVEEN - Vorige week woensdag 26 februari ging in de politieregio Hollands Midden het derde on derzoek naar criminaliteit en onveiligheid van start. WADDINXVEEN - Zaterdag 22 maart houdt de Wad dinxveense sportclub Antilope op de eigen atletiek baan aan de Alberdingk Thijmlaan een looptest voor ie dereen die benieuwd is naar zijn of haar fitheid. en Rotterdam hebben eigen systemen, maar ook daar kunnen wij lenen. Zo lenen wij voor klanten bladmuziek uit Den Haag en cd’s uit de Centrale Discotheek in Rot terdam*. Het thema ’Mijn God’ van de boekenweek, waarin ook door de Openbare Biblio theek aan de Van Mecklen burg Schwerinlaan wordt ingehaakt, toont aan dat re ligie in is. De Stichting Collectieve Propaganda van het Neder landse Boek (CPNB) wil met het thema ‘Mijn God* de aandacht vestigen op het re ligieuze gevoel in de litera tuur. De Centrale Hervormde Ge meente beseft dat in onze multiculturele samenleve- ring veel vormen van gods dienst voorkomen. Maar vanuit de christelijke kerk, met diepe historische wor tels, mag het geluid vanuit de christelijke gemeente over het boekenweekthema niet ontbreken. De kerk vraagt zich af: Over welke God hebben we het ei genlijk? Daarom worden zondagmorgen 9 maart om half tien in de Brugkerk (Kerkweg-Oost), De Hoek steen (Esdoornlaan), de Bet- helkerk (Bilderdijklaan) en de Morgensterkerk (Ster renlaan), speciale thema- WADDINXVEEN - De Openbare Bibliotheek Waddinx- naast bemiddelen wij voor scholen bij het lenen van col lecties boeken die aansluiten bij bepaalde projecten*. ‘Ook de contacten met andere culturele en maatschappelij ke instellingen komen op gang. Zowel de bibliotheek in het Anne Frank-centrum (Jann van Bijnenpad) als zorgcentrum Het groene warenhuis ZEVENHUIZEN - Donder dagmorgen 13 maart is er van half tien tot elf uur een koffieochtend van Vrouwen bouwen aan Goods Konink rijk’ in het Hervormd Cen trum aan de Dorpstraat in, Zevenhuizen. Het thema van deze ochtend is *’t Geloof van Abraham*. Als spreker treedt op Hans Wulfïraat (Bleis- wijk). Kinderoppas is aanwe- zig.- WADDINXVEEN - Vrij dagavond 7 maart om half negen wordt er een bingo- avond gehouden in buurt centrum ’De Boog* (C. Huyijgenslaan). Er zijn weer prachtige prijzen te winnen. Verder is er iedere woensdagavond in ’De Boog* vanaf negen uur een inloop voor 30-plussers. Ie dereen is daar van harte welkom voor een drankje en praatje. - IB o M en heb ik worsten uit lopen delen*. In tegenstelling tot haar vier voorgangsters is Bianca den Hertog niet direct actief in de sport bezig. Verder dan een uurtje zwemmen en aerobic per week komt ze niet. Naar sport kijken doet ze se lectief. Het liefst volgt ze sporten waarbij ’het Nederlandse ge voel’, zoals zij dat noemt, naar boven komt zoals bij het schaatsen, voetbal en de De goedlachse Waddinxveen se is werkzaam op het beken de assurantiekantoor van Verweij Verzekeringen aan de Koningin Wilhelminasin- gel, waar zij met haar opa en vader de zaak draaiende houdt. Bianca den Hertog zit inmid dels zes jaar in het assuran- tievak en met recht kan ge zegd worden dat zij meer ver stand van verzekeren heeft. Ze wist al heel jong dat ze dit werk wilde doen. ‘Als klein kind liep ik hier al rond te springen. Ik plakte postzegels of mocht wat op ruimen. Na het behalen van het HAVO-diploma heb ik het Assurantie B-diploma ge haald en ben aan de slag ge gaan bij mijn opa en vader in de zaak*. ‘Gekscherend wordt bij ons thuis wel gezegd dat als je niets meer kunt je altijd nog in verzekeringen kan gaan, maar zo eenvoudig is het niet*, weet Bianca den Hertog inmiddels uit ervaring. Ook haar vriend Edwin is werkzaam in de verzeke ringsbranche zodat het voort bestaan van het assurantie kantoor niet in gevaar lijkt te komen. Als de Waddinxveense straks de winnaar van de Ronde van Waddinxveen kust zal zij haar vriend dicht in de buurt weten. Edwin maakt namelijk deel uit van de boerenblaaskapel ’De Uitblazers’ die vorig jaar op voortreffelijke wijze de Waddinxveense ronde muzi kaal opluisterde en dit jaar op herhaling komt. Naast het gegeven dat beiden hetzelfde werk doen hebben Bianca en Edwin het carna val als gezamenlijke hobby. Ze weet hoe het is om het ge zicht van de organisatie te zijn. Openbare Bibliotheek). Organisatorisch gezien kun nen maximaal 100 personen zaterdag 22 maart deelne men aan deze fittest, die in totaal iets meer dan een uur in beslag neemt. De test bestaat uit verschil lende onderdelen, onder an dere lichaamsgewicht, vet percentage, spierkracht, coördinatie en lenigheid. Bo vendien wordt er een loop- of wandeltest afgenomen die een beeld geeft van de condi tie. Voordat men aan de test be gint, dient er een korte vra genlijst ingevuld te worden om onnodige gezondheidsrisi co’s te voorkomen. Indien no dig zal de test aangepast wor den of wordt een bepaald on derdeel weggelaten. De aanwezigheid van een arts garandeert een verantwoorde test voor elke deelnemer. Zaterdag 22 maart worden de testen afgenomen vanaf 10.00 uur. De laatste testronde begint om 13.00 uur. Om verzekerd te zijn van deelname is het verstandig alvast (telefo nisch) te reserveren. De kosten voor de test, inclu sief de resultaatverwerking, een brochure en advies is f 15,-. Aangeraden wordt sportkle- ding en wandel- of sport schoenen mee te nemen. Voor informatie kan men bel len met Gerard Dekker (tel. 0182-616593); Cees van der Harst (tel. 0182-611137); Cor Boon (tel. 0182-610896). Anne oud-PvdA-wethouder oud-burgemeesterschap Daar stond wel tegenover dat het gemeentebestuur op zich nam binnen de CAO vastge legde salarisverhogingen voor de nu twaalf geschoolde personeelsleden, allen part- WADDINXVEEN - In Waddinxveen zal er op woensdag 16 april weer een rijvaardigheidsrit voor 50-plussers worden gehouden. borstvoeding. Veel deze vragen en men kunnen voorkomen of worden op gelost als je je goed infor meert en je voordeel doet met de ervaring die ande re moeders hebben. Het thema van deze informa tieavond is deze keer het voorkomen en oplossen van moeilijkheden zoals bijvoorbeeld pijnlijke te pels en ontoerijkende melkproductie. Voor na dere informatie, telefoni sche hulpverlening of verhuur van een electri- sche kolfapparaat kan men terecht bij La Leche League-leidster Riet Boef, tel. 0182-395225. diensten gehouden. Door in te spelen op het boe kenweekthema wordt er kend dat de mens van deze tijd, op zoek is naar nieuwe prikkels. Het materialisme bevredigt uiteindelijk toch niet. Daarom is de samenleving op velerlei manieren op zoek naar het ‘hogere*. ‘God krijgt in onze samenle ving veel namen en vormen: mijn God is de jouwe niet. Het begrip God mag ook binnen de literatuur weer gebruikt worden. De Cen trale Hervormde Gemeente wil via de behandeling van het boekenweekthema de vraag voorleggen of ‘Mijn God* de God van de Bijbel is. De God die in de Bijbel per soonlijk spreekt*. De hervormde lidmaten worden in de gelegenheid gesteld een speciaal num mer van het blad ‘Echo* over het thema ‘Mijn God‘ door te geven. Op die manier wordt ge poogd het denken over het boekenweekthema in de sa- menleving verder te stimu leren en richting te geven. Volgens de organisatoren kan het geen kwaad van tijd tot tijd de eigen rijvaardigheid onder de loep te nemen. Dit geldt voor iedere ouder wor dende automobilist. De rijvaardigheidstest voor senioren is een initiatief van de Stichting Waddinxveens Welzijnswerk (SWW). Aan de test, die wordt mogelijk ge maakt door subsidie van de gemeente Waddinxveen en van de provincie Zuid-Hol- land, wordt meegewerkt door ANWB, BOVAG en Veilig Verkeer Nederland, afdeling Waddinxveen. De deelnemers kunnen zich in de eigen auto laten testen en krijgen advies van speci aal opgeleide rij-instructeurs. Bovendien krijgt men prakti sche adviezen, waarmee de vaak ongemerkt ingeslopen fouten in de rijstijl kunnen worden verbeterd. Voor de goede orde wordt hier nog vermeld dat het niet gaat om een herexamen en dat men niet bang hoeft te zijn of haar rijbewijs kwijt te raken. De rij-instructeurs zullen niet proberen ieders rijstijl drastisch te veranderen; evenmin wordt er op een schoolse manier op de regels gehamerd. Het gaat om een persoonlijk advies en men kat ter harte nemen of niet. De deelnemers kunnen mee doen aan een rijvaardigheids test en een theorietest, afge nomen door speciaal opgelei de rij-instructeurs. Ook is er een gehoortest, een ogentest en een reactietest, uitgevoerd met professionele appara tuur. Verder zijn er informa tiestands over diverse onder werpen. WADDINXVEEN - Volgende week vrijdagmorgen 14 maart begint met een kennis- makings- en informatiebij eenkomst in buurtcentrum ’De Boog’ (C. Huijgenslaan) de cursus ’Samen Afslanken’. De cursus is niet gebaseerd op een dieet, maar op het aanleren van gezonde eet-, leef- en beweeggewoonten en hoe men die zelf in de hand kunt houden. Onder leiding van een diëtist wordt er in 12 bijeenkomsten gewerkt aan een gezond ge wicht. De deelnemers krijgen veel informatie over voeding en beweging. Gelijktijdig start er het be- weegprogramma ’Fitline’ on der leiding van een fysiothe rapeut. Hieraan kan men vrijblijend deelnemen. De combinatie van voeding en beweging is ideaal of af te vallen. De cursus begint vrijdagoch tend 14 maart met een gratis kennismakings- en informa tiebijeenkomst. Iedereen ouder dan 18 jaar en die zijn of haar gewicht wil verbeteren is hierbij uitgeno digd. Voor aanmeldingen en telefo nische informatie kan men terecht bij R. Mossel, tel. 0182-631996 (dagelijks van 18.00 tot 21.00 uur). Liesbeth Vogelaar is hoofd van de Openbare Bibliotheek Waddinxveen aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan. (Foto: - prestaties van het nationale volleybalteam tijdens de Olympische Spelen. Voor de Waddinxveense ron de zal Bianca den Hertog ge kleed worden door de dames- modezaak ’La Mer’ aan de Passage. Deze gezellige, met zee-attributen, ingerichte kledingzaak van Jaco Groe- neveld heeft naast de nieuwe voorj aarscollectie iedere week nieuwe artikelen van Street One, Cotton Club en Floodline. Inmiddels bijna traditioneel zal kapsalon Ageeth van Es aan de Groensvoorde weer garant staan voor de verzor ging van het kapsel van de ronde-miss. De test neemt één dagdeel in beslag. De deelnemers wor den opgeroepen voor de mor gen of de middag. Nadat men met de eigen auto de rijtest heeft afgelegd, krijgt men een informatieboekje, een score- lijst met persoonlijke advie zen en een bewijs van deelna me. Voor de rijvaardigheidsrit kunnen 50-plussers zich op- geven tot uiterlijk donderdag 10 april. Men kan daarvóór contact opnemen met de - Stichting Waddinxveens Wel zijnswerk, afdeling senioren, in het Anne Frank-centrum (Jan van Bijnenpad), telefoon 0182-615555. WADDINXVEEN - Zondag 9 maart, enkele dagen voor het begin van de landelijke boekenweek, wordt in de vier kerken van de Centrale Hervormde Ge meente van Waddinxveen een speciale dienst gehou den over het thema ‘Mijn God1. Hiermee wordt aan gesloten bij hetzelfde boekenweekthema. WADDINXVEEN - De ‘Inter nationale Vrouwendag 1997* zal in Waddinxveen op initia tief van de Stichting Vrou wenraad Waddinxveen wor den gehouden op zaterdag middag 15 maart vanaf half een in het centrum voor kunstzinnige vorming ’Kre ater’ (Kerkstraat). De toe gang is gratis en er is kinder opvang. Er is door een werkgroep van de Vrouwenraad een geva rieerd middagprogramma voorbereid met als thema ‘Kinderopvang: Vrije keuze of niet*. Verschillende sprekers zullen die middag dit thema van alle kanten belichten. Natuurlijk wordt er in dit middagpro gramma voor ontspanning gezorgd. “Vroeger bestelden we vijf, zes, exemplaren van een pop ulaire nieuwe roman. Nu blijft dat vaak beperkt tot één exemplaar*. Zes jaar geleden werd de Openbare Bibliotheek voor is sinds augustus vorig jaar het eerst geconfronteerd met indeze functie werkzaam. het teruglopen van de ge- Het stichtingsbestuur wordt meentelijke subsidie. In to- sinds kort voorgezeten door taal moest voor meer dan Vjaddinxvener Anne van 100.000 gulden worden be- Gfent, oud-PvdA-wethouder zuinigd. ed van Zevenhuizen. ‘Wij hebben een beleidsplan voor drie jaar gemaakt, van 1997 tot en met 1999*, legt hij uit. ’Zijn’ bibliotheek wil meer naar buiten treden, af timers, te compenseren. De laatste twaalf jaar is het per soneelsbestand overigens niet meer uitgebreid en het aantal uren teruggebracht. Subsidie BODEGRAVEN - Ouderj en verzorgers van tweelin gen in de leeftijd van 1,5 tot 3,5 jaar kunnen vanaf donderdag 10 april bij De Vierstroom (kruiswerk en maartschappelijke dienst verlening) in Bodegraven terecht voor een cursus van twee bijeenkomsten rondom opvoeding van tweelingen. Naast onderwerpen die de deelnemers zelf inbrengen is er aandacht voor ont wikkeling en opvoeding van de tweelingen-peuter, eigen taal, verdelen van aandacht ouders. De bijeenkomsten, die wordt geleid door een wijk verpleegkundige en een opvoedingsvoorlichtster van de Ouder- en Kindzorg van De Vierstroom, wor den gehouden aan de Sportlaan 2a in Bodegra ven van 20.00 tot 22.00 uur. De kosten bedragen 10,- voor de gehele cursus voor leden van De Vierstroom (op vertoon van de lid- maatschapspas) en 80,- voor niet-leden. Belang stellenden kunnen zich op geven of meer informatie vragen via De Vierstroom Zorglijn: tel. 0182-594500. ^ST£ :^sTe 30 Itr. ^30]tr lans tussen inkomsten en uit- we collectie boeken. De locale gaven is gevonden. De abonnementsgelden leve ren nu 150.000 gulden op. Daarnaast zijn beperkte in komsten via sponsors, adver- kunstzinnige vorming Kre- teerders, kopieerbijdragen en ater (Kerkstraat). Het eerste uit het fonds van de Stichting resultaat is dat bij de opening Jacob in 't Hol, genoemd naar van de Boekenweek, woens dag 12 maart, van zeven uur tot half acht 's avonds een volwassen ensemble van leer lingen van Kreater zal optre den. Daarnaast is afgespro- kers dat wij elkaar bij ten toonstellingen en andere evenementen waar nodig over en weer zullen onder steunen*. In de Openbare Bibliotheek inlichtingen, zijn allemaal ge wordt rond het thema van de Boékenweek, ’Mijn God’, een tentoonstelling van boeken ingericht over religie in de kunst, waarin aandacht voor onder meer bouwstijlen, iko- nen en schilderkunst. De eigen tentoonstellingen worden afgewisseld door ex posities van andere locale or ganisaties. Zo zal in mei de Vereniging Historisch Ge nootschap Waddinxveen een deel van haar bezit tonen. Zo’ti'9.000 kinderen, jongeren dan denken aan de VN Top en volwassenen zijn lid van deioWaddinxveense biblio theek. Dat aantal ligt boven het lan- beth Vogelaar. delijk gemiddelde. Tot acht- ‘Boeken die wij niet in huis tien jaar is het lidmaatschap hebben, worden elders ge- gratis. Daarnaast zijn er voor jonge ren en senioren reductie- abonnementen. Volwassenen bliotheken kijken. Den Haag betSlen na verschillende trapsgewijze verhogingen nu 43 gulden per jaar. ‘Dat is in relatie tot de prijs van 1990 een verdubbeling, maar het was de enige ma nier de touwtjes nog aan el kaar te knopen1, aldus Anne Wat zij vooral wil is het pu bliek overtuigen van het feit dat de Waddinxveense Open bare Bibliotheek een dynami sche instelling is, waar veel nieuwe dingen gebeuren. ‘De mensen weten nog te wei- digt regelmatig groepen ‘De vermindering in subsidie drukt des te harder op alle overige uitgaten die er-zijn*. ‘In het seizoen 1994-1995 was aldus Anne van Gent. ‘De prijsverhogingen van de boe- telt Liesbeth Vogelaar. ‘Daar- ken komen jaarlijks terug. Over de afgelopen zes jaar zijn de aanschafkosten zeker met 15% gestegen. Daarvoor komt niet evenveel geld bin nen'. Er zat, alles in aanmerking genomen, dus niets anders op dan de contributies drastisch te verhogen. De stijgingen zullen in de toekomst minder Souburgh zijn, maar wel enkele guldens (Prins Bernhardlaan) krijgen per jaar, totdat een goede ba- twee keer per jaar een nieu- RT\V-radio leent klassieke od’s van ons*. ‘QijJangs is er een gesprek ge weekt met het centrum voor DE GRATIS BROCHURE OVER AFRASTERINGEN LIGT VOOR U KLAAR. Donderdag en vrijdag koopavond. TER AAR Veldweg Kingang Kerkweg), tel. 0172-602241. 0) U» o ■O c* _<O ro <D ■o np Q C O <u no up 5 >?Zo'’ab6n, vOo, Zak tuinaarde van 30 liter om nu alvast de borders te verhogen. Dus dames en heren, handen uit de mouwen en scheppen maar. Per zak 1,95 5 zakken 150 liter) voor de scherpe prijs van 5?5 en DC St«MDI Wl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 19