/Ml I van der linde ELECTRO WORLD KEUKENS HALF GELD Be Verkeersplan trok zo'n 380 insprekers Gehandicapten betalen deels groter Gouwebad 5,25% 3,60% Burgemeester koopt huis Jan Dorrekenskade-Oost 2 ALLES VOOR UW OPEL... EEMSKERK Knelpuntenpot Nieuwe Modellen VIDEO Z^5 B BURGER’ Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer kalkhoven <1® VIDEO-AUDIO W ASSEN DROGEN liéh 4ageh f biinple&ier Tl t/m 51 maart Beide paasdagen geopehd Nieuw systeem voor diëntbegeleiding S| BROTHER 510 FAX Gewonden na vechtpartij 1 BEURSVOORTUINPLEZIER'97 GSOHETEm Zie ook onze advertentie elders in deze krant. INTERIEURVERZORGING EEN DUIDELIJKE ZAAK 699,- incl. BTW Burgemeester praat met 'Het Oude Dorp' KNIKARM ^Bespaar geld op\ uw hypotheek. THERMEN door BERT J. WOUDENBERG :abel BH MM 0 Wij bi< privé- Voorkom lang Bestel nu! OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN AUDI* FOB VIDE’ Zie Pagina 2 van deze krant Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. De bladeren wegblazen of opzuigen De bestrating zagen, knippen of aantrillen Telekabel gaat de komende weken het kabelnet van Waddinxveen ombouwen. FOTOMODEL WORDEN? De bomen snoeien, zagen of versnipperen Waddinxveen (0182) 64 00 50 HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2532 WOENSDAG 5 MAART 1997 de ideale fax voor privé- en zakelijk gebruik. Van voor VERHUUR VAN PROFESSIONELE MACHINES, GEREED- SCHAPPEN EN STEIGERS De tuin verticuteren of fresen INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen NEDERLAND LAGE PRIJZEN SNELLE SERVICE - EIGEN TECHNISCHE DIENST Burgemeester Fedde Jonkman en zijn vrouw met hun nog thuiswonende zoon, gefoto grafeerd in de ambtswoning in Rijnsburg. (Foto: Sjaak Noteboom). zonneseKei TER AAR ALPHEN A/D RIJN GOUDA inXrolluiken ^Spreeps kollektie. Hypotheek Direkt Zuidkade 134 2741 JH Waddinxveen Tel. (0182) 64 00 30 Fax. (0182) 64 00 25 f p' Weekblad voor 1 addinxveen er in totaal 380 mensen geteld. het huis aan de Jan Dorre- e> HUUR CENTER kleuren MBHaUOUMMH Dorpstraat 38, Waddinxveen, (01 82) ól 23 73. Zijde 3, Boskoop, (01 72) 21 25 44. Voorbeeldtuinen Demonstraties klein Plantariumgebouw Int. Trade Centre Hazerswoude/Boskoop Gouwestraat 21 Boskoop o 0172-212506 grond is gelegen op loopaf stand van het gemeente- >adhuis- doe-het-zelf-materialen keukens - kasten wand- en vloertegels tuinhout - sierbestrating (0182) 61 25 96 Noordeinde 76a Waddinxveen ax v KS s GROOT AANTAL Als u binnen nu en twee jaar e.en nieuwe keuken nodig heeft, doet Hans Verkerk u deze week een spectaculair Half Geld aanbod! De nieuwste Kroon keukens van 1997 worden u ter introductie voor de helft van de door de leverancier aanbevolen advies prijs aangeboden! Kom nu snel echt geld verdienen en vraag naar de snelle beslisserskorting. Ontdek waarom 100.000 tevre den keukenkopers u voorgin gen. Wij garanderen u de beste keuken en het beste ontwerp voor de beste prijs! DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVOND WdiETTRlJlJL Dorpstraat 33,2742 AP Waddinxveen Tel. (0182) 63 08 99 de kantoorspecialist Waddinxveen Dorpstraat 39 Tel. (0182) 61 22 98-Fax (0182) 63 02 30 Geopend van r 10.00 tot 17.30 uur. Toegangsprijs ƒ12,50, CJP-houders of 65+10,-, kinderen van 4 t/m 11 jaar 5,- tot 4 jaar gratis. Groepstarief (vanaf 18 pers.) 10,- p.p. Parkeren 2,50. Laat nu een serie zwart/wit foto’s maken voor maar 49,50 Bel voor meer info. Kerkweg Oost 285 2741HE Waddinxveen Tel. (0182) 61 48 63 Fax (0182) 61 21 02 J Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 Het vanwege de vele voordelen door het gemeentebestuur ge kozen cliëntbegeleidingssys- teem wordt geleverd door het bedrijf BAVAK uit Katwijk. De interne organisatie van de af deling Publiekszaken is in het gemeentehuis wat betreft werkwijze en het takenpakket dusdanig opgezet dat getracht wordt burgers desgevraagd ge durende de openingstijden van de juiste informatie te voorzien over alle gemeentelijke produc ten en diensten. Verder is het natuurlijk van belang de vers trekking van de gemeentelijke producten en diensten binnen het werkterrein burgerzaken zo goed mogelijk te laten verlopen. Het is daarbij volgens het ge meentebestuur van bijzonder belang dat de burgers bij bin nenkomst goed worden “beweg- wijzerd' en niet onverantwoord lang en onoverzichtelijk in een wachtrij moeten staan. Gelet op de huidige knelpunten bij het begeleiden en verwerken van de klantenstroom (onder andere lange wachttijden, vaak is onduidelijk wie nu eerst ge holpen moet worden), de opzet van de nieuwe publiekshal en de mogelijkheden die het BA- VAK-systeem biedt is besloten Het gemeentebestuur gaf met deze inspraakronden in za lencentrum ’Het Nieuwe Trefpunt’ (Stationsstraat) be langhebbenden en inwoners gelegenheid mee te bepalen in welke volgorde en op welke wijze zij het verkeer in Wad dinxveen in de toekomst ge regeld willen zien. Uit de reacties kwam niet al leen naar voren waar en hoe het verkeer geregeld zou moeten worden, maar ook welke consequenties voorstel len uit het plan hebben voor de woon- en leefomgeving van wijk en buurt. Op alle woensdagavonden namen goed voorbereide sprekers op de vijf inspraak avonden plaats achter de mi crofoon om naast commen taar ook ideeën en suggesties aan te dragen. De inwoners van Waddinx veen waren opgeroepen om mee te denken over het ver keerscirculatieplan via een huis-aan-huis bezorgde bro chure en omroepen in de ge- meenterubriek van het Weekblad voor Waddinxveen. Op vijf woensdagavonden be zochten 380 mensen Het Nieuwe Trefpunt. Twee in spraakavonden werden be zocht door meer dan 100 mensen. De wijken Noord en Oost waren goed vertegen woordigd. Op de laatste avond werden sprekers regelmatig met ap plaus bijgevallen. De sfeer op alle avonden was construc tief. Waardering was er dat naast het verkeerscirculatieplan ook een eerste uitwerking op voor f 440.000,-, overigens onder voorbehoud van een --- dieping voor- nog bij de Rabobank Wad- 1 O i 1 i 1 de Jan Dorrekenskade-Oost theek. In de periode datde nieuwe burgemeesterswo- ning te koop stond hebben na een gerichte mailing van De Pater Makelaardij in to taal acht geïnteresseerden eveneens belangstelling voor het huis getoond. maakt die in beginsel ten laste worden gebracht van het huis vestingsbudget. Deze voorbereidende kosten waren vorig najaar noodzake lijk omdat, gelet op het feitelijk verloop van de verbouwing, dat een uitstekende periode was om afspraken te maken over de voor het systeem noodzakelijke leidingen en deze aan te bren gen. Het pas na de verbouwing in april van dit jaar aanleggen van deze leidingen had tot aan zienlijke meerkosten geleid. Door deze wijze van aanpak konden B. en W. tevens al van af oktober gaan experimente ren met een dergelijk cliëntbe- geleidingssysteem in de tijdelij ke publiekshal (trouwzaal). De aanschaf van een dergelijk cliëntbegeleidingssysteem was overigens ook zonder verbou wing - als aanleiding - noodza kelijk. Het enerzijds uitvoering geven aan de ‘één-loket-gedach- te‘ en anderzijds het klantge richt ontvangen en begeleiden van de bezoekers in de nieuwe publiekshal, is gebaseerd op het voortschrijdend inzicht op basis van de inhoud van het ge meentelijk rapport ‘De Burger Centraal*. in de nieuwe publiekshal dit cliëntbegeleidingssysteem aan te schaffen. Het systeem wordt al in veel ge meenten met succes toegepast en biedt de volgende mogelijk heden en voordelen: een ont spannen ‘wachtomgeving*, ver hoogde productiviteit en effi ciency, minder stress voor het loketpersoneel, vele opties voor het sturen van de klanten stroom, zoals het openen en sluiten van een (extra) loket, het oproepen van een volgende burger, het voorrang geven aan een burger voor een bepaald product en het geven van. indi caties omtrent wachttijden. Verder levert het systeem veel bruikbare managementinfor matie op (mede van belang in relatie tot de productenbegro ting), zoals aantal bezoekers per dag, week, maand en jaar, aantallen geleverde producten, actuele wachttijd, gemiddelde wachttijd per dag, week, maand en jaar en levertijd per product. In september vorig jaar hebben B. en W. besloten het systeem aan te brengen in de nieuwe hal en heeft het college in het kader van de aanschaf van dit sys teem voorbereidende kosten ge- tekening was van voorstellen uit het plan voor de directe omgeving van het centrum rond de Passage. Alle reacties die schriftelijk zijn binnengekomen bij de ge meente worden ook schrifte lijk beantwoord. Dat kost enige tijd. De ver wachting is dat dat voor de zomer plaats vindt. De beant woording van alle vragen komt eveneens ter inzage te liggen in het gemeentehuis. Nieuwe inspraakavonden zijn er als deelplannen van het verkeerscirculatieplan nen gereed zijn. Inwoners kunnen dan opnieuw reage ren op voorstellen van de ge meente. Dan is duidelijk in zichtelijk welke consequen ties van het verkeerscirculatieplan heeft voor straat, buurt of wijk. WADDINXVEEN - Vorige week dinsdag 25 februari was burgemeester Fedde Jonk man op bezoek bij een delega tie van de bewonersvereni- ging ’Het Oude Dorp’. In na volging van gemeenteraadsleden spraken nu de burgemeester en bewo ners metv elkaar over de ge meentelijke woningbouw- plannen die in de maak zijn voor het gebied Veenkade- Dorpstraat. Burgemeester Fedde Jonkman heeft het be zoek en het gesprek als posi tief ervaren. De betrokken heid van inwoners bij hun ei gen woon- en leefomgeving en argumenten die werden aan gedragen om die omgeving in te richten moeten naar zijn mening doorklinken binnen de muren van het gemeente huis. De burgemeester heeft de afspraak gemaakt dat, vooruitlopend op officiële pro cedures, een delegatie van de bewonersvereniging op het gemeentehuis ideeën mag ko men ventileren. Tele 3 Kjsi'VcL&'l, WADDINXVEEN - In Waddinxveen zijn wekelijks vijf inspraakavonden gehouden over het verkeerscircula tieplan voor het Gouwedorp. Op deze avonden werden schikbaar gesteld voor verbe tering van de toegankelijk heid van gemeenschappelijke ruimten bij wooncomplexen met relatief veel ouderen en gehandicapten. In het verlengde daarvan moet volgens het college van B. en W. in dezelfde lijn geke ken worden naar het zwem bad. Het zwembad is geen wooncomplex, maar wel een algemeen toegankelijk com plex waar veel ouderen en ge handicapten komen. Het werkbudget is indertijd ten laste gebracht van het egalisatiefonds Wet Voorzie ningen Gehandicapten (thans voorziening WVG). Het college werd door de ge meenteraad gemachtigd ver zoeken van derden met be trekking tot besteding van dit budget al dan niet te honore ren. Daar het zwembadbe- stuur in de visie van het ge meentebestuur geen derde is en het zwembad geen woon complex kreeg de gemeente raad het voorstel de meer prijs van de drie schuifdeur- constructies bij het zwembad niet ten laste van het werk budget van 100.000,- te brengen, maar die lasten van 62.275,- ten laste van de WVG te brengen. 'Jf WADDINXVEEN - Waddinxveens burgemeester Fedde Jonkman (55) heeft in het Gouwedorp nieuwe woon ruimte gevonden. Hij heeft besloten de in 1978 ge bouwde woning Jan Dorrekenskade-Oost 25 te kopen. Het nieuwe onderkomen zal in ieder geval vóór 1 mei worden betrokken, omdat de eerste burger dan de nu nog door hem en zijn vrouw bewoonde en vlakbij het ge meentehuis gelegen ambts woning aan de Kerkstraat 9 in Rijnsburg moet hebben verlaten voor zijn overigens nog te benoemen opvolger. De nieuwe, goed onderhou den en verzorgde burge- meesterswoning met een in houd van 465 kubieke me ter en op 319 m2 eigen grond is gelegen op loopaf stand van het huis aan het plein. Het koophuis wordt nu nog bewoond door het gezin van R.G. de Haan. Zij zijn rond de jaarwisseling WADDINXVEEN - Het Gouwebad ’de Sniep’ (Sniepweg) krijgt voor ruim 362.000 gulden een geheel vernieuwde entree. Een deel van de kosten voor de schuifdeuren (ruim 62.000 gulden) wordt tot verdriet van de raadsle den van PvdA en D66 betaald uit de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). Na ingebruikname van het vernieuwde zwembad is het bezoek blijven groeien. Naar aanleiding hiervan heeft het zwembadbestuur een paar jaar geleden een masterplan opgesteld en ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorge legd. Dit heeft er toe geleid dat in het collegeprogramma 1994- 1998 is opgenomen dat de uit breiding van de kleedaccom- modatie en eventueel de en- treepartij mag worden gerealiseerd en dat voor dit deel een bedrag van 300.000 gulden ten laste van de reser ve ‘stadsuitleg* mag worden gebracht. In de meerjarenbe groting 1996-2000 is in ver band hiermee rekening ge houden met een onttrekking van drie ton uit de reserve ‘stadsuitleg' voor deze uit breiding. Ten opzichte van het masterplan heeft zich in de loop der jaren een aantal wijzigingen voorgedaan in de prioriteitstelling. Door ruimere openingstijden komt het bezoek meer ge spreid binnen en is uitbrei ding van de kleedruimten niet meer zo urgent. Wel ur gent blijft de uitbreiding van de entree (deze is door bezui nigingen indertijd verkleind ten opzichte van het oor spronkelijk plan). Daarnaast is er in het zwem bad grote behoefte aan een goede kantoor- en vergader ruimte en een kantoorruimte voor de bedrijfsleider respec tievelijk de hoofdcassière. De huidige hiervoor in gebruik zijnde ruimten zijn veel te klein en voldoen niet meer aan de eisen. Het buitenbad diende voor de wet (WHVZ) te worden aan gepast. Na verbouw in een speels bad met meer speel- werktuigen en spelmateriaal, ontstond behoefte aan meer bergruimte. Deze ruimte kan dan tevens gebruikt worden als uitbreiding van de huidi ge fustruimte, die indertijd eveneens te klein is gebouwd. De totale verbouw- en aan- bouwkosten worden geraamd op 286.000,00 inclusief btw. Voor een aantal nog onbeken de posten wordt een bedrag van in totaal 14.000,- be groot, zodat volstaan moet kunnen worden met 300.000,-. De huidige toegangsdeuren tot het zwembad voldoen niet aan de eisen die heden ten dage gesteld mogen worden aan de toegankelijkheid voor gehandicapten. De besturen van de Stichting Zwem Revalidatie Waddinx veen en het Platform Gehan dicapten Waddinxveen heb ben de bedrijfsleider Cock Re- horst van het zwembad hierover regelmatig aange sproken. Tegelijk met de verbouw en aanbouw wil het zwembadbe stuur de toegankelijkheid aanpassen door in plaats van drie draaideurconstructies drie schuifdeurconstructies aan te brengen. De meerprijs hiervoor bedraagt 62.275,-, inclusief btw. In de raadsvergadering van anderhalf jaar geleden heb ben de raadsleden een werk budget van 100.000,- be- Rente 5 jaar v.a, 4,50% Rente 10 jaar v.a. ƒ449.000,- (kosten koper) te koop gestaan. De definitie ve vraagprijs kwam tot stand na twee taxaties en gelet op recente woningprij zen in De Schoone Haas. Volledigheidshalve werd er ook nog een bouwkundige Na twee intensieve bezichtigin gen van het huis en het be kijken van diverse andere bestaande en nieuw te bou wen woningen kwamen van dit jaar tijdelijk een flat burgemeester Fedde Jonk- te gaan bewonen totdat zijn man en zijn vrouw overeen in aanbouw zijnde koophuis het huis aan de Jan Dorre- aan de Brugweg in Wad- kenskade-Oost 25 te kopen dinxveen-Oost voor bewo- voor f 440.000,-, overigens ning door hem gereed is. onder voorbehoud van een De van één verdieping voor- nog bij de Rabobank Wad- ziene tuinkamerwoning aan dinxveen af te sluiten hypo- V 1 1 S -» -r t ■».*-« 25 - in makelaarstermen ’een in een plezierige woon omgeving gelegen halfvrij- staand landhuis met inpan dige garage’ - heeft_bij De Pater Makelaardij 27 dagen lang met een vraagprijs van WADDINXVEEN - De nieuwe centrale publiekshal in het verbouwde gemeentehuis krijgt een nieuw cliëntbegeleidingssysteem. Met de aanschaf en installatie van dit 53.000 gulden (inclusief btw) kostende systeem heeft de gemeenteraad op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders ingestemd. WESTKANAALWEG 100 - 0172-604441 STOBBEWEG 19 - 0172-605882 GOUWESTRAAT 60a - 0172-476672 JOUBERTSTRAAT 34 - 0182-525077 Rente 1 Jaar v.a. met makelaar P. de Pater sr. overeengekomen dat zij keuring uitgevoerd, het door hem bewoonde gro tere woonhuis aan de Schie- landweg 5 konden kopen. De Waddinxveense make laar is van plan voor de rest WADDINXVEEN - Het colle ge van Burgemeester en Wet houders gaat de gemeente raad voorstellen een bedrag van 20.000,- beschikbaar te stellen voor de sportvereni gingen in het Gouwedorp. Om in aanmerking te komen voor een subsidie uit de nieu we knelpuntenpot moeten verenigingen aan een aantal eisen voldoen. Dit zijn dezelf de eisen als in 1995 toen zes verenigingen in aanmerking kwamen voor een subsidie uit de knelpuntenpot. In 1995 zijn ook financiële middelen beschikbaar gesteld omdat verenigingen in de problemen kwamen door af name van de gemeentelijke subsidies. De gemeenteraad heeft eerder een signaal afge geven om snel iets te doen aan de financiële positie van sportverenigingen. De keuze om dat te doen op basis van de tariefverhoging in 1996 en 1997 is een praktische. WADDINXVEEN - Donder dagavond brak aan de Peter Zuidlaan een vechtpartij uit tussen een 30- en 33-jarige Gouwenaar en vermoedelijk flatbewoners van de Peter Zuidlaan. Bij dit handgemeen raakten de twee Gouwenaren licht gewond en werd hun auto zwaar beschadigd. Toen de politie arriveerde was de vechtpartij voorbij en waren alleen de twee Gouwe naren nog ter plaatse. Zij -zijn voor behandeling overgebracht naar het Goud se Groene Hart Ziekenhuis. Het is nog onduidelijk wat de directe oorzaak van het handgemeen is geweest. De politie heeft de zaak in on derzoek. V' V 7

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 1