WADDINXVE Uitleg over de Mattheus Passion bij 'Kreater VÓHARWA F™ PARKETSHOP V F GOUWEBAD'DE SNIEP* Open Huis Boek vóór 31 maart a.s. uw vakantie en win uw reissom* terug. Rabobank Reizen Kinderdisco in De Paddestoel "•ESSi Koffieconcert van Excelsior Kunstuitleen wedstrijden 8 maart 1997 3 PAGINA 3 WOENSDAG 5 MAART 1997 'WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN M E E N T E E G OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN BOUWZAKEN MILIEUZAKEN VOORDELIG TARIEF PASPOORTEN WONINGWET VERKEERSZAKEN VERGADERINGEN COLLECTEROOSTER GROEN Uitleg ■i ■reklame studio J ■teller J Ervaren Drempel BEPERKTE OPENSTELLING AFDELING PUBLIEKSZAKEN WADDINXVEEN - Docent Cees Tijssen van het centrum voor kunstzinnige vorming ’Kreater* (Kerkstraat) geeft donderdagavond 13 en 20 maart van acht tot tien uur uitleg over de Mattheus Passion van Johan Sebastian Bach. ‘Het is uitermate interessant te ervaren wat er muzikaal met de Mattheus Passion kan. Er waren uitvoeringen van Mengelberg tot en met Ton Koopman. Hele oude en hele moderne. Met dit stuk is heel veel gebeurd. Dat is zo wel voor kenners als voor le ken naar mijn idee heel inte ressant'. De tweede les richt zich op feed back. ‘Ik hoop dat de aanwezigen veel vragen heb ben, waar ik op kan insprin gen1, zegt Cees Tijssen. ‘In dien er interesse is zal ik na der ingaan op de rhetorica. Met luister voorbeelden, vi- deo-fragmenten en ik speel zelf ook'. Hij is zelf heel geboeid door de verdieping van het muzi- kale aspect van de Matteus Passion. ‘Als je het werk uit elkaar haalt, heel gedetail leerd en fragmentarisch, kun je ook die ene noot verklaren. En door zo’n ’sleutelwoord’ hoor je veel meer dan voor heen'. ‘Als je die tekst hebt verlaagt dat de drempel om naar een uitvoering toe te gaan. In de tweede les zet ik tevens de rhetorica op papier'. SPORTBELEIDSPLAN GEMEENTE WADDINXVEEN de^Waardt A !- IW0N1NGI ^-1 'K' ‘De korte cursus is zowel be doeld voor mensen die de Mattheus Passion nog nooit hebben gehoord, als voor de genenen die er meer van wil len weten', aldus Cees Tijs sen. ‘In de eerste helft van de eerst les vertel ik over de vorm, de structuur, de rol verdeling en de koren. Kort om, alles wat er in zit'. Na de koffiepauze gaat Cees Tijssen in op de uitvoering. ‘Ik heb video-materiaal van een hele bijzondere, scèni- sche uitvoering. Geen opera, maar wel enigszins gedra matiseerd'. nen maken met de bijzondere stijl van Excelsior. Excelsior zal opnieuw ‘If en een selectie uit het populaire ‘Miss Saigon' ten gehore brengen, alsmede het beken de ‘Summertime1, waarin een aantal solisten zich uitleeft op het thema. Verder zal het programma bestaan uit lich te, fijn in het gehoor liggende muziek, zoals een goed koffie- concert-programma betaamt. Excelsior gaat hiermee voort op de weg om een zo breed mogelijk publiek kennis te la ten maken met de klanken van een harmonieorkest. Mattheus Passion boeit im mers steeds meer mensen'. De cursisten krijgen van Cees Tijssen materiaal, zoals de complete tekst in een Ne derlandse vertaling. BOSKOOP - Zondagmiddag 9 maart om half twee geeft de Boskoopse harmonie Excelsi or een koffieconcert in het Dorpshuis aan de P. de Hoog straat 3 in Hazerswoude. De toegang is gratis. Excelsior komt hiermee voor de tweede maal in korte tijd buiten de gemeentegrenzen van het kwekersdorp. Dit is bijzonder plezierig voor haar ‘eigen1 publiek, dat enkele nummers van het wintercon cert nogmaals wil beluiste ren, maar ook voor ‘nieuwe lingen1, die op deze leuke en informele wijze kennis kun- WADDINXVEEN - Vrijdag avond 7 maart van zeven tot negen uur houdt wijk- en speeltuinvereniging ‘De Pad destoel' (Lijsterbesstraat) weer de maandelijkse disco voor de Waddinxveense jeugd van 7-11 jaar. SPREEKUREN Als deelonderwerp wil Cees Tijssen ook oude instrumen ten en stremmingen behan delen. ‘Ik ken de mensen die naar de uitleg komen niet. In de eerste les wil aftasten waar hun belangstelling naar uitgaat', zegt hij. ‘Zodra ik een beeld heb van de inte resse ga ik daar in de tweede sessie mee verder'. Cees Tijssen heeft een brede ervaring met cursussen over de Mattheus Passion. ‘Ik heb hierover langere series ge daan, maar ook wel deelon derwerpen. De korte cursus die ik nu voor Kreater geef is velen'. ‘Daar komen ook de video beelden goed tot hun recht. Ik verwacht eveneens be langstelling uit de regio. De 18.00 uur: HEREN 1 tegen De Walvisch 1 19.00 uur: DAMES 1 tegen ZPB/Profus 1 20.00 uun *4 GOUDA/WADDINXVEEN - Zaterdag 15 maart van tien tot vijf uur doet Kunstuitleen Goucla Regio de deuren wijd open voor het publiek. Het is feest en bezoekers kunnen al lerlei activiteiten bijwonen. Pojfêndien zullen er weer nieuwe kunstwerken gepre senteerd worden. IN HARWA’S De grootste sortering van Waddinxveen in: laminaat lamelparket massiefparket kurkparket (Wicanders) Kom eens langs voor een vrijblijvend advies. De Waddinxveense drive-in- discotheek ‘The Flying Dutchman' met de disc-joc key Ed draait weer de aller beste muziek. De toegangs prijs bedraagt f 1,50. uit Groningen uit Barendrecht HEREN 2 tegen Aqua Novio '94 2 uit Nijmegen Dames 2 is vrij! (0182) 624 624 BOUWPERCEEL Brugweg 92 Coenecoop 280-282 Limaweg 11 Paspoort jeugd onder 16 jaar 1Middelburgseweg 3 e 2. Bloemendaalseweg 17c Het verkeer wordt door middel van routeborden omgeleid. 1-1-2 Daar red je levens mee Meldingen krachtens artikel 8.40 Wet milieubeheer Nationaal Jeugd Fonds 10 tot en met 15 maart Coenecoop 49 Coenecoop 88 M. Klompehoeve nabij 109 Waddinxveen Telefoon: 0182- 615144 if» VeBaDo Beheer BV Boskoop I I I e l I 1 l t Tijdens bovenstaande vergaderingen kunnen niet-leden gebruikmaken van het spreek-recht. Over de regels die daar bij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in de leeskamer van het gemeentehuis ter inzage. Uitsluitend voor het doen van aangifte van overlijden en ge boorte zijn de loketten van de afdeling geopend van 08.30 tot 09.30 uur. Raadhuisplein 1 Postbus 400, 2740 AK 08.30 - 14.00 uur 08.30 - 12.30 uur 19.00-20.30 uur 624 680 624 500 610 401 624 524 624 760 612 570 Heiwerken P. van 't Wout Waddinxveen B.V. in verband met aanschaf zaagmachine en snijmachine in de werkplaats en op slag meerdere gasflessen op het bedrijf Mercuriusweg 16. Howa-Print v.o.f. in verband met aanschaf heftruck met elektri sche oplader voor intern transport op het bedrijf St. Victorstraat 42e. 17 bomen inclusief onderbe- planting t.b.v. aanleg inritten en leidingen 10 lijsterbessen (deze worden vervangen) 1 boom t.b.v. aanleg voet-/fiets- brug Begraafplaats Kerkweg-West circa 25 m hulsthaag (deze wordt vervangen) het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een bedrijfsruimte; het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een brug. ‘GOUWESTAETF WADDINXVEEN Het sportbeleidsplan ligt vanaf donderdag 6 maart bij de balie Publieksvoorlichting in het gemeentehuis en bij de openbare bi bliotheek ter inzage. Publiekssamenvattingen zijn daar (gratis) verkrijgbaar. Afrit 18 van Rijksweg A20 (Moordrecht/Gouda West/Wad- dinxveen) tijdelijk afgesloten. In verband met het plaatsen van lichtmasten en ingraven van de openbare verlichtingskabel langs afrit nr 18 (Moordrecht/Gouda West/Waddinxveen) van Rijksweg A20 Zuid wordt deze afrit tij delijk voor alle verkeer afgesloten. De afsluiting vindt plaats vanaf maandag 17 maart tot vrijdag 21 maart 1997 steeds vanaf 20.00 uur tot 06.00 uur of zoveel korter als mogelijk. Loket voor Burgerlijke Stand, Burgerzaken, Reis- en Rijdocu- menten maandag tot en met donderdag: vrijdag: dinsdag- en donderdagavond 08.30 -14.00 uur 08.30 - 12.30 uur 19.00 - 20.30 uur Het maximum te winnen bedrag is 5.000,- per reisovereenkomst. Rabobank Reizen Kerkweg Oost 161 - tel. (0182) 62 53 36 (Rabobank Reizen; nu ook op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur geopend.) Waddinxveen Tel. 0182-612521 I I I I I I i a Waddinxveen Burgemeester en Wethouders delen mede dat onderstaande meldingen milieubeheer zijn ontvangen: Besluit akkerbouwbedrijven van: - de heer G. Snabel op het perceel Noordeinde 114. U vindt ons hier Rijnlandstraat 4, 2741 GZ Waddinxveen. Tel. (0182) 61 61 19 x S - I I I ^TOYOTA van Leeuwen Waddinxveen Gouda OPENINGSTIJDEN AFDELING PUBLIEKSZAKEN Noordegraafs Automobielbedrijf Waddinxveen citroen STUCACXXXSWDOt» Fa. Gebr. Lindhout Boskoop PfUGEOIKMBWOE boonstoppel b.v. WADDINXVEEN Bekendmaking bouwplannen De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat Burge meester en Wethouders voornemens zijn om met toepassing van artikel 50, vijfde lid, van de Woningwet en gebruikmaking van de zogeheten specifieke verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bouwvergunningen te verlenen ten behoeve van de percelen Het Nederlandse alarmnummer 06-11 verdwijnt. Op 1 maart jl. is dit vervangen door een nieuw nummer: 1-1-2. De invoering van dit nummer moet ertoe leiden dat op den duur in heel Europa één alarmnummer voor spoedeisende hulp in gebruik zal zijn. Reisdocument kwijt? Eerst aangifte bij de politie! Bij vermissing van uw paspoort of Europese identiteitskaart moet u eerst aangifte doen bij de politie. De politie maakt daarvan een procesverbaal op. Hiermee kunt u een nieuw reisdocument aan vragen bij de gemeente. Dit is één van de nieuwe maatregelen van de Rijksoverheid om de fraude met reisdocumenten tegen te gaan. Laren r VAX, Alpk t Orwl« htfaikuli Woddinxveen Boskoop Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uitspraak in omtrent de definitieve besluitvorming. Evenmin kan in dit stadi um een bezwaarschrift worden ingediend tegen een voorgenomen bouwplan. Robert Rijnbeek Boomkweker PotcutW Het buiten werking stellen van 06-11 zal in fases gebeuren. Tot 1 september zijn de hulpdiensten zowel via 1-1-2 als via 06-11 te bereiken. Over het nieuwe alarmnummer zijn in het gemeente huis een folder en telefoonstickers verkrijgbaar. Wintertarief Zomertarief 1-4 t/m 1-9-97 f 122,00 f 104,00 f 157,00 f 35,90 Auro^rc&wcxuuTo ajscHoa geen gevolgen voor aantasting van natuur-, landschap-, of dorp- schoon, als bedoeld in artikel 5.4.2 van de Algemene Plaatselij ke Verordening. Eenieder die meent door dit besluit in zijn of haar belang te zijn getroffen kan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na publicatie van dit besluit een gemotiveerd bezwaar schrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethou ders. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Voorbereiding werken en Verkeer. De beslissing op een bouwaanvraag moet worden aangehouden wanneer ter plaatse een voorbereidingsbesluit van kracht is of een bestemmingsplan in procedure is gebracht. Het doorbreken van de aanhouding is mogelijk wanneer het bouwplan in over eenstemming is met zowel het geldende bestemmingsplan als het toekomstige plan. Aan die voorwaarde voldoen de bovenver melde bouwplannen. De specifieke verklaring houdt in: toestem ming vóóraf om de aanhouding te doorbreken op voorwaarde dat tijdens het ter inzage liggen van het bouwplan geen beden kingen worden ingediend. Sportbeleidsplan Samen Spelen ziet het licht. Het sportbeleidsplan Samen Spelen van de gemeente Waddinx veen is gereed. Het plan geeft een duidelijk beeld van de ver schillende sportactiviteiten, de accommodaties en de deelname. Bij de totstandkoming van het rapport zijn de sportverenigingen betrokken geweest. Concrete uitwerkingen zijn nog niet ver woord en worden gefaseerd uitgewerkt. Van de verandering van de inrichtingen en de werking daarvan, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij geen of uitsluitend gunstige gevolgen hebben voor de aard en omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichtingen veroorza ken. OPENINGSTIJDEN Het hele gemeentehuis elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middaguren kunt u alleen terecht op afspraak. Openingstijden afdeling Publiekszaken zie elders in deze rubriek. Afvalstation voor afgifte (grof)vuil en K.C.A. Elke werkdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. Sociaal raadsvrouw op werkdagen (behoudens de woensdagen) van 09.00 tot 12.30 uur of na telefonische afspraak. De bouwplannen liggen met ingang van 6 maart 1997 geduren de twee weken voor eenieder ter inzage bij de afdeling Volks huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, tijdens werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen. Gedurende deze termijn kunnen door eenieder schriftelijk be denkingen worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen). N.WO^ERZEKERINGEN CAPELLE A/D IJSSEL Besluit detailhandel van: - Vermaas Woonselectie op het perceel Kanaaldijk 30; - Foto Film Sjaak Noteboom B.V. op het perceel Passage 47. Openingstijden afdeling Publiekszaken De afdeling Publiekszaken kent ruime openingstijden. Ook tij dens uw lunchpauze is het mogelijk om een nieuw paspoort of rijbewijs te laten maken. De openingstijden zijn] maandag tot en met donderdag vrijdag dinsdag- en donderdagavond Binnengekomen bouwaanvragen/ingediende meldingen Ingevolge het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet maken Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen bekend de vol gende aanvragen te hebben ontvangen: AARD VAN HET BOUWPLAN Tot 1 april a.s. zijn paspoorten nog verkrijgbaar tegen een voordelig tarief. Jaarlijks vindt een groot deel van de aanvragen om afgifte van paspoorten plaats in een zeer korte periode voor de zomerva kantie. De drukte - en daardoor natuurlijk ook de wachttijden voor de burgers - voor de balie van de afdeling Publiekszaken neemt dan behoorlijk toe. Om een verdere spreiding te bewerkstelligen van de aanvragen om deze paspoorten, heeft de gemeente Waddinxveen sinds enige jaren een verschil aangebracht in de tarieven. Op 1 april a.s. worden de tarieven voor paspoorten verhoogd in verband met het ingaan van het zomertarief. Dit tarief wordt ge heven tot 1 september 1997. Tot en met donderdag 27 maart a.s. zijn de paspoorten nog verkrijgbaar tegen het oude (win- ter)tarief. Het tarief van de Europese reiskaart is wettelijk vastgesteld. Inspraak Sportverenigingen en inwoners mogen nu hun mening geven over dit plan. Op dinsdag 18 maart a.s. wordt in de kantine van de voetbalvereniging Waddinxveen vanaf 20.00 uur een in spraakbijeenkomst gehouden. Commissie I op dinsdag 11 maart 1997, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. a j <11 o*!1"?.1'Ml Öp de agenda o.a.: - principeverzoek inzake gedeeltelijk veranderen en vergroten vafféen kantoorruimte (Middelburgseweg 1a; t.mv. Topos Ar chitecten BV); - uitponden perceel Brugweg/gebruik gronden; - woningbouwontwikkeling locatie Veenkade/Dorpstraat; - experiment nieuwe buitenplaatsen. tot 1-4-'97 Paspoort personen boven 16 jaar f 108,00 Paspoort jeugd onder 16 jaar f 94,00 Zakenpaspoort f 141,00 Europese identiteitskaart f 35,90 Besluit propaan in de bouw van: - Intervam bv, locatie Zuidplas. Besluit opslag goederen van: - DGS Wijnkopers B.V. op het perceel Coenecoop 103. Desgevraagd bestaat gedurende voornoemde termijn voor ee nieder gelegenheid tot een gedachtenwisseling over het ontwerp van het besluit en het mondeling inbrengen van bedenkin-gen daartegen (doorkiesnummer 624757, de heer W.P. Kaandorp). Alleen zij die tijdig (schriftelijk of mondeling) bedenkingen heb ben ingebracht tegen het ontwerp van een besluit kunnen later beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bedenkingen in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. Indien gewenst, worden de persoonlijke gegevens van degene die een bedenking indient, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk, tegelijkertijd met de bedenkingen, wor den ingediend. het geheel vernieuwen en het ver groten van een berging het gedeeltelijk veranderen en het- vergroten van een bedrijfsgebouw het gedeeltelijk veranderen van een woonhuis De meldingen met bijbehorende stukken liggen vanaf 6 maart 1997 gedurende vier weken voor eenieder ter inzage bij de Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu in het gemeen tehuis tijdens werkdagen vanaf 08.30 tot 12.30 uur. Desge vraagd kunnen de stukken ten minste gedurende drie aaneen gesloten uren per week buiten de werkuren worden ingezien (doorkiesnummer 624757, heer W.P. Kaandorp). Meldingen verandering inrichting conform art. 8.19 Wet milieubeheer, j.o. 5.19 Inrichtingen en Vergunningenbesluit Burgemeester en Wethouders delen mede dat onderstaande meldingen verandering inrichting zijn ontvangen: Terinzagelegging ontwerpbesluit Burgemeester en Wethouders delen mede dat vanaf 6 maart 1997 het ontwerpbesluit ter inzage ligt inzake de aanvraag van: - de heer E.P.A. Knook om vergunning ingevolge de Wet mi lieubeheer inzake het oprichten en in werking hebben van een dierenhotel op het perceel Zuidelijke Dwarsweg 13c. Het ontwerpbesluit, de aanvraag en andere ter zake zijnde stuk ken liggen vanaf 6 maart tot 3 april 1997 ter inzage bij de afde ling Volkshuisvesting Ruimtelijke, Ordening en Milieu in het ge meentehuis alhier, elke werkdag vanaf 08.30 tot 12.30 uur en op verzoek, op de maandagavonden gedurende drie aaneengeslo ten uren (doorkiesnummer: 624757, de heer. W.P. Kaandorp). Desgewenst kan een mondelinge toelichting worden verkregen. Ook na afloop van bovengenoemde periode kan nog inzage wor den verkregen en wel tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen het besluit op de aanvraag. Schriftelijke bedenkingen tegen de aanvraag en het ontwerpbe sluit kunnen door eenieder tot 3 april 1997 bij hun college wor den ingediend. Do<ent Cees Tijssen geeft in 'Kreater' twee avonden uit leg over de Mattheus Pas sion. i Op maandag 10 maart 1997 is de afdeling Publiekszaken de gehele dag gesloten in verband met een opleiding van de mede werkers. Binnengekomen kapaanvragen Ingevolge het bepaalde in artikel 4.5.3c van de Algemene Plaat selijke Verordening maken Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen bekend de volgende aanvragen te hebben ont vangen: Verleende kapvergunningen Van Mecklenburg Schwerinlaan 19 1 ceder in de voortuin Jacob Catslaan 20 1 atlasceder in de voortuin Het rooien van bovengenoemde bomen en houtopstanden heeft Neem voor een nieuw paspoort of identiteitskaart uw oude docu ment mee en twee recente kleur of zwart-wit pasfoto's van goe de kwaliteit en juiste afmeting (gemaakt bij een fotograaf). TELEFOONNUMMERS Gemeentehuis postadres telefax Afvalstation (ophalen grofvuil) Zuidelijke Rondweg 250, Centraal Meldpunt Zorg Pr. Bemhardlaan 9, Meldpunt discriminatie Instituut Sociaal Raadslieden Meldpunt vandalisme aan openbare voorzieningen Gouwebad "De Sniep" (informatie) Overige belangrijke telefoonnummers zie pagina 5 gemeentegids Genoemde aanvragen zijn opgenomen in het Openbaar Regis ter, dat op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur voor eenie der ter inzage ligt bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Het loket voor de Algemene Publieksinformatie is dagelijks geopend van 08.30 - 14.00 uur (vrijdag tot 12.30 uur). Daar- na kunt u voor informatie terecht bij de receptie. De receptie is dagelijks geopend van 08.30 - 17.00 uur (op vrijdag tot 16.30 uur). Tijdens de beide avondopenstellingen is de re ceptie geopend. I I I I I I I I I I I I xv.w

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 3