Goudse Kamer hoopt op weinig overlast Passage-uitbreiding Gemeentebestuur van W'veen durft niet NU ƒ50,- T/M ƒ200, KORTING Onjuist gebruik WVG- gelden door gemeente Flyers-heren 2 mist aansluiting Rond Wingerdflat is het een rommel r COLOPHON Mr. GJ. Menken voorzitter S WW MEDISCHE DIENSTEN uren KERKDIENSTEN Wachttorenbe- in y Weekblad voor Waddinxveen 14.95 150.00 Op deze wijze bericht de Ka mer van Koophandel en Fa brieken voor Midden-Holland in Gouda over de komst van het winkelcentrum ’De Nieu we Passage’ van ruim 14.000 vierkante meter bedrijfsop- pervlak en voorzien van 550 parkeerplaatsen, horeca en andere voorzieningen. ‘Daarmee willen de Waddinx- veners hun klanten in de toe komst beter binden aan hun eigen plaats', aldus de Goud se Kamer. Als alles meezit gaat De Nieuwe Passage open omstreeks eind 1999. Brancheverdeling De toekomstige branchever deling van het nieuwe win kelcentrum is nog niet be- WADDINXVEEN/GOUDA - ‘Het heeft lang geduurd, maar eindelijk staat het dan te gebeuren. Waddinxveen krijgt een nieuwe hoofdwinkelcentrum met meer uit straling4. Voor 270 parkeerplaatsen wordt betaald parkeren inge voerd. Verwacht wordt dat deze parkeerplaatsen vooral Let op: 's Avonds geopend den gecreëerd. Vervolgens zal met de andere ondernemers uit Waddinx veen worden gesproken. 10.30 uur Evangelie studie- klassen 11.20 uur Algemene verga dering 9.30 uur ds. H. Schipaan- boord 18.30 uur ds. C.D. Zonnen- berg WOENSDAG 12 MAART 19.30 uur ds. H. Schipaan- boord 9.30 uur ds. C.D. Zonnen- berg 17.00 uur ds. H. Schipaan- boord WOENSDAG 12 MAART 19.30 uur ds. C.D. Zonnen- berg A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 616801 9.30 uur ds. J. de Wolf, We- zep 15.00 uur ds. C. v.d. Berg, Amersfoort WOENSDAG 12 MAART 19.30 uur ds. G. Zomer, Nij- kerk 9.30 uur leesdienst 15.30 uur ds. J. Driessen G.E. VAL ST AR Koekoekdreef 27 Waddinxveen 9.30 uur G. van Loenen 17.00 uur G. van Loenen 10.00 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst 10.00 uur K. van Nes 9.30 uur ds. M.J. Oosting 17.00 uur ds. M.J. Oosting WOENSDAG 12 MAART 19.30 uur ds. M.J. Oosting H BAAN Wingerd 430 Waddinxveen Kabaalstraat 10 aanbod flink moet wroden uitgebreid. Nu nog gaan veel Waddinxve- ners elders winkelen. Maar als De Nieuwe Passage een feit is, wordt dat allemaal an ders. De Nieuwe Passage heeft dan ook duidelijk meer te bieden dan het huidige centrum. De beide entrees worden be- konden instemmen met de greep in de WVG-pot kenden de bedoelingen van de wet heel goed. De politieke partij en die instemden moeten dit alles nog maar eens goed na lezen. Ik heb al zo vaak gemerkt dat men in het gemeentehuis de wet kennelijk - ook niet de memorie van toelichting - heeft gelezen. Ik twijfel er niet aan dat het zwembad aan verbouwing toe is. Maar door 300.000,- daar voor beschikbaar te stellen erkent de gemeente dat zij voor de verbouwing aange sproken moet worden. Een ‘greep* in de WVG-pot is een onrechtmatige daad. Het gevaar bestaat dat het ministerie van SZW in de toe komst door al dit handelen (andere gemeenten zijn er overigens ook niet ‘vies1 van) concludeert dat de WVG-gel- den te ruim worden toege kend. De gemeentelijke zorgplicht blijft echter bestaan. Dan ko men - wie weet - de gehandi capten door strengere nor men mogelijk in de proble men. Als er te veel geld over is in de WVG-pot zou ik ver mindering wellicht juist vin den, mits dan meer geld naar de thuiszorg gaat. Het is toch ook onverteerbaar dat tientallen, veelal alleen staande, inwoners van Wad dinxveen (60 a 70 dacht ik) - zeer ernstig gehandicapten - niet de zorg krijgen die hen toekomst, dan wel niet kun nen worden opgenomen in een verzorgingshuis. De paar maal 100 miljoen die in den lande onbenut blijft moet het rijk maar daarvoor benutten, zodat gemeenten geen grepen meer doen - meer kunnen doen - in de WVG-pot. Deze keer was niet de eerste keer! 10.00 uur Openbare toe spraak 11.00 uur spreking van de wedstrijden, Dunkinn tegen heren 2, was een strijd van de ongeslagen koploper (Dunkinn) tegen de runner- up (Flyers). De laatste weken kreeg Fly ers - dankzij de ene na de an dere overwinning - steeds meer zicht op de eerste plaats in de competitie. Met vier punten achterstand op de nummer één en de we tenschap dat de uit- en thuis wedstrijd nog op het pro gramma stond, was er nog van alles mogelijk. De wed strijd in Roelofarendsveen was een spannende aangele genheid. Jammer dat Flyers maar met vijf spelers aanwe zig was. De eerste helft werd afgesloten met een kleine voorsprong. De start van de tweede helft was voor Dun kinn, dat met een score van 10-0 een - zoals later bleek - beslissende voorsprong nam. Hierna bleven beide teams scoren en was er geen ver schil in sterkte, zodat Flyers de opgelopen achterstand niet meer goed kon maken. Uitslag 56-50. Heren 4 zorgde ter geaccentueerd. Dit ge beurt onder andere door een hoogte-accent. Bij de entree aan de westkant komt boven dien een plein met terrasjes. Dit biedt klanten de gelegen heid om het winkelen op een aangename manier te onder breken met een hapje en een drankje. De Nieuwe Passage wordt gedeeltelijk overkapt met luifels en arcades. Hierdoor is het ook met min der weer goed toeven in het centrum. Een loopcircuit met verschillende trekkers com pleteert het geheel. ‘De Nieu we Passage wordt een win kelcentrum van allure waar de Waddinxveners trots op kunnen zijn*. De hoofdingang komt aan de westkant van het centrum kend. Wat zeker is, is dat het (waar nu de C1000-super- markt zit). De in totaal 550 parkeerplaatsen komen voor al in de buurt van deze in gang. Parkeren op zaterdag en zondag van 10.00 - 11.00 uur en van 16.00 - 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te wor den. gedurende dezelfde als waarop er in het week einde spreekuur wordt ge houden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. Armoede. Dat is een onder werp waar veel mensen nu mee bezig zijn en terecht. Er wordt hierover veel met men sen uit alle richtingen verga derd, zo moeilijk is het alle- maal.Maar weet u wat ook armoede is? Maandenlang door de klei rommelen en door zand moeten lopen op LEZERS SCHRIJVEN Voor de praktijk van de huisartsen Alberts, Van den Brule, Van der Linde en Vreeken (groep I) heeft dienst: De Goudse Kamer van Koophandel hoopt voor de betrokken bedrijven dat de overlast tijdens de bouw tot een minimum beperkt zal blijven. Om de voortgang van de nieuwbouw in de hand te 9.30 urn* ds. J.C. de Moor 17.00 uur A. van Veen, Waddinxveen (SoW-dienst) WOENSDAG 12 MAART 20/00 uur ds. J.C. de Moor (SoW-dienst) Verheugd las ik in het Week blad voor Waddinxveen van vorige week dat de PvdA-af- deling van Waddinxveen nu in actie is gekomen naar aan leiding van de uitzetting van vijf uitgeprocedeerde asiel zoekers uit hun ROA-woning op 23 januari. Deze politieke daad op het landelijke partijcongres ge tuigt in ieder geval van meer daadkracht en solidariteit met de medemens dan het ge meentebestuur tot nu toe heeft getoond. Het college van B. en W. on der leiding van burgemeester Fedde Jonkman zit nogal met de situatie omhoog, stond met ‘de rug tegen de muur1 en was ‘verplicht1 aan de uitzet ting mee te werken, zo heb ben we kunnen lezen in het Weekblad voor Waddinxveen en het enige dat vervolgens gebeurde was het sturen van twee brieven aan staatssecre taris mr. E. Schmitz van Jus titie met de vraag om een op lossing. De gemeente Apeldoorn ech ter besloot op eigen kracht de instructies van het ministerie niet op te volgen omdat ze on uitvoerbaar en inhumaan zijn. Onuitvoerbaar omdat de lan den van herkomst niet mee werken aan het verkrijgen van de benodigde uitreispa pieren en de vluchtelingen dus Nederland niet uitgezet kunnen worden en inhumaan omdat ze zonder geld uit hun woning worden gezet, geen asiel in een ander land kun nen aanvragen en dus als enig recht nog de straat heb ben. De gemeente Waddinxveen had dus wel degelijk een an dere keuze kunnen maken, in afwachting van een politieke oplossing. Zeker omdat vele 9.30 uur ds. M. van Campen 17.00 uur ds. A.W. van der Plas WOENSDAG 12 MAART 17.00 uur ds. M. van Cam- pen MbA^O uur ds. A.A. van Hou- Wêlingen, Noordwijk Ï7.Ö0 uur SoW-dienst Ontmoetingskerk voor een verrassing door Jumpers met een nederlaag naar huis te sturen. Het was een spannende strijd. Beide teams waren aan elkaar ge-, waagd en het verschil in sco re bleef steeds binnen de vijf punten. Wel stond Flyers steeds aan de positieve kant van de score en was Jumpers gedwongen risico’s te nemen. De Waddinxveners profiteer den hier goed van. Uitslag 49- 43. Topscoorder: Ton Baan met 21 punten. Jongens-adspiranten 1 speel de een goede en spannende wedstijd tegen Leiderdorp. De twee aan elkaar gewaagde ploegen streden voor elk punt. De eerste helft gaf een iets beter Leiderdorp te zien, maar dankzij 100% inzet werd de schade beperkt tot 26-31. In de tweede helft wa ren beide ploegen gelijkwaar dig - waarbij Flyers enkele malen tot op één punt kon na deren - maar uiteindelijk ging Leiderdorp toch met de winst naar huis. Uitslag 55- 59. Topscoorder: Biniam Da vid met 20 punten. 10.00 uur ds. A.W. Davidse GRATIS huidtest en pigment- analyse De regeling ‘medische week- einddienst1 is uitsluitend bedoeld voor dringende ge vallen, waarvan de behan deling niet tot de eerstvol gende werkdag kan wach ten. (in samenwerking met de Vrijzinnige Hervormden) 3.0,00 uur geen dienst 10.00 uur samenkomst a inopTl andere kleinere en grotere gemeenten dit wel hebben ge daan. Waarom blijft de gemeente Waddinxveen zo formeel in haar standpunt? Het enig4 gevolg zou namelijk zijn dat ze de kosten voor huisvesting en levensonderhoud voor de ze mensen waarschijnlijk niet terug zou kunnen vorde ren bij het rijk. Een kwestie van geld, dus? Hoewel het rijk het probleem afschuift naar de gemeenten, schuift de gemeente Wad dinxveen het probleem naar de bevolking, die al j aren soli dair is met deze mensen. Diverse organisaties hielpen hen al op allerlei gebied en blijven dit doen. Vrienden en bekenden deden en doen het) zelfde en hebben bovendien na de uitzetting in korte tijd ongeveer 400 handtekenin gen verzameld en gevoegd bij een brief die woensdag 5 fe bruari is verstuurd aan B. en W. en waarop tot op heden nog geen antwoord is geko men. Voor veel inwoners van Wad dinxveen geldt namelijk ook dat mensen vóór gaan op on uitvoerbare regels. Zij vinden dat deze mensen, die al een heel leven van onderdruk king, angst en onveiligheid achter de rug hebben, nu recht hebben op een veilige plek in onze samenleving eil eindelijk eens een leven vooj zichzelf moeten kunnen op» bouwen. KOM gemeente Waddinx veen, ken uw verantwoorde lijkheid ten opzichte van uw inwoners en neem die ook en laat deze mensen niet letter lijk in de kou staan. een manier datje het tot in je huis terugvindt. En niet al leen jij, maar ook 275 andere huishoudens. Voor wie het even niet kan snappen en de nieuwkomers in onze ge meente: vanaf 1993 is men doende om de Wingerdflat en omgeving in Waddinxveen- Noord te renoveren.Het leek allemaal niet meer zo erg goed en zoiets heeft al snel zo z’n gevolgen. De bewoners waren het vlug met elkaar eens via een leefbaarheidson- derzoek. Het wordt tijd dat het weer leefbaar wordt! Helaas waren het gemeente» bestuur en de woningbouwj- vereniging SSW het niet z# vlug met elkaar eens. Maar niet de moed opgegeven eij ziedaar in augustus 1995 een brief over de 30 km-zone (iS gereed) en meer parkeer plaatsen (is ook bijna vol- tooid).In augustus 1996 be gon de renovatie van het flat gebouw, met ook weer de bijbehorende ongemakken en rommel voor de bewoners. In de wetenschap dat alles nu beter wordt neem je dat op de koop toe. De aannemer is nu bijna ver trokken, dus zouden we nu blij moeten zijn. Helaas, de troep voor de ingangen bleef en verziekte een behoorlijk aanzien. Zelf wen je daar wel aan, maar je schaamt je als je visi te krijgt. Geen straatbekleder te bekennen terwijl men al vanaf het einde van de vorst periode had kunnen begin- nen.Planning? Eindelijk wor den op maandag 17 februari tegels verwijderd en opgesta peld. Klinkers worden op ho pen gegooid, zand aange voerd. Maar dat is pech. Na twee dagen zijn de straten makers weer weg. Planning? Zo zou je het ge voel kunnen krijgen dat we als armoedzaaiers worden be handeld. Maar wij willen die armoe niet meer. Rommel trekt rommel aan. Er wonen mensen die het heus netjes willen hebben en houden. Als het er netjes uit ziet gaat er een goede wer king van uit, weet u wel? Om deze armoede weg te wer ken is er liefst geen vergade ring nodig. Betere planning? Of kunnen door een intern te lefoontje 275 gezinnen dank baar worden gemaakt? Moraal van dit verhaal: voor kom armoede, bedenk hoe u het zelf zoudt willen hebben! uur ds. A.W. van der .Plas 17.00 uur ds. M. van Cam- pen WOENSDAG 12 MAART 9.30 uur ds. H. Schipaan- boord 19.30 uur ds. A.W. van der Plas Eucharistieviering op zon dag om 9.30 uur en op woensdag om 19.00 uur. Eucharistieviering op zater dag om 19.00 uur, op zondag om 11.15 uur, op dinsdag om 9.00 uur en op donder dag om 9.00 uur. De Waddinxveense gemeen teraad heeft een voorstel goedgekeurd om 62.275,- van gelden, die door het rijk beschikbaar zijn gesteld in het kader van de Wet Voor zieningen Gehandicapten (WVG), aan te wenden voor de aanpassing van de ingang van het zwembad ‘de Sniep1. Dit is in strijd met de bedoe ling van de wet die als ‘onder titel1 heeft: voorzieningen om langer zelfstandig te blijven. De zorgplicht van gemeenten is in deze wet vastgelegd. Het gaat dan om woonvoor zieningen (-aanpassing), ver voersvoorzieningen, rolstoe len etc. In ieder geval, zoals de wet bepaalt, individueel gericht, langdurig noodzake lijk en niet algemeen gebrui kelijk. In de hierover door de rijks overheid uitgegeven brochure wordt onder meer vermeld: ‘Als dus iemand een aan vraag indient voor automati sche schuifdeuren voor bewo ners van een bejaardenflat, zal die aanvraag worden af gewezen1. Een en ander is nota bene in gelijke bewoordingen overge nomen in de toepasselijke ge meentelijke verordening. Hoofdstuk 1 Algemene bepa lingen, met name artikel 1 ‘Begripsbepalingen1 en arti kel 1.2 ‘Beperkingen1 (Geen voorziening wordt toegekend etc.) van de brochure (in maart 1994 uitgegeven door de ministeries van SZW, VROM en WVC) vermeldt op bladzijde 6 punt 1: ‘De door u aangevraagde voorziening mag alleen voor uzelf bedoeld zijn1. Hoe het ook zij, de beschikba re WVG-gelden waren er niet als er geen Wet Voorzienin gen Gehandicapten zou be staan, dus zijn de gelden bin nen het kader van de wet be doeld om te voldoen aan de zorgplicht van de gemeente(n). De politieke partijen die niet door winkelend publiek ge bruikt zullen worden. Langparkeerders, zoals be woners, ondernemers en werknemers, moeten verder op parkeren. Zo’n 170 par keerplaatsen worden gereali seerd in een parkeergarage, die buiten de openingstijden gesloten zal zijn. Deze garage wordt met twee ingangen verbonden met De Nieuwe Passage. Ook aan de fietsbezoekers is gedacht: er WADDINXVEEN - Het bestuur van de Stichting Waddinxveens Welzijns werk wordt sinds vorige week voorgezeten door mr. G.J. Menken (Weide- zoom). Hij volgt in die functie Waddinxvener drs. B.B.M. van der Hart (Heuvelhof) op, die per 1 december is benoemd tot burgemeester van de ge meente Oud-Beijerland. Mr. G.J. Menken is werk zaam bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Met name de laatste ja- ren adviseert hij de Raad van State over geschillen op het gebied van de ruimtelijke ordening en het milieu. De nieuwe SWW-voorzitter is in Waddinxveen vele jaren voorzitter geweest van het bestuur van de sa menwerkingsschool voor HAVO-Atheneum (het huidige Coenecoop Colle ge). Ook heeft hij zich in gezet voor een - overigens niet gerealiseerd - huma nistisch ouderenwoon- centrum in het Gouwe- dorp. Voorts verricht hij vrijwilligerswerk in het asielzoekerscéntrum (Zuidelijke Rondweg), waar hij rechtsbijstand verleent aan asielzoe kers. Triomfaterkapel, Haven- straat 10.00 uur ds. H.G. Koek koek 18.30 uur ds. H.G. Koek koek houden is de bouw gesplitst in drie fasen. De eerste fase start in okto ber 1997 en de laatste in juni 1999. De opening van het centrum staat op de agenda voor sep tember 1999. Verwacht wordt dat binnen kort zal worden gepraat met de ondernemers die nu al in de Passage zitten. Voor hun bedrijven zullen tij dens de bouw vervangende komen 260 fietsstandaarden. winkelruimten moeten war- De verbouwing van de huidi ge Passage tot een modern groter winkelcentrum wordt een gigantische operatie. Ruim twee j aar lang zullen er bouwactiviteiten zijn. Bouw in drie fasen J.C. Oldenbandringh en J.C.H. van Dorst, Katten- singel 17, Gouda, tel. 0182- 510958; Woubrechterf 42, Waddinxveen, tel. 0182- 613112. Kleine huisdieren spreekuur voor spoedgeval len ieder weekeinde volgens afspraak. J. Slager, Kerkweg-Oost 220, Waddinxveen, tel. 0182-612737 (bij afwezig heid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 0182-518995 of dierenarts W.C.M. van den Heuvel, Pelmolenerf 59, Gouda, tel. 0182-511215). C. de Vos en B. de Vos-Kroe- ze, Prins Bernhardlaan 79, tel. 0182-610462. WADDINXVEEN - Het twee de herenteam van Flyers- basketbal verloor de uitwed strijd tegen koploper Dun kinn en daardoor de aansluiting met de top. Winst was er voor heren 4. Jongens- adspiranten 1 verloor nipt. In verband met het basket- balgala kwamen de rayon- teams niet in actie. Flyers had ook maar een beperkt wedstrijdprogramma. Eén MEVROUW I.M. REEHUIS Tesselschadelaan 106 Waddinxveen WOENSDAG 5 MAART 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 7 Het nieuwe winkelcentrum De Nieuwe Passage in Waddinxveen wordt gedeeltelijk overdekt. plaatsen voor autoOs en 260 fietsstandaarden. Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag 08.30 - 17.00 uur. Op diverse topmerken zonnehemels en combinaties a or Klachten bezorging: Donderdag voor 17.00 uur. Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen Telefoon 0182 - 63 03 32 DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Crabethstraat, Gouda De Hoeksteen, Esdoornlaan: Bethelkerk, Bilderdijklaan: Dienstdoende verloskundi ge: GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg GEOPEND ma. t/m vrij, van 10.00-21 00 uur zaterdag van 10 00-17.30 uur CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Merairiusweg: BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerk straat CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK BOSKOOP Kerkgebouw Nieuwstraat 79 Redactie-adres: Postbus 372 2741 HH Waddinxveen Telefoon: 0182 - 63 03 32 Telefax: 0182 - 63 26 33 uvAsnelbn>imn9’- lampen venei 3 Weken verhuur aonnehemel slechts JEHOVA'S GETUIGEN Koninkrijkzaal, Burgemeester Trooststraat De allernieuwste modellen in onze showroom. Verkoop van: - Alisun Hapro - Cleosun - Palm - Beach - Philips Aanvraag visites De maquette van het winkelhart De Nieuwe Passage, zoals het er eind 1999 moet staan met ruim 14.000 vierkante meter bedrijfsvloeroppervlak en in totaal 550 parkeer- Regentesseplantsoen 52 (Centrum hoek Kleiweg-Kleiwegbrug) 2801 CM Gouda. Telefoon (0182) 52 99 04 Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden ge weigerd. Anonieme brieven worden niet gelzen. Brieven onder pseudoniem worden wel ge- plaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groens- ZATERDAG 8 EN ZONDAG 9 MAART 1997 Arts: P.J.E. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 632222 voorde: De Morgenster, Sterrenlaan l «M Immanuë Ikerkgemeen te, Prinses Beatrixlaan: EVANGELISCHE GEMEEN TE PAROUSIA GOUDA Aula Joh. Calvijn-MAVO, Winterdijk Mededeling: Spreekuur waarnemend huisarts REMONSTRANTSE GEMEENTE Kerkgebouw Zuidkade: RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Nieuwe Trefpunt, Stationsstraat Voor de praktijk van de huisartsen Glaser, Van Heel, Siemons, Voskamp en Wilms (groep II) heeft dienst: Arts: B. Glaser, Souburghlaan 13, tel. 618742 Dienstdoende apotheek: F.F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 617255 Uigave: Dagblad van Rijn en Gtffiwe BV, Raóul Wallenbergplein 9, POstbus 12400 AA Alphen a/d Rijn ZONDAG 9 MAART NEDERLANDS HERVORMDE KERK i' Brugkerk, Kerkweg-Oost: ROOMSKATHOLIEKE KERK St. Vktorkerk, Zuidkade Ontmoetingskerk, Groens- voorde BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Weekeinddienst dierenarts: P niri (Uil nul HUI HUI HUI

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 7