Confessionelen veroorzaken kerkscheuring bij hervormden KEUKENS hWgeld DRi f‘'<3 Kerkenraad betreurt oprichting 'De Rank' WADDINXVEEN - De oprichting van een derde her vormd kerkgenootschap in Waddinxveen - de Hervorm de Stichting ’De Rank’ voor confessioneel hervormden die wekelijks op zondag gaat kerken in de Remonst rantse Kerk (Zuidkade) - wordt zeer betreurd door de centrale kerkenraad van de Centrale Hervormde Ge meente. Dat heeft praeses ds. A.W. van der Plas het Weekblad voor Waddinxveen in een reactie laten we ten. pU| se drukte op skatebaan bij Dreef Burgemeester in moskee PARKET SHOP Waddinxveense pyscholoog voor ouderen schrijft boek ALLES VOOR UW OPEL... SiVERKERKl 1945 Ruzie tussen asielzoekers kalkhoven O Modeshow van Stoere Maatjes V Paaszang met 'Vox Jubilans' in St. Janskerk Janpanse honingboom voor Souburgh Van Elswijk b.v. lieh dageh i ’O .«••1 i OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN Waddinxveense jongelui De gerenoveerde skate- g gebruik van maken. (Fo- KOPEN/VERKOPEN? FOTI VIDE» AUDI» BEURSVOORTUINPLEZIER'97 Gratis 14 dagen zachte maandlenzen proberen. Kom langs voor dit actiepakket met als extra een unieke afwasborstel, Bij aankoop van de lenzen maakt u kans op een Zie ook onze advertentie elders in deze krant. Voorbeeldtuinen Demonstraties DE DIKKE TROM 9,90 HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2533 WOENSDAG 12 MAART 1997 Wij doen meer voor dezelfde premie -1.' Win een werkster. Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. makelaardij b.v. Julianastraat 6 Waddinxveen tel. (0182) 61 23 09 LA BASTIV maand lang hulp in de huishouding (4x 1 dag) Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen ■Bl?' ---- Beeldende kunst 4JN NEDERLAND in actie op de 'verf' op het evenemententerrein aan de Dreef. (Foto: Sjaak Noteboom). Tevens een ruime sortering boeken. Ook het adres om uw boeken te bestellen. Kon. Wilhelminaplein 6 Waddinxveen Tel. (0182) 61 30 61 Fax (0182) 61 91 15 AZ, zVft-5 Burgemeester Fedde Jonk man in de moskee in Wad- dinxveen-Noord. Geheel rechts met hoofddeksel ge meentelijk bestuursvoor- lichtster Ine Jansen. (Foto: Sjaak Noteboom). M baan is tot stand geko men in overleg met de jongeren die er dagelijks gebruik van maken. (Fo to: Sjaak Noteboom). Weekblad voor addinxveen Vorige door BERT J. WOUDENBERG L de Nederlandse Hervormde I WONING kléin 't is beter bekeken bi/: K J, t 1 JE KIJKT JE OGEN UIT U VINDT ONS HIER: kleuren ’(I Plantariumgebouw Int. Trade Centre Hazerswoude/Boskoop stroming in de Nederlandse Hervormde Kerk zijn toege daan. In het Gouwedorp func tioneert al de Centrale Her vormde Gemeente, die met vier predikanten en vier via de boekhandel (ISBN nummer 90-789035-1699-7). Groensvoordse 14 Waddinxveen tel.(0182)63 02 40 TREFFERS VERZEKERINGEN Goudse Rijweg 180 2771 AV Boskoop, (0172) 21 20 80 TER AAR WESTKANAALWEG 100 - 0172-604441 STOBBEWEG 19 - 0172-605882 ALPHEN A/D RIJN GOUWESTRAAT 60a - 0172-476672 GOUDA JOUBERTSTRAAT 34 - 0182-525077 Rijnlandstroot 4 7 2741 GZ Waddinxveen Tel. (0182) 616H9, fax (0182) 616638 Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 I GROOT AANTAL Als u binnen nu en twee jaar een nieuwe keuken nodig heeft, doet Hans Verkerk u deze week een spectaculair Half Geld aanbod! De nieuwste Kroon keukens van 1997 worden u ter introductie voor de helft van de door de leverancier aanbevolen advies prijs aangeboden! Kom nu snel echt geld verdienen en vraag naar de snelle beslisserskorting. Ontdek waarom 100.000 tevre den keukenkopers u voorgin gen. Wij garanderen u de beste keuken en het beste ontwerp voor de beste prijs! DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVOND Geopend van 10.00 tot 17.30 uur. Toegangsprijs 12,50, CJP-houdera of 65+10,-, kinderen van 4 t/m 11 jaar ƒ5,- tot 4 jaar gratis. Groepstarief (vanaf 18 pers.) 10,- p.p. Parkeren 2,50. I MHM15TUAJ MitfW O P T I - .1 ‘actie loopt t/m 30 april WADDINXVEEN - ft week donderdagavond liep een partijtje voetbal op het asielzoekerscentrum aan de Zuidelijke Rondweg tussen daar verblijvende Koerden en Somaliërs uit op een handge meen, waarbij uiteindelijk in totaal 50 personen betrokken waren. Twee Koerden van 17 en 25 ■RJexpert Terwijl er elke zondag in vijf hervormde kerken van de Centrale Hervormde Ge meente en van de hervormde Immanuëlkerkgemeente (Prinses Beatrixlaan) zo’n tiental erediensten worden gehouden, komt tegelijkertijd een afgescheiden groep con fessioneel hervormden bijeen i.TA.'K WADDINXVEEN - Waddinx- veens burgemeester Fedde Jonkman, soms vergezeld van zijn echtgenote, maar ook heel vaak in aanwezigheid van zijn bestuursvoorlicht- ster Ine Jansen, brengen ge regeld werk- en kennisma kingsbezoeken aan instellin gen en organisaties in Waddinxveen. Onlangs werd een bezoek gebracht aan de de centrale kerkenraad. Ds. Van der Plas: Van beide is op dit moment geen sprake. Deze toestemming en mede werking is volgens de kerkor de ook nodig voor alle andere werkzaamheden die een amb telijk karakter dragen, bij voorbeeld nieuwe kerkelijke activiteiten van een pastoraal medewerker1. Hoewel de Confessionele Ver eniging namens velen (be weerd wordt 50 gezinnen met zo’n 150 personen) zegt te spreken, is het de predikant in ieder geval tot op dit mo ment onduidelijk hoeveel ac tieve leden van de Centrale Hervormde Gemeente het nieuwe initiatief steunen. Ds. Van der Plas: ‘Er is geen sprake van een ’voortgaande vlucht’ uit de Centrale Her vormde Gemeente. Zoals ook in omliggende her vormde gemeenten het geval is, kerkt een klein gedeelte van onze leden elders en zijn enkelen via de regeling ’per foratie gemeentegrenzen’ als lid naar elders overgeschre ven. Die ontwikkeling doet zich ook omgekeerd voor1. In tegenstelling tot de indruk die misschien wordt gewekt zegt ds. Van der Plas als pra- eses van de Provinciale Kerk vergadering van Zuid-Hol land te kunnen verklaren, dat deze organisatie geen on dersteuning heeft verleend aan het initiatief van de Wad dinxveense confessionelen, dat nu via de Hervormde Stichting ’De Rank’ wordt on dernomen. ‘Een kerkordelijke inkade- ring van de nieuwe organisa tie lijkt niet binnen afzienba re tijd te verwachten, mede omdat dit geschiedt door het breed-moderamen van de Ge nerale Synode van de Neder landse Hervormde Kerk1, weet ds. Van der Plas. ‘Het feit dat nu reeds twee hervormde gemeenten in Waddinxveen bestaan (Cen trale Hervormde Gemeente en de hervormde Immanuël kerkgemeente) vormt een ex tra hindernis om nieuwe acti viteiten een kerkelijke basis te geven'. ‘De Hervormde Stichting ’De Rank’ vormt overigens naar mijn mening geen kersvers kerkgenootschap. De leden behoren immers tot de Cen trale Hervormde Gemeente, de hervormde Immanuël kerkgemeente of tot één van de omliggende gemeenten van de Nederlandse Her vormde Kerk1, besluit ds. Van der Plas zijn reactie. WADDINXVEEN - In Waddinxveen gaat de nieuwe Her vormde Stichting ’De Rank’ vanaf zondag 6 april weke lijks kerkelijke bijeenkomsten voor confessioneel her vormden houden in de Remonstrantse Kerk (Zuidka- de). Daarmee is voorlopig een nieuwe afscheiding binnen de Centrale Hervormde Gemeente, zoals in de jaar werden voor behandeling oorlogsjaren met de hervormde ’Immanuëlkerkge- van hun verwondingen over- gebracht naar het Goudse Groene Hart Ziekenhuis. De 17-jarige had een g ken neus en verwondingen aan zijn lip en zijn gebit. De SF ‘Dit betekent dat men zich daarmee afscheidt van de ambtelijke prediking en be diening van de sacramenten, zoals die in de Centrale Her vormde Gemeente wordt ge vonden1, concludeert ds. Van der Plas. ‘De verbrokkeling van de ker kelijke gemeente wordt zo be vorderd. Het is te betreuren dat de Confessionele Vereni ging geen gehoor heeft gege ven aan de herhaalde oproep van de centrale kerkenraad, om de eenheid van de Centra le Hervormde Gemeente geen schade toe te brengen. Hoe men op deze wijze ‘nieuwe motivatie en overleg1 wil bie den voor het welzijn van de Hervormde Gemeente ont gaat mij1. Volgens ds. Van der Plas is de zorg voor de eredienst in de kerkorde van de Nederlandse Hervormde Kerk toever trouwd aan de kerkenraad en kan die niet de verantwoorde lijkheid zijn van een vereni ging of van een stichting. Door de visitatoren-provinci- aal van de Nederlandse Her vormde Kerk zou dan ook aan het bestuur van de Confessio nele Vereniging zijn medege deeld, dat hun bijeenkomsten volgens de kerkorde niet het karakter kunnen hebben van erediensten zonder de na drukkelijke toestemming en ambtelijke medewerking van WADDINXVEEN - Zaterdag 15 maart houdt Stoere Maat jes Kinderkleding in de win kel aan de Groensvoorde vier shows van vrolijke voorjaars mode. In de onlangs vernieuwde winkel worden om 11.00, 12.00, 14.00 en 15.00 uur de allernieuwste trends in de kindermode uit de collecties van Rags, Oliver Twist, Gali- pette en Bo Dean geshowd door flitsende modellen. Sinds enige tijd is de collectie bij Stoere Maatjes Kinderkle ding flink uitgebreid met een extra groot assortiment kin derkleding in de maten 128 tot en met 176. De toegang tot de modeshows is gratis en ter gelegenheid van de tweede veijaardag van de winkel zijn er diverse mooie aanbiedingen. IN HARWA’S De grootste sortering van Waddinxveen in: laminaat lamelparket massiefparket kurkparket (Wicanders) Kom eens langs voor een vrijblijvend advies. WADDINXVEEN - De Waddinxveense psycholoog voor ouderen T.J.G.M. Hazelhof (J.W. Frisoweg) heeft samen met een collega het boek ’Begeleiden van ouderen met problemen’ op de markt gebracht. E MH»' WADDINXVEEN - Woens dag 19 maart zal in Waddinx veen, ter gelegenheid van de Nationale Boomfeestdag, de Nederlandse Bond van Plat telandsvrouwen op symboli sche wijze een boom aanbie den aan mevrouw G. Fahr- ner-van Os van Huize Souburgh. Deze boom, een Sophora Japonica Pendula (Japanse honingboom), zal later in de nieuw aan te leg gen tuin van Huize Souburgh aan de Prins Bemhardlaan worden geplant. De afdeling Zuid-Holland van de Neder landse Bond van Plattelands vrouwen (NBPV) bestaat ze stig jaar jaar en schenkt om dit feit te vieren aan alle af delingen in Zuid-Holland ƒ60,- om een boom te planten. De leden in Waddinxveen hebben spontaan hierop gere ageerd en geld bijeen ge bracht, zodat ook daadwerke lijk een boom geplant kan worden. Hoewel geen milieu organisatie, is de NBVP toch altijd intensief met het milieu bezig en het planten van een boom past dan ook in het be leid van duurzaamheid. ‘Een boom is het symbool voor le ven en de NBVP wil hiermee een stap naar een nieuwe eeuw zetten1, zo wordt toege licht. De Sophora Japonica Pendula is een Japanse ho ningboom en wordt 3 tot 5 meter hoog. Met deze boom in schilderachtige treurvorm wordt een bijdrage geleverd aan de parkachtige tuin die bij Huize Souburgh aange legd zal worden. z y v/-'dwffwwwnwmiïk ojjïcieel Opel servicedealer Tel. (0172) 58 96 9'. Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp J Het boek is bedoeld voor op leidingen van hulpverleners, maar is daarnaast ook goed leesbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in (de om gang met) ouderen. De uitgave behandelt aller eerst de vraag waarom men sen tegenwoordig zo oud wor den. Hierna worden de gevol gen van ouder worden op lichamelijk-, sociaal- en psy chisch gebied behandeld. Speciale aandacht is er voor de gevolgen van ouder wor den op het geheugen. In de volgende module wor den psychische ziektes be handeld die het gevolg zijn van slecht functionerende hersenen zoals psychose, de- lier en dementie. In de derde module wordt uitgelegd hpe angst, vrees, achterdocht én depressie tot stand komen en hoe men om kan gaan met ou deren die last hebben van de ze verschijnselen. In de laatste module is er aandacht voor omgaan met ouderen, omgaan met het le vensverhaal van ouderen, en omgaan met de gevolgen van langdurig in een instituut wonen. Ook wordt er uiteen gezet hoe je met gedragspro blemen kunt omgaan. Voor geïnteresseerden is het boek te bestellen bij uitgever ij De Tijdstroom, postbus 19135, 3501 DC Utrecht of De centrale kerkenraad van de Centrale Hervormde Ge meente heeft volgens ’De Rank’ vorig najaar in een brief opnieuw afwijzend gere ageerd op vragen om meer (kerkelijke) ruimte, anders dan plaatselijk gebruikelijk. Hierbij wordt aangetekend dat de confessionelen zich overigens ook niet helemaal in de hervormde ’Immanuël kerkgemeente’ thuis voelen. Wel is er volgens het stich tingsbestuur contact over en weer en wordt eventuele ver dere toenadering in de toe komst niet uitgesloten. Besloten is daarom ’op ver zoek van velen’ en na infor matieve contacten met het landelijk bestuur van de Con fessionele Vereniging, de Hervormde Provinciale Kerk vergadering en het Provinci aal College van Visitatoren in Waddinxveen met eigen ker kelijke bijeenkomsten te be ginnen. De Remonstrantse Kerk biedt daartoe vergader ruimte. ’De Rank’, waarvan de oprichters zeggen met ’ge duld van jaren’ alles gepro beerd te hebben om langs kerkelijke weg een plaats te krijgen, hopen met het nieu we initiatief een verdere af brokkeling van kerkelijk meeleven in het Gouwedorp en een voortgaande ’vlucht’ van gelovigen naar naburige gemeenten te kunnen voorko men. ‘Wij willen dat bereiken door confessionele prediking in een eigentijdse vormge ving van de samenkomst op zondag1. Gezegd wordt overi gens geen schade toe te wil len brengen aan bestaand kerkelijk leven, maar juist nieuwe motivatie en overleg te willen bieden voor het wel zijn van de Hervormde Ge meente en eventueel een bij drage te leveren aan het ge heel van kerkelijk leven in Waddinxveen. De Hervormde Stichting ’De Rank’ verwacht een kerkor delijke inkadering van de nieuwe organisatie binnen af zienbare tijd. Verder wordt verondersteld dat het initia tief bij draagt aan duidelijk heid ten aanzien van het draagvlak voor deze opzet en wordt gerekend op merkbaar meeleven van velen en op moedige instemming alom. 22 t/M^l Maart Beide Paaidageh geopehd Kantoorboekhandel Stichting Islamitische Mos kee Alhyra aan de Busken Huëtlaan in Waddinxveen- Noord. De burgemeester en zijn voorlichtster werden daar door het stichtingsbe stuur en de gebruikers geïn formeerd over de dagelijkse gang van zaken in de moskee, de activiteiten voor ouderen en jongeren en de bouwplan nen die er bestaan. meente’ eveneens het geval was, een concreet feit. Kerk, afdeling Waddinxveen’, waaruit de nieuwe stichting is voortgekomen. De Hervormde Stichting ’De Rank’ - welke naam verwijst naar het Bijbelboek Johannes 15, waarin volgens de oprich ters de wil wordt uitgedrukt toe te behoren aan een groter geheel - is vast van plan voor de nieuwe kerkelijke activi teiten een eigen pastoraal medewerker voor een paar dagdelen per week aan te gaan trekken. Volgens het stichtingsbe stuur, waarin zitting hebben J.J. Anker-Bremmer (voorzit ter), J. van Strien (secretaris) en C.D. de Hek (penning meester), leeft in het Gouwe dorp al gedurende meerdere GOUDA/W ADDINXVEEN - De Hervormde Gemengde Zangvereniging Vox Jubi lans’ uit Waddinxveen houdt zaterdagavond 29 maart om acht uur de jaarlijkse passie- en paasstonde in de Goudse St. Janskerk. Aan deze avond werken ook mee het jeugdkoor van Vox Jubilans. Jan Mulder (orgel), Pieter Vis (bas-bariton), Pe ter van Essen (viool) en de ge broeders Brouwer (trompet). Het geheel staat onder de op een andere plek, muzikale leiding van dirigent 1 1 Pieter Stolk. Waddinxveens hervormde predikant ds. A.W. van der Plas zal een korte meditatie houden. WADDINXVEEN - Bij het eve nemententerrein aan de Dreef maken jongelui elke dag druk gebruik van de daar door de ge meente Waddinxveen neerge zette vernieuwde skatebaan. De skatebaan, die nog officieel moet worden geopend en als een onderdeel van het plaatse lijk jongerenbeleid moet wor den gezien, was al enige tijd toe aan een flinke renovatie. De oude baan was gevaarlijk geworden en voldeed niet meer aan de nieuwe wettelijke eisen. Het gemeentebestuur bleek be reid te zijn deze renovatie te fi nancieren. Vervolgens werd in goed overleg met de jongeren een plan gemaakt om de Wad dinxveense skatebaan opnieuw in te richten. Nadat het plan was uitgewerkt moesten de skaters nog even geduld op brengen, maar vlak voordat ae vorstperiode in december be gon kon de baan van nieuw as falt worden voorzien. In de tweede week van januari is de nieuwe ’vert’ opgebouwd. Bo vendien is er door de gemeente een ’funbox’ bijgeplaatst. Het enthousiasme van de jongeren heeft in de afgelopen periode ook dfe 'blaatselijke midden stand aangestoken. Verzijl Sport (de Passage) bood de jon geren namelijk spontaan aan een board-slide te plaatsen, een grandiose aanvulling waar de skaters nog steeds ontzet tend blij mee zijn. o E5 aan de Gereformeerde Bond- modaliteit binnen dit kerkge nootschap. Daarnaast bestaat de her vormde ’Immanuëlkerkge- meente’ (Prinses Beatrix laan). In Waddinxveen func tioneert voorts sinds kort de oud. Zij werden aangehouden ’Confessionele Vereniging in op verdenking van mishande- J~ XT J—TT J- ling c.q. openlijke geweldple ging. Nadat zij waren ver hoord werden zij weer terug gebracht naar het centrum. Het kersverse kerkgenoot- gebro- schap wil zondagse bijeen- J’komsten gaan houden voor rD__ft. met name Waddinxveense ander liep ook verwondingen gezinnen die de confessionele op aan zijn mond. Na behan- - deling konden betrokkenen terug naar het asielzoekers centrum. Het tweetal heeft bij de poli tie aangifte van mishande- vier predikanten en ling gedaan. De politie heeft kerkgebouwen inhoud ^geeft de zaak in onderzoek. Voor zover bekend is de afkomst van beide partijen niet de oorzaak van de onenigheid. Zaterdagochtend werden op het centrum vijf Somaliërs aangehouden in de leeftijd van 24, 24, 29, 31 en 36 jaar jaren ‘een onvoldaanheid over het hervormd kerkelijk leven ter plaatse1. Velen voelen zich niet of steeds minder thuis in de diensten van de Centrale Hervormde Gemeente met Gereformeerde Bondssigna- tuur. Bij de centrale kerken raad is al enkele jaren gepro beerd om aandacht en ruimte te krijgen voor wat velen be zighoudt. Dat was steeds te vergeefs', zo wordt in een persbericht toegelicht. J Zz f 'V Zz Mi - XJvk 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 1