Eerste paal Van Noort-complex I I ""'kij A 5,25% van der linde INTERIEURVERZORGING KEU Puzzeltheek voor W'veense senioren Stevige groei bij Rabobank HALF GELD 3,60% Hernieuwde samenwerking arbeidsbureau en gemeente F Zandbak voor AZC ALLES VOOR UW OPEL... Van Elswijk b.v. /nrr™ supplies Zondagsoos Het Zuidhonk kalkhoven Bingoavond Drukte bij De Overkant Paasbingo M.E. Heerschap gepromoveerd k.. - Fr KEUKENS BEURS VOORTUINPLEZIER '11 /trouwplannen?A Nieuw leven op kinderboerderij Wornoorplontsoen /O f /Inederland Men IW p - I IMiem HUUR CENTER .*«r OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN FOTI VIDE' AUDI' Mensen die graag legpuzzels maken kunnen lid worden van de puzzeltheek. Zo’n lid maatschap kost 5,- voor een WADDINXVEEN - Zaterdag 15 maart was het weer zo ver. In het dierenparkje in het Warnaarplantsoen wer den twee lammetjes gebo ren. het bedrijvenpark Coenecoop de eerste paal geslagen. Het dierenparkje in het Warnaarplantsoen is geo pend van 15.00 tot 16.30 uur en op woensdagmiddag en zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. Hypotheek Direkt HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2534 WOENSDAG 19 MAART 1997 ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS Volop keus - Volop voordeel!! Na een bezoek aan het AZC kwam het bedrijf op het idee om de 40 kleuters, die op dit moment op het centrum wo nen, de zandbak aan te bie den zodat zij zich kunnen vermaken met zandtaartjes bakken. officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 worden onderschat. In dit verband kan worden gedacht aan de verruiming van de openingstijden voor particulieren en bedrijven. De klanten van de Rabobank Waddinxveen hebben meer dan eens hun waardering uit- s MH l Dat meldt het arbeidsbureau Gouda dinsdag in een persbe richt na een periode van over en weer in de gemeenteraad gemaakte verwijten en sug gestieve uitlatingen. een hapje gepresenteerd en een drankje gedronken in het bestaande bedrijfscomplex op Coenecoop. Het slaan van de eerste paal werd onder andere bijge woond door burgemeester Fedde Jonkman en CDA-wet houder Jan Hielema. konijntjes geboren die ge knuffeld kunnen worden. Na 6 tot 8 weken zullen de lammetjes zelfstandig zijn. Er breekt dan ook weer een bij de provincie Zuid-Holland aanmelden om in aan merking te komen voor een experiment om een gedeel te van de ’stadsrandzóne’ in te richten. WADDINXVEEN - Dinsdag 1 april (geen grap) start de afdeling senioren van de Stichting Waddinxveens Wel zijnswerk (SWW) met het uitlenen van legpuzzels. WADDINXVEEN - De Rabobank Waddinxveen heeft een goed jaar achter de rug. Dat blijkt uit het jaarverslag over 1996 dat binnenkort verschijnt. Het bedrijfsresul taat heeft een flinke groei doorgemaakt. Op vrijwel al le terreinen is winst geboekt. Waddinxveen (0182) 64 00 50 INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen ÉS Deze zóne in het buitenge bied is in de gemeentelijke structuurvisie 2015 gesitu eerd vanaf het aan te leggen Bentwoud tussen Waddinx- veen-Boskoop en Zoetermeer langs de westkant van de wijk Zuidplas en de Zuidelij ke Rondweg. half jaar. Iedere dinsdagoch tend is de puzzeltheek in ’het Achterhuis’ van het Anne Frank-centrum (Jan van Bij- nenpad) geopend van 10.00 tot 11.30 uur. Senioren kunnen zo vaak ko men lenen als ze maar willen. Er wordt een uitleenperiode van zes weken gehanteerd, maar verlenging is eventueel mogelijk. De puzzeltheek heeft bij aan vang de beschikking over on geveer 350 puzzels, variërend van 500 tot 3000 stukjes. Be langstellenden zijn dinsdag 1 april van harte welkom. De ceremonie werd voltrok ken door uittredend directeur Huibert van Noort. Na deze officiële handeling werd er In Nederland wordt een ze stal experimenten uitgezet voor nieuwe buitenplaatsen. In de provincie Zuid-Holland is een viertal gebieden die daarvoor in aanmerking komt. De provincie heeft aan gegeven dat twee projecten binnen de provinciegrenzen kunnen plaatsvinden. Het stadsrandgebied aan de westelijke kant van de ge meente Waddinxveen voldoet aan de voorwaarden die rijk en provincie stellen in het ka der van het experiment. In april wordt door de provin cie uitslag gegeven. Als alle partijen op de hoogte zijn, kunnen de experimenten starten. Initiatiefnumers van de experimenten nieuwe bui tenplaatsen kunnen een fi nanciële bijdrage aanvragen bij de stimuleringsregeling ’Vernieuwing landelijk ge bied’ van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. moest er begin 1996 bijvoor beeld een inschatting ge maakt worden van het aantal cliënten dat volgens de nieu we werkwijze in begeleiding genomen kon worden. Volgens mevrouw Zoetmul der leverde de nieuwe werk wijze soms het gevoel op dat er ‘achterstevoren gewerkt moest worden1. De randvoor waarden waren nog niet vol ledig aanwezig en niettemin moest er al aan een fors aan tal verplichtingen voldaan worden. Door de gemeente en het ar beidsbureau zijn goede af spraken gemaakt om dit jaar op basis van een reëel ver- Het Waddinxveense gemeen tebestuur acht dat gebied in de richting van de rijksweg A 12 (Den Haag-Utrecht) goed geschikt om ’natuurlijk’ in te richten. Schetsen van de inrichting moet voor het einde van deze maand bij het provinciaal be stuur liggen. Samen met de provincie wordt bekeken wel ke plaats het meest geschikt is. Het ingediende voorstel moet worden goedgekeurd door Bureau Experimenten Bui tenplaatsen. De rijksoverheid draagt bij aan de kosten voor de planvorming. Bespaar geld op uw hypotheek. WADDINXVEEN - De af deling senioren van de Stichting Waddinxveens Welzijnswerk (SSW) houdt maandagavond 24 maart om acht uur weer een bin- go-avond. Iedere Waddinxvener van 55 jaar en ouder is van harte welkom in het Anne Frank-centrum (Jan van Bijnenpad). De kosten voor de hele avond zijn f 3.75 voor één plankje of 4.75 voor twee plankjes en een kopje koffie. WADDINXVEEN/GOUDA - In een gesprek tussen de gemeente Waddinxveen en het arbeidsbureau Gouda is vast komen te staan dat beide partijen opnieuw vertrouwen hebben in een goede samenwerking. WADDINXVEEN - De ko mende dagen organiseert de activiteitencommissie van ’De Overkant’ weer een aan tal speciale activiteiten. Vrijdagavond 21 maart om acht uur is er een gezellige paasklaverjasavond. Zater dag 22 maart is er vanaf acht uur een kinder-playback- show. Verder is er op dinsdag 25 maart bloemschikken voor de liefhebbers met als thema een paasbiedermeier. Naast deze extra activiteiten zijn er iedere week vaste acti- speeltuinvereniging aan de Kromme Esse in Waddinx veen. Op maandag is er van 9.00 tot 11.00 uur kindercrèche, ’s Avonds is er van 20.00 tot 22.00 uur tekenen en aqua relleren. Op woensdagmid dag wordt er een kinderclub wachtingspatroon met elkaar te kunnen samenwerken. Zo heeft het arbeidsbureau inmiddels volledig inzage ge geven in de activiteiten die in 1996 voor 54 cliënten zijn verricht en is de toezegging gedaan dat alle cliënten die in 1996 door het arbeidsbu reau in begeleiding zijn geno men ook in 1997 verder bege leid zullen worden. Door wethouder J. Neele (PCW) is aangegeven dat de huidige afspraken een goede basis voor een hernieuwde samenwerking vormen. Hij hoopt dan ook dat eind 1997 deze afspraken volledig nage komen zullen zijn. WADDINXVEEN - Vrij dag 21 maart om half ne gen wordt er een paasbin go georganiseerd in buurt centrum ’De Boog’ (C. Huijgenslaan). Er zijn de ze keer extra mooie prijzen te winnen. Met ingang van vrijdag 4 april zal de bingo beginnen om acht uur. WADDINXVEEN - Aan de Faculteit Luchtvaart en Ruimtevaart van de Techni sche Universiteit te Delft is de Waddinxvener ir. M.E. Heerschap (31) gepromo veerd. In zijn proefschrift, met als titel ’Design of Cut-Outs in Shell Structures’, wordt door de bewoner van de Philips Willemstraat een verbeterde ontwerpmethode voor uitsnij dingen in drukrompen be schreven. WADDINXVEEN - Zon dagmiddag 23 maart van twee tot vier uur wordt in wijkgebouw ‘Het Zuid- honk‘ (Zuidplaslaan) een soos gehouden voor ver standelijke gehandicap ten. Op deze middag worden er spelletjes gespeeld, mu ziek gedraaid en andere activiteiten gehouden om met elkaar een gezellige middag te hebben. Er heerst in het kantoor aan de Kerkweg-Oost dan ook alom tevredenheid over de positieve resultaten van c(e Rabobank Waddinxveen, waaraan iedereen op de een of andere manier zijn steentje aan heeft bijgedragen. Het balanstotaal van de Ra bobank Waddinxveen groeide maar liefst met 13 procent. ‘Dat is een stijging om trots op te zijn1, meent directeur A.J. Ammerlaan. Het balan stotaal ligt nu op het niet on aanzienlijke bedrag van 305 miljoen gulden. Er is in 1996 meer geld van de Rabobank geleend dan in de voorgaande jaren. De kre- vanaf dietverlening groeide met 17 procent. Het saldo van de toe vertrouwde middelen is met 10 procent gestegen. De bru- towinst en de provisie op de ölNM IfAAIii effectendienstverlening I laïl w VUl nUlUUl" groeiden respectievelijk met I 6,5en 53 procent. 7AHA nil Vlllf ClAf Afl Weliswaar is ook op het ge- «yïlC Wil I IllidWvU bied van de bedrijfskosten en afschrijving een lichte stij- viteiten in het gebouw van de WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen gaat zich ging waar te nemen, maar de- ze bedraagt niet meer dan ruim 1 procent. De bijzonder goede cijfers zijn volgens de Rabobank Wad dinxveen toe te schrijven aan verschillende factoren. Zo heeft de efficiëntere manier van werken er beslist toe bij gedragen. Maar ook de actie- georganiseerd van 13.30 tot ve en klantgerichte dienst verlening van het gemoti veerde personeel moet niet De twee lammetjes en de moeder maken het goed. Verwacht wordt dat er bin nenkort nog meer lammetjes geboren zullen worden. In middels zijn er ook nog jonge mooie tijd aan met al die jon ge dieren in het Wamaar- plantsoen. Het is de moeite waard een bezoekje te bren gen aan de nieuwe aanwin sten. Huibert van Noort sloecj de eerste Transporten en Verhuizingen BV op ter Fedde Jonkman temiddi Sjaak Noteboom). KNIKARM zonnespKerj WADDINXVEEN - Van Noort Bedrijfsmiddelen BV heeft voor de nieuwe hoofd vestiging van Van BV en Software Joysticks Opbergmiddelen Printers *Carfridges voor alle merken printers 15.00 uur voor kinderen van 4-7 jaar. Om 19.00 uur zijn de kinde ren van 8-12 jaar welkom voor de kinderclub die duurt tot 20.15 uur. Om 20.30 uur begint vervolgens het muzi kale gymuurtje. vestiging van Van Noort Op donderdagavond is er van Transporten BV en Van 19.00 tot 21.00 uur inloop Noort Verhuizingen BV vori- voor tieners. Vanaf 21.00 uur ge week vrijdag 14 maart op zijn volwassenen welkom voor een drankje en een ge zellig praatje. 1 Tenslotte is er eenmaal in de drie weken op donderdagmor gen een inloop voor volwasse nen van 10.00 tot 11.30 uur. Heeft u belangstelling voor een of meerdere activiteiten of wilt u loopt u dan gerust eens bin nen in het verenigingsge bouw. THERMEN inVrolluiken kollektie. In het gesprek werd door di recteur mevrouw M.A.Th. Zoetmulder van het arbeids bureau Gouda aangegeven dat 1996 zowel voor de ge meente Waddinxveen als voor het arbeidsbureau als een overgangsjaar be schouwd dient te worden. Arbeidsvoorziening moest in dat jaar uitvoering geven aan de nieuwe Arbeidsvoorzie ningswet en het Waddinx veense gemeentebestuur werd geconfronteerd met de verplichtingen voortkomend uit de nieuwe Algemene Bij standswet. De werkprocessen van beide organisaties dien den opnieuw op elkaar afge stemd te worden. Ondanks het feit dat er erva ringsgegevens ontbraken, Voorbeeldtuinen Demonstraties Beeldende kunst paal voor de nieuwe hoofdvestiging van Van Noort op het bedrijvenpark Coenecoop. Op de foto burgemees- en van Huibert van Noort en CDA-wethouder Jan Hielema. (Foto: belangstelling WADDINXVEEN - De firma Van Drie, specialist in straat-, grond- en riole- ---ringswerken, heeft een meer informatie, zandbak geschonken aan de kinderen van het asielzoe kerscentrum (Zuidelijke Rondweg). Wij bi< :ijd. Bestel nu! L j Kr ,<3a. -- V I - kle Dorpstraat 38, Waddinxveen, (0182) 61 23 73. Zijde 3, Boskoop, (0172) 21 25 44. Rente 10 jaar v.a. Plantariumgebouw Int. Trade Centre Hazerswoude/Boskoop KERKSTRAAT 2 - 28, BODEGRAVEN TELEFOON (0172) 61 25 41 Zuidkade 134 2741 JH Waddinxveen Tel. (0182) 64 00 30 Fax. (0182) 64 00 25 klein iwAWjam Zie ook onze advertentie elders in deze krant. GROOT AANTAL Geopend van r 10.00 tot 17.30 uur. Toegangsprijs 12,50, CJP-houders of 65+ 10,-, kinderen van 4 t/m 11 jaar 5,- tot 4 jaar gratis. Groepstarief (vanaf 18 pers.) 10,- p.p. Parkeren 2,50. v o VERHUUR VAN PROFESSIONELE MACHINES, GEREED SCHAPPEN EN STEIGERS Uw vloer vakkundig renove ren en onderhouden? Dat kunt u nu zelf doen en wij helpen u daar graag bij met: gratis deskundige adviezen voor elk type vloer; hout, kurk, plavuizen, natuursteen, en ook tapijt professionele lakken, was sen en reiniginsprodukten. De juiste machines voor elke vloerbehandeling. Als u binnen nu en twee jaar een nieuwe keuken nodig heeft, doet Hans Verkerk u deze week een spectaculair Half Geld aanbod! De nieuwste Kroon keukens van 1997 worden u ter introductie voor de helft van de door de leverancier aanbevolen advies prijs aangeboden! Kom nu snel echt geld verdienen en vraag naar de snelle beslisserskorting. Ontdek waarom 100.000 tevre den keukenkopers u voorgin gen. Wij garanderen u de beste keuken en het beste ontwerp voor de beste prijs! DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVOND TER AAR WESTKANAALWEG 100 - 0172-604441 STOBBE WEG 19 - 0172-605882 ALPHEN A/D RIJN GOUWESTRAAT 60a - 0172-476672 GOUDA JOUBERTSTRAAT 34 - 0182-525077 ■■EJexperl Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 Rente 1 jaar v.a. R< n e 5 jaar v.a. s Gouwestraat 21 Boskoop 0172-212506 Kerkweg Oost 285 2741 HE Waddinxveen Tel. (0182)61 48 63 Fax (0182) 61 21 02 Weekblad voor addinxveen de kantoorspecialist e> burger: Waddinxveen - Dorpstraat 39 Tel. (0182) 61 22 98-Fax (0182) 63 02 30 var n.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 1