I I school 3.000 gulden Predikanten komen naar 'De Rank' toe VAN STRAATEN klein Verbouwing AF-centrum: zaalruimte voor 500 man Fl/UO* KLEI blijvend in prijs verlaagd nu Bedrijfsleven schenkt „Wow lis er weer! I ii m A kj laagste 'Twee vleugels' op Raadhuisplein harwa PARKET SHOP ALLES VOOR UW OPEL... 2,85 1945 Celstraf voor Waddinxvener Aan onze lezers kalkhoven Burgemeester start fittest RTW bij de wielerronde Van Elswijk b.v. I pRO^l 0182-613500 Activiteiten 1 ■fa NU VANAF: OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN FOT< VIDES AUDI1 GEGARANDEERD VAKKUNDIG HERST Wij doen meer voor dezelfde premie - AUTOSCHADE - Zie ook onze advertentie elders in deze krant. INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen De nieuwe Cantecleer hobbywijzers zijn uit! Nieuwe ingang donderdag 27 MAART in Waddinxveen I J PRIJS VAN NEDERLAND Weekblad voor addinxveen t I r UW TELEVISIEDOKTER Er is ook een ruime en sfeer- S- 1 i kleure JE KIJKT JE OGEN LIT U VINDT ONS HIER: w •i Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. 24 uur service 3 maanden garantie In verband met Goede Vrijdag is ons kantoor in Waddinxveen op vrijdag 23 maart 1997 vanaf ló.OO uur gesloten. De directie zal plaats maken voor een voor se nioren. Andere ruimten wor den vergroot, zoals die van de winkel (30% groter) en voor de Stichting Gastouderpro- ject Waddinxveen en omstre- Ooit was het de bedoeling het dienstencentrum van het An ne Frank-centrum geheel af te breken, maar daarvan is na ampele overweging afge zien. De op die plek aanvan kelijk geplande woningbouw voor ouderen werd naar een plek verderop verschoven. Hier staat nu het wooncom plex ’C.A. van der Hooft Stae- te’. Het kunstwerk komt op een sokkel te staan en wordt met een roestvrijstalen buis Een schets van de nieuwe en ruime foyer met bar in het te aan het Jan Architecten). HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2535 WOENSDAG 26 MAART 1997 TREFFERS VERZEKERINGEN Goudse Rijweg 180 2771 AV Boskoop, (0172) 21 20 80 Tevens een grote keus uit |onze “te gekke” aanbiedingen. Maten 33 t/m 56! Rijnlandstroat 4 2741 GZ Waddinxveen Tel. (0182) 616119, fax (0182) 616638 in het bestuur van de ’Stich ting Sta-Op’, het Arbeid-On- derwijs Platform voor Mid- den-Holland. Jaarlijks vindt er in Gouda een grote beroepenmanifes tatie plaats, waar alle gele dingen voor het beroepson derwijs zich presenteren aan leerlingen van de hoogste groepen van de basisschool. Ook bedrijfsbezoeken en do centenstages worden door ’Sta-Op’ geregeld. Aan de omvangrijke renova tie van het dienstencentrum naar een ontwerp van het ar- chictenbureau Visser en Wijt man Architecten (Kerkweg- Oost) is een lange periode van voorbereiding voorafgegaan. HIPKNIPl OPENINGSTIJDEN 9.00 -16.00 uur. Info 9 020 - 497 47 20 K.V.K. 34084434 verbouwen dienstencentrum van het Anne Frank-centrum van Bijnenpad. (Tekening: Visser en Wijtman I zeven gaan de w< van de Hervormde Stichting De Rank in het kerkge- Anne van de wikkeling meebrengt mag Met de uitbreiding en verbou wing van het Anne Frank- centrum beschikt Waddinx- erediensten. ’Bovendien vra gen wij uw voorbede om wijs heid en leiding in deze moei lijke situatie. De zorg en pijn die deze ont- ken (voortaan vier units). T—-1 T l ons er des te meer toe bren gen de Koning der Kerk te bidden dat Hij Zich over het geheel van de gemeente zal ontfermen’, aldus de kerken raad. gels' van 55.000 gulden, dat na de zomer op het Waddinxveense Raadhuisplein zal beschikt Er zal binnenkort overleg plaats vinden met de provin ciale visitatoren. Verder is ook het breed moderamen van de classis Gouda op de hoogte gebracht van de stand van zaken. De centrale kerkenraad heeft de lidmaten opgeroepen de eenheid te bewaren en trouw te blijven meeleven met de OP AL ONZE TOPMERKEN 20% j V KORTING Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 Het uitlopen van een plant (Waddinxveen heeft im mers nog een groot agra risch achterland), het groter worden van het gemeente huis (plus de groei van de plaats) en de twee gekruiste sleutels in het wapen van het Gouwedorp zijn elemen ten die bepalend zijn ge weest voor het ontwerp. MIDDELBLOK 144A GOUDA/GOUDERAK J TEL: 0182 374 555 J GRATIS OPHAALSERVICE VERVANGEND VERVOER WADDINXVEEN - De on- dernemerskring Industrieel Contact Waddinxveen (ICW) heeft het Coenecoop College maandagmiddag een cheque van drieduizend gulden ge schonken. Het geld werd tijdens het eerste ICW-contactuur in het vernieuwde schoolge bouw aan de Dreef aangebo den door uitvoerend secreta ris W. Waterreus. Voorzitter dr. L. de Jong van het IN HARWA’S De grootste sortering van Waddinxveen in: laminaat lamelparket massiefparket kurkparket (Wicanders) Kom eens langs voor een vrijblijvend advies. WONING In het verbouwde Frank-centrum zal huidige recreatiezaal en to neelzaal één geheel worden gemaakt, welke zal worden voorzien van een eigen nieu we ingang. Het multifunctio nele geheel wordt éénderde groter dan de huidige be schikbare ruimte. In deze voor grote activiteiten voortaan 500 zitplaatsen tel lende ruimte - waar de tus senmuur verdwijnt - kan des gewenst worden 1 over een verplaatsbaar podi um. Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6 Waddinxveen Tel. (0182) 61 30 61, Fax (0182) 61 9115 (mededeling) Naar aanleiding van diverse krantenberichten betreffende een 48-jarige Waddinxveense rijschoolhouder delen wij u mede, niets met deze zaak te maken te hebben. Autorijschool Weimar Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. De plattegrond van de nieuwe situatie in het verbouwde Anne Frank-centrum. Van de recreatiezaal en de toneelzaal wordt één geheel gemaakt, zodat er een ruimte met 500 zitplaatsen ontstaat. Daaraan jgrenzend de foyer met bar en een biljartkamer voor senioren. (Tekening: Visser en Wijtman Architecten). officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 k Hazerswottde Dorp 7 Uitvoerend secretaris W. Waterreus (links op de foto) reikt een cheque van drieduizend gulden uit aan voorzitter dr.L. de Jong van net schoolbestuur van het Coenecoop Colle ge. (Foto: Sjaak Noteboom). Voorzitter G. van Ringelen- stein meent dat in de verbou- wingsplannen een compromis is gevonden tussen een veel heid van wensen, functionali teit, eenheid in stijl en doeln- matigheid. Hij spreekt van een uitstekend renovatie- plan. ‘Bovendien zijn wij optimis tisch gestemd over de toege voegde waarde van het nieu we dienstencentrum, waar binnen een veelheid aan activiteiten ten behoeve van de ouderen en de gehele Wad dinxveense gemeenschap kan plaatsvinden'. Wij presenteren onze nieuwe zomercollectie Het Nieuwe Trefpunt, Stationsstraat 18. WADDINXVEEN - De to neel- en recreatiezaal van het Anne Frank-centrum (Jan van Bijnenpad) zal in opdracht van de Stichting Waddinxveense Bejaar den Huisvesting (SWBH) grondig worden ver bouwd. Met het karwei, waarmee in mei worden begonnen en dat in de cember van dit jaar moet zijn afgerond, is 1,6 mil joen gulden gemoeid. WADDINXVEEN - Op het Raadhuisplein zal een bron zen kunstwerk van Ruurd Hallema uit het Overijssel se Bome worden neergezet. De onthulling is voorzien op zaterdag 20 september (Ge- meentedag 1997). Het 55.000 gulden kostende sculptuur, dat door het col- j lege van Burgemeester en Wethouders is uitgezocht I en vervolgens vorige week is getoond aan de gemeente- raadsleden, stelt twee vleu- veen met ingang van volgend I gels - een groen geoxideerde jaar voor de eerste maal over een ruimte waarin ook grote re activiteiten volop mogelijk zijn. Het bestuur van de SWBH denkt dat hierdoor de exploitatiemogelijkheden een stuk verruimd kunnen wor den. Het in augustus al te plaat sen beeld krijgt een plaats op het plein voor het ver nieuwde gemeentehuis. Vanuit de publiekshal zal het beeld zichtbaar zijn, evenals bij de entree van het gerenoveerde en uitge breide gemeentehuis. WADDINXVEEN - Met een zangbijeenkomst op de avond van Eerste Paasdag (zondag 30 maart) om half volle foyer met bar voorzien, ekelijkse kerkelijke bijeenkomsten Het mortuarium verdwijnt en ven de Hervormde Stichting De Rank in het kerkge- r~’ 1- bouw van de Remonstrantse Kerk (Zuidkade) van start, aparte biljartruimte De Rank, een confessionele afsplitsing van de Centrale Hervormde Gemeente van Waddinxveen, begint een week later met diensten waarin predikanten uit de omgeving voorgaan. Tot nu toe zijn voor de ko mende zeven zondagen preekbeurten bekend van ds. H.W. van den Brink (Den Haag), ds. P. Schalk (Ter He- ijde), ds. J. van Walsum (Zoe- termeer), ds. C. Bregman (Zoetermeer) en ds. S. Dierx (Oude en Nieuwe Wetering). De niewe kerkelijke bijeen komsten (waarin overigens niet de sacramenten in het kader van de doop, belijdenis en het avondmaal bediend mogen worden) zijn een ini tiatief van de Confessionele Vereniging in de Nederland se Hervormde kerk, afdeling Waddinxveen. De leden daar van hebben ’een onvoldaan heid over het hervormd ker kelijk leven ter plaatse’. De centrale kerkenraad van de Centrale Hervormde Ge meente van Waddinxveen heeft in reactie op de oprich ting van de Hervormde Stich ting De Rank de nieuwe ker kelijke situatie ter beoorde ling voorgelegd aan de ambtelijke organen van de Nederlandse Hervormde Kerk. WADDINXVEEN - De wie lerronde van Waddinxveen, die maandag 31 maart (Tweede Paasdag) voor de vijfde keer wordt gehouden, zal rechtstreeks door de loca le RTW-radio worden ver slaan. De RTW zal van 11.00 tot 19.00 uur rechtstreeks verslag doen van het wieler- festijn tijdens een speciale uitzending van het program ma ’Sportcafé’. RTW-verslaggevers zullen vanaf diverse punten op het parcours voortdurend verslag doen van de wielerprestaties. Net als vorig jaar zal RTW ook vanuit de volgauto’s de verrichtingen van de cou reurs nauwgezet volgen. de locale RTW-radio beschikt sinds enige tijd over speciale door Flexcom Telecommuni catie (Noordkade) geleverde draadloze reportagesets. Hierdoor kunnen de repor ters zich vrij bewegen en op elke plaats langs het par cours verslag doen. De Sportcafé-redactie zal tij dens de uitzending ook aan dacht besteden aan andere sporten in de regio. Gezellige muziek staat garant voor een muzikale en sportieve Twee de Paasdag. worden neergezet. (Foto: Sjaak Noteboom). en een goudglanzende - voor die volgens de beeldhouwer karakteristiek zijn voor Waddinxveen. DEN HAAG/WADDINX- VEEN - Een 48-jarige Waddinxvener is dinsdag morgen door de Haagse po litierechter veroordeeld tot zes maanden celstraf on voorwaardelijk of twee- honderdveertig uur dienst verlening, ook moet hij ƒ3500,- schadevergoeding betalen aan zijn twee slachtoffers. De politierechter acht het wettig en overtuigend be wezen dat de man in de pe riode april-juni 1996 tij dens rijlessen die hij gaf en daarna bij twee toen 18-ja- rige vrouwelijke leerlingen diverse ontuchtige hande lingen had verricht. De advocaat van de Wad dinxvener, mr. M. Groen had om vrij spraak ge vraagd omdat naar zijn mening van enige dwang in beide gevallen geen sprake was geweest. Hij sprak slechts over onge lukkige handelingen zoals het betasten van benen, borsten, billen en vagina. Volgens de advocaat was er geen sprake geweest van opzet of sexuele bijbe doelingen. Hij wees erop dat zijn cliënt over een blanco strafblad beschikte. De veroordeelde Waddinx vener betuigde tegenover de politierechter zijn grote spijt over het gebeurde, waardoor hij zichzelf en zijn bedrijf in grote proble men heeft gebracht. in de grond verankerd. Het geheel, inclusief sokkel, is ongeveer drie meter hoog. WADDINXVEEN - Zaterdag 22 maart was burgemeester Fedde Jonkman de eerste kandidaat voor de fittest van sportclub Antilope. Daarmee opende hij op origi nele en betrokken wijze de fittest en de loopcursus van deze Waddinxveense vereni ging op de atletiekbaan aan de Alberdingk Thijmlaan. Waddinxveens burgemeester heeft een fittest ondergaan waarin onder andere lengte, gewicht, motorische fitheid, hoogte- en vertesprong, sit en reachoefeningen en enkele setups onderdeel van uit maakten. Als laatste stond een Cooper test of wandeltest op het pro gramma. Burgemeester Fedde Jonk man, die zijn prestaties nog in een overzichtje krijgt aan geboden, draagt de sport een warm hart toe en nam de uit nodiging van sportvereniging Antilope van harte aan. schoolbestuur nam het ge schenk dankbaar in ont vangst. Met het geld zal een aantal niet subsidiabele wensen van de docenten bouwtech niek en mechanische tech niek van de gefuseerde sa menwerkingsschool voor voortgezet onderwijs in Waddinxveen en Boskoop worden vervuld. Het Coenecoop College par ticipeert, evenals het ICW, omrx MET tend r Ten expert

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 1