in Josiah Onemu wil kunstwerk maken voor Waddinxveen intratuin I Gemiva van start met activiteiten centrum Coenecoop WADDINXVEEN - Vrijdagmiddag 4 april om drie uur verricht directeur G.P.J. Arts de officiële opening van het nieuwe activiteitencentrum van de Goudse Stich ting Gemiva op het bedrijvenpark Coenecoop. Een open dag is gepland op zaterdag 24 mei. Verras ’t terras 95 Gratis compost op zaterdag 12 april 'Concordia 'op naar eeuwfeest r r’-'-TL I 2 r Burgemeester aanwezig op ICW-contactuur Inbraken en insluipingen Ruilbeurs postzegels CDA-fractie met sportduL I i WOENSDAG 2 APRIL 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 15 telefoons en sieraden meegenomen. M. MOS sr. phen aan den Rijn willen een handje helpen door gratis compost ter beschikking te stellen. Nu het lente is gaan veel mensen weer aan de slag in hun tuin. Dat is een goed mo ment om compost door de grond te mengen. Niet alleen in een bloemen- border, maar ook in het gazon of in de moestuin, en zelfs door de potgrond van kamer planten. De grond wordt hier door luchtiger en rijker aan voedingsstoffen. in het Weekblad voor Waddinxveen te publiceren bon een gratis zak compost afhalen op het evenmententer- Goudse fotograaf Joop Dorst maakte er een foto voor. Het dagboek beschrijft de er varingen van de oud-Wad- dinxvener in Roemenië, waar hij in het district Timis drie perioden lang (van zondag 13 september 1992 tot vrijdag 1 oktober 1993) vanwege de christelijke stichting ’Carmel’ trainingen verzorgde op het gebied van gezondheidszorg- management. Zijn vriend, de Roemeense lezenswaardige en informa tieve boek ’Ontlokken, belui steren en leren’. De nog altijd (met een hulp) zijn eigen huishouden bijhou dende hoogbejaarde Noor- deinde-bewoner In zijn openingswoord kon voorzitter Bram van Rutten ook burgemeester Fedde dagboek van een hartelijke bijdrage. ‘Ik hoop dat het boek een ven ster naar Roemenië zal wor- ter Boer maar ’meester Boer’ die de kinderen door hun eer ste optreden hielp en het ging bijzonder goed. Het AMV-lied was het begin. Dat werk werd onder de be zielende leiding van dirigent Pieter Boer bijzonder muzi kaal uitgevoerd. Een speciale vermelding verdient het jeug- GOUDA - De Vereniging van Postzegelverzamelaars ‘Gouda' houdt zaterdag 12 april van tien tot vier uur haar halijaarlijkse ruilbeurs in ‘Het Anker1 aan de Emma- straat in Gouda. De toegang is gratis. De Goudse vereniging telt 600 leden en houdt elke laat ste maandag van de maand een ledenbijeenkomst. Even- Voor verdere informatie kan men het CDA-fractiesecreta- ris drs. Wout Neutel bellen, tel. 0182-610879 of CDA-frac- tievoorzitster Dorenda Gerts, tel. 0182-619527. f co rige. Hij genoot lager onder wijs en groeide op in een ar beidersmilieu. Klaas van der Zijden heeft al tijd als los werkman de kost dens deze bijeenkomsten ruim de gelegenheid tot on derling ruilen. Tevens zijn er ook handelaren aanwezig. zal worden gevierd. Daarvoor worden nu al de nodige plan nen voorbereid, waaronder nieuwe huisvesting. De verschillende muzikale programma-onderdelen wer den verzorgd door de harmo nie, het opleidingsorkest en de AMV-groep. Het slagwerk- ensemble kon bij gebrek aan leden niet deelnemen aan het programma. De harmonie verzorgde het eerste gedeelte tot aan de pauze. Na de openingsmars ’Arsenal’ werd het klassieke werk ’Orpheus in de onder wereld’ ten gehore gebracht. afval dat de inwoners van Waddinxveen en de andere vastgesteld gemeenten in de regio’s Mid- den-Holland en Rijnstreek in hun groene mini-containers hebben aangeboden. Het uitdelen van compost is beluisteren en leren’ wist Hans van Wijngaarden als co-auteur een jaar geleden zijn studie psychologie aan het BeNeLux Universitair Centrum in Eindhoven en in het Belgische Antwerpen suc cesvol af te ronden met de in ternationale graad van ’Mas- mische ontwikkelingen heb- ter of Arts in Psychology’. Hans van Wijngaarden heeft zijn studie inmiddels voortge zet in Roemenië, waar hij voor zijn proefschrift verder uitgewerkt vergelijkend ge- ver- richt naar ’psychosociale fac- Unie (Kerkweg-Oost), de ove rige maanden in Gouda (ge- alle bestellingen, boodschap- bouw Het Anker). WADDINXVEEN - De Waddinxveense beeldend kunste naar Josiah Onemu was één van de exposanten op de toonaangevende ’Holland Art Fair* in het Haagse Con gresgebouw. Op deze vijfdaagse nationale kustbeurs gaf ook Waddinxvener Theo den Boon met recent werk en keramiek van Lidy Kooman acte de présence. ben meegemaakt (waaronder de Eerste en de Tweede We reldoorlog), maar ook omdat zij zoveel sociaal-culturele veranderingen hebben moe ten verwerken (waaronder rontologisch onderzoek vrijere sexualiteit, ontkerke lijking en de minder belang- toren tijdens het leven’. Over rj’ hoeksteen van de samenle ving)'. Eén van de voor het boek geïnterviewde twintig men sen uit de ’vierde leeftijd’ was Klaas van der Zijden. Hans van en opleidingen’ waarvan hij met zijn partner en oud-fysio- therapeut Bob Smits sinds oktober 1992 mede-directeur is. Gouwenaar Hans van Wijn gaarden vindt als levensloop- Met de publicatie ’Ontlokken, psycholoog de leeftijdsgroep beluisteren en van 85 jaar en ouder een unieke, fascinerende genera tie omdat ze in de nadagen van de twintigste eeuw een extreem hoge leeftijd hebben bereikt. ‘Niet alleen omdat zij zoveel maatschappelijke en econo- I weilandje aan (Foto: Arthief - Sjaak Noteboom). Klaas van der Zijden (98) figureert in boek WADDINXVEEN/GOUDA - De 98-jarige Waddinxveense oud-los werkman Klaas van der Zijden van het Noor- deinde figureert in het pas uitgegeven boek ’Ontlok ken, beluisteren en leren’ waarin levensverhalen staan van twintig zelfstandig wonende hoogbejaarden (85+), geschreven door Hans van Wijngaarden (48) en Ber nadette Veeger. onder de aanwezigen welkom heten. Bram van Rutten me moreerde dat dit een bijzon leren* publiceerde der jaar is voor de muziekver eniging. Afgelopen maand is Concordia haar 100e levens- verzelfstandigde moetingskerk voorde). derlanders om doorheen te kijken en ons land beter te le ren kennen*, aldus het voor woord. Het bijzondere dagboek bevat ook Waddinxveense herinne- van het activiteitencentrum nemen mee. Wel zorgen de deelnemers van de kantine één keer per in café-restaurant-hotel De week voor een snack bij de lunch. Verder verzorgen ze deling zich bevint. De deelnemers van de kanti ne zorgen voor koffie en thee én voor melk en karnemelk gels en stockboeken kan ver werven. Ook is er tijdens elke ledenbijeenkomst een filate- zelf hun lunchpakket listische verloting. In november wordt de bijeen komst (op dinsdag)gehouden mende orkesten. Het harmonie-orkest nam het laatste gedeelte weer voor haar rekening met ’James Bond 007’, een populair ar rangement van Demis Rous sos en ’Con Te Partiro’, waar- i n t j i i de haalde, inscriptie. Voor zijn De uitsmijter was een fantas tisch arrangement van songs van Frank Sinatra, ’New York, New York’, Tt was a very good year’, ’The lady is a tramp’ en het gevoelige ’My way1. Het was duidelijk dat deze Ook het publiek liet merken dat bijzonder te waarderen, getuige de staande ovatie aan het eind van het concert. De bedankjes werden onder- Josiah Onemu kwam negen jaar geleden uit Nigeria naar het Gouwedorp. In zijn ge boorteland maakte hij al im posante beeldhouwwwerken en was hij tevens verbonden als senior lecturer aan de hoofdstedelijke universiteit. In Nederland was hij drie jaar adviseur van de Raad van de Kunst, nu de Raad van Cultuur. Josiah Onemu heeft zijn atelier aan de Peter Zuidlaan 3, waar hij tevens cursussen geeft voor kinde ren, jongeren en volwassenen voor het centrum voopr kunstzinnige vorming Kre- ater (Kerkstraat). Nationaal en internationaal is zijn werk bekend. Toch heeft de Waddinxveense beel dend kunstenaar een heel aparte, grote wens. ‘Ik zou graag in Waddinxveen zelf iets neerzetten dat blijvend is', geeft hij te kennen. ‘De gemeenschap heeft mij heel veel gegeven. Ik kan hier goed werken. Daarom zou ik, bijvoorbeeld op de rotonde in de Kanaaldijk als entree van het bedrijvenpark Coenecoop een heel mooi, monumentaal werk willen installeren'. ‘Ook voor het gerenoveerde raadhuis zou ik graag een kunstwerk makane. Daar over zijn contacten gelegd, maar ik heb nog geen reactie gekregen'. Josiah Onemu heeft voor zijn beelden uiteraard financiële steun nodig. ‘Misschien is het bedrijfsleven bereid voor een werk voor Coenecoop bij te dragen', veronderstelt hij enigszins schuchter. pen en een gedeelte van de huishouding. Zaterdag 24 mei van tien tot drie uur houdt activiteiten centrum Coenecoop een open dag voor alle vrienden, fami lieleden en bekenden van de deelnemers van het centrum. Ook andere belangstellenden zijn die dag welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe pand. Activiteitencentrum De Schakel in Moordrecht en Gouwplaats in Gouda zijn die dag tevens geopend voor be langstellenden. aan de Tesselschadelaan een raam aan de achterzijde van een woning geforceerd. Er werden cd’s, een fototoestel en sporttas buitgemaakt. Donderdagmiddag werd een onafgesloten kantoor aan de Maarten Schoutenstraat be zocht door vermoedelijk twee mannen. De buit bestond uit diverse pasjes, geld en een waardevolle pen. Maandagavond werd aan het Distelveld een keukenraam WADDINXVEEN - Volgende week zaterdagochtend 12 april van negen tot twaalf uur kunnen inwoners van meester Cor van werth), eigenaar Daam Scharloo van restaurant ’t Baarsje (Zwarteweg), wijlen huisarts Jelle Hemminga (Dorpstraat) en Klaas van RTW-RADIO se St. Jozef Ziekenhuis (1978- 1985). In 1985 Hans van Wijngaarden zich als oprichter en algemeen di recteur van Midden Holland Consult BV, dat in oktober 1992 opging in het Moord- ook burgemeester rechtse organisatie-adviesbu- Jonkman en zijn echtgenote reau Smits van Wijngaar den BV. Naast ‘Ontlokken, beluiste ren en Hans van Wijngaarden in 1993 het aan zijn vader Cor van Wijngaarden (1906-1982) jaar ingegaan, zodat in maart opgedragen ‘Roemeens dag- volgend jaar het eeuwfeest boek en daar omheen', even eens uitgegeven door zijn or en goed in Nederland. ‘Ik kijk naar buiten, sluit mijn ogen niet. Ik put mijn inspiratie uit mijn eigen achtergrond, mijn ervaringen en mijn om geving. In mijn atelier ben ik nu bezig werk te maken dat te maken heeft met wilgen. Dat is toch echt een thema van hier'. Ons land is voor hem niet te klein en te vol. Vanaf mijn tiende jaar heb ik in Lagos gewoond. Een wereldstad. Veel drukker dan hier'. ‘Mijn levenskenmerk is een soort dualisme, een bestaan van twee werelden naast el kaar. Dat geeft mij de ruimte op een heel natuurlijke ma nier te werken. Ik sla iedere keer een brug van vroeger naar nu en omgekeerd'. voor alle mensen die hun steentje hebben bijgedragen aan het milieu door hun ‘groene' afval te scheiden van het overige huisvuil. Daardoor hoeft er minder vuil te worden verbrand en het ‘groene' afval kan als compost in eigen tuin, plant soenen en dergelijke weer een nuttige functie vervullen. Naar aanleiding van dit on derzoek worden de nodige ad- De gemeente Waddinxveen viezen gegeven. Deze advie- en Stercompost BV van het zen hebben betrekking op de Gemeenschappelijk Vuilver- communicatie tussen de ge- werkingsbedrijf (GVB) in Al- meente en de sportverenigin- gen over doelgroepenbeleid, over accommodatiebeleid en over tarieven. In de komende tijd zal ook de De compost is gemaakt van locale politiek haar mening het groente- en fruit- en tuin moeten geven over dit plan en zal het uiteindelijk door de gemeenteraad moeten worden. Naast de schriftelijke uitno diging zijn de sportverenigin gen ook telefonisch benaderd. Over het algemeen werd dit dan ook bedoeld als beloning initiatief van de CDA-fractie enthousiast ontvangen en zijn er vele toezeggingen om te komen. Een stuk met blokfluiten en slagwerk besloot hun hart- veroverende optreden. Daar na kwam het opleidingsor kest aan de beurt. dige lid Maarten van Es dat Zij speelden twee vlotte werk- de klarinetsolo’s voortreffe- jes, ’Three little pop tunes’ en lijk vertolkte. Voordat de ’Forrest Gump’, welke bijzon pauze werd gehouden vond er der geschikt zijn voor aanko- nog een huldiging plaats. Aart van Ringelenstein stond er bij stil 25 jaar aan de ver eniging verbonden te zijn. Hij kreeg de zilveren speld van de Koninklijke Neder landse Federatie van Mu ziekgezelschappen. Van Con- mee Andre Bocelli de hitpara- cordia ontving hij een pen met vrouw was er een boeket voor zijn vrouw. Na de pauze, waarin een lote rij met mooie prijzen ge schonken door de plaatselijke middenstand, was de beurt aan de AMV-groep. Deze groep is in september begon- muziek het orkest goed ligt, nen en is wekelijks heel en- thousiast met muziek bezig: zingen, blokfluiten, slagwerk en het speciale Orff-instru- mentarium. Nu was het niet dirigent Pie- steund met bloemen. Het pro- gramma werd aangekondigd door de ladyspeaker Agnes van Rutten. De Waddinxveense kunstenaar Josiah Onemu met een cur siste aan het werk in een Kreater-cursus in zijn atelier aan de Peter Zuidlaan (Foto: Kobie Koorengevel). Oud-Waddinxvener Hans van Wijngaarden schreef 'Ontlokken, beluisteren en leren' (1996) en 'Roemeens dagboek en daar omheen' (1993). ‘Ik heb de gemeente een brief geschreven en men is in mijn atelier wezen kijken. Onder nemers heb ik nog niet bena derd. Ik vind het moeilijk zelf op pad te gaan om mijn werk aan te prijzen'. Verkopen doet de Waddinxveense beel dend kunstenaar voorname lijk op exposities. ‘Ik zou best wat meer opdrachten kunnen gebruiken', geeft hij eerlijk toe. ‘Wellicht ben ik te veel met mijn werk bezig, maar dat is nu eenmaal mijn le ven'. Josiah Onemu voelt zich WADDINXVEEN - In de nacht van woensdag op don derdag werd bij een bedrijf aan de Oranjelaan een ruit Het wag de bedoeling dat de- ingegooid. Hier werden twee ze noodvoorziening maximaal draagbare telefoons ont- drie jaar gebruikt zou wor- vreemd, den. Uiteindelijk werd dat Woensdagochtend werd vijfjaar. de Tesselschadelaan Eind oktober vorig jaar heb ben de deelnemers en hun be geleiders het bedrijfspand op het bedrijvenpark Coenecoop betrokken. Dit pand voldoet aan de ’werkwensen’ van de deelne mers en is - door de overhead- deuren aan beide kanten van het gebouw - geschikt om door vrachtwagens bevoor raad te worden. In het pand zijn een houtaf- deling, een industrieafdeling geforceerd. Hier werden cd’s en een kantine gevestigd. De deelnemers, die op de houtaf- deling werken, maken vooral tuinmeubelen, zoals banken, stoelen en tafels van geïmp- regeneerd vurehout. Deze worden uitgevoerd voor volwassenen maar ook in mi- ni-maat voor kinderen. Ver der maken zij vogelhuisjes in alle soorten en maten. Al deze artikelen zijn te koop via het activiteitencentrum. In opdracht verrichten de deelnemers van de houtafde- ling af en toe seriematig werk voor bedrijven. De houtgroep heeft een afzuiginstallatie om de afdeling zo stofvrij moge lijk te houden. De industrie-afdeling heeft zich gespecialiseerd in het verpakken, stickeren en mon teren van industriële artike len. De sociale werkvoorzie ning Sterrenborgh in Gouda voorziet de afdeling van dit oo, werk, dr. Dan Peonaru, voorzag het Naast deze toelevering wil de afdeling ook een eigen klan tenkring opbouwen, die nog als op de ruilbeurzen is er tij- flink uitgebreid kan worden. dens deze De industrieafdeling heeft een goederenlift om de mate rialen te verplaatsen naar de eerste verdieping, waar de af- Voorts wordt er op elke leden bijeenkomst een veiling geor ganiseerd, waarbij men op zeer voordelige wijze postze- Missine en de Roemeense hoogleraar filosofie en socio logie dr. Elena Zamphir. Hans van Wijngaarden woont ringen aan wijlen oud-burge- bij de lunch. Alle deelnemers afwisselend in Gouda (Peper- meester van Waddinxveen straat) en in het Roemeense Cor van der Hooft (Door- De werth), eigenaar met de arts drs. Simona Bota Scharloo van hertrouwde oud-Waddinxve- ner (Kromme Esse) begon zijn gevarieerde werkerva ring als postbesteller bij de der Zijden (Noordeinde). PTT (1966-1969). Hij werkte zich vervolgens met diverse avond- en parttime studies op HBO- en VWO-niveau op tot stafmedewerker bij de Rijks luchtvaartdienst (1975-1978) en hoofd personeel en organi- WADDINXVEEN - De Wad dinxveense muziekvereni ging 'Concordia' heeft een geslaagd voorj aarscon cert gegeven in de Ont- (Groens- De 98-iorige Klaas van der Zijden behoort tot de 'vier de leeftijd' van 'chronolo gisch begaafden'. (foto: Arthief Sjaak Noteboom). minister van staat en oud-mi- nister van gezondheidszorg, Het nieuwe activiteitencen trum Coenecoop, dat een on derdeel is van het bedrijven complex op het adres Coene coop 83b, maakt deel uit van de Stichting Gemiva, een or ganisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke han dicap. Stichtingsdirecteur G.P.J. Arts verricht vrijdagmiddag de officiële openingshande ling samen met een aantal deelnemers van het activitei tencentrum. Activiteitencentrum Coene coop biedt dagopvang aan on geveer dertig mensen met een verstandelijke handicap. Voorheen was het centrum gevestigd in een noodgebouw op de Groenheuvel, bij het parkeerterrein van het Goud se zwembad De Tobbe. Het heette toen ook activitei tencentrum Groenheuvel. WADDINXVEEN - Zaterdag morgen 5 april van half tien tot half een houdt de CDA-ge- meenteraadsfractie in het clubgebouw van de tennisver eniging Waddinxveen (Alber- dingk Thijmlaan) een bijeen komst met Waddinxveense sportverenigingen Onderwerp van gesprek zal Waddinxveen tegen inlevering van een over een week WADDINXVEEN - Zoals bericht heeft de onderne- merskring Industrieel Contact Waddinxveen (ICW) de VBO-afdelingen bouwtechniek en mechani sche techniek van het Coe necoop College (Dreef) be dacht met een donatie van 3000,- ten behoeve van aanschaf van apparaten, die niet voor rijksvergoe- ding in aanmerking ko men. De cheque werd door uit voerend secretaris W. Wa terreus van het ICW over handigd aan voorzitter dr. L. de Jong van het school bestuur tijdens het maan delijkse contactuur van de ondernemerskring dat dit maal in de aula van het schoolgebouw werd gehou den. Hierbij was Waddinxveens burgemeester F. Jonkman aanwezig. Na de overhandiging van het bedrag werd een rond leiding door het VBO-afde- lingen gemaakt. Burgemeester F. Jonkman werd een extra welkom toegeroepen, aangezien hij voor de eerste keer het Coenecoop College voor VWO, HAVO, MAVO, VBO bezocht, maar ook voor het eerst het ICW- contactuur bijwoonde. Zaterdag 12 april kan men tussen 09.00 en 12.00 uur te recht op het evenemententer rein aan de Dreef-Sniepweg. Daartoe dient men de bon uit te knippen die volgende week woensdag 9 april in de ge- meenterubriek van het Weekblad voor Wadddinx- veen staat. Voor iedere meegenomen bon wordt een zak compost uitge- De hoogbejaarde Waddinxvener Klaas van der Zijden bij zijn schapen in het reikt, zolang de voorraad het Noordeinde. (foto: Arthief - Sja strekt. Wie nog vragen heeft kan de gemeente bellen en vragen naar L. Ettema (tel. 0182- 624730) of mevrouw L. Adolf (tel. 0182-624758). Oud-Waddinxvener Hans van Wijngaarden liet het boek over de ’vierde leeftijd’ van ’chronologisch begaaf den’, zoals de zelfstandig wo nende hoogbejaarden in ge- rontologische kringen worden deinde-bewoner heeft zijn genoemd, zetten door Alpha- eerste herinneringen als 4-ja- Zet BV in Waddinxveen (Sta- ringlaan) en uitgeven door Smits van Wijngaarden BV, het in Moordrecht geves tigde ’bureau voor werving en selectie, organisatie-adviezen verdiend. Wat er ook gebeur de, ’gewoon m’n gang gaan’ was zijn levensdoel. Een bij zondere gebeurtenis noemt hij echter het dienen in het leger. ‘Ik had niets geen vrij heid'. het Sportbeleidsplan van de gemeente Waddinxveen zijn. Onder de titel ’Samen Spelen’ rein aan de Dreef-Sniepweg. heeft ingenieursbureau Oranjewoud BV onlangs het sportbeleidsplan gepresen teerd. In dit plan worden de resulta ten van het onderzoek be kend gemaakt dat Oranje woud BV heeft gehouden on der de Waddinxveense sportverenigingen en de ge meente. rijke plaats voor het gezin als een jaar hoopt hij aan de Uni versiteit van Boekarest te promoveren tot doctor in de sociale wetenschappen. Zijn promotoren zijn de Belgi sche emeritus-hoogleraar dr. den, een venster voor de Ne- C.C. De Keyser, de Ameri- Wijngaarden nodigde kaanse hoogleraar pedago- hem uit zijn levensverhaal te giek en gerontologie dr. L. vertellen. Hij probeerde op Missine en die manier een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het leven en de ervaringen van de hoogbejaarde Wad dinxvener. Tijdens de boeiende gesprek- Temesvar (Timisoara), ken in het Gouwedorp beleef de Klaas van der Zijden oude herinneringen opnieuw en kwamen bij hem niet alleen mooie momenten, maar ook moeilijkere weer naar boven, zo beschrijft Hans van Wijn gaarden. Weduwnaar Klaas van der Zijden komt uit een gezin van 12 kinderen. Zelf heeft hij geen kinderen. De tijd van zijn ouderlijk gezins- en fami- satie in het toenmalige Goud- lieleven kenmerkte zich vol- gens hem uitsluitend door vanzelfsprekendheden. ‘Alles had zijn tijd, er was een ritme in de afwisseling van de seizoenen, waar men mede van afhankelijk was. De landbouw, de tuinbouw en de visserij waren hierdoor be paald. Er was ook een strak ritme in de week- en de da gindeling, waaraan overigens met genoegen wordt terugge dacht', vat Hans van Wijn gaarden in zijn boek samen. Van een gerichte geloofsont wikkeling blijkt bij de oor spronkelijk passief-Neder- lands Hervormde Klaas van der Zijden tijdens zijn lange ganisatie-adviesbureau leven geen sprake te zijn ge- gezet door AlphaZet BV. De weest. y.x-r t- Zijn moeder bepaalde name lijk op een gegeven moment, omdat tijdens haar ziekte niemand van de kerk naar hen had omgekeken, dat ze er verder niets meer aan zouden doen. ‘Dus ook geen dominee bij haar begrafenis. Ik zie wel wat er gebeurt', zegt de nu dan ook niets meer gelovende Klaas van der Zijden open hartig in hoofdstuk 4 van het IF - MM MM (foto: Arthief Joop Dorst). OJ DE GRATIS BROCHURE OVER BODEMBEDEKKING LIGT VOOR U KLAAR. 3 TER AAR Veldweg Kingang Kerkweg) Tel. 0172-602241 HET GROENE WARENHUIS Koopavond: donderdag en vrijdag tot 21.00 uur. Maandag t/m zaterdag: vanaf 9.00 uur open o f np Fraaie gietijzeren vaas, 33 cm hoog. Staat als gegoten op balkon of terras. U kunt kiezen uit een zwart of geroest exemplaar. Van 39,95 voor Via de FM-band 87,9 (kabel) en 105,8 (ether). Starringlaan 2, postbus 330, 2740 AH Waddinxveen. Tel. (0182) - 61 03 79. - 1 -1- L .4- .52 o

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 15