Kunstenaar geeft jong en oud les CDA-oproep voor meer vrouwelijke raadsleden Belangstelling is groot voor nieuw jongerenkoor In 'Kreater' regiodag van Weefkring Gouda Basisscholen bekijken bouw Alphen-aquaduct Landelijke commissie vloerenbranche Waddinxveen heeft een eigen weefkring gehad Ruimte vrij bij taalles Voorlichting over gezondheid en opvoeding Oranjeavond Moerkapelle Voor Reumafonds ruim 12 mille Fietstocht voor senioren Collecteweek vluchtelingen 7 PAGINA 19 WOENSDAG 2 APRIL 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN I Goudse streek. 030- WADDINXVEEN - Uit de vele reacties die de initiatief nemers Peter Burger, Rob Kooiman en Jan Kooyman hebben ontvangen blijkt er een grote behoefte bestaat aan een christelijk jongerenkoor voor Waddinxveen en omgeving. De initiatiefnemers hopen dat christelijke jongeren uit maken. Uiteraard zal er ook al vast gezongen worden. Voor meer informatie kunnen derdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur. Tijdens de school vakanties is er geen les. De kosten voor deelname bedra- herkenbaar of abstract kan uitwerken. Deelnemers krijgen individu ele begeleiding en veel vrij heid om in zijn of haar eigen richting te werken met fijna chamotte klei, die later ge bakken en desgewenst gegla zuurd wordt. De vijf weken durende, net als die voor volwassenen her haalde malen eerder gege ven, korte kindercursus be gint woensdagmiddag 9 april om twee uur en duurt elke woensdagmiddag anderhalf uur. De kinderen werken met gips, worden in hun opdracht wat meer gestuurd en naar mate hun motoriek en creac- tieve vermogen gaandeweg vrijer gelaten. Omdat kinderen graag thuis de Hoge-Snelheids-Lijn (HSL), Betuweroute en rijks- en daarin Openbare Bibliotheek Wad dinxveen (Van Mecklenburg Schwerinlaan) worden ten toongesteld. herfst 1971, een bloeiende ei gen weefkring, die lessen volgde bij Annie van de Putte aan de Prinses Beatrixlaan. Een ieder bracht het eigen weefgetouw toentertijd in de fietstas mee. De laatste jaren is het weven wat kunstzinniger geworden en dit maakt deze hobby op nieuw aantrekkelijk voor de Weefkring Gouda, binnen kort opnieuw aan een eigen kring zal toekomen. WADDINXVEEN - De nu in Gouda wonende Corrie den Braber was eerder inwoon ster van Waddinxveen. Ze woonde in de Amalia van Solmsstraat. aan den Rijn zijn vrijwel alle disciplines te bekijken op één locatie. Bovendien is er een informatiecentrum De leerlingen van de basis scholen komen op werkbe zoek in het kader van een schoolproject dat vanuit di verse invalshoeken aandacht besteedt aan de bouw van het aquaduct en aanpassingen aan het wegennet rond Al- phen aan den Rijn. Er is voor de scholieren een lesbrief ontwikkeld waarin allerlei facetten worden be handeld die met de bouw van missie vervult hierin de rol van platform voor overleg en afstemming op het gebied van wensen en initiatieven binnen de branche. In de LOC-TVT hebben verte genwoordigers vanuit werk gevers- en werknemersorga- verse materialen, zoals wol, katoen en zijde worden ver werkt. Aan de kwaliteit van een weefsel herkennen de in siders de ervaring van de maakster. De Goudse Weefkring heeft achttien leden. Zij wonen in Gouda, Waddinxveen, Bo skoop, Bodegraven, Schoon hoven en Nieuwerkerk aan den IJssel. Eens in de veer tien dagen zien zij elkaar in Zorgcentrum Savelbergh in Gouda. De weefsels die komende za terdag in Kreater te zien zijn, zullen vanaf woensdag 9 april collectant gemist heeft kan alsnog zijn of haar bijdrage storten op postgiro 324 of banknummer 357674812 ten name van het Nationaal Reumafonds Den Haag. lid worden. Ook in de omlig gende plaatsen Gouda, Moerkapelle, Zeven huizen en Moordrecht probe- wordt voorgezeten door Waddinxveen burgemeester Fedde Jonkman. CDA-fracfievoorzitter Doren da Gerts. (Foto: CDA). het echtpaar Corrie en Loek Kramer. Vanaf één uur, na de lunch pauze, zijn ook buitenstaan- weefsel kunnen overigens di- ders, tegen betaling van tien gulden, welkom bij diverse demonstraties en workshops. Leveranciers van onder meer garens, verfstoffen, boeken en andere specifieke weelbe ten, is er de komende jaren veel werk in deze sector. De opleiding weg- en water bouw heeft echter te maken er nu een aantal met afnemende belangstel- plaatsen vrij voor belangstel- ling. In het project in Alphen lenden. De cursus wordt gegeven in het gebouw van het centrum voor kunstzinnige vorming ’Kreater’ (Kerkstraat) op don- Vandaar dat Rijkswaterstaat (directie Zuid-Holland), de provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen aan den Rijn leerlingen van groepen 7 en 8 van de basisscholen in WADDINXVEEN - In zijn ei gen atelier aan de Peter Zuid- laan 3 geeft de Waddinxveen- se beeldend kunstenaar Jo siah Onemu twee korte cursussen voor volwassenen vanaf zestien jaar en voor kinderen vanaf zes jaar. De cursus keramiek-sculp- tuur voor volwassenen begint zaterdagmiddag 12 april om twee uur en richt zich vooral op ruimtelijke keramiek. Iedereen met interesse kan deelnemen. De cursus beslaat vijf weken, elke zaterdag drie uur. De prijs, inclusief een voudige materialen, is ƒ115,-. De basis van deze cursus vor men materialenkennis, vorm geving en een systematische uitleg bij de eerste opdracht. Begonnen wordt met elemen taire vormen, die de cursist WADDINXVEEN - De Stich ting Waddinxveens Welzijns werk (SWW) heeft weer ruimte vrij voor buitenlandse vrouwen die willen deelne men aan de cursus ‘Maat schappelijke Oriërftatie*. Deze cursus is bedoeld voor vrouwen vanaf 18 jaar die en kele jaren Nederlandse taal- nisaties, het onderwijsveld, het Bedrijfschap STS en het Opleidingscentrum SVS zit ting. Tijdens de eerste vergadering in Waddinxveen is onder an dere gesproken over het cur susaanbod en de opleiding tot Dekvloerenlegger. De LOC-TVT zal gaan advi seren bij het verder uitbou wen van de scholingsmoge- lijkheden voor de vloeren- branche in het kader van werkend leren in het leerling wezen en specifieke cursus sen. Op dit moment verzorgt het Opleidingscentrum SVS de opleiding voor dekvloerenleg ger op niveau 2. Bij deze op leiding kan de LOC onder steunen bij het vaststellen van leerdoelen, het ontwikke- kaar, bespreken elkanders werk, bezoeken exposities en nemen deel aan cursussen. Nederland telt zes regio’s, die allen een lid leveren aan het Federatief Landelijk Weef- contact. De Weefkring Gouda behoort tot regio IV, waar de Waddinxveense Margreet Barendsen als bestuurslid het blad Weefcontact voor De gemeenteraad van Wad dinxveen telt nu 18 mannen en 3 vrouwen: de nestor van de raad Bep Vermeij (PvdA), wethouder Maria Wientjens- van Velden (WD) en Doren da Gerts (CDA). De andere in de Waddinx veense gemeenteraad verte genwoordigde politieke par tijen D66, PCW en Unie 55+ hebben geen vrouwen in hun fracties. Dorenda Gerts, die haar op roep deed in de vergadering van .de raadscommissie alge meen bestuurlijke zaken waarvan alle fractievoorzit ters lid zijn, kreeg van de meeste collega-fractievoorzit- ters een positieve reactie. Nu de politieke partijen bin nenkort knopen moeten door hakken over de lijsten voor de gemeenteraadsverkiezing op 8 maart 1998, is de oproep van Dorenda Gerts zeer actu eel. Haar oproep sluit ook goed aan bij de actie van de Stich ting Vrouwenraad Waddinx veen. De Vrouwenraad voert, gesteund door de redactie van het Weekblad voor Waddinx veen, een actie onder het mot to Vrouwen van Waddinx veen: óók van de partij*. WADDINXVEEN - De Stich ting Waddinxveens Welzijns werk (SWW) houdt met in gang van donderdag 10 april iedere donderdagmiddag een bijeenkomst voor buitenland se vrouwen in buurtcentrum ’De Boog’ (C. Huijgenslaan). Iedere week is er een speciaal onderwerp waarover voor voorlichting zal worden gege ven. Halima El Mourabeth, die deze professionele voor lichting zal verzorgen, spreekt behalve Nederlands ook Arabisch en Berbers. In de maand april staan de volgende onderwerpen op het programma: 10 april: Kennis van het menselijk lichaam, 17 april: Vrouwenklachten, 24 april: Straffen en belonen. De wekelijkse bijeenkomsten duren van 13.00-15.00 uur en zijn gratis toegankelijk. Voor meer informatie kan men bel len op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00-16.00 uur met Petra Reef of Halima El Mourabeth, Stichting Waddinxveens Welzijnswerk, telefoon 0182-631932. MOERKAPELLE - C avond van Koninginnedag (woensdag 30 april) wordt er weer een Oranjeavond gehou den in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Moerkapelle. Er zal een gevarieerd pro- WADDINXVEEN - De oproep van de CDA-fractievoor- zitster Dorenda Gerts om meer vrouwen in de politiek is in goede aarde gevallen. Ze deed haar oproep in de raadscommissie voor algemeen bestuurlijke zaken, die len van lesmaterialen, de be geleiding van leerlingen en de uitvoering examens. Het Bedrijfschap STS en het Opleidingscentrum SVS bie den beide reeds een aantal cursussen voor de vloeren- branche. Doordat de LOC- VTV intensieve contacten on derhoudt met verschillende organisaties in de branche, kunnen opleidings- en scho- lingsbehoeften verder in kaart worden gebracht en op advies van de LOC uitge werkt worden in concrete op leidingen en cursussen. De LOC-VTV is een primeur. Het Opleidingscentrum SVS is van plan om meerdere lan delijke opleidingscommissies voor relatief kleinere bran ches binnen haar werkveld op te starten. WADDINXVEEN - De collec te in Waddinxveen voor het Nationaal Reumafonds heeft gramma worden aangeboden ƒ12.213,60 opgebracht. met samenzang en enkele werken voor orgel en dwars- De leden van de landelijke opleidingscommissie voor de vloeren- en terrazzobranche voor het eerst officieel bij elkaar. Van links naar rechts PJ. de Vries, E.V. Spadon, G. Volkers, D.J. Derksen, A. van Wezep, H.L. van Oord, W.A.M. te Riele, R. Scheper en Y. Yiikler. OP de foto ontbreekt W.A. Metman. (foto: ópleidingstentrum SVS). iets willen laten zien, maken zij als eerste opdracht een be- bij ker. Ontworpen in gips, dan in een zelfgemaakt mal in klei gegoten en later zelf in een kleur naar wens gegla zuurd. De beker trots mee naar huis nemen geeft zelfvertrouwen en dan is het moment daar de richten. De oprichtingsverga dering is dinsdagavond 8 april om acht uur in de her vormde Bethelkerk (Bilder- dijklaan). De drie ondernemende jonge ren verwachten met hun plannen te voorzien in de zangbehoefte van christelijke jongeren (vanaf 17 jaar tot ongeveer achterin de dertig jaar) uit Waddinxveen en om streken. Het muzikale repertoire zal bestaan uit opwekkingsliede ren, Engelse hymnes, geeste lijke liederen, psalmen, ge- gend dubbelkwartet. De aan- zangen, Israëlische volkslie- staande dirigent van het jon- deren en populair-klassieke gerenkoor hoopt dat het ini- nummers. tiatief aanslaat. ‘Jongeren De muzikale begeleiding kan musiceren met hun hart, dat bestaan uit keyboard, piano, spreekt me enorm aan*, orgel, strijkinstrumenten (vi- ooi), snaarinstrumenten (gi taar), blaasinstrumenten (trompet) en andere klassie ke muziekinstrumenten. Peter Burger (29), Rob Kooi man (36) en Jan Kooyman (23) hebben begin dit jaar hun plannen voor een nieuw jongerenkoor concreet op pa pier gezet. Twee weken geleden werd de promotie op poten gezet. Veel jongeren reageerden enthou siast en vertelden dat zij de oprichtingsvergadering zeker zouden bijwonen. De drie initiatiefnemers wer den ook gebeld voor meer in formatie over het jongeren koor. ‘Het is fantastisch om te merken dat er een behoefte bestaat voor een koor zoals wij dat voor ogen hebben*, re ageert het drietal. ‘Jongeren uit Waddinxveen en de regio hebben blijkbaar zin om te zingen in een koor. ‘Weven is een kwestie van ge duld hebben. Het is niet zo dat je vandaag de schering nu jonge generatie. opzet voor een jas die volgen- Toch ziet het er niet naar uit de week klaar moet zijn*, dat Waddinxveen, met twee waarschuwt Corrie den Bra- leden vertegenwoordigd in de ber. ‘Er gaat enorm veel tijd inzit ten. Daarom zijn geweven Deze vrolijke clown met vriendje kwam tot stand in de kindercursus 'Werken met gips' van het centrum voor kunstzinnige vorming Kreater, gegeven door Waddinxveens beeldend kunstenaar Josiah Onemu. (Foto: Kobie Koorengevel). nodigdheden hebben stands ingericht. Het thema van de regiodag is ’Veelzijdig’. Dat slaat zowel op de veelzijdigheid van het weven als op zijde, dat als materiaal steeds meer aftrek j de weefenthousiasten vindt. Bovendien is door het hele gebouw van Kreater een expositie van werk van leden te zien. De weefkringen bestaan uit tot en met vrijdag 2 mei in de mensen - vooral vrouwen - die van het weven een serieuze hobby maken. Zij praten over kinderen met meer vrijheid weefproblemen, helpen el- met gips ’koppen’ gaan boet seren. Die leiden tot vrolijke tafe reeltjes met mensen en die ren, maar ook tot heel eigen visies. Opgeven voor beide cursus sen kan gedurende kantoor tijden bij de administratie van et centrum voor kunst zinnig vorming Kreater, Kerkstraat 13, Waddinxveen, haar regio verzorgt, tel. 0182-614422. ‘Alle leden hebben een weef getouw thuis, maar de forma ten zijn verschillend*, geeft de secretaris van de Weefkring Waddinxveen had in die tijd, Gouda, Corrie den Braber aan. Vroeger kenden we vooral kleine getouwen. Bij De Werkschuit in Gouda, waar nog steeds weefcursussen worden gegeven en die ook met een stand op de regiodag Weven was 25 jaar dertig jaar geleden heel populair, vooral bij jonge vrouwen. Toen het enthousiasme luw de en het aantal leden tot vier slonk, werd de Waddinxveen se weefkring opgeheven en zocht men aansluiting bij de paalde vaardigheid nodig. Weefkring Gouda. Creatieve weefsters voegen - die leerkrachten begeleidt bij eigen variaties toe. het lesprogramma. Onder deel van de lesbrief is een be zoek aan het informatiecen trum. Donderdag 17 april wordt de eerste groep ontvangen door J. de Bont, directeur Realisa tie werken van Rijkswaters taat. ’s Ochtends wordt eergt met goederen eigenlijk onbetaal- naar verwachting 100 tot 150 baar, ook al zou je aan ar- bezoekers de ledenvergade- beidsloon maar een gulden ring gehouden, gevolgd door per uur rekenen*. een diaserie over het weven Het materiaal is duur en de met zijde, gepresenteerd door verwerking ervan moet dus perfect zijn. Sommige weef sters spinnen en verven zelf hun grondstoffen. In één WADDINXVEEN - In het Waddinxveense hoofdkantoor van het Opleidingscentrum SVS is de landelijke oplei dingscommissie voor de vloe ren- en terrazzobranche (LOC-VTV) voor het eerst in vergadering bijeengekomen. De LOC-VTV is opgericht op initiatief van het aan de Li- maweg gevestigde Oplei dingscentrum SVS met als doel de kwaliteit van het be- De initiatiefnemers voor de oprichting van een nieuw chris telijke jongerenkoor voor Waddinxveen en omgeving zijn ovan links naar rechts Rob Kooiman, Jan Kooyman en Peter Wij zouden dan ook iedereen Burger. WADDINXVEEN - De ‘Weefkring Gouda1 verzorgt zater dag 5 april onder het motto ’Veelzijdig’ haar jaarlijkse regiodag in het centrum voor kunstzinnige vorming ’Kreater’ (Kerkstraat). WADDINXVEEN - Dinsdag 8 april houdt het seniorenwerk van de Stichting Waddinx veens Welzijnswerk (SWW) de eerste fietstocht voor 50- plussers van dit seizoen. Deze tocht van ongeveer 40 kilometer gaat via Reeuwijk, Driebruggen, Hekendorp, Gouda en ’t Weegje in Wad- dinxveen-Zuid weer terug naar Waddinxveen. Bij goed weer wordt er om 10.00 uur vertrokken vanaf het Anne Frank-centrum (Jan van Bijnenpad). Onder weg is er bij restaurant ’Over de brug’ in Haastrecht gele genheid voor een rustpauze en een drankje. Zowel voor het vertrek als na afloop van de tocht krijgen de deelnemers een kopje koffie of thee aangeboden in het An ne Frank-centrum. De kosten voor deelname bedragen 3,50 per persoon. Enthousiaste fietsers vanaf 50 jaar en ouder zijn van har te welkom. Het is niet nodig van te voren in te schrijven. Wie twijfelt of de tocht door gaat kan ’s morgens contact opnemen met de Stichting Waddinxveens Welzijnswerk, afdeling seniorenwerk, tele foon 0182-615555 (b.g.g. 0182-631932). Iedereen die door een finan ciële ondersteuning tot het roepsonderwijs in de vloeren- fluit. W. Büdgen neemt de welslagen van de collecte branche te verhogen, aanwezigen vertellend mee heeft bijgedragen wordt daar- De landelijke opleidingscom- in de vaderlandse geschiede- voor hartelijk bedankt. nis met een boeiende lezing Wie door omstandigheden de over Michiel Adriaenszoon de Ruyter. De toegang is vrij. Bij de uit gang zal er wel een collecte worden gehouden voor de Stichting Woord Draad. WADDINXVEEN - Vol gende week houdt de inter nationale organisatie ZOA-Vluchtelingenzorg ook in Waddinxveen haar jaarlijkse nationale collec te. Gecoördineerd door de Waddinxveense W.M. Knol-de Vries (Oostpolder- weg) zal huis-aan-huis worden gecollecteerd voor hulp aan vluchtelingen in Azië en Afrika onder het motto ’Help vluchtelingen overleven’ ZOA is werkzaam in 15 landen en er zijn op dit mo ment ongeveer 25 veldwer kers uitgezonden. De hulp die geboden wordt strekt zich uit van noodhulp tot en met begeleiding van de hervestiging en intregratie in het oorspronkelijke woongebied. In een groot aantal ZOA- projecten is de aangereikte hulp gericht op het bieden van kansen en mogelijkhe den aan de vluchtelingen om te overleven in een vaak uitzichtloze situatie. Zo wordt met de terugge keerde vluchtelingen in Rwanda gewerkt aan her stel van de watervoorzie ning, de medische zorg en de landbouw. Daarnaast worden trainingen ver zorgd op het gebied van traumaverwerking. Verder is ZOA werkzaam in Cambodja, Thailand, Laos, Mozambique, Ethio pië en Sri Lanka. Gezond heidsonderzoeken worden opgezet, voedsel uitge deeld, huizen en waterput ten gebouwd, voorlichting gegeven(over landbouw en gezond drinkwater), schoolsets uitgedeeld en de mogelijkheid beroepstrai ningen te volgen wordt ge boden. nis met grote getouwen. ALPHEN AAN DEN RIJNZWADDINXVEEN - Donderdag Gaandeweg kwam je dan tot 17 april zal de eerste basisschool het informatiecen trum van het in aanbouw zijnde nieuwe aquaduct on der de Gouwe van rijksweg Nil bij Alphen aan den Rijn les hebben gevolgd bij de ba- bezoeken. Daarna volgen diverse andere scholen uit de patronen. Daarvoor is een be- siseducatie en graag deze taal verder willen leren ken nen, samen met andere vrou wen. Iedere les staat een bepaald thema dat de meeste vrou wen aanspreekt centraal, bij voorbeeld onderwijs, gezond heid en voorzieningen in Waddinxveen zoals peuter speelzalen en De Speelbieb. Aan het begin van elke les Waddinxveen en omgeving geeft de docente enige infor matie over een bepaald on- Boskoop, derwerp. Vervolgens wordt er in de Nederlandse taal uitge- het ’Alphen-aquaduct’ te ma- breid gesproken over het on- ken hebben. ren zij christelijke jongeren derwerp. Door de aanleg van grote in- Op deze manier ontvangen de frastructurele werken, zoals deelnemers informatie over diverse onderwerpen. Boven dien leren ze de Nederlandse en provinciale wegen met taal beter beheersen. Het daarin kunstwerken als praten en oefenen met elkaar bruggen, viaducten, aquaduc- staat voorop. Een aantal deelneemsters is inmiddels doorgestroomd naar andere cursussen. Daar om zijn er nu een aantal enthousiast te maken. Alhoewel ze lid zijn van de Centrale Hervormde Ge meente in Waddinxveen wil len de initiatiefnemers het koor een interkerkelijk ka rakter geven. *We hebben het bewust een christelijk jongerenkoor ge noemd. We hopen dat jonge ren uit verschillende kerken en gemeenten bij ons in de buurt zich daardoor aange sproken voelen*, zegt Peter Burger. De oprichtingsvergadering is dus dinsdagavond 8 april in de Waddinxveense Bethel kerk. Naast het inschrijven als lid is het de bedoeling om onder het genot van een kop je koffie met elkaar kennis te gen f 2,- per les. Wie zich wil opgeven of meer Alphen aan den Rijn en om- informatie wil kan contact geving kennis willen laten opnemen met de Stichting maken met de wegenbouw- belangstellenden bellen met Waddinxveens Welzijnswerk, sector. Jan Kooyman, tel. 030- telefoon 0182- 631932 (vra- Zij staan immers aan de voor- 2612961 ofl)6-52509692. gen naar Petra Reeft. avond van de stap naar het voortgezet onderwijs en velen hebben nog onvoldoende beeld van hun toekomst. Er is een lesbrief ontwikkeld De drie jonge Waddinxveners die van zingen houdt, uit wil- hebben kortgeleden het ini- len nodigen voor de oprich- tiatief genomen een nieuw tingsvergadering. Daar zul- christelijk jongerenkoor op te len we ook onze verdere plan nen uit de doeken doen*, aldus Rob Kooiman. Peter Burger, in het dagelijk se leven werkzaam voor zijn bedrijf ’De Gulden Zetel’, zal de muzikale leiding van het koor op zich nemen. Dat betekent een uitbreiding van zijn muzikale activitei ten. Hij is organist van de Centrale Hervormde Ge meente, organiseert regelma tig zangavonden, geeft orgel les en is al twee jaar dirigent van het mannenensemble ’Resonans’, een a capella zin- present is, maakte men ken nis met grote getouwen. het formaat dat het best bij je past*. Menige weefster werkt naar 7

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 19