r 1111 Zaterdag open huis tuinders Raad denkt over sportbeleidsplan Waddinxveen dekt tekort ThuisDiner 'Israël" avond' klein van der linde Experimenteel plan landgoed bij rijksweg de*** ALLES VOOR UW OPEL... supplies Woninginbraken 1945 Puzzeltheek voor W'veense senioren kalkhoven Waarschuwing ondernemers laagste PRIJS VAN NEDERLAND Snelkraak in winkel Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer Fiets herkend Inbraken Nog enkele plaatsen bij 50-plusrit AZC baart financiële Hongerstaking in AZV voorbij na 26 dagen zorgen e> BURGER* KNIKARI zonnescl INTERIEURVERZORGING THERMEN De tuinbouwmanifestatie 'Kom in de kas' wordt in Waddinxveen (Abraham Kroesweg en NU VANAF: over is ^TROUWPLANNEN?^ HUUR CENTER Wij bk jd. Bestel nu! Voorkom 1 OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN KOPEN/VERKOPEN? FOT< VIDE< AUDI’ Zie ook onze advertentie elders in deze krant. Mogen we de liefhebbers van Anne Geddes even uitnodigen om bij ons binnen te komen primera groenendijk koninginneweg lid boskoop VERHUUR VAN PROFESSIONELE MACHINES, GEREED SCHAPPEN EN STEIGERS De tuin verticuteren of fresen De bladeren wegblazen of opzuigen De bestrating zagen, knippen of aantrillen Tussen Israël en de christelij ke kerk bestaat een nauwe relatie. Om precies te zijn: de christelijke kerk bestaat bij gratie van het jodendom. Een zingen over het thema ’De thora: Een lust of een last’ zal op wensdagavond 9 april de vierde en laatste avond wor den gehouden. Deze avond zal worden aangegeven wat Paulus christenen wil zeggen HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2536 WOENSDAG 2 APRIL 1997 makelaardij b.v. Julianastraat 6 Waddinxveen tel. (0182) 61 23 09 De bomen snoeien, zagen of versnipperen Waddinxveen k (0182) 64 00 50 worden getoetst aan de crite ria voor het beleidsplan 1998- 2001. INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. IgWW yÏttilXT Kerkweg Oost 285 2741 HE Waddinxveen Tel. (0182)61 48 63 Fax (0182) 61 21 02 J WADDINXVEEN - Komende zaterdag 5 april van tien tot vier uur wordt in Waddinx veen aan de Abraham Kroes weg en omgeving weer mee gedaan aan de tuinbouwma nifestatie ’Kom in de kas’. Senioren kunnen zo vaak komen lenen als ze maar willen. Er wordt een uit- leenperiode van zes weken gehanteerd, maar verlen ging is eventueel mogelijk. De puzzeltheek heeft bij aanvang de beschikking over ongeveer 350 puzzels, variërend van 500 tot 3000 stukjes. grotere afhankelijkheid niet denkbaar. In de serie le- standaardanjers in een ’ge zellig, populair, modern en klassiek’ wooninterieur pas sen. Daarnaast worden ook diverse bruidsboeketten met standaardanjers getoond. WADDINXVEEN - Het zal nog anderhalve maand duren voordat de reacties van de gemeenteraad vernomen kunnen worden op het nieuwe gemeentelijk sportbe leidsplan ’Samen Spelen’. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. ’Kom in de kas’ is een jaar lijks terugkerend publieks evenement, waaraan in Wad dinxveen elke twee jaar wordt meegedaan. Tuinders openen die dag hun kasdeu ren voor belangstellenden. ter bestudering van het ad vies. De actiepunten die op korte termijn uitgewerkt moeten worden zijn doelmatig ge bruik en een efficiënter be heer van de Waddinxveense sportaccommodaties. Daarvoor wordt nog eens na drukkelijk naar het beheer- plan gekeken dat in 1993 door ingenieursbureau Oran jewoud BV is opgesteld. Eveneens wordt onderzocht of sportstimulering onder al lochtone inwoners nog dit jaar haalbaar is. De provincie subsidieert sportstimulering onder allochtonen. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel dan worden de voorstellen uit het sportbeleidsplan ’Samen Spe len’ uitgangspunt voor ge meentelijk beleid. De financiële consequenties Ook bloemenveiling Holland, met haar twee veilcentra in Naaldwijk en Bleiswijk, is van de partij bij de Waddinx veense aflevering van het landelijke evenement. In het door ingenieursbureau Oranjewoud BV opgestelde plan richt de aandacht zich op een zo goed mogelijk ge bruik en beheer van sportac- comocaties. Daaraan ligt een enquête onder sportclubs over verwachte groei, huidige problemen en veranderingen ten grondslag. Na de inspraakavond voor verenigingen en inwoners heeft het college van B. en W. de reacties verwerkt in een advies over het sportbeleids plan, dat moet uitgroeien tot een soort handboek voor plaatselijk sportbeleid. Dit advies en nog uit te wer ken actiepunten uit eerdere discussies wil het College voorleggen aan raadscommis sie II op woensdagavond 14 mei. Voor deze datum is geko zen omdat het college de frac ties voldoende tijd wil geven bij het provinciaal bestuur liggen. Samen met de provin cie wordt bekeken welke plaats het meest geschikt is. Het ingediende voorstel moet worden goedgekeurd door Bureau Experimenten Bui tenplaatsen. De rijksoverheid draagt bij aan de kosten voor de planvorming. In Nederland wordt een ze stal experimenten uitgezet voor nieuwe buitenplaatsen. In de provincie Zuid-Holland is een viertal gebieden die daarvoor in aanmerking komt. De provincie heeft aan- legd. De sociaal-democraten vonden het hoog tijd het con tract, dat volgens het college van B. en W. een looptijd van 20 jaar heeft, opnieuw te be zien. Uit de discussie in de gemeenteraad werd duidelijk dat het college het contract totaal niet meer bekeken had. De politieke verantwoor delijkheid daarvoor draagt WD-wethouder Maria Wien- tjens-van der Velden. Zij lag dan ook behoorlijk onder vuur. De PvdA pleitte er tenslotte voor het contract open te bre ken en de gemeente zorgcen trum Souburgh het geld te la ten lenen. Dat is veel goedko per dan via een bank. B. en W. zegden toe deze suggestie mee te nemen. kelijke ’Israëlavond’ ’Paulus en de thora’. WADDINXVEEN - ’ThuisDiner*, de dagelijkse warme maaltijdverzorging vanuit zorgcentrum Souburgh (Prins Bernhardlaan) voor ouderen in Waddinxveen, krijgt de opgelopen financiële tekorten aangevuld. Dat heeft de Waddinxveense gemeen teraad vorige week woensdagavond besloten. omgeving) gehouden komende zaterdag 5 april van tien tot vier uur. (foto: Oerlemans van Reeken studio). WADDINXVEEN - Zondag middag zag een 15-jarige ei genaar van een fiets aan de Passage een jongen met zijn fiets. De knaap werd door de vader van de eigenaar aange sproken. Na komst van politie werd deze aangehouden. Hij be kende op het bureau aan de Mozartlaan de diefstal. WADDINXVEEN - In De Hoeksteen (Esdoomlaan) houdt de bekende theoloog dr. A.A. Spijkerboer voor de regionale commissie ’Kerk en Israël’ volgende week woens dagavond 9 april om acht uur een voor iedereen vrij toegan- WADDINXVEEN - Aan de Tweede Bloksweg werd in het weekeinde een kantoorpand betreden door het openwrik ken van een raam. De buit bestond uit een computer, fax en fotocamera. Zaterdagavond vond een in braak plaats bij een bedrijf aan de Kanaaldijk. Hier werd eveneens een raam opge wrikt. Er is niets vermist. Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp J WADDINXVEEN - Dins dag is de afdeling senioren van de Stichting Waddinx- veens Welzijnswerk (SWW) gestart met het uitlenen van legpuzzels. Senioren die graag legpuz zels maken kunnen lid worden van de puzzel theek. Zo’n lidmaatschap kost 5,- voor een half jaar. Iedere dinsdagochtend is de puzzeltheek in Tiet Ach terhuis’ van het Anne Frank-centrum (Jan van Bijnenpad) geopend van 10.00 tot 11.30 uur. WADDINXVEEN - Zondag middag werd aan de Tessel- schadelaan een woning bin nen gedrongen door via het bovenlichtje aan de achterzij de van woning binnen te klimmen. Er worden sieraden vermist. Zondagmiddag of -avond werd aan de Berkengaarde een raam opengewrikt. Er werden drie dekbedovertrek ken vermist. gegeven dat twee projecten binnen de provinciegrenzen kunnen plaatsvinden. Het stadsrandgebied aan de westelijke kant van de ge meente Waddinxveen voldoet aan de voorwaarden die rijk en provincie stellen in het ka der van het experiment. In april wordt door de provin cie uitslag gegeven. Als alle partijen op de hoogte zijn, kunnen de experimenten starten. Initiatiefnumers van de expe rimenten nieuwe buiten plaatsen kunnen een finan ciële bijdrage aanvragen bij de stimuleringsregeling ’Ver nieuwing landelijk gebied’ van het ministerie van Land bouw, Natuurbeheer en Vis serij. Deze zone in het buitenge bied is in de gemeentelijke structuurvisie 2015 gesitu eerd vanaf het aan te leggen Bentwoud tussen Waddinx- veen-Boskoop en Zoetermeer langs de westkant van de wijk Zuidplas en de Zuidelij ke Rondweg. Het Waddinxveense gemeen tebestuur acht dat gebied in de richting van de rijksweg A 12 (Den Haag-Utrecht) goed geschikt om ’natuurlijk’ in te richten. Schetsen van de inrichting moesten eind vorige maand WADDINXVEEN - In de nacht van maandag op dins dag omstreeks half vier werd met stenen een winkelruit aan de Dorpstraat ingegooid waardoor men vervolgens naar binnen is gegaan. De buit bestond uit walk mans en cd-spelers. Door ge tuigen werden drie personen gezien met een geschatte leef tijd van 18 a 20 jaar. Ze verd wenen te voet de Jan Dorre- kenskade-West op. 1--tC.WRMMMMMMMMMS WADDINXVEEN - Woens dag 16 april wordt zoals be richt voor de tweede maal in Waddinxveen een vrijwillige rijvaardigheidsrit voor 50- plussers gehouden. De deelnemers kunnen die dag in het Anne Frank-cen trum (Jan van Bijnenpad) op inspirerende en leerzame wij ze hun kennis van de ver keersregels, reactievermo gen, gezichtsvermogen en ge hoor laten testen. Daarnaast is het de bedoeling dat iedere deelnemer met zijn eigen auto een rit gaat ma ken, vergezeld van een rij-in- structeur die een speciale op leiding heeft gehad voor deze rijvaardigheidsrit. Deze ’ritadviseurs’ geven de deelnemers adviezen om hun rijstijl te verbeteren en de eventueel ingeslopen rij- en gedragsfouten te corrigeren. Er zijn geen kosten verbon den aan deelname. Er is nog wel een beperkt aantal plaat sen beschikbaar. Wie wil deelnemen kan contact opne men met de Stichting Wad- dinxveens Welzijnswerk (SWW), afdeling Senioren- werk, tel. 0182-615555. WADDINXVEEN - Vol gens de politie zijn weer Waddinxveense ondernemers aange schreven door Nigeri- aanse oplichters. De za kenmensen worden uit genodigd mee te doen geld te beleggen in een winstgevende onderne ming. Daartoe vragen ze ko- piën van ondertekend briefpapier waarop te vens een bankrekening nummer is vermeld. Gaat men hierop in dan loopt men het risico dat ongewild geld van de ei gen rekening wordt af geschreven. De bloemenveiling presen teert zich bij standaardanjer- kweker Jacco van der Eijk aan de Abraham Kroesweg. Bezoekers aan ’Kom in de kas’ kunnen in de veilingpre- sentatie zien hoe standaard anjers in vier verschillende interieurstijlen toegepast worden. Hanneke Maassen, bloem- bindster en werkzaam in veilcentrum Bleiswijk, de monstreert ter plekke hoe over de thora. Hoewel de avonden georganiseerd wor den door de Centrale Her vormde Gemeente staan alle avonden open voor iedereen die geïnteresseerd is in de re latie tussen Israël en de christelijke kerk. WADDINXVEEN - Twee be woners van het asielzoekers centrum Waddinxveen (Zui delijke Rondweg), die sinds 24 februari in hongerstaking waren, hebben vrijdag 21 maart hun actie beëindigd. De eerste week van hun sta king hebben zij naast het ge bouw van de Tweede Kamer in Den Haag actie gevoerd. De inzet van beiden was dat zij na 19 maanden wachten een positieve beslissing wil den in hun procedure om asiel te verkrijgen. Via hun advocaat hebben zij vrijdag voor een week van de IND (Immigratie- en Natura lisatiedienst van het ministe rie van Justitie) bericht ont vangen dat hun zaak deze maand zal dienen bij de rechtbank. Dit was voor hen aanleiding om hun honger staking van 26 dagen te beëindigen. inXrplluiken ^Sereens gebreide kollektie. WADDINXVEEN - Het Waddinxveense college van Burgemeester en Wethouders laat in een persbericht weten kennis te hebben genomen van het evaluatierapport over het asielzoekerscentrum Waddinxveen (Zuidelijke Rondweg). B. en W. zijn enerzijds verheugd over de uitkom sten, anderzijds geeft het rapport ook reden tot zorg. Er dreigen namelijk pro blemen nu de AZC-ver- goeding van de rijksover heid vooral op onderwijs gebied de kosten niet voldoende dekt. Positief is de conclusie dat het AZC in de Wad dinxveense samenleving geaccepteerd is. Dit blijkt volgens het evaluatierap port met name uit de gro te groep vrijwilligers die in het asielzoekerscen trum werkt. De para graaf over onderwijs baart het college echter zorg. De groep vrijwilligers be staat op dit moment uit 120 personen. De vrijwil ligers zijn op vele fronten inzetbaar en is een groep met weinig verloop. Naast deze groep zijn me dewerkers van de Vereni ging Vluchtelingenwerk, het Rode Kruis en de po litie actief op het asiel zoekerscentrum. De leerkrachten, die zijn aangetrokken voor de school ‘De Papegaai1 (een dependance van de open bare Theo Thijssen- school), zijn in dienst van de gemeente. Bij terug loop van leerlingen of bij sluiting van het centrum, draagt de gemeente de fi nanciële consequenties van de wachtgelden. Onderwijswethouder Ma ria Wientjens-van der Velden (VVD) en de COA (Centrale Opvang Asiel zoekers) zijn hierover met het ministerie in ge sprek. Daarnaast heeft de ge meente geld beschikbaar gesteld voor inrichting van de onderwijsvoorzie ning. Indien meerdere gemeenten, waar een asielzoekerscentrum ge vestigd is, hiermee gecon fronteerd worden, over weegt het college van B. en W. dit punt via de Ver eniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de orde te stellen. Zorgcentrum Souburgh heeft minder maaltijden voor oude ren verstrekt dan verwacht. Gemiddeld waren het 24.000 maaltijden per jaar. Er was uitgegaan van 30.000. Voor 1994, 1995 en 1996 was er daardoor een tekort ontstaan van in totaal f 60.000,-. Het voorstel van het college van Burgemeester en Wet houders was dit tekort af te dekken. Voor de komende ja- ren verwacht de Stichting Zorgcentra, die de maaltijden nu verstrekt, namelijk geen financieel tekort meer. D66 stelde voor dat het ge meentebestuur en de stich ting het tekort zouden delen. B. en W. voelden daar niets voor. De PvdA wilde meer duidelijkheid over de kosten. Uit de jaarrekeningen werd niet duidelijk of alleen kosten van het ThuisDiner waren meegenomen of ook andere kosten. De sociaal-democra ten vroegen daarom om een nadere accountantsverkla ring. De PvdA-fractie verbaasde zich ook over de hoge kosten voor de gemeente. Uit een kleine informatieronde was het de driemansfractie duide lijk geworden dat andere ge meenten veel lagere kosten per warme maaltijd hebben Software Joysticks Opbergmiddelen Printers Cartridges voor alle dan Waddinxveen. De PCW’ vroeg ook op dit punt duide lijkheid. Hoewel ook de Unie 55+ vraagtekens plaatste bij het voorstel kon uiteindelijk de meerderheid van de ge meenteraad zich met het voorstel verenigen. De PvdA bracht in de raads- discussie ook het contract met Souburgh ter sprake. In 1993 is de keuken van het zorgcentrum ingrijpend ver bouwd om de maaltijden voor thuiswonende ouderen te kunnen maken. De gemeente heeft de kosten van rente en aflossing van de lening van f 550.000,- op zich genomen. Daarvoor had de raad destijds toestemming verleend. Het contract was echter nooit in de gemeenteraad bespro ken. De PvdA vond het een zeer eenzijdig contract. Niet alleen heeft de gemeente de kosten voor rente en aflossing voor zijn rekening genomen, maar subsidieert ze ook nog eens f 20.000,- voor perso neels- en administratiekos ten. In het contract is verder vastgelegd dat eventuele te korten niet op het ’flankerend ouderenbeleid’ worden ver haald, zoals in andere ge meenten gebeurt, maar bij de gemeente worden neer ge- WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen gaat zich bij de provincie Zuid-Holland aanmelden om in aan merking te komen voor een experiment om een gedeel te van de ’stadsrandzóne’ als een landgoed met groen en bebouwuing in te richten. Weekblad voor addinxveen lOOf kleure Dorpstraat 38, Waddinxveen, (01 82) 61 23 73. Zijde 3, Boskoop, (0172) 21 25 44. Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda TeL (0182) 51 80 55 Fax (0182) 52 29 26 gekend floten .expert doe-het-zelf-materialen keukens - kasten wand- en vloertegels tuinhout - sierbestrating -rr (0182) 61 25 96 Noordeinde 76a iXWaddinxveen X- MMHH MMHMM de kantoorspecialist Waddinxveen Dorpstraat 39 ^Tel. (0182) 61 22 98-Fax (0182) 63 02 30^

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 1