WADDINXVE Waddinxveen houdt info-avond dementie Zilver voor Vincent Dijkstra Hooge Burch op pad in vrachtwagens NU ƒ50,- T/M ƒ200,- KORTING Cobrazzi Twin Duo succesvol Gev./verl. Ff b Rabobank Waddinxveen Kinderdisco De Paddestoel Avond over borstvoeding Dronken rijden OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN JFB EN MEDEDELINGEN WEEK N° Expositie in 'Artique' B E K E U R T R N M G E E E GROEN BOUWZAKEN MARKTZAKEN VERKEERSZAKEN Namens duizenden aanstaande Waddinxveense Chipknip(h)ouders Voor aangifte van gevon den en verloren voorwer pen kan men zich in Wad dinxveen wenden tot het bureau van het politiedis trict Gouwe en IJssel aan de Mozartlaan 46 in Wad dinxveen. De politiemensen zijn be reikbaar onder telefoon nummer 0182-621666. CHEMOKAR COLLECTEROOSTER WADDINXVEEN - Tijdens de zaterdag 29 maart in Capelle aan den IJssel ge houden tweede voorwed- strijd voor het Nederlands turnkampioenschap voor heren behaalde Vincent Dijkstra van het Waddinx- veense TOOS-gymnastiek in zijn niveau een zilveren medaille. In niveau 6b kwam Mark Brand uit. Hij draaide een goede wedstrijd. De Wad- dinxvener turnde op zijn slechtste onderdeel (voltige) een stuk beter dan de afgelo pen twee wedstrijden en dat was ook te merken aan het cijfer (7.20 pnt). Tim Verkley, Richard Nobel en Vincent Dijkstra turnden in niveau 5c. Tim was na een slechte eerste wedstrijd ge brand op een betere prestatie en dat was duidelijk te mer ken. Op lange mat scoorde hij met 7.80 pnt. het op twee na hoogste cijfer van de groep die uit maar liefst 19 jongens bestond. Richard Brand was ook in betere doen, in vergelijking met de vorige wedstrijd. Hij scoorde hoog op voltige en ringen (8.20 en 7.45 pnt). De Waddinxvener werd negende met 41.60 pnt. en mag als tiende over twee wedstrijden nog net door naar de volgende wedstrijd in Kaatsheuvel. Ook Vincent Dijkstra turnde een goede wedstrijd. Zijn sprong was zeer goed en hij kreeg met 8.45 pnt. het op één na hoogste cijfer. Een iets mislukte oefening op de brug (6.95 pnt) kostte hem echter de eerste plaats. Hij eindigde met 48.00 pnt. op de tweede zilveren plaats en gaat als vierde door naar de halve fi nales die plaats zullen vinden in het weekeinde van zater dag 24 en zondag 25 mei te Anna Paulowna. WADDINXVEEN/GOUDA - In Waddinxveen wordt door De Vierstroom (kruiswerk en maatschappelijke dienst verlening) in samenwerking met het Goudse Riagg woensdagavond 16 april om half acht een voorlich tingsavond over dementie gehouden, mogelijk gevolgd door een gespreksgroep. lancedienst, Truckstar, mo torbladen, Renault, een ber- gingsauto, aangevuld met jongleurs, een luchtkussen en de catering zorgen voor een onvergetelijk festijn. Een live band maakt het geheel com pleet. De medewerking van politie en gemeenten, maar vooral de truckers en de vervoersbe drijven verdient veel lof. De afdeling recreatie van Hooge Burch, die het festijn samen met Koos en Marry Donk - oude Goudse rotten in het truckers vak - organiseert, kan zich verheugen op ruime ondersteuning uit de regio. Uw bedrijvenadviseur van de Kerkweg Oost 161 - 2741 HC Waddinxveen Telefoonnummer (0182) 62 53 53 over de medische achter grond: hoe dementie te her kennen is en wat het verschil is tussen vergeetachtigheid en dementie. Tijdens de gra tis toegankelijke voorlich tingsbijeenkomst op woens dagavond 16 april kunnen de bezoekers de dementie-zorg- map van de Alzheimer Stich ting kopen. Voor deze avond kan men zich aanmelden bij De Vierstroom-Zorglijn, tel. 0182-594500. Als er voldoen de deelnemers zijn wordt aansluitend op de voorlich tingsavond de gespreksgroep ’Dementie, een zorg’ ge vormd. Deze zal in Waddinx veen tien bijeenkomsten hou den, te beginnen op woens dagavond 14 mei. Voor deze gespreksgroep betalen leden van De Vierstroom ƒ60,- en niet-leden ƒ130,-. WADDINXVEEN - Vrijdag avond 4 april om zeven uur wordt in wijkgebouw De Pad destoel (Lijsterbesstraat) voor de vierde keer een kin derdisco gehouden. Deze disco is voor Waddinx- veense kinderen van 7-11 jaar. Het einde is om 21.00 uur. De entree bedraagt ƒ1,50. Ook zijn er weer prij zen te winnen door de bezoe kers, want iedereen krijgt bij de ingang een gratis lot. 14.95 150.00 WADDINXVEEN - Donder dagavond 3 april om acht uur houdt ’La Leche Leaque Wad dinxveen’ voor aanstaande en al voedende moeders bij Lydi van Gils, Henegouwerweg 117 in Waddinxveen een maandelijkse informatie avond over overgaan op vast voedsel en het afwennen van de borst. Voor nadere informatie, tele fonische hulpverlening of ver huur van een electrisch kolf- apparaat kan men bellen met Riet Boef, tel. 0182-395225. WADDINXVEEN - Zondag ochtend omstreeks 03.15 uur werd een 26-jarige Waddinx vener door de politie gecon troleerd waarbij bleek dat hij teveel had gedronken. Bij controle op het bureau aan de Mozartlaan bleek dat hij 1,3 promille in zijn bloed te heb ben. Let op: 's Avonds geopend GA4T/S huidtesten pigment- analyse VERGADERINGEN ZWAMMERDAM - Komende zaterdag 5 april stappen de bewoners van Hooge Burch - het ook in Waddinxveen ge vestigde christelijk centrum voor mensen met een ver standelijke handicap - met zijn allen in de cabines van in totaal 108 grote vrachtwa gens. De bedrijven en chauffeurs zetten hun materieel belan geloos in om de verstandelijk gehandicapte deelnemers aan deze spectaculaire op tocht de ’dag van het jaar’ te laten beleven. In konvooien van veertig au to’s gaat de tocht door de Goudse regio. Begeleid door functionarissen van het poli tiekorps Hollands Midden zullen de bewoners van Hooge Burch vanaf 13.00 uur al toeterend en zwaaiend hun rit meemaken. De rit zal lopen vanaf Hooge Burch in Zwammerdam over de Steekterweg richting Al- phen aan den Rijn. Over de hefbrug, de rondweg Nil om Alphen aan den Rijn richting Leiden. In Hazerswoude-Rijndijk slaan zij linksaf naar Hazers- woude-Dorp. Dan via de Hoogeveenseweg naar Bo skoop, over de hefbrug via de Zijde en bij Reijerskoop links af de provinciale weg op. Via de Boskoopse weg trekken zij door de Ridderbuurt en tot slot via de Hoogendoornlaan weer naar Hooge Burch. Het dienstenplein van Hooge Burch zal de hele middag staan in het teken van de trucks. In kraampjes en andere op stellingen zullen een ambu- WADDINXVEEN - Vorige week maandagavond trad voor de culturele commis sie van de Stichting Wad- dinxveens Welzijnswerk (SWW) in het Anne Frank- centrum (Jan van Bijnen- pad) het ’Twin Duo’ uit Rotterdam op. Dit duo bestaat uit de be kende zangeres Lissa Joosse en toetsenist Pieter van Ommen. Lissa Joosse is onder meer bekend om dat zij ook optrad in de Soundmixshow van Hen- nie Huisman en op het songfestival in Warschau in 1994. Door hen werd een gezellige en vrolijke avond verzorgd door het zingen en spelen van be kende liedjes, die ook door de aanwezigen in de zaal werden meegezongen. In het begin was het geluid wat te hard, maar op ver zoek van de commissie werd dat verminderd en kwam muziek en zang pri ma tot haar recht. De volgende uitgaans avond voor ouderen is maandag 21 april met een optreden van het revuege- zelschap Uit en Thuis’ uit Reeuwijk. Die avond wordt een wervelende show ge bracht van dans en muziek en play-back. MILIEUZAKEN Wij zijn blij met de komst van onze jongste Chipknip-betaalautomaat Cobrazzi is 25 centimeter kort, 7 centimeter smal, 3 centimeter laag en weegt 300 gram In Nederland lijden 300.000 mensen boven de 65 jaar aan lichte of ernstige verschijnse len van dementie. Vaak heeft de partner of een familielid de dagelijkse verzorging op zich genomen. Dat is een zware taak die soms dag en nacht doorgaat. Bovendien valt het niet mee om te zien dat je partner, vader of moe der achteruit gaat. In de Waddinxveense cursus van De Vierstroom komen ver schillende onderwerpen ko men aan bod: hoe kun je con tact met de dementerende houden, hoe ga je om met de praktische en emotionele ver anderingen en welke hulp is er mogelijk. Ook wordt ingegaan op de rol die de naaste omgeving speelt. Een deskundige mede werker van het Riagg vertelt MOERKAPELLE - Tot en met zaterdag 19 april houden Arja Tuitel-Lehtimaki en Ti ne Heesterman een expositie in de Moerkapelse galerie ’Artique’. De laatste expositie van het tweetal dateert van ruim twee jaar geleden tijdens de opening van Artique. In deze twee jaar hebben Arja en Ti ne hard gewerkt aan de orga nisatie van Artique aan het Kerkewater. Inmiddels volgen ruim hon derd cursisten wekelijks de aquarellessen van Arja. Daarnaast worden er veel ex posities en workshops geor ganiseerd. Nu vinden beiden de tijd rijp alle opgekropte creativiteit van de afgelopen twee jaar via de penselen over te bren gen op het doek. Het resul taat mag er zijn. Was het twee jaar geleden nog uitsluitend aquarel, nu wordt door beiden ook de techniek met acrylverf toege past. Ruim twintig werken met zeer verrassende onder werpen zijn op deze expositie te bewonderen. De openingstijden van Arti que tijdens de expositie zijn: maandag- tot en met vrijdag morgen van 9.00 tot 12.00 uur, donderdag- en vrijdag middag van 13.30 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. Zondag gesloten. Betaling in i termijnen is m°gelijk I in Diversen I lease-mogelijk-l heden g* PAGINA 3 WOENSDAG 2 APRIL 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN BINNENGEKOMEN KAPAANVRAGEN plaatsen: Beethovenlaan 8, 2 naaldbomen in de achtertuin. VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN het in een gesloten verpakking SLUITINGSTIJD WEEKMARKT GEWIJZIGD het perceel en (0182) 624624 AFSLUITING WADDE Burgemeester en Wethouders delen mede dat onder staande meldingen zijn ontvangen van: MELDING(EN) KRACHTENS ARTIKEL 8.40 WET MILIEUBEHEER 624680 624622 624524 624760 624500 610401 612570 BINNENGEKOMEN BOUWAANVRAGEN/INGE- DIENDE MELDINGEN Ingevolge het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet maken Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen bekend de volgende aanvragen te hebben ontvangen: 08.30 - 14.00 uur 08.30 - 12.30 uur 19.00-20.30 uur Schuberthof 12, 1 blauwspar in de voortuin. Pr. Bernhardlaan 6-24, 13 bomen in verband met nieuwbouw zorgcentrum. Schuberthof 5, 1 berk in de tuin. Vondellaan 116, 1 conifeer in de tuin. Sweelinckhof 15, houtopstanden hoger dan 3 m in de tuin. De Centrale balie Publieksvoorlichting is dagelijks geopend van 08.30 - 14.00 uur (vrijdag 12.30 uur). Daarna kunt u voor informatie terecht bij de receptie. De receptie is dagelijks geopend van 08.30 - 17.00 uur (op vrijdag tot 16.30 uur). Op diverse topmerken zonnehemels en combinaties Raadhuisplein 1 Postbus 400, 2740 AK Op vrijdag 11 april a.s. kunt u weer het bewaarde klein chemisch afval (K.C.A.) persoonlijk aan de chemocar afgeven. 7 tot en met 12 april 1997, ZOA Vluchtelingenzorg. Besluit detailhandel van: de heer M. Neeleman op het perceel Kerkweg-Oost 183. Besluit horecabedrijven van: Koning's Vispaleis VOF, standplaats mobiele verkoop- wagen winkelcentrum Groensvoorde. Besluit houtbewerkende bedrijven van: de heer G. Smit op het perceel Henegouwerweg 100. SPREEKUREN Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. Sociaal raadsvrouw op werkdagen (behoudens de woens dagen) van 09.00 tot 12.30 uur of na telefonisch afspraak. Genoemde aanvragen zijn opgenomen in het Openbaar Register, dat op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur voor eenieder ter inzage ligt bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. De chemocar stopt op de volgende tijden en 08.00-08.20 uur, Kromme Esse; 08.30-09.15 uur, Zuidplashof, kringloophalte; 09.20-09.50 uur, Havikhoek, cirkelflat 09.55-10.40 uur, leplaan, winkelcentrum; 10.45-11.15 uur, St. Victorstraat, wijkgebouw; 11.20-12.05 uur, Overtoom; 12.50-13.30 uur, Passage, stationszijde; 13.35-14.20 uur, Luifelbaan, winkelcentrum; 14.25-15.10 uur, Groensvoorde, winkelcentrum; 15.15-16.00 uur, Willem de Zwijgerlaan, nabij markt. en het vergroten van een brug. Regentesseplantsoen 52 (Centrum hoek Kleiweg-Kleiwegbrug) 2801 CM Gouda. Telefoon (0182) 52 99 04 OPENINGSTIJDEN AFDELING PUBLIEKSZAKEN Balie voor Burgerlijke Stand, Burgerzaken, Reis- Rijdocumenten: maandag tot en met donderdag vrijdag dinsdag- en donderdagavond De allernieuwste modellen in onze showroom. Verkoop van: - Alisun - - Hapro Cleosun Palm Beach Philips OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (groflvuil en K.C.A. elke werkdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uit spraak in omtrent de definitieve besluitvorming. Evenmin kan in dit stadium een bezwaarschrift worden ingediend tegen een voorgenomen bouwplan. Gemeentehuis postadres telefax Publieksvoorlichting Meldpunt discriminatie - Inst. Sociaal Raadslieden Meldpunt vandalisme aan openbare gebouwen Afval; ophalen grofvuil, informatie en klachten Centraal Meldpunt Zorg Pr. Bernhardlaan 9 Gouwebad "De Sniep" Sniepweg 13d Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids Glasindustrie J. van Dijken B.V. in verband met aanbouw van een hal voor opsalg van vlakglas en verpakkingskosten op het bedrijf Coenecoop 67. UVAsnelbrulninS’- lampen vanal 3 Weken verhuur „nnebemelsleeMs Tijdens bovenstaande vergaderingen kunnen niet- leden gebruikmaken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. De melding(en) met bijbehorende stukken ligt (liggen) vanaf 3 april 1997 gedurende vier weken voor eenieder ter inzage bij de afdeling Ruimte en Bouw in het gemeentehuis tijdens werkdagen vanaf 08.30 tot 12.30 uur. Desgevraagd kunnen de stukken ten minste ge durende drie aaneengesloten uren per week buiten de werkuren worden ingezien (doorkiesnummer 624757, heerW.P. Kaandorp). COMMISSIE I op dinsdag 8 april 1997, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda o.a.: Voorbereidingsbesluit centrumgebied. COMMISSIE II op woensdag 9 april 1997, aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis. Samaco B.V. in verband met realisering wasplaats, verwijdering voorraad hars en harders en plaatsing raamventilator op het bedrijf Coenecoop 47; Tussen 7 en 11 april a.s. (indien noodzakelijk ook nog op 14 april a.s.) is de Wadde, tussen de Peuleyen en de Groensvoorde voor doorgaand autoverkeer afgesloten, in verband met het veranderen van het kruispunt Wadde/Weidezoom. Het autoverkeer naar de Weidezoom en omgeving wordt omgeleid via de Wingerd. Fietsers kunnen lopend de werkzaamheden passeren. Eenieder, die meent rechtstreeks in zijn/haar belang te zijn getroffen door verlening van een bouwvergunning danwel instemming met een melding, kan gedurende een termijn van zes weken na de dag van verzending/uitreiking van de beschikking een gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Informatie omtrent beschikkingen is verkrijgbaar bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (telefoonnummer 0182-624764). Besluit melkrundveehouderijen van: de heer J. van Spengen op Henegouwerweg 10. Besluit opslag propaan van: de heer Willemstein op het perceel Kanaaldijk 42. Tegelijkertijd vinden er werkzaamheden plaats op de Wadde nabij het kruispunt met de Groenezoom. Het verkeer wordt hier met verkeerslichten geregeld. De eindtijd van de weekmarkt wordt met ingang van vrijdag 4 april a.s. - mede gelet op de invoering van de zomertijd - met een uur verlengd. De oorspronkelijke sluitingstijd van 18.00 uur zal dan weer worden gehanteerd. MELDING VERANDERING INRICHTING CONFORM ARTIKEL 8.19 WET MILIEUBEHEER, J.O. 5.19 INRICHTINGEN EN VERGUNNINGEN BESLUIT Ingevolge het bepaalde in artikel 4.5.3c van de Algemene Plaatselijke Verordening maken Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen bekend de volgende aanvragen te hebben ontvangen: VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN/INGE- STEMDE MELDINGEN Tenslotte nog enkele regels van de chemocar: Bedrijven kunnen niet bij chemocar (en het afvalstation) terecht. U mag het K.C.A. absoluut niet vooraf bij de halteplaats zetten, omdat dan eventueel kinderen ermee kunnen gaan spelen. Injectienaalden moet u aanbieden. Lege plastic flessen van chloor, ammonia, spiritus e.d. kunnen nadat ze met water zijn omgespoeld, worden weggegooid in de grijze container of de vuilniszak. Goed geleegde verfblikken kunnen in de blikbak worden gegooid. Op de agenda o.a.: Evaluatie van anderhalf jaar (oktober 1995-december 1996) Asielzoekerscentrum in Waddinxveen. Voorstel tot beschikbaarstelling krediet kunstwerk gemeentehuis. Beleidsplan bibliotheek (opiniërende discussie) Voorstel tot vergoeding van de dakbedekking Coenecoop College. De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in de leeskamer van het gemeen tehuis ter inzage. Van de verandering van de inrichtingen en de werking daarvan, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij geen of uitsluitend gunstige gevolgen hebben voor de aard en omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichtingen veroorzaken. Julianastraat 20, het oprichten van een tuinhuisje. Junolaan 66, het oprichten van een tuinhuisje. Woubrechterf 1, het oprichten van een tuinhuisje. Piasweg 2a-1, het oprichten van een tuinhuisje. Kievitdreef 57, het gedeeltelijk veranderen en vergroten van een woning. Noordeinde 142, het oprichten van een landbouw- loods. Bredeweg (Distripark A12), het oprichten van een truckservicebedrijf, een kantoorruimte, twee stallings- ruimten, een trafogebouw, een reclamezuil en een tankstation. Werumeus Buninglaan 96, het gedeeltelijk veranderen van een woning. Coenecoop 270, het oprichten van een bedrijfsgebouw. Coenecoop 570, het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een bedrijfsgebouw. Middelburgseweg 3, het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een bedrijfsruimte. Bloemendaalseweg 17c, het gedeeltelijk veranderen Als u 11 april a.s. niet in de gelegenheid bent om uw K.C.A. af te geven, kunt u: het K.C.A. bewaren tot één van de volgende inzamelin gen, te weten 30 mei, 15 augustus, 10 oktober en 19 december 1997; uw buren of kennissen vragen uw K.C.A. af te geven; het K.C.A. brengen naar het afvalstation aan de Zuidelijke Rondweg. Het rooien van bovengenoemde bomen en hout opstanden heeft geen gevolgen voor aantasting van natuur-, landschap-, of dorpschoon, als bedoeld in artikel 5.4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Eenieder die meent door dit besluit in zijn of haar belang te zijn getroffen kan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na publicatie van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Voorbereiding werken en Verkeer. Het register van verleende bouwvergunningen en meldingen waarmee is ingestemd ligt ter inzage bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. GEOPEND ma. t/m vrij, van 10.00-21.00 uur zaterdag van 10.00-17.30 uur

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 3