HARWA Elke ochtend... Dufs mode Ouders en kinderen welkom in apotheek Subsidie voor bibliotheek gaat misschien omhoog PARKETSHOP Plattelandsvrouwen geven Souburgh Japanse honingboom I 11 Rijn en Gouwe Sportieve kombinatie mode COLOPHON Tarieven CAI stijgen 70 cent Knelpuntenpot voor sportclubs NBVP telt 155 leden 1 I I I I I I I I r MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN i I I I C.N. Vreeken, Weidezoom 50, tel. 612979 I I I I I I I I I I IN HARWA’S if f PAGINA 7 WOENSDAG 2 APRIL 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ZATERDAG 5 EN ZONDAG 6 APRIL 1997 Uit handen van mevrouw M. Vis (links op de foto), het in leeftijd en jaren oudste Wad- foto), het in leeffi|d en jaren oudste Wad- Plattelandsvrouwen, krijgt Souburqh-zorg- »r het planten van een Japanse honingboom (Foto: Jan Oskam). ZONDAG 6 APRIL 1997 Wachttorenbe- op Rijn en Gouwe. Naam: Adres: Plaats: y gemeentehuis namelijk ach- Dienstdoende verloskundige: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 616801 De Hoeksteen, Esdoornlaan 9.30 uur ds. M. van Campen 18.30 uur ds. C.A. v.d. Sluis, Rotterdam Voor de praktijk van de huisartsen Alberts, Van den Brule, Van der Linde en Vreeken (groep I) heeft dienst: Arts: Dienstdoende apotheek: Boskoopse apotheek, Zijde 22, tel. 0172-217834 Bethelkerk, Bilderdijklaan 9.30 uur ds. C. Graafland, Gouda 17.00 uur ds. A. van Vuur- en, Zoetermeer CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Weekblad voor Waddinxveen West en de Zuidplaslaan ouders en kinderen uit eens te komen praten over geneesmiddelen en het gebruik er van. chandzaal’ van Souburgh koffie gedronken met gebak uit eigen keuken. In gesprek ken werden de banden tussen pen namelijk meer dan 1.500 kinderen een vergiftiging op door het innemen van medi cijnen of vitaminepreparaten. Geneesmiddelen veroorzaken tigingen bij kinderen. Ouders zal daarom worden gewezen op het belang zelfzorg- en re- Waddinxveense apotheken af te halen. een aantal leden gaan we we kelijks naar aquarobic in het Gouwebad de Sniep*. Ze wijst er op dat het ge- Voor de praktijk van de huisartsen Glaser, Van Heel, Siemons, Voskamp en Wilms (groep II) heeft dienst: Arts: WA van Heel, Mozartlaan 2-4, tel. 612676 De Morgenster, Sterrenlaan 9.30 uur ds. H. Schipaan- boord 17.00 uur ds. M. van Cam- pen tclandsvrouwen de leden veel te bieden. ‘Cursussen, bijeen- Tel.:- (voor controle op de bezorging) Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar: Rijn en Gouwe, Afdeling Abonnementen, Antwoordnummer 10008, 2400 VB Alphen aan den Rijn. Kerkgebouw Dorpstraat 9.30 uur leesdienst 17.00 uur leesdienst DONDERDAG 10 APRIL 19.30 uur W. den Hertog (gemeenteavond) GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg 9.30 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Crabethstraat, Gouda 10.30 uur Evangelie studie- klassen 11.20 uur Algemene verga dering ge van maximaal 50% van de verhoging van de tarieven in 1996 en 1997. OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Merturiusweg: 10.00 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerk straat 10.00 uur samenkomst CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK BOSKOOP Kerkgebouw Nieuwstraat 79 9.30 uur ds. J.H. Carlier, Hilversum 17.00 uur ds. J.H. Carlier, Hilversum U vindt Rijnlandstraat 4, 2741 GZ Waddinxveen. Tel. (0182) 61 61 19 Alphen aan den Rijn terstand ontstaan in afreke ningen. Die achterstand is voor wat de bibliotheek be treft nu in een keer wegge werkt. De gemeente subsi dieert de Openbare Biblio theek in het tekort. Dat betekent dat alle inkomsten, Hervormde Stiihting 'De Rank', Zuidkade 59 (Rem. Kerk) 10.00 uur ds. H.W. van den Brink, Den Haag neesmiddelengebruik. apotheken willen met hun week bovendien meer be kendheid geven aan him rol als adviseur en zorgverlener. Ieder kind heeft wel eens ge neesmiddelen nodig. Bij ou ders kan dit vragen oproepen, zoals ’Kan ik deze tabletten wel of niet fijnmalen?’ of ’Heefc dit middel bijwerkin gen op lange termijn?’. Met deze vragen kan men altijd terecht in de apotheek. Ook over de behandeling van typische kinderkwaaltjes, zo als verkoudheid en diarree, GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage 10.30 uur ds. D. Ophof, Nieuwegein 16.30 uur ds. K. Folkerts- ma, Spakenburg Uitgave: Dagblad van Rijn en Gouwe BV, Raoul Wallenbergplein 9, Postbus 12400 AA Alphen a/d Rijn Redactie-adres: Kanaalstraat 10 Postbus 372 2741 HH Waddinxveen Telefoon: 0182 - 63 03 32 Telefax: 0182 - 63 26 33 WADDINXVEEN - Ter viering van het 60-jarig bestaan van de afdeling Zuid-Holland van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (NBVP) heeft de afdeling Waddinxveen een Japanse honingboom aangeboden voor het aan te leggen ’G.J. Janssen-plantsoen’ bij zorg centrum Souburgh (Prins Benrhardlaan). sportbeleidsplan ’Samen Spe len’ laten weten dat bij voort- komsten en fietstochten. Met gaande bezuinigingen en ver hoging van tarieven, de ver enigingen financieel in de problemen zullen komen. Tijdens de vorig najaar ge schenk van het provinciaal houden begrotingsbehande- bestuur - zestig gulden voor het planten van een boom voor elke afdeling - een ach- handiging werd in de ’Mar- tergrond heeft. van Souburgh ‘De gedachte is de groei en bloei van de bond in onze pro vincie voort te zetten naar de volgende eeuw', vult voorzit- de plattelandsvrouwen en het ster Helgard de Nie aan. ‘Bo- zorgcentrum opnieuw en nog hechter aangehaald. men zijn heel belangrijk voor ons leefklimaat. Zij leveren zuurstof, geven schaduw, zijn rustgevend en prettig om naar te kijken. En. alingsafspraken is alhoewel de plattelandsvrou wen geen milieu-organisatie vormen, leeft groen in onze kring heel sterk'. De plek voor de Japanse ho ningboom is heel bewust ge- gingen haar kozen. ‘Eerst hebben we ad vies bij de gemeente ge worden voorgelegd. daardoor tot staan worden Uitwerking van daarin geda- gebracht. ne voorstellen met betrek- z king tot subsidies en tarie ven, zal nog wel enige tijd vergen. -- Echter met dien verstande dat de maximale bijdrage van S| 25% van de bezuinigingen op de WADDINXVEEN - In Waddinxveen duurt de discussie over het financieel reilen en zeilen van de Openbare Bi bliotheek (Van Mecklenburg Schwerinlaan) voort. De mogelijjheid is niet uitgesloten dat de subsidie mis schien wordt verhoogd. Klachten bezorging: Donderdag voor 17.00 uur. Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen Telefoon 0182 - 63 03 32 Weekeinddienst dierenarts: J.C. Oldenbandringh en J.C.H. van Dorst, Kattensingel 17, Gouda, tel. 0182-510958; Woubrechterf 42, Waddinxveen, tel. 0182-613112. Kleine huisdieren-spreekuur voor spoed gevallen ieder weekeinde volgens afspraak. J. Slager, Kerkweg-Oost 220, Waddinxveen, tel. 0182- 612737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 0182-518995 of dierenarts W.C.M. van den Heuvel, Pelmolenerf 59, Gouda, tel. 0182-511215). C. de Vos en B. de Vos-Kroeze, Prins Bemhardlaan 79, tel. 0182-610462. WADDINXVEEN - In ver band met de stijging van diverse kosten heeft Tele- kabel Midden-Holland van de Waddinxveense ge meenteraad toestemming gekregen de tarieven met ingang van dit jaar te mo gen aanpassen. De tarieven van 'de CAI zijn per 1 januari 1997 om hoog gegaan van ƒ14,22 naar ƒ14,92 en van ƒ6,- naar ƒ6,40 per maand (Huize Souburgh). Het ta rief van Souburgh bedraag 43% van het volledige ta rief. De stijging wordt veroor zaakt door verhoging van de BUMA-rechten, inkoop- kosten, loonkosten en kos ten Discovery Channel. In de overeenkomst over de verkoop en exploitatie staan de voorwaarden ver meld waaraan voldaan moet worden bij verhoging van de abonnementstarie ven. Telekabel Midden- Holland voldoet volgens de gemeente aan de voor waarden zoals gesteld in de overeenkomst. Voor de verkoop van de ge meentelijke Centrale An tenne Inrichting werden de programmering en ta rieven vastgesteld door ge meenteraad. Na verkoop van de CAI aan Telekabel is in de overeenkomst over de verkoop en de exploita tie van de CAI geregeld waaraan de gemeente Waddinxveen en Teleka bel Midden-Holland zich dienen te houden ten aan zien van de tarieven en programmering. In de overeenkomst staat voorts vermeld dat de ge meente binnen zes weken na ontvangst van een goedkeuringsverzoek van Telekabel schriftelijk moet reageren, daar anders de door Telekabel vastgestel de prijzen geacht worden te zijn goedgekeurd. In de Waddinxveense ge meenteraad is vorige week woensdagavond weer eens druk gesproken over de sub sidie aan de Openbare Biblio theek. De raadsleden moesten de subsidie voor 1995 en 1996 vaststellen. Door reorganisa- zoals contributies en boeten, ties en vacatures is er op het van de subsidie worden afge trokken. Het college van B. en W. had voorgesteld bij de subsidie een gift ter gelegenheid van het afscheid van oud-notaris J. in ’t Hol van de subsidie af te trekken. De fractie van de PvdA had hier grote bezwa ren tegen. Als iemand de bi bliotheek geld geeft en de ge meente verlaagt de subsidie, dan kan die gift net zo goed naar de gemeente worden overgemaakt. Hiermee stimuleer je niet, dat burgers en organisaties actief meedoen. Niemand wil toch op deze manier geld naar de gemeente overmaken, meenden de sociaal-democra- ten. Deze visie was al in de raads commissie naar voren ge bracht, maar in de gemeente raad kwam er voor deze visie bijval van andere raadsfrac ties. Na enige discussie liet WD-wethouder Maria Wien- tjes-van der Velden blijken er wel voor te voelen de raad hierin tegemoet te komen. CDA-wethouder Jan Hielema (financiën) had daar twijfels over, zodat het college daarop de vergadering schorste voor nader overleg. Na het collegeberaad meldde de liberale wethouder dat het college uit de stukken nog verder moest zoeken naar de hoogte van het bedrag, dat jaarlijks door de om oud-no- ling voor 1997 zijn hierover door raadsleden vragen ge steld. In het kader van de in spraak op het concept-sport- beleidsplan zijn veel reacties van verenigingen ontvangen dat zij door bezuinigingen op de subsidies en de verhoging van de tarieven in financiële problemen zullen komen en hun sport niet meer betaal baar wordt. Uit eerder gemaakte bet- bekend dat de badmintonclub ’Aeo lus’ en de zwem- en poloclub ’Gouwestaete’ er financieel slecht voor staan. Bekend is verder dat een aantal vereni- reserve moet De grootste sortering van Waddinxveen in: laminaat lamelparket massiefparket kurkparket (Wicanders) Kom eens langs voor een vrijblijvend advies. in 2 en 3 delig, mt. 38-48 REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade geen dienst Mededeling: De regeling ‘medische weekeinddienst' is uitsluitend be doeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zondag van 10.00 - 11.00 uur en van 16.00 - 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waar nemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. Immanuölkerkgemeente, Prinses Beatrixlaan 9.00 uur ds. J.C. de Moor (SoW-jeugddienst) 17.00 uur SoW-dienst in de Ontmoetingskerk GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groens- voorde 9.30 uur ds. P.A.C. Bongers 17.00 uur ds. J. Korf, Den Haag RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Nieuwe Trefpunt, Stationsstraat 10.00 uur samenkomst EVANGELISCHE GEMEEN TE PAROUSIA GOUDA Aula Joh. Calvijn-MAVO, Winterdijk 10.00 uur ds. A.W. Davidse Uit handen van mevrouw M. Vis (links op dinxveense lid van de Nederlandse Bona van I manager mevrouw T. Fahrner het certificaat voor het planten in het aan te leggen 'G.J. Janssen-plantsoen'. Het provinciaal bestuur van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen stelde voor elke afdeling zestig gul den beschikbaar. ‘Een leuk gebaar, maar daar koop je niet echt een mooie, grote boom voor', vond me vrouw Helgard de Nie van de Waddinxveense plattelands vrouwen. Om die reden tast ten de leden in de buidel en het resultaat was de overhan diging van een Japanse ho ningboom. Een boom die heel oud kan worden en zeer deco ratief is. Voorlopig is er een certificaat dat de schenking bevestigt, want het G.J. Janssen-plant soen wordt pas volgend jaar aangelegd. De nieuwe groene oase heeft te maken met de bouw van het woonzorgcom plex naast en verbonden met Souburgh. Het door het Waddinxveense architectenbureau Topos BV (Middelburgseweg) - de ont werper van de nieuw te bou wen seniorenwoningen-met- zorg, welk plan door ’Woon- partners Midden-Holland’, Souburgh en de gemeente op de rails is gezet - gemaakte groenplan blijft gehandhaafd. Welmis het zo dat de riole- ringsbuizen onder het groen in de tweede fase van de wo ningbouw zo goed als zeker moeten worden verlegd. Voor de bezoekers van de dagverzorging komt er overi gens deze zomer al een groot en mooi terras. Wanneer het groene cadeau echt de grond in gaat, zal een herdenkings- ROOMS-KATHOLIEKE KERK Si. Vittorkerk, Zuidkade Eucharistieviering op zon dag om 9.30 uur en op woensdag om 19.00 uur. Ontmoetingskerk, Groens- voorde Eucharistieviering op zater dag om 19.00 uur, op zondag om 11.15 uur, op dinsdag om 9.00 uur en op donder dag om 9.00 uur. WADDINXVEEN - Er waren wat bezwaren van de PCW- fractie, maar de Waddinx veense gemeenteraad heeft toch ingestemd met het be schikbaar stellen van 20.000 gulden voor de instelling van een knelpuntenpot voor plaatje van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrou wen op de boom worden aan gebracht. In de hal ’De Passage’ van Souburgh was een fraai voor- jaarsplateau gemaakt, waar het oudste lid in leeftijd en in jaren van de Waddinxveense plattelandsvrouwen, me vrouw M. Vis (85), het certifi caat in ontvangst nam. Hier bij aanwezig waren het be stuur van de afdeling Waddinxveen van NBVP, di recteur mr. G.J. Blankeme- ijer van de Stichting Zorgcen tra Midden-Holland, zorgma nager T. Fahrner van Souburgh, leden van de cliën tenraad, bewoners en vrijwil ligers. Truus Fahrner zei trots te zijn dat Souburgh door de plattelandsvrouwen maar vijf leden van agrari- gen. is uitgekozen. ‘Dit geschenk sche afkomst', geeft Greet De sportclubs hebben tijdens onderstreept de prettige en Huls aan. ‘In Waddinxveen de inspraakavonden over het goede samenwerking die wij speelt dat totaal geen rol‘. ontwerp van het inmiddels Huls aan. ‘In Waddinxveen speelt dat totaal geen rol‘. hebben. De Waddinxveense Volgens haar hebben de plat- gepresenteerde gemeentelijk leden houden hun maande lijkse bijeenkomsten immers bij ons1. ‘In het toekomstige plantsoen, waar onze bewo ners en bezoekers elkaar, hun familie en vrienden in een rustige en veilige omge ving kunnen ontmoeten, is deze boom naar mijn idee uit stekend op zijn plaats', be sloot ze. Na de officiële over- WADDINXVEEN - De afde ling Waddinxveen van de Ne derlandse Bond van Platte landsvrouwen (NBVP) is een actieve en bloeiende vereni ging, zoals de aanbieding van een Japanse honingboom aan zorgcentrum Souburgh weer heeft duidelijk gemaakt. Secretaris Greet Huls van de Waddinxveense plattelands vrouwen laat weten dat ’haar’ afdeling 155 leden telt. ‘Dat is een aardig aantal, maar zoals in alle verenigingen vergrijst ons ledenbestand snel. Wij zouden graag ook meer jonge re vrouwen binnen willen ha len'. Om lid van de plattelands vrouwen te kunnen worden is een agrarische achtergrond niet meer nodig. ‘In Rotter dam-Alexander heeft die gro te afdeling bijvoorbeeld nog plaatselijke sportverenigin- taris J. ’t Hol gevormde stich- maar vijf leden van agrari- gen. ting beschikbaar wordt ge- steld. Het college van Burgemees ter en Wethouders zegde toe hierop terug te komen. Voor 1996 werd in ieder geval een bedrag van f3.000,- genoemd. Uit het raadsvoorstel bleek dat de contributies van de Openbare Bibliotheek de af gelopen jaren fors omhoog zijn gegaan. Voor 18-19 jari gen van f 14,- in 1994 naar f 25,- in 1997, voor 20-65-jari- gen van f 28,- in 1994 naar f 43,- in 1997 en voor 65-plus- sers van f 14,- in 1994 naar f 25,- in 1997. Tot 18-jarigen kunnen gratis bij de biblio theek boeken lenen. De ge meenteraad vindt het niet reëel de tarieven op dit mo ment verder te verhogen. Over de toekomst van de Openbare Bibliotheek wordt vrijdag 9 april in de raads commissie verder gesproken. De raadsleden nemen later in het jaar een besluit over het beleidsplan, dat de biblio theek voor de komende jaren heeft gemaakt. Dan wordt er onder meer een aanspreken om de begroting besluit genomen over het uit sluitend te krijgen. lenen van cd-rom’s, het raad- Het gemeentelijk sportbe- plegen van Internet en de leidsplan zal in mei ter vast- subsidie voor de toekomst. De Zuidplas stelling aan de gemeenteraad terugloop in leden moet mede JEHOVA'S GETUIGEN Koninkrijkzaal, Burgemeester Trooststraat 10.00 uur Openbare toe spraak 11.00 uur spreking Wie nu kiest voor een kennismakings- abonnement, ontvangt Rijn en Gouwe vier weken vóór zeven uur in de bus. Voor deze vrijblijvende kennismaking betaalt u 14.00. Ik heb de afgelopen drie maanden geen proefabonnement gehad 1 I _g™ Postcode: wordt bovendien in iedere apotheek een kleurwedstrijd kleurplaten zijn nu bij de NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost 9.30 uur ds. J. Lammens, Benthuizen 17.00 uur ds. K.C. Kos, Ederveen BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfaterkapel, Haven straat 10.00 uur ds. H.G. Koek koek 18.30 uur ds. H.G. Koek koek Extra aandacht gaat bij de eventuele bijwerking, of de apothekers in de derde week geneesmiddelen voor ’de van deze maand uit naar kin- ideale kindermedicijnkast’. deren met huidproblemen of Preventie van ongelukjes met astma. Slechts éénderde van medicijnen krijgt eveneens de plantsoen achter deze kinderen gebruikt de ge- nodige aandacht. Jaarlijks lo- neesmiddelen volgens voor schrift. Reden voor apothe kers om juist deze kinderen extra voorlichting en begelei ding te bieden. Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag 08.30 - 17.00 uur. kindveilige plaats te bewa- I ren. I Dezer dagen wordt de ’Uw D xhuis-aan- De huis verspreid. In deze krant, WADDINXVEEN - In de week van maandag 14 tot en met vrijdag 18 april is het ’Kinderweek in uw apo theek’. Een week lang nodigen de drie Waddinxveense apotheken aan de Prins Bemhardlaan, de Kerkweg- vraagd, maar onze boom bij ------ - een parkeerplaats of in de nieuwbouw van 7 vonden we niet zo’n aanspre kend idee', zegt Helgard de Nie. “Wij wilden graag een plek in het centrum. Toen wij kennis namen van de plan nen voor het G.J. Janssen- zorgcen- trum Souburgh vonden wij dat een ideale plek'. Te meer daar wij onze afdelingsavon- de gemeentelijke subsidie den altijd in Souburgh mogen wordt gewijzigd in een bijdra- houden’ weten hoe voortrede- lijk daar de zorg en de onder- Vrouwen die zwanger zijn of veertig procent van de vergif- linge samenwerking is‘. borstvoeding geven en regel matig geneesmiddelen ge bruiken, worden eveneens uitgenodigd te komen praten ceptgeneesmiddelen op een over medicijnen. Het doel van de landelijke ac tieweek is het bevorderen van veilig en verantwoord ge- Apotheekkrant’ bedoeld voor jong en oud, ko men naast algemene artike len over geneesmiddelen en het gebruik ervan, speciale 'kinderonderwerpen’ aan bod. Zoals de behandeling van kinderkwaaltjes en kin derziekten. Voor kinderen is een eigen pagina ingeruimd. Met de juiste oplossing van de kruis woordpuzzel en slagzin zijn, naast een weekend in het Ef- telinghotel voor het hele ge zin, een aantal toegangskaar ten te winnen. krijgen ouders in de apotheek Voor kinderen tot twaalf jaar deskundig advies. Tijdens de kinderweek staan kinderen nog eens extra in de georganiseerd, waarmee leu- schijnwerpers. Onderwerp ke prijzen te winnen zijn. De van gesprek kan zijn de toe diening en houdbaarheid van medicijnen, de werking en Q, Nell en Stutterheim keukenarchitectuur Ridderhof 51 Alphen a/d Rijn Telefoon 0172 44.32.69 -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 7