INSPRAAKAVONDEN OVER NOTA VERKEER BOSKOOP j Sm ..«Mr SAMEN WERKEN AAN BEREIKBAARHEID EN VEILIGHEID IN BOSKOOP UITNODIGING INSPRAAKAVONDEN fXTT WCb.' rm GEMEENTE BOSKOOF '-.ft.' WH -ï'Wif 4i’' o'l de inspraakbijeenkomsten over de Nota Verkeer Boskoop I l 1 t c “t.-T HOOFDLIJNEN NOTA VERKEER (zie ook de kaart op deze pagina) op donderdag 10 april 1997 en dinsdag 15 april 1997 in het gemeentehuis van Boskoop. Meer informatie i In Boskoop gebeuren relatief weinig ongelukken. Daar ben ik natuurlijk blij mee, maar elk ongeluk is er een teveel. Daarom wil ik graag dat we kijken hoe we de veiligheid op kruispunten en wegvakken verder kunnen verbeteren. Ik besef het: ik wil veel. Maar ik denk dat ik op deze manier de belangen van alle Boskoopse burgers het beste kan dienen. In het belang van ons allen wil ik dat Boskoop bereikbaar blijft voor iedereen die er moet zijn. Dat betekent ook dat voor het doorgaande verkeer, dus het verkeer dat niet in Boskoop moet zijn, maar wel door het dorp rijdt, oplossingen moeten worden gevonden buiten de bebouwde kom van Boskoop om. Een recent voorbeeld van het beperken van de hoeveelheid verkeer is het initiatief om boomkwekerijproducten collectief te vervoeren. Het weren van het doorgaande verkeer kan ook leiden tot een beter woon- en leefklimaat, zeker langs de belangrijkste wegen. Daarnaast zou ik graag zien dat nog meer Boskopers gaan fietsen en lopen. Om dat te stimuleren wil ik graag dat er meer veilige en directe fietsroutes en brede trottoirs komen. Graag hoor ik van u of u met het voorgestelde beleid eens bent. Misschien zijn er voorstellen die voor verbetering vatbaar zijn of zaken die niet genoemd zijn en die u belangrijk vindt. Ik hoop dat velen van u gebruik maken van de mogelijkheid tot inspraak. We krijgen daarmee een verkeersbeleidsnota voor Boskoop waaraan is bijgedragen door zoveel mogelijk inwoners van Boskoop. Mag ik rekenen op uw komst op 10 of 15 april? Ankie van Leeuwen-Meidam Wethouder Verkeer en Vervoer De Zijde en het Heyerskoop zijn daar goede voorbeelden van. Het valt vaak niet mee om in de spitsuren over de Zijde en het Reyerskoop te rijden. Als fietser moet je goed uitkijken dat je door automobilisten niet van de weg wordt gedrukt. De vrachtwagens en grote tractoren maken het er niet veiliger op. Voor automobilisten is de kans groot dat ze terechtkomen in de file voor de hefbrug en bij het kruispunt met de provinciale weg. In de nota wordt aandacht besteed aan alle zaken die ik net genoemd heb. Maar wel zo, dat goed gekeken is of een verbetering op het ene punt niet leidt tot een yer- slechtering op het andere punt. Ik denk dat de opstellers van deze beleidsnota hierin goed geslaagd zijn. Als wethouder Verkeer van de gemeente Boskoop ben ik erg blij dat er een verkeersbeleidsnota is gemaakt. Dat is ook hard nodig. De verkeersproblemen nemen immers hand over hand toe. NAAR EEN SAMENHANGEND VERKEERSBELEID In opdracht van de gemeente Boskoop heeft adviesbureau D&P Onderzoek en Advies een nota opgesteld waarin een samenhangende benadering van de problematiek van het verkeer en vervoer'in Boskoop wordt beschreven en waarin een afgewogen pakket maatregelen wordt voorgesteld. Deze Nota Verkeer richt zich voornamelijk op de bebouwde kom van Boskoop. De problematiek rond de ontsluiting van het sierteeltgebied wordt behandeld in het kader van de Landinrichting. Waar mogelijk en van toepassing worden in de Nota Verkeer daar mee verbanden gelegd. N207 (Alphenseweg - Den Ham); N455 (Noordeinde - Hoogeveense weg); Zijde; Reyerskoop tussen hefbrug en Zuid- wijk. Door andere regionale studies, zoals bijvoor beeld het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan, Landinrichting en het Verkeerscirculatieplan Waddinxveen met elkaar in verband te brengen, ontstaan mogelijkheden om doorgaand verkeer op termijn buiten Boskoop om te leiden. Drukte op de Zijde neemt hand over hand toe Foto: A. Fioole Ontsluitingswegen De ontsluitingswegen in Boskoop zijn: Beide bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en eindigen rond 22.00 uur. Op beide avonden zal een toelichting worden gegeven, waarna de aanwezi gen een reactie kunnen geven op deze nota, die nu in concept gereed is. Waar kunt u de nota inzien? Voorafgaand aan de inspraakavonden ligt de nota vanaf donderdag 3 april 1997 ter inzage in het gemeentehuis tussen 9 en 12.15 uur en op dinsdag tevens tussen 14 en 20 uur. Ook ligt de nota ter inzage in de bibliotheek. Het gemeentebestuur van Boskoop nodigt belang hebbenden en belangstellenden uit voor Maar u mag uw opmerkingen tot die datum ook telefonisch doorgeven. Dit kan op woensdag en donderdag aan de heer Pluim van de afdeling Werken, telefoon 0172 - 219 629. Snelheidsremmende maatregelen Bij belangrijke voorzieningen zoals scholen en winkels, wil de gemeente snelheids remmende maatregelen treffen. Deze komen er ‘automatisch’ wanneer deze voorzieningen in 30 km/h-gebieden liggen. Maar ook op stroomwegen en ontsluitingswegen zullen snelheidsbeperkende maatregelen gerealiseerd worden. De oversteekvoorziening op de Mendelweg is daarvan een goed voorbeeld. Om de verkeersveiligheid te vergroten worden snelheidsremmende maatregelen voorgesteld Foto: A. Fioole Drie soorten wegen De Nota Verkeer begint met het indelen van het Boskoopse wegennet in drie categorieën. De eerste categorie bestaat uit de stroomwegen. Dit zijn de wegen met een belangrijke regionale functie. De tweede categorie wordt gevormd door de ontsluitingswegen. Dat zijn wegen die bijvoorbeeld woonwijken vlot bereikbaar maken. Tenslotte zijn er de erftoegangswegen, de wegen die woningen, winkels, bedrijven, instellingen, belangrijke gebouwen en andere voorzieningen bereik-baar maken en tegelijker tijd de straat als ontmoetingsruimte veilig stellen. Duurzaam veilig De genoemde wegindeling komt uit de aanpak ‘Duurzaam Veilig’ die door het ministerie van Verkeer en Waterstaat is opgesteld. Deze aanpak heeft als doel het werkelijke gebruik van een weg in overeenstemming te brengen met de gewenste functie van die weg. Daartoe wordt per wegcategorie een soortgelijk wegbeeld nagestreefd. Daarnaast heeft de aanpak ‘Duur zaam Veilig’ als doel de snelheidsverschillen tussen de verschillende groepen verkeersdeel nemers te verkleinen en te voorkomen dat onveilige ontmoetingen tussen verkeersdeel nemers plaatsvinden. Zijde/Reyerskoop Daarnaast worden in de nota voorstellen gedaan om de verkeersveiligheid op de Zijde en het Reyerskoop te verbeteren. Dit houdt in dat waar mogelijk fietspaden of fietsstroken worden aangelegd en dat bij de kruispunten met de belangrijke zijwegen oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers worden aange bracht. Bovendien wordt bekeken of het aantal kruispunten op de Zijde en het Reyerskoop verminderd kan worden. Daarbij kan worden gedacht aan de kruisingen met de Burge meester Colijnstraat, het parkeerterrein achter AH, het Raadhuisplein, Voorofscheweg, Zinkeling en het Weteringpad. U wordt verzocht voor 9 april 1997 telefonisch door te geven op welke avond en met hoeveel personen u wilt komen. Het telefoonnummer is 0172 - 219 500. Ontsluiting Waterrijk De gemeente wil voor Waterrijk een nieuwe, volwaardige aansluiting op de Zijde, ter hoogte van het Torenpad. Als deze aansluiting gereali seerd is, is de Voorofscheweg in de route van en naar Waterrijk niet meer nodig. De huidige aansluiting van de Voorofscheweg op de Zijde -het onveiligste kruispunt van Boskoop- kan dan vervallen. De Voorofscheweg zelf kan dan autoluw gemaakt worden. Wat gebeurt er met uw reactie? In de periode van 3 april tot 8 mei en tijdens de twee inspraakavonden worden de inspraakreacties verzameld. Vervolgens bepaalt het college van B&W een standpunt over de ingekomen inspraak- - reacties. Dit gemeentelijke standpunt over de inspraakreacties wordt besproken en vastgesteld in de raadscommissies en de gemeenteraad. Een en ander wordt weer verwerkt tot een defini tieve Nota Verkeer. Tenslotte zal deze definitieve nota worden besproken en vastgesteld door het college, de raadscommissies en de gemeenteraad. Als dit alles volgens planning verloopt, heeft Boskoop eind september 1997 haar eerste vastge stelde verkeersbeleidsnota. Hoe kunt u reageren? U kunt natuurlijk tijdens de inspraakavonden een mondelinge of schriftelijke reactie geven. Daarna kunt u nog tot 8 mei 1997 uw reactie schriftelijk kenbaar maken aan: Gemeente Boskoop Burgemeester en Wethouders Postbus 5 2770 AA BOSKOOP Aanpak onveilige kruispunten De gemeente wil ook de meest onveilige kruis punten en wegvakken aanpakken. Deze kruis punten en wegvakken liggen meestal op de stroomwegen. Wanneer de bij de stroomwegen genoemde maatregelen worden uitgevoerd, worden deze onveilige kruispunten en wegvak ken ‘automatisch’ meegenomen. Kosten en prioriteit Als alle maatregelen die in de Nota Verkeer worden voorgesteld, tegelijk zouden worden uitgevoerd, zou dit zeer hoge kosten met zich meebrengen. Daarom is in de nota een volgor de van belangrijkheid opgenomen. Of deze volgorde de juiste is wordt mede bepaald door de inspraakreacties op de Nota Verkeer. i 1 1 5 1 I 1 c c c I Voor deze wegen wordt een beleid voorgesteld dat is gericht op het verbeteren van de verkeers veiligheid op provinciale wegen door het treffen van snelheidsremmende maatregelen. Voor beelden hiervan zijn de aanleg van rotondes en snelheidscontroles door middel van camera's. Biezen; Boomgaard; Goudse Rijweg; Linnaeusweg; Mendelweg; A.P. van Neslaan; Parklaan; Puttelaan; Reyerskoop tussen Zuidwijk en veiling; Roemer; Snijdelwijklaan; Zuidkade; Zuidwijk. Voor deze wegen wordt voorgesteld om met behulp van het aanbrengen van snelheids remmende maatregelen de snelheden van het autoverkeer te verlagen. Daarnaast worden voorstellen gedaan de verkeersveiligheid voor fietsers te vergroten door fietsstroken of -paden aan te leggen. Erftoegangs wegen Alle overige wegen zijn erfontsluitings- wegen. Deze wegen zijn op de kaart terug te vinden in de gearceerde gebie den. De gemeente wil deze wegen inrichten tot 30 km/h-wegen en -gebieden. Daartoe zullen snelheids remmende maat regelen moeten worden genomen. Hierbij kan worden gedacht aan drempels, maar ook aan ver hoogde kruisingsvlakken en wegversmallingen. Stroom wegen De stroomwegen in Boskoop zijn: Nota kopen? Natuurlijk kunt u de concept-nota ook kopen. Deze is voor 70,- verkrijgbaar bij de receptie van het gemeentehuis. Houdt u er wel rekening mee dat de Voor meer informatie over de Nota Verkeer kunt u definitieve nota op een aantal punten zal afwijken op woensdag en donderdag contact opnemen met van het concept. de heer Pluim, telefoonnummer 0172 - 219 629. - .J. i f/sba» o a stroomweg (incl. fietsvoorziening) ontsluitingsweg (incl. fietsvoorziening) erftoegangsweg (30 km/h-gebied) fietspad l 4 A r tMf !'P'W '-1 o rtfs** //I ***'7 ri jsw'1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 8