Felicitaties voor 55-jarig echtpaar Taxatieverslagen WOZ-beschikking worden verspreid Druk in de weer met 'voeding' Sloop van eerste woonblokje 'BB'-sirene loeit nu voor het laatst Behandeling bejaarden is beneden alle peil Laat het groen in de woonwijk Groenswaard Excursie naar bos Amelisweerd Vrouwen laten stem horen (2) Fietster gewond bij aanrijding Voorleestitel Hazerswoudse in AF-centrum Vrijgemaakten bij RTW-radio Muziekfeest in De Tunnel Geslaagden A-diploma Bingo in De Boog F \v \\i PAGINA 9 WOENSDAG 2 APRIL 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN *N r (Raadhuisplein) voor nodig was, is geleverd. tegen plichtigen kritisch naar deze WD-wethouder Maria den. Zaterdag 12 april zal het Laat dat ’groen’ er maar af. I bruidspaar samen met de fa milie in hotel-café-restaurant De Unie (Kerkweg-Oost) een feestelijke bijeenkomst heb ben. de taarten, molens, lolly’s, groeps- Ik woon al jaren aan de Win gerd in Groenswaard III. Op de binnenplaats stond altijd veel groen. Als kind renden mijn vriendjes en ik door al dat groen en speelden ver- komen en hun, vooral finan ciële, problemen op te lossen. Blijft het feit dat de bejaar den, die niet om verhuizen hebben gevraagd, afstand moeten doen van hun aan leunwoning met tuin, terwijl de meesten dat liever niet willen. ook voor grote problemen: - men kan niet meer in de ei gende bouwfase want dan moeten alle bewoners hun huis verlaten en staat een ie- Wientjens-van der Vel- MAGCHIEL van BIJSTERBOSCH 11jaar Wingerd 550 Waddinxveen TINEKE STUBBE-VAN RAAIJ Van Mecklenburg Schwer- inlaan 22 Waddinxveen renenet vele mankementen ging vertonen. Het ministerie van Binnen- zijn 4 (getrouwde) kinderen (2 zoons en 2 dochters) en 11 waarvan er ook al weer drie getrouwd zijn. De heer en mevrouw Van der Hoeven wonen nog zelfstan dig, maar de gezondheidstoe stand begint wel iets te wen sen over te laten. Dat ze in de toekomst voor de bouw van het woonzorgdcomplex twee omdat de waarde bepalend is voor de inkomstenbelasting (huurwaardeforfait en ver mogensbelasting) en water schappen (berekening water schapsbelasting). De beschikking geldt over voor vier jaar. richten. BBB houdt, als eni ge, een inventarisatie van de wensen van de bejaarden. Hieruit blijkt dat, op een en keling na, alle bejaarden lie ver in hun huisje met tuin WADDINXVEEN - Zaterdag 5 april houdt de vereniging voor veldbiologie (KNNV) een excursie naar Amelisweerd, een parkbos vol met zangvo gels, stinzenplanten, padde stoelen, zoogdieren en amfi bieën. De deelnemers wordt verzocht zich die ochtend om negen uur te verzamelen bij het NS-station Gouda (Bloe- mendaalzijde). Er wordt met de auto gereisd. Inlichtingen bij Wim Vuik. tel. 0182- 502666 of 030-2334127. een kinderkookboek, fruit- mannetjes en posters over ge zonde en ongezonde voeding. De tentoonstelling werd be zocht door veel ouders en er heerste dan ook een gezellige drukte. Gehoopt wordt dat het schoolproject voeding de kinderen en hun ouders nog meer zullen aanzetten tot het nadenken over eten en eetge woontes. Beeldend kunsteiores like Neisiili. Mind The Gap, Waste of Space en Razzmatazz mee in de voorrondes van Bandslag. Eén van deze drie bands gaat gebeuren, door naar de finale. Het pu bliek bepaalt mede wie er wint. landse Zaken heeft daarom besloten, gebruik makend blijven wonen. Ze zien echter wel in dat de bouw van het woonzorgcom plex een groot voordeel is voor sommige onder hen en dat sloop van vooral de eerste zes huisjes naast Huize Sou- burgh dan niet te voorkomen is. Gelukkig kan ‘Woonpart- ners Midden-Holland' de be woners uit deze eerste te slo pen huizen een leegstaande den aan het woord. ii De organisatie hiervan is |j in handen van de project- 1 groep Vrouw en Politiek’ van de Vrouwenraad Wad- j| dinxveen. Voor informatie i kan men bellen 0182- 1 630071 of 0182-614485. Een taxatieverslag kan kos teloos in het gemeentehuis worden aangevraagd bij de ten wijken voor de bouw van afdeling Vastgoed, Belastin gen en Bedrijfsleven, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. veen bezig al dat groen te rooien en alles wordt gras. Een paar bomen blijven staan omdat een paar men sen hadden gezegd dat ze zich De termijn om bezwaar te maken tegen de economische waarde van woningen en panden loopt deze maand april af. Het verstrekken van een taxatieverslag van woningen en panden heeft vertraging opgelopen. Het niet tijdig be schikbaar zijn van software was debet aan deze vertra ging. Om te kunnen bepalen of de economische waarde juist is vastgesteld, kunnen inwo ners een taxatieverslag bij de gemeente opvragen. Dit verslag kan gebruikt wor den ter ondersteuning van delburgseweg) worden ge start. De resterende bestaande hui zen worden dan gesloopt, waarna de bouw van de overi ge 79 woningen kan begin nen, aldus “Woonpartners een bezwaarschrift WOZ-beschikking. De gemeente hanteert vanaf 1995 de huidige economische waarde. Die waarde staat op de WOZ-beschikking. Ik zou tegen het gemeentebe stuur willen zeggen als ze zo door gaan: ‘Groenswaard? gen tuin zitten en is aange wezen op de tuin van Huize Souburgh; - men zal op oudere leeftijd moeten overstappen van ko ken op gas naar koken op elektrisch (nieuwe pannen); - was drogen kan alleen nog maar met een condensdroger (aanschaffen); - in het hele huis zijn geen vaste kasten te vinden (extra kosten); - de slaapkamer bevindt zich in het midden van het huis (luchten van beddegoed wordt een lastig karwei). Is hier door de heren archi tecten wel over nagedacht? In het begin was er nog een gro te bereidwilligheid te vechten tegen de plannen van ‘Woon partners Midden-Holland', maar naarmate de tijd ver strijkt worden de mensen bang dat ze niet in aanmer king komen voor een ander huis als ze nog langer tegen de wens van de huiseigenaar ingaan. Slapeloze nachten, nachtmer ries en ziekteverschijnselen beginnen zich voor te doen. Zelfs het feit dat BBB een ter zake kundig advocaat in de arm neemt om zijn zaken te behartigen kan geen echte rust brengen in de wijk. De meeste bejaarden zijn moegestreden of ziek en be rusten. Slechts een kleine groep weet het nog op te brengen in te gaan tegen ‘Woonpartners Midden-Hol land* en te strijden voor hun recht. Alle problematiek rond verhuizing, sloop, kosten, nieuwbouw, ‘Woonpartners Midden-Holland*, projectont wikkelaar en de politiek wil ik echter toch even buiten be schouwing laten. Het enige echt belangrijke in deze is hoe er wordt omge sprongen met de bewoners die alleen maar rustig willen leven en die stuk voor stuk hadden gedacht in hun pret tige woonomgeving him laat ste levensdagen te slijten. Zij begrijpen niet waarom juist hun wijk moet wijken. De oude ’BB’-sirenes zijn vele tientallen jaren op de eerste maandag van de maand ge test om de bevolking te kun nen alarmeren in geval van een bedreiging van de open bare veiligheid en orde. WADDINXVEEN - Woens dagochtend vond aan de Eksterdreef een aanrijding plaats waarbij een gewon de viel. Een 23-jarige Wad- dinxveense bestuurder van een bestelauto reed achteruit om te keren. Op dat moment reed een 18-jarige Waddinxveense fietsster achter de auto langs. Dat zag de bestuur der niet met als gevolg dat de fietsster werd aangere den. De vrouw werd met een ge broken onderbeen, hoofd-, nek- en rugletsel overge bracht naar het Goudse Groene Hart Ziekenhuis. De heer Van der Hoeven is een geboren Waddinxvener, beoordelingscommissie terwijl mevrouw Van der Hoeven afkomstig is uit Ou derkerk aan den IJssel. Het echtpaar is in Gouderak Tot nu toe zijn 400 verzoeken om een verslag bij het ge meentebestuur binnengeko men. Het taxatieverslag kan aan leiding geven om alsnog be zwaar aan te tekenen. Als dat nog niet gedaan is, kan dat binnen drie weken na dagte kening van het verslag. De gemeente heeft 350 be zwaarschriften binnengekre gen, waarvan ongeveer 100 pro forma. Dat wil zeggen dat deze bezwaarschriften nog gemotiveerd dienen te wor den. WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen is begon nen met het verstrekken van taxatieverslagen aan ei genaren en gebruikers van onroerend goed in het Gou- wedorp. De software, die daar in het gemeentehuis 52 huur- en 53 koopapparte- menten, zal er eerst een blok je van zes huizen worden ges loopt. Met deze eerste fase van het nieuwbouwplan - zoals die op de tekening wordt aangege ven - wordt in augustus van dit jaar begonnen. Het ge meentebestuur is van plan voor dat doel vergunning te verlenen voor het kappen van 13 bomen. Vervolgens start de bouw van de eerste 26 huurwoningen, Naschrift redactie: In het dezer dagen verschenen maart-maga- zine van ‘Woonpartners Midden- Holland', de beheersstichting van de woningbouwverenigin gen SSW, Waddinxveen en Beter Wonen (Zevenhuizen-Moerka- pelle), wordt gesteld dat de huidi ge bewoners van de bejaarden woningen aan de Prins Bem- hardlaan uitgebreid zijn geïnformeerd over de nieuw- bouwplannen. Aan de huurders is de toezeg ging gedaan dat zij voorrang krij gen bij de toewijzing van de nieuwe huurwoningen. Daar naast zijn ook met de huidige woning vergelijkbare woningen aangeboden. De huurders ontvangen een te gemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten. In januari van dit jaar hebben in dividuele gesprekken plaatsge vonden met de bewoners van de zes woninmgen die het eerste gesloopt gaan worden. Zij krijgen de mogelijkheid om tijdens de bouw tijdelijk een an dere woning in het huidige com plex, waarvoor in mei 1961 de eerste steen werd gelegd, te be trekken. De meeste bewoners verhuizen uiteindelijk naar de nieuwbouw. WADDINXVEEN I wekelijkse H radio wordt zondagmor- i gen 6 april van negen tot twaalf uur verzorgd door de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). van nieuwe technieken, een nieuw waarschuwingsstelsel te plaatsen in geheel Neder land voor de alarmering van de bevolking. Eén van de grote voordelen van dit nieuwe systeem is, dat de sirenes individueel aan te sturen zijn, beter hoor baar voor de bevoking en be- drijfszekerder. Maandag 7 april draaien de wisselwoning aanbieden tus- oude sires dus voor het laatst sen medebewoners. hun proefalarm. Maandag 2 Hiermee wordt het probleem juni zal het nieuwe sirenenet echter verlegd naar de vol- in de Goudse regio voor het eerst te horen zijn. WADDINXVEEN - Met het oog op de gemeente- II raadverkiezingen in maart IS 1998 laten op initiatief van de Stichting Vrouwenraad Waddinxveen in het Week- j blad voor Waddinxveen ge- I regeld vrouwen hun stem S horen om het belang van j| politiek voor vrouwen en het belang van vrouwen in j| politieke functies te onder- strepen. Vandaag de bijdrage van beeldend kunstenares An- S ke Mensink (Peppelhorst l| 110): ‘Alleen al omdat het er kleurrijker van wordt!* In het kader van de ge- II meenteraadsverkiezingen lj| van 1998 geeft regelmatig II een Waddinxveense vrouw of man haar of zijn mening I over ‘vrouwen in de poli- tiek*. Eerder kwam in deze ii reeks WD-wethouder Ma- I ria Wientjens-van der Vel-1|| In verband met afwezigheid van burgemeester Fedde Jonkman heeft wethouder Joop Neele (PCW) dinsdag- na- mens het gemeentebestuur Kooiman, Carolien Kraan, aangeboden. Monique van der Veer, Frits van Gemeren, Vincent van Drunen, Michel Schimmel, Laura de Jong, Maaike Lan gendoen, Stephan Visman, Martijn de Jong, Shannon Jansen, Casper Fortuin, Jef frey Rodenburg, Danielle Knoop, Joop van Beek, Lisan- ne van Rees, Amoud van Leeuwen, Ralph Pijls, Stefan van Gemeren, Ylona Tame- rus, Danielle Lindhout, Syl via van Tol, Robin Huisman, Esmee Voskuilen, Lindy Moons, Danny Heuvelman, Erik Wolterink, Jentl Vrolijk, Mark Sonneveld, Maria-Lot- te Haagsman, Denise van Veen, Jonathan de Pater, An- net Buitenhuis, Peter Evers, Jantina Fokkema, Dion Bremmer, Harm Hoogen- doorn, Paulien Vos, Christian de Rooy, Youri Heeren, Harm Snoep, Johan Commelin, Ra chel Griffioen, Kees van der Velden, Rineke van der Spek, Cherryl Congo-Lowango, Erik Fortgens en Samantha van Vliet. Het gebied van de Regionale Brandweer Midden-Holland beslaat de gemeenten Ber gambacht, Bodegraven, Bo skoop, Gouda, Moordrecht, Nederlek, Nieuwerkerk aan den IJssel, Ouderkerk aan den IJssel, Reeuwijk, Schoon hoven, Waddinxveen, Vlist en Zevenhuizen-Moerkapelle. Het oude sirenestelsel was zo zwaar verouderd, dat het si-In de maand mei wordt geen proefalarm gegeven, omdat der van hen voor hoge kosten, de eerste maandag op 5 mei Tevens houdt hiermee de be valt. Deze datum wordt niet reidwilligheid van ‘Woon- geacht een beproefdag te zijn, partners Midden-Holland* op. Het invoeren van het nieuwe De huiseigenaar blijft name- waarschuwingsstelsel zal ge- lijk halstarrig weigeren de paard gaan met een grote pu- bewoners verder tegemoet te bliciteitscampagne. De sire nes zullen de eerste zes maanden (dus tot en met no vember) luid worden be proefd. Hierna zal de maan delijkse test ’stil’ worden uit gevoerd. WADDINXVEEN - Vrijdag avond 4 april om acht uur (nieuwe aanvangstijd) wordt Ijl er een bingo-avond gehouden in buurtcentrum ’De Boog’ (C. Huijgenslaan). Er zijn weer prachtige prijzen te winnen. Iedereen is van harte welkom. Verder is er in De Boog iedere woensdag avond vanaf negen uur een inloop voor 30-plussers. snoepjes gemaakt, er is ge werkt met brooddeeg, er zijn maaltijdschijven, boter en kwark gemaakt door werkstukken over voeding, middel van karnen en er zijn allerlei koeken, cakes en broodjes gebakken. Op de avond van de tentoon stelling konden de aanwezi gen naast thee of koffie dan ook rijkelijk proeven van al het lekkers dat door kinderen werd uitgedeeld. Verder hing en stond de school vol met allerlei werk van de kinderen zoals geverf- no en Gert. Zzij laten de nieuwste hits en toppers ho ren. Zaterdag 5 april om tien uur houdt De Tunnel haar tweede bandslag-avond. Ook hier is de toegangsprijs vijf gulden. Deze avond strijden de bands vanaf kon sleeën. Dat gaan ze ook met de grond gelijk ma ken. Ik vind het belachelijk en iedereen laat het gewoon Het ligt tevens in de bedoe ling om vanaf volgend jaar ju- De flat die wordt aangeboden ni éénmaal per jaar in het ge- is dan wel nieuw en aange- hele land de beproeving ’luid’ past aan deze tijd maar zorgt uit te voeren. Zowel voor de oude als voor het nieuwe waarschuwings stelsel geldt bij een echt alarm: ga naar binnen; sluit ramen en deuren; zet de radio aan en stem af op Radio West (FM 88.4 of op de kabel). BOSKOOP - Vrijdagavond 4 april om negen uur is er in de Boskoopse jongerensociëteit stappertje. De Tunnel de maandelijkse Nu is de gemeente Waddinx- danceparty voor jongeren vanaf 14 jaar. De toegangs prijs bedraagt vijf gulden. De avond staat garant voor veel house en een beetje mel low. De dj-ers zijn Dennis, Gi- onveilig voelden. Nou woon ik hier al acht jaar en er is nog nooit wat ge beurd. Mijn pasgeboren broertje zal dus nooit kunnen ronddollen door die bosjes. En nog iets. Er was een heu veltje waar je in de winter mevrouw M.H. van Bemhardlaan) er bij stil dat zij 55 jaar geleden in het diploma. Namens de Natio- huwelijk zijn getreden, nale Raad was mevrouw C. van Velzen als afgevaardigde aanwezig. De bestond uit W. van Minnen, R. Hogerbrugge en C. Slag- ter. Er waren deze keer 75 kandidaatjes die allen zijn in het huwelijk getreden. Er geslaagd. De namen van de kinderen die hun diploma gehaald heb- kleinkinderen, ben zijn Sharona Straver, Anouk van Velzen, Diana van der Helm, Mariska de Korte, Jochem de Boer, Nathasja Hielema, Lorenzo van Vliet, Lisa Pos, Linda van Dijke, Niels van Leeuwen, Corine van Heusden, Mariella van Leeuwen, Jeffrey Verbeek, Lianne Konijn, Kristian Ui- keer verplicht moeten verhui- terwijk, Jette van der Heijdt, zen vinden ze een hele belas- Mart van Gemeren, Jeffrey ting. Huisman, Lieke Brons, Ma- rije Brons, Caroline Flohil, Christiaan van Dorp, Daan van Klaveren, Chantal van Nieuwkoop, Leroy Huikesho- middag de gelukwensen ven, Thierry Kruyf, Inge WADDINXVEEN - De in het Anne Frank-centrum (Jan van Bijnenpad) gehouden re gionale ronde van de Natio nale Voorleeswedstrijd is ge wonnen door Steffie van der Steen uit Hazerswoude. Twaalf jeugdige voorlezers deden hun best om voorlees- kampioen 1996-1997 van de regio Boskoop-Alphen aan den Rijn te worden. Het was een spannende en gezellige middag, die gepresenteerd werd door Tiny en Tony Macaroni van Platvoet Pro ducties. De jury, bestaande uit jour naliste Sylvia Marcus, schooldirecteur René Roza van de Waddinxveense basis school De Regenboog en Frits Bromberg, kinderboeken schrijver uit Bodegraven, was unaniem in de uitslag. Eerste werd Steffie van der Steen uit Hazerswoude, WADDINXVEEN - In het Gouwebad ‘de Sniep* (Sniep- WADDINXVEEN - Dinsdag 1 april stonden de heer en weg) is dinsdag 25 maart mevrouw M.H. van der Hoeven-Heuvelman (Prins tweede Tineke Tanja uit Lei- weer gezwommen voor het A- Bemhardlaan) er bij stil dat zij 55 jaar geleden in het muiden en derde Desiree de Jong uit Hazerswoude. Voor- leeskampioen Steffie van der Steen vertegenwoordigt za terdag 12 april in Zoetermeer de regio Boskoop-Alphen aan den Rijn tijdens de provincia le ronde. De kerkuitzen- ding van de locale RTW- een waaraan behoefte is en dat er uiter aard moet komen. Tevens zullen op de openge vallen plek twee bejaarden flats verrijzen en zal de rest van de vrijkomende grond worden gebruikt voor uitbrei ding van het winkelcentrum ‘De Nieuwe Passage*, waar ik nog nooit een inwoner van Waddinxveen positief over heb horen praten. De 33 huishoudens, bestaan de uit ouderen met een ge- Midden-Holland*, de beheers- middelde leeftijd van 77 jaar stichting van de woning bouwverenigingen SSW, Waddinxveen en Beter Wo nen (Zevenhuizen-Moerka pelle). De huurprijs van de 52 huur woningen zal naar verwach ting f 756,- exclusief service- gerucht kosten gaan bedragen. De nieuwe woningen worden vanuit de binnengalerij op de tweede verdieping met een loopbrug verbonden aan Hui ze Souburgh. WADDINXVEEN - In de pro- testans-christelijke Prins Willem-Alexanderschool (lo catie Oranjelaan) is een ten toonstelling geweest naar aanleiding van het leerlin genproject voeding. In de weken voorafgaand aan het schoolproject hebben de kinderen kennisgemaakt met allerlei aspecten van voeding. Naast informatie hebben ze ook allerlei dingen zelf ge maakt. Er zijn door de leerlingen die bij dit probleem betrok ken werden zonder daar ooit over gehoord te zijn, hebben een heel moeilijke tijd achter zich en een nog zwaardere voor zich. Reeds lange tijd is daar het van sloop, waarop paniek volgt bij de bewoners: ‘waar moeten wij blijven?* Als dan eindelijk bekend wordt wat er precies gaat gebeuren - sloop van hun huis en een gedwongen verhuizing - is de ramp compleet. Huiseigenaar ‘Woonpartners Midden-Holland* biedt een zodanig lage verhuisvergoe- ding en de prijzen van de flats in het woonzorgcomplex zijn zo extreem hoog (tussen de 35,2 en 86,9% huurverho ging), dat een groot deel van de bewoners voor financiële problemen zal komen te staan. Een aantal kinderen van de bewoners voelt zich daarom geroepen het ‘Comité Belan- GOUDA/WADDINXVEEN - Maandag 7 april wordt in de genbehartiging Bejaarden Goudse regio voor de laatste keer proefalarm gegeven Bemhardlaan* (BBB) op te met de oude ’BB’-sirenes. Dat geldt ook voor Waddinx veen en Zevenhuizen-Moerkapelle. Vanaf juni wordt er in beide gemeenten gewerkt met een nieuw waarschu wingsstelsel. Leerlingen van de Prins Willem-Alexanderschool (Oranjelaan) zijn druk in de weer geweest voor het schoolproject over voeding. (Foto: Prins Willem-Alexanderschool). Het programma ziet er zo I uit: 9.00-09.30 uur kerk muziek; 09.30-09.45 uur kinderverhaal; 09.45- 10.00 uur gospelmuziek; 10.00 uur kerkdienst I over het Paasfeest ver- I zorgd door ds. D. Grif- fioen (Voorburg); 11.00 uur een reportage van een gemeenteavond over het thema ’Hoe treed je als christen naar buiten’, ingeleid door D. Slot; 11.30-12.00 uur poëzie en muziek. De ‘gedwongen* verhuizing van een aantal oudere mede burgers van onze gemeente, namelijk de bewoners van de bejaardenwoningen aan de Prins Bemhardlaan, geeft zo veel problemen dat ik hier graag eens iets over kwijt wil. De huisjes van deze bewoners zullen moeten zoals bekend worden gesloopt voor nieuw- bouw. Nieuwbouw van Van belang is dat belasting- De eerste fase van de bouw van in totaal 105 huur- en koopappartementen omvat de sloop woonzorgcomplex, plichtigen kritisch naar deze van een blokje van zes kleine bejaardenwoningen. De plattegrond laat zien waar dat pre- economische waarde kijken, (jes gebeurt. (Tekening: Architectenbureau Topos BV). WADDINXVEEN - Van de 40 kleine - in’1961 gebouwde - bejaarden woningen aan de Prins Bemhardlaan, die op initiatief van Woonpartners Midden-Holland zullen moe- LEZERS SCHRIJVEN waarvan de bouw in de loop van 1998 afgerond zal zijn. Het eerste woongebouw zal bestaan uit twee delen van verschillende hoogte, met el kaar verbonden via een bin nengalerij. De oostzijde zal vier verdie pingen hoog worden en de westzijde twee verdiepingen hoog (de begane grond niet meegerekend).' Op iedere ver dieping zijn zes woningen ge pland met, nabij de woning, een eigen berging. Op de be gane grond is een gezamenlij ke fietsenberging. Na het neerzetten van de eer ste 26 huurwoningen kan fa se 2 van dit nieuwbouwplan naar een otnwerp van archi tectenbureau Topos BV (Mid- war Mij* o: i BBS Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden ge weigerd. Anonieme brieven worden niet gelzen. Brieven onder pseudoniem worden wel ge- plaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent, III'«■■■■■■■■■■■lilMIIIIIM^ Souburgh le Fase

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 9