Senioren testen verkeerskennis DE KAMER WAARDECOUPON VANSTRAATEN M de pater Met Dani aan tafel Vaart achter bestemmingsplan voor de Passage Gemeentebestuur vroeg op werkbezoek bij Kodak Fotoservice Hoogwerff Eikelenboom CDA wil permanente expositie winkelplan Tr kalkhoven Inn r ALLES VOOR UW OPEL... PARKET SHOP En toch samen Zaterdag 26 april GERANIUM- MARKT op de passage bij de Kruiskerk Vervanging inventaris STUNT Verse slagroom kW Raadhuis gaat vier dagen dicht Werkbezoek van SGP-statenleden Van Elswijk b.v. Aankoop grond Coenecoop III "W De 11 11 11 DE PATER MAKELAARDIJ 1 Hf den. voor de artikel 19-procedure linke! Iers W MANS OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN GEGARANDEERD VAKKUNDIG HERSTEL I I I reidingsbeslu.it behelst het gebied tussen de Stations- reau. In de serie advertenties voor Echte Boter verscheen vorig jaar een foto van Dani aan de ontbijttafel met de tekst: ‘Met Echte Boter krijg je ’m aan tafel1. Kopers van echte boter maakten kans op een plaatsje naast Dani. Ze moesten op een originele ma nier laten weten waarom ze dat wilden. Meer dan dui zend, waaronder vele meis jes, reageerden. DIVERSE vanaf. groot assortiment perk- en kuipplanten ’assage Wij doen meer voor dezelfde premie WADDINXVEEN - De ge meenteraad heeft geld be- KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. - AUTOSCHADE - In het kader van de aankoop, verbouw en inrichting van het pand Beukenhof en de verbouwing en herinrichting van het gemeentehuis valt er niet aan te ontkomen dat de ze noodzakelijke (vervan- gingsjinvesteringen van in- wor- de Tel: 2 potjes 4 50 1 J op de wachtlijst staan. Over de door 12 advi seurs begeleide rijvaardigheidsrit, opgezet door WN-Waddinxveen en de politie en fi nancieel mogelijk gemaakt door de gemeente Waddinxveen en de provincie Zuid-Holland, elders meer in het Weekblad voor Waddinx veen. WADDINXVEEN - De vorige week woensdag in en buiten het Anne Frank-centrum (Jan van Bijnenpad) gehouden tweede Waddinx veense rijvaardigheidsrit voor 50-plussers is met 72 ’geslaagde’ deelnemers weer een groot succes geworden. De animo was zo groot dat er nog 45 senioren om een on- bestemmings- zijn om deze hal in te richten. Als gevolg van de uitplaat sing van de sector Facilitaire Ondersteuning naar het kan toorpand aan de Beukenhof was het noodzakelijk een nieuwe archiefruimte in te richten, verhuizing van twee Paternosterkasten en aan schaf van zo’n nieuwe kast. INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen WADDINXVEEN - Het col lege van Burgemeester en Wethouders en enkele amb tenaren hebben vorige week vrijdagmorgen vroeg een be drijfsbezoek gebracht aan Kodak Fotoservice Hoog werff Eikelenboom op het bedrijvenpark Coenecoop. Dit was het eerste bedrijfs bezoek in dit jaar. Om een Kodak-fotocentrale werkend te zien moet men er vroeg bij zijn. Het was dus vroegcp voor B. en W., die hun werkbezoek om ne gen uur begonnen. Het werk in de ontwikkel centrale begint om midder nacht. Een aantal werk zaamheden zijn om negen uur klaar. De ontwikkelde fotorolletjes van de klanten van Niekerk uit Waddinxveen heeft vorige week dinsdag 15 april met Ajax-voetballer Da ni aan tafel gezeten in de Am sterdam ArenA. Van die his torische gebeurtenis is een fo to gemaakt, die zij ingelijst boven haar bed kan hangen. De Waddinxveense was één van de winnaars van een wedstrijd, uitgeschreven door Het Nederlands Zuivelbu- WADDINXVÈEN - Het Wad dinxveense gemeentehuis aan het Raadhuisplein gaat vier werkdagen dicht. Woens dag 30 april (Koninginnedag), de realisering van het win kelcentrum De Nieuwe Pas sage was het volgens het ge- WADDINXVEEN - Vanmor gen (woensdag 23 april) heeft de fractie van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) uit de provinciale staten van Zuid-Holland een werkbe zoek gebracht aan Waddinx veen. Het college van Burge meester en Wethouders ont ving de statenfractie om negen uur in het gemeente huis. Onderwerpen van ge sprek waren het verkeerscir culatieplan, de plannen voor de woonwijk ’Triangel’ en de ontwikkeling van bedrijven terreinen. De SGP-fractie kreeg ook een presentatie van het experiment ’buiten plaatsen’. Punten van bezichtiging wa ren de wijk Zuidplas ’90 (waar het politiekeurmerk Veilig Wonen voor is afgege ven), een korte wandeling bij het kunstwerk van Eline Ou- wendijk ’De vergeten Plek’, de locatie waar het experi ment ’buitenplaatsen’ ge pland is en een tour over het bedrijvenpark Coenecoop. Het werkbezoek eindigde met een lunch in hotel-café-res- taurant De Unie (Kerkweg- Oost). logisch want veel mensen gaan dan op vakantie en wil len bij terugkomst zo snel mogelijk hun foto’s hebben. Voor de mensen die er wer ken is er wel een probleem! Tijdens en kort na de Neder landse vakanties moeten zij dag en nacht in touw’ zijn om het werk te doen en op tijd klaar te zijn. Vandaar dat het bijna niet mogelijk is om in de zomer op vakantie te gaan als je in een fotolab werkt. De klan ten willen immers hun her inneringen op foto’s zo snel mogelijk terughebben, op tijd en in goede kwaliteit! Tijdens de rondleiding door het bedrijf, die onder leiding van R. Kloosterman stond, ging bijzondere interesse uit Eerder zijn de plannen al te bezichtigen geweest tijdens exposities in de Kruiskerk (Passage). Niet alle Waddinx- veners zijn echter in de gele genheid geweest deze exposi ties te bezoeken. Ook bleek tijdens de huiska- merbijeenkomsten die CDA- fractieleden en CDA-be- stuursleden bij ouderen ge houden hebben dat er bij hen een grote behoefte bestond aan meer duidelijkheid ten aanzien van de plannen. Hoe gaat het nieuwe winkel centrum eruit zien? Komen er voldoende parkeerplaatsen en welke winkels komen er? Hoe is de relatie met de bouw van het woonzorgcomplex bij Souburgh? Ondanks de voorlichting die er al is gegeven, blijken veel mensen onvoldoende op de hoogte te zijn en heerst er nog WADDINXVEEN - Nu er weer nieuwe stappen zijn gezet op de lange weg naar het nieuwe winkelcentrum De Nieuwe Passage is de Waddinxveense gemeenteraad op voorstel van B. en W. ook accoord gegaan met de voor bereiding van een nieuw bestemmingsplan voor het ge bied waar het winkelhart moet komen. naar de logistiek in het labo ratorium. Hoe zorg je dat het werk op tijd binnen is, verwerkt wordt en dat het juiste rolletje terug gaat- naar de juiste klant, inclu sief de foto’s. Duidelijk werd dat hiervoor een uiterst betrouwbaar sys teem wordt gehanteerd. De filmpjes worden bij binnen komst onmiddellijk van een nummer voorzien. Dit nummer staat ook op het zakje met de naam en het adres van de klant. Na het proces in de ontwikkelcen trale wordt dit weer, uiter aard met de foto’s, bij elkaar gebracht en met speciaal nachtvervoer op de plaats van bestemming gebracht. officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 237 Hazerswoude-Dorp altijd verwarring. Men denkt bijvoorbeeld dat de woningen naast Souburgh moeten ver dwijnen ten behoeve van het winkelcentrum en dat er geen andere huisvesting voor die mensen is. Het is belangrijk dat het ge meentebestuur meer voor lichting geeft om dit soort misverstanden uit de weg te ruimen. Daarom heeft het CDA in de commissieverga dering gevraagd om een per manente expositie van de ma quette. Op informatieborden kan de laatste stand van za ken worden weergegeven. In de raadscommissie werd toegezegd dat in het binnen kort te verwachten communi catieplan een permanente tentoonstelling met betrek king tot het nieuwe winkel centrum De Nieuwe Passage zal worden voorgesteld. E en heldere kjjk op een complete markt Het door de gemeenteraad bestaat uit het concept-be- hiervoor vastgestelde voorbe- stemmingsplan Centrum ’97. reidingsbesluit behelst het Behalve het gebied voor het winkelcentrum is hierin ook straat, Kanaalstraat, Juliana begrepen het gebied van het van Stolberglaan, F_' Bernhardlaan, Prinses Beat- rixlaan en NS-station Wad dinxveen. In het kader van én de foto’s moeten immers nog dezelfde dag terug naar de winkels, van Groningen tot Maastricht en uiteraard binnen Waddinxveen. De gemeente Waddinxveen heeft oog voor wat er in de plaats Het Waddinxveense bedrijf draagt nog steeds de naam van de familie Hoog werff Eikelenboom, maar wordt al jarenlang gestuurd door de Kodak-organisatie. Kodak bezit in de wereld eel laboratoria en één daar van staat op het bedrijven park Coenecoop. Hier werken ongeveer 100 mensen met een vast dienst verband. In de zomerperiode is het toptijd en werken er nog eens 100 mensen extra met op contractbasis. Dit is inventaris te kunnen kopen ten behoeve van noodzakelij- vorming over het voorlopige ke vervanging, ontwerp van het winkelcen trum nu afgerond. Aan het definitieve ontwerp wordt voortvarend gewerkt. De gesprekken over het cen trumplan zijn gaande. Vol gens de huidige plannning ze noodzakelijke dinxveense gemeenteraad zal dit definitieve ontwerp ge- -xZ in -xj x j- realiseerd gaan worden via ventaris gedaan moeten een versnelde procedure op den. Eind mei zal basis van artikel 19 van de verbouwde publiekshal in het in Wet op de Ruimtelijke Orde- x v„-_ -1J ning. Dit in verband met de tijd, die nodig is herroepelijk plan te verkrijgen. Ten behoeve van deze proce dure is een voorbereidingsbe- sluit, waartoe de gemeente raad op voorstel van B. en W. hebben besloten, noodzake lijk. Prins woonzorgcomplex. De realise ring van de plannen voor de eerste fase voor het woon zorgcomplex vindt plaats via een aparte procedure op basis van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, die (Bevrijdings- meentebestuur noodzakelijk momenteel lopende is. heeft ingestemd met de aan koop van 36.760 m2 grond van W.W. Humme-de Goey en G.J. Humme om er i Waddinxveen-Zuid nieuw be drijventerrein van te kunnen maken. Om te kunnen blijven vol doen aan de vraag naar be drijfsterreinen is het volgens het college noodzakelijk de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein ter hand te nemen. B. en W. zijn reeds geruime tijd bezig met de De planologische ondergrond voorbereiding van een bedrij- T- venterrein aan de Kanaal- dijk, Coenecoop lila. De eige naar van de gronden bleek bereid deze aan de gemeente te verkopen. Door deze aan koop komt het gehele gebied WADDINXVEEN - Eline Coenecoop lila in gemeente- 'T' 1 1 ”T handen. Met de grondeigenaren is overeenstemming bereikt over de verkoop van deze grond aan de gemeente voor een bedrag van ƒ1.475.000,-. Op basis van deze verwer vingskosten verwachten B. en W. het te ontwikkelen be drijventerrein rendabel te kunnen exploiteren. gemeentehuis opgeleverd worden. Het is noodzakelijk dat er middelen beschikbaar Op woensdag 30 april (koninginnedag) zijn de meeste winkels tot 13.00 uur geopend. Bij mooi weer; gezellig terras en div. kraampjes. Deze ochtend spec, oranje aanbiedingen. Zie onze spec, advertentie pagina volgende week. I I I I I donderdag 1 mei (Dag van de Arbeid), vrijdag 2 mei en maandag 5 mei dag) zijn zowel het gemeente- nu ook een voorbereidingsbe- huis als het Centraal Meld- sluit te nemen voor het ge punt Zorg de gehele dag ge- bied van het ontwerp-bestem- mingsplan Centrum ’97, om dat de nu van kracht zijnde de telefoon- bestemmingsplannen deze grootscheepse bouwkundige huis zal waarschijnlijk ook de ontwikkelingen niet toelaten. Met het oog op de plannen schikbaar gesteld om nieuwe voor het winkelcentrum De 1 J““- x_ - i Nieuwe Passage is de besluit- IN HARWA’S De grootste sortering van Waddinxveen in: laminaat lamelparket massiefparket kurkparket (Wicanders) Kom eens langs voor een vrijblijvend advies. WADDINXVEEN - In de vorige week dinsdagavond ge houden raadscommissie heeft CDA-fractievoorzitter Dorenda Gerts haar partijgenoot wethouder Jan Hiele- ma verzocht een permanente expositie van de plannen met betrekking tot het winkelcentrum ’De Nieuwe Pas sage’ in te richten. sloten. Doordat er in dezelfde periode werkzaamheden wor den verricht aan centrale van het gemeente- telefonische bereikbaarheid niet optimaal zijn (geen ant woordapparaat). WADDINXVEEN - De Wad- Weekblad voor Waddinxveen Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. ■is®» Wil iwerff Eikelenboom op het bedrijvenpark Coenecoop. Zij bekijken op de x. nu heidsrit voor 50-plussers, die bestond uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. (Foto: U VINDT ONS HIER: Waddinxveen: Kerkweg Oost 224, tel. 0182-613822 Boskoop: Zijde 6, tel. 0172-215409 i i i i i i i i i Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. makelaardij b.v. Julianastraat 6 Waddinxveen tel. (0182)61 23 09 Corry Blei-Strijbos HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2539 WOENSDAG 23 APRIL 1997 P Dageöjks vers brood, melken melkprodukten! WADDINXVEENSE TREFFERS VERZEKERINGEN Goudse Rijweg 180 2771 AV Boskoop, (0172) 21 20 80 Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 Fax (0182) 52 29 26 ■SCJisZ Rijnlandstraat 4 2741 GZ Waddinxveen Tel. (0182) 616119, fax (0182) 616638 ii 1 MW4STMA.* '«■januij Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen Tel. (0182) 61 30 61, Fax (0182) 61 91 15 U mag mij bellen voor een afspraak Naam: Adres: Postcode: Woonpl: makelaardij leplaan 89 Waddinxveen 0182-619140 De Waddinxveense Eline van Niekerk in de Amsterdam ArenA aan tafel met Ajax- voetballer Dani. (Foto: Het Nederlands Zuivelbureau). MIDDELBLOK 144A GOUDA/GOUDERAK J TEL, 0182 374 555 GRATIS OPHAALSERVICE VERVANGEND VERVOER Ja, ik ben geïnteresseerd in: O Gratis waarde/verkoopadvies O Gratis advies in mijn hypotheekmogel i j kheden Meer dan 70 senioren namen een week geleden in Waddinxveen deel aan de rijvaardig- Sjaak Noteboom). I Retourneer deze coupon in een enveloppe zonder postzegel naar het kantoor van de Pater Makelaardij in Waddinxveen I Antwoordnummer 10021 - 2740 VB Waddinxveen of bel ons voor een afspraak. WONING Het voltallige Waddinxveense college van Burgemeester en Wethouders en enkele ambtenaren hebben een bedriifs- bezoek gebracht aan Kodak Fotoservice Hoogwerff Eikelenbo foto het werkvan Peter van Maaren. (Foto: Sfaak Noteboom). x i f A

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 1